Aranysárkány fejléc kép
 
  ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁSOK  
  Előfizetési felhívásaikat a korszak lapjai, nemcsak a politikai, hanem az irodalmi- és szaklapok is, rendszerint első szöveges oldalukon közölték.
A.
Arany János
azonban soha sem ott, hanem a borítólap külső hátoldalán adott nekik helyet. Előfizetési felhívásait nemcsak elhelyezésük különböztette meg a legtöbb kortárs-lap hasonló közleményétől. Két műfaj: a szerkesztői program és az előfizetési felhívás többnyire egybeolvadt a legtöbb lap eseteben. Bő lére eresztve, divatos szólamokkal fölpiperézve taglalták megjelenésük fontosságát, fejtegették céljaikat, terjesztették elő ígéreteiket a jövőre, s méltányolták addigi pályafutásukat. Rendesen nem fukarkodtak sem az ígéretekkel, sem a méltánylással.  
 
Arany
Arany János
felhívásai inkább voltak tájékoztatások, sem mint kapacitálások. Hangnemük tárgyias és tartózkodó. A lap terjedelméről, megjelenési idejéről, áráról adtak fölvilágosítást; a tartalmat, a legáltalánosabb műfaj megjelöléseken túl, nem érintették. Különösen nem ígéret formájában, a jövőt illetően. Ha azonban valamelyik a lap megtett útjáról szólt, öntudat és méltóság hangzott ki belőle.
A.
Arany János
glosszáinak gyakran voltak célpontjai a nyegle, nagyzoló, üzletiesen tukmáló előfizetési felhívások. Az ő felhívásaiból hiányzik a rábeszélő elem. Megegyezést ajánl az olvasónak: ha elégséges támogatást kap a közönségtől, ő igyekszik, a körülményekhez képest, a legjobbat adni. A föltételesség e kettős mozzanata különösen jellemző megkülönböztető vonása az ő felhívásainak. A kortárs szerkesztők többnyire lapjuk elterjedt és közkedvelt voltát, s így anyagi feltételei biztosítottságát igyekeztek sugallni. ő viszont korrekt módon így, burkoltan, eddigi vagy jövendő előfizetőit lapja sorsának labilis voltáról, lehetséges szinvonalbeli gyöngeségéről is tájékoztatni, bukásának lehetőségére is figyelmeztetni kivánta eleve.  
  Felhívásai e sajátságokból következően rövidek voltak. Némelyik csak pár soros, s a leghosszabb sem több fél lapnál. A félév lezárulta előtti és utáni számokban közölte őket, a lap legnagyobb betűtipusával, ritkított szedéssel. Valamennyit fölvettük; azokat azonban természetesen nem, amelyek különbözősége közvetlen előzőjükhöz képest csupán egy időszerűségét vesztett szó, kifejezés vagy dátum kicserélésében rejlik. Az illető felhívás ily szócserével történő későbbi ismétlését természetesen jelezzük a jegyzetekben, éppen úgy, mint az egyes felhívások újra közlésének számát és dátumát is.  
  E felhívásokról az Arany-irodalomban elvétve történt ugyan említés, közlésü.kre azonban eddig még nem került sor.