Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. II. ÉVF. II. FÉLÉV  
  1864  
  446.  
  * Szerencsénk van e mai l-ső számot Fáy András, köztiszteletben s kedvességben egy fél százados pályát megfutott irónk, történeti beszélyével nyitni meg, s egyszersmind alkalmat veszünk tudatni tisztelőivel (kik az egész haza), hogy minapi gyöngélkedése után ismét jobb egészségnek örvend.
n
Jegyzet Fáy András egészségi állapotának javulása csupán átmeneti volt, mert ez év júliusában már meghalt.
Fáy
Fáy András
iránt
A.
Arany János
megkülönböztetett tisztelettel viseltetett; ez aligha csak az írónak szólt, hanem ama nemzetgazdasági haladás nagy munkásának is, amelyet e rovata tanúsága szerint
A.
Arany János
is annyira szorgalmazott. E megkülönböztetett tiszteletéről jól tanúskodik e gl. mellett egyik
Fáy
Fáy András
hoz, ez időben előfizetési ügyben, irt levele. „Mélyen tisztelt Férfiú! Szeretett Uram Bátyám" megszólítással, igen nagy revenrenciával küldi vissza az előfizetési díjat, s kéri, legalább azt engedje meg, hogy tiszteletdíj fejében küldhesse lapját. „Nem tűrhetem el a gondolatot, hogy még csak egy tiszteletpéldánnyal sem szolgálhassak Annak, kit annyira tisztelek és kinek most is oly kedves beszélye nyomatik a Koszorúban." (1863. júl. 6. OSzK Ltár.) — Az elbeszélés, amellyel a Koszorú a következő félévet megnyitotta: A szulioták ( Koszorú II. II. l—4. sz.).
 
  447.  
  * Egressy Gábor állapota — örömmel irhatjuk — folytonosan javul. Immár tud járni, jobb kezét is emelheti, s beszél majdnem egészen tisztán. Adja isten, hogy mielőbb teljes felgyógyulását jelenthessük.
n
Jegyzet Egressy Gábor betegségére l. 445. gl
 
  448.  
  * A csapások csak nem akarnak szünni mi magyar hazánkon! Most Erdélyből hangzanak panaszos jajhangok az árviz hullámai közül. Többhelyt jég semmisité meg a legszebb aratási kilátásokat. Megint van hol segitni, adakozni, áldozni, — s testvéreink segélykérése — hisszük — nem fog süket fülekre találni itt köztünk sem.
n
Jegyzet A nagy ez évi s múlt évi szárazságra gondol
A.
Arany János
(1. 371. gl.).
 
  449.  
  * A nemzeti szinház immár csöndes, pihen. Most, a ki izzadni akar, már vagy Donato uramat bámulja a német szinpadon, vagy Budára gyalogol. S ez, ahhoz képest, most leginkább is megérdemli, mert a látványosságok helyett legalább operetteket adnak. Ezek amazoknál mégis többet érnek. A Pilulák Bécsben járják; Genovéva félig-meddig megbukott — nem kár érte — a „Georgiai nők" pedig még csak most festik magokat. Ezek helyett legalább Bognár Vilma szép dalaiban lehet gyönyörködni — Dunananban és a többi. Hogy nekünk is Dunanant s az operetteket kell dicsérnünk!
n
Jegyzet A Pilulákra és Dunananra 1. 343. gl. — A georgiai szép nők
Offenbach
Offenbach, Jacques
nak a szokásosnál kisebb értékű darabja, amely 1864. aug. 13-án a Budai Népszínházban került színre. A Genoveva szintén Offenbach-bohózat, amelyet ugyanez a színház 1864. máj. 11-én mutatott be. — Donatora nincs adatunk. — Bognár Vilma (1845—1904) színész családból származott, maga is színész lett, illetőleg énekes, s különösen a 6o-as évek végétől nemcsak hazai, de szép külföldi sikereket is ért el. — Balázs Sándor (1. 174. gl.) író felesége.
 
  (?)  
  450.  
  * Heyse Páltól, az élő német novellairók legjelesebbjétől, most jelent meg egy kötet elbeszélés „Meraner Novellen" cim alatt. „
Tick
Tieck, Ludwig
 [!]
[sic!]
óta — mondja az „E". — nem volt senki, ki oly méltó lett volna az első névre, mint épen
Heyse
Heyse, Paul
. A szenvedélyek festésében valódi virtuozitásig vitte, mely a leghidegebb olvasót is magával ragadja. Alakjait nem méltatlanul hasonlitják a csöndes tóhoz, melynek vulkáni medrében hév-források buzognak."
n
Jegyzet Heyse, Paul (1830—1914) a maga korában ünnepelt novellista és költő, aki,
J. Burckhardt
Burckhardt, Jacob Christoph
és
C. F. Meyer
Meyer, Conrad Ferdinand
hatásától nem függetlenül, főképp olasz tárgyú elbeszélésekkel tűnt ki. S bár később — nem jogtalanul — hideg, virtuóz akadémikusnak tartották, öreg korában Nobel-díjat kapott (1910). —
Ludwig Tieck
Tieck, Ludwig
re (1773—1853), a német felvilágosodás és romantika e sajátos átmeneti figurájára történik utalás, akit kortársai többségével szemben erős szerkesztő készség jellemez több művében. Nyilván a lipcsei Európá-ról van szó. (1. 377. gl.)
 
  451.  
  * Francia lapok szerént Thiers Florenc történelmén dolgozik, melynek igen nagy becset fog kölcsönözni, hogy művészet történelmi része is terjedelmes, és kimeritő lesz. Oly toll, mint a Thiersé, oly tárgynál, mint Florenc művészettörténelme, nem fog magához méltatlan lenni.
n
Jegyzet Francia forrásmunkák nem tudnak Thiers-nek önálló, ily tárgyú művéről.
 
  452.  
  *
Páris
Párizs
ban egy kissé másként áll a lapirodalom, mint nálunk. Van összesen 705 lapjok. Ezek közül: 85 szépirodalmi; 68 divatlap; 66 szaklap; 68 szépművészeti; 55 a rom. kath. egyházzal foglalkozik; 43 a nemzetgazdasággal és kereskedelemmel; 41 a jogi tudományokkal; az épitészek, mérnökök, távirdászok 29 folyóiratból okulhatnak; 28 gazdasági; 24 természettudományi; 21 politikai, s ugyanannyi könyvészeti; a prot. egyház 18-cal van képviselve; a neveléstan 17-tel; a történelem s földirat 16-tal; a pénzügy 14-gyel; kertészeti lap van 13; hadügyi 10, tengerészeti ugyanannyi; szintennyi értekezik a vadászat, lótenyésztés, halászat és játékokról; aránylag szegényen van képviselve a gyógyászat és héber egyház, 4—4 lappal; a fönnmaradt 43 vegyestartalmú. S mind ennek kiállitása kerül 21 ezer 448 frankba, a mi bizony nem sok. Akadt olyan ember is, a ki azt is kiszámitotta, hogy e lapok évenként 116.554,400 sort röpitnek a közönség közé.  
  2. sz.  
  453.  
  — Közelebb az akadémiában a mathem. természettudományi osztályok üléseztek (jul. 4.) Az utóbbi osztály r. tagja, dr. Poor Imre, székfoglaló értekezését tartotta ily cimmel: „Adatok a természet orvosi célszerűségéről, vagy is: minden vidék megtermi az ott honos betegségek gyógyszereit.'' Ez igen vigasztaló cim a szenvedő emberiségre, még inkább a jeles értekezés, s reméljük, hogy az orvosi tudomány, egykor eljut oda, hogy minden nyavalyát meggyógyithasson. Utána
Balla
Balla Károly
Károly tartott előadást: „a föld delejességéről s mikénti forgásáról, mint a légmozgalmak alapjáról." A tisztelt lev. tag pusztai observatoriuma elég tágas ugyan, de nem tudjuk mennyiben van fölszerelve oly észleletek pontos megtételére, minőt „a föld delejessége" kiván. Azonban
Newton
Newton, Isaac
nak sem kellett observatorium, hogy hires törvényét kitalálja. [ ]
n
Jegyzet Poor Imre (1823—1897) tolnai kisnemes családból származó orvos, aki kezdetben papnak, piaristának készült, és irodalommal is foglalkozott. A szabadságharc idején lépett ki a rendből, s lett orvos. Az orvosi közéletben s a közegészségügy szervezésében az 50-es évek végétől nagy szerepet vitt.
A.
Arany János
-nak Pestre költözése után első orvosa. Hozzáfordult, midőn „fülzúgást, sistergést" érzett, s „szédülések jöttek" rá, s „elszunnyadáskor alig" tudott elaludni. Bizalmat érzett
Poor
Poor Imre
iránt, dicsérte levelében de azért rendelkezéseit megírta Károlyi Sámuelnek (1. 263. gl.) is, mintegy jóváhagyatva azzal. (1861. okt. 5. MTA Ltár. 1318.) — Balla Károlyra 1. 226. gl.
 
  454.  
  * Jó ideje már, hogy költőink önálló kötet költeménnyel nem léptek föl. Pedig a nap most is ragyog, a madarak még mindig dalolnak s a szivek dobogása sem szünt meg. S vers — az igaz — születik elég, de vagy az irók, vagy a közönség, vagy a kiadók józanultak ki — az előfizetési dühből. Ki most szándékszik egy kötet költeményt kiadni, annak — úgy hisszük — jól számot kell vetni magával. — Mint halljuk, Tolnai Lajos, eddig megjelent költeményeiből egy kötetnyit válogatva, nyomás alá rendezi; kiadója vállalkozó fiatal nyomdászunk Kertész József.
Tolnai
Tolnai Lajos
t a fiatal nemzedék méltán tartja elsejének, mert bár alig 4—5 éve lépett ki a nyílvánosság terére, már legelső költeményein meglátszott, hogy tanulmány előzte meg az első fellépést. —
Tolnai
Tolnai Lajos
— ugy hisszük — számot vetett s vethetett is magával.
n
Jegyzet Tolnai Lajosnak, — akinek
A.
Arany János
Nagykőrösön tanára volt, s akit
A.
Arany János
Kőrös
Nagykőrös
ön több ízben művei másolásával bízott meg, s aki kölcsönös barátságban állt Arany Lászlóval — ez a kötete ez év végén, bár már 1865-ös jelzéssel jelent meg. ( Tolnai Lajos Költeményei. Pest 1865.) A gl. első fele sem hangban, sem nyelvben nem mutat
A.
Arany János
-ra; kézenfekvő, hogy legalább részben, Arany Lászlótól való.
 
  (?)  
  455.  
  * A M. S. irja s közli is utóbb a cikket: „A Sárospataki Füzetek legközelebb megjelenendő füzetében költészeti ős hagyományaink jeles buvára, Erdélyi János, kimutatja, hogy protenstans eleink a magyar nemzeti dallamokat isteni tiszteletükbe is átvitték mielőtt Szenczi Molnár Albert a szent énekeket francia, vagy részben kemény dallamokkal megmerevitette volna." Ez adatokat ugy hisszük,
Bartalus
Bartalus István
is használhatja, ki most a magyar zene történelmén dolgozik.
n
Jegyzet
Erdélyi
Erdélyi János
e kérdést a Magyar népdallamok és református szent énekek c. tanulmányában dolgozta föl (Sárospataki Füzetek 1864. 6. sz.). —
Bartalus
Bartalus István
zenetörténete, úgy látszik, nem készült el, bár sok zenetörténeti dolgozata látszik e tervezett mű fejezetének. Így pl. az az öt esztendő múltán megjelent is, amelyben
Erdélyi
Erdélyi János
munkáját valóban jól használhatta s használta is. ( Magyar egyházak szertartásos énekei a XVI., XVII. században. Pest 1869. — „Sárospataki Füzetek (1857—1864); Protestáns és tudományos folyóirat, egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében; Szerkeszti Antalfi János és Árvai József; Nyomatta Jäger K."
A.
Arany János
mint e gl. is mutatja, számon tartotta s nagyra becsülte e folyóiratot (1. pl. 524. gl.); s méltán, mert különösen a történeti kutatások terén nagy érdemeket szerzett;
Erdélyi
Erdélyi János
nek is néhány fontos tanulmányát közölte; bár az sem tagadható, hogy,
Erdélyi
Erdélyi János
közreműködése ellenére, az ortodox: prot. és az antiliberális irányoknak is egyik fő orgánuma volt; pl. a
Mentovich
Mentovich Ferenc
elleni idealista küzdelemnek is egyik fóruma (1. Mentovich Ferenc. Bukarest én. Művelt Nép Kiadó. 14.).
 
  456.  
  * Molnár ur örömmel jelenti, hogy szerencsés volt a Bécsben Donato után roppant sikerrel müködő egylábu táncművészt: Corradini urat (négyszer aláhúzva) nehány vendég-előadásra megnyernie. Mi boldog pest-budaiak!
n
Jegyzet Corradini (?—?) 1864. júl. 11-én lépett föl a Budai Népszínházba. — Molnárra 1. 56. gl. — Donatora 1. 449. gl.)
 
  (?)  
  457.  
  * Budán „Sárkány" (Zmáj) cimü szerb humoristicus lap fog megjelenni; szerkesztője Joanovics János, ki a szerb irodalmi téren, ugy eredeti, mint forditott műveivel, elismerést vívott ki magának.
n
Jegyzet
Zmáj-Joannovics
Zmaj-Jovanović János
ra 1. 124. gl. — A Zmáj 1864—1870. között jelent meg, s nemcsak humorisztikus anyagot, hanem komoly irodalmat is közölt.
 
  458.  
  * A m. természettudósok ez idén
Maros-Vásárhely
Marosvásárhely
t tartják gyülésöket. A készülődés nemcsak a tartási helyen, hanem az utban is nagy; igy
Nagy-Várad
Nagyvárad
városa az átutazó tudósokat aug. 22- s 23 ikán magyar vendégszeretettel fogadja és látja el, egy egész vendéglőt adván rendelkezésökre. Ezenkivül a duna-gőzhajózási és déli vaspályatársulat feledijért szállitja ez utra az orvos urakat. Mindenesetre szép figyelem a tudomány iránt.
n
Jegyzet A Magyar Természetvizsgálók és Orvosok Vándor Egyesülete, amelyet 1840-ben alapítottak, a természet- és orvostudomány népszerűsítésére, meg a vidék és a főváros e nembeli kapcsolatainak megerősítésére, évenként tartott közgyűlést, lehetőleg egy-egy vidéki városban. A tudomány akkori, kissé még polihisztori értelmezésének megfelelően, rendszerint sok, nem szorosan a természet és orvostudományba vágó fölolvasás is hangzott el e gyűléseken, és gyakran vettek rajta részt filológusok is. ( Chyzer Kornél: A Magyar Természetvizsgálók és Orvosok Vándor Egyesületének 25. éves múltja.
Bp
Budapest
. 1890.)
 
  459.  
  * Hiába van a szinház zárva, a lapok mégis tudnak szomoritót irni róla. Igy a „F. L." hallja: hogy „Markovics Ilkát az intendáns feloldozta volna szerződése alól, mely egész jövő aprilisig tartott. Ennélfogva a kedves fiatal énekesnő már oktoberben a bécsi dalszinházhoz készül." Elég baj biz' az, ha igaz, kivált ha a veszteség másképen nem pótolható.
n
Jegyzet Markovits Ilka (1839—1915) erdélyi középnemes családból származó szoprán énekesnő. Továbbra is megmaradt a Nemzeti Színház keretében, Bécsben csupán vendégszerepelt néhányszor. E hír: Fővárosi Lapok 1864. júl. 6. 152. sz.
 
  460.  
  * Bécsben valami irodalmi congressus lehetett, mert az Arany Lakat fogadóban egyedül Pestről következő szerkesztők voltak szállva a „Fremden Blatt" idegenek-jegyzéke szerént: Hr. P. v. Kulivar, Redacteur v. Pesth; Hr. F. v. Bulazs; J. v. Coukassi; J. v. Bulyoosky; A. v. Szabó, mindnyájan Redacteure aus Pesth. Vajh kik ők s merre van — lapjuk? Vagy tán ezek voltak a Pilulák megnézése végett fölrándult pestiek? Legalább ezt lehet gyanitani a „Látcső"-ből, és az ott megjelent nyilatkozatokból. (?)
n
Jegyzet A Fremden Blatt: nyilván idegeneket nyilvántartó bécsi szállodai lap; az OSZK-ban azonban nem található, s így pontosan nem lehet e gl.-t értelmezni. A lap által hibásan írt névsorból az első nem tudni kit rejt. J. v.
Coukassi
Csukássi József
nyilván Csukássi József (1841—1891) győri származású újságíró; ez idő szerint a Győri Közlöny szerkesztője; 1. v.
Bulyoosky
Bulyovszky Gyula
: Bulyovszky Gyula (1827—1883) az alföldi gazdatiszti családból származó, ismert tárcaíró, aki ezekben az években a Nefelejts c. szépirodalmi lapot szerkesztette.
A.
Arany János
v.
Szabó
Szabó Antal
pedig Szabó Antal (1843—1906) polgári származású hírlapíró, aki ez időben a Fővárosi Lapok-nak dolgozott. — Balázs Frigyes (1834—1879) felföldi kisnemes család fia; jogász lett; az önkényuralom alatt szerkesztősködött, kisrangú lapokba tárcát, verset írt; fordított is és népszínművet írt; 67 után vidékre költözött, s Torontálban előkelő megyei tisztségekre tett szert. — A Látcsőre 1. 343. gl.
 
  461.  
  *
Páris
Párizs
ban
Tasso
Tasso, Torquato
kéziratát fedezték föl, melyet a Megszabaditott Jeruzsálem költője 26 éves korában irt. A pár sorból álló nyugta igy hangzik: „Én alólirt elősmerem, hogy Lewi Abraham urtól 25 lirát átvettem, melyért ő atyám kardját, 6 inget, 4 lepedőt, és 2 abroszt kap zálogba. Marcius 2-dike 1570.
Torquato Tasso
Tasso, Torquato
." A poéták hát akkor is szegények voltak.
n
Jegyzet
Tassó
Tasso, Torquato
1570—71-ben Este Alfonz herceg kíséretében járt Franciaországban; a nyugta talán abból az időből való; a közlés forrását nem ismerjük.
 
  3. sz.  
  462.  
  — E hó 11-én az akadémia phil. törv. és történet tudományi osztály ülésében
Salamon
Salamon Ferenc
Ferenc 1. tag értekezett a magyar történelem egyik homályos, eddig kevéssé birált pontjáról, mely a társországok, különösen a magyar tengermellék történetére vonatkozik: „Zára ostroma 1311—1313."
Salamon
Salamon Ferenc
nak, ki a Zrinyi nemzetség történeti monographiáját megirandó, évek óta nyomozza a Zrinyiekkel s azok elődjeivel a Brebiri grófokkal kapcsolatos országrészek történelmeit, a tárgy épen kezeügyében esett, a brebiriek egyike, Mladen, fő-fő szerepet játszván a zárai ostromnál. Kik lapunkban
Zrinyi
Zrínyi Miklós
, a költő gyermekkorát méltánylattal olvasták
Salamon
Salamon Ferenc
tollából: elgondolhatják, mily becses „különirat" lesz a Zrinyi-ház monographiája, melynek megvilágitására szolgál az akademiában felolvasott „Zára ostroma" is. [ ... ]
n
Jegyzet Salamon Ferenc említett tanulmánya, amelyet az olvasók „méltánylattal" fogadtak: Zrinyi Miklós ifjúsága (KII. 1. 8—10. sz.). — A „különirat" szó nyilván a monográfia magyarosítási kísérlete.
 
  463.  
  * Minap egy naturalista festészről emlékeztünk meg, most ismét egy kitűnő tehetségü fiatal festésszel volt alkalmunk megismerkedni. Ez Brezina Sámuel nevű nagy-laki fi, ki a gymnasiumot Pozsonyban végezvén, ellenállhatlan vágyat érzett magában a festészethez, tanulását félbenhagyván most Pestre jött fel. Itt önerején készült müveit a képzőművészeti társulatnak bemutatván, ez pártfogásába vette s
Than
Than Károly
,
Orlai
Orlai Petrics Soma
és
Telepi
Telepi Károly
felügyelete alatt dolgozik és képezi magát. Másolt a muzeumban, most saját arcképét késziti olajba. Magunk is láttuk egy pár rajzolatát, melyek kiváló figyelemről, melegségről és igyekezetről tesznek tanuságot. Egész nap festő támlája előtt ül és sovány élelmét potom árért eladogatott rajzolatai dijából fedezi. A pártfogás ugyancsak ráfér.
n
Jegyzet Brezina Sámuelről semmit sem tudunk. „A minap említett naturalista festész": Kegyes József (K II. II. 1. sz. Vegyes rovat ); ama gl.-n azonban
A.
Arany János
stilizáló munkája sem látszik. Az nyilván egészen valamely munkatársa írása. — Than Mórról, Orlay Petrics Somáról és Telepi Károlyról van szó.
 
  (?)  
  464.  
  *
Egressy
Egressy Sámuel
egészségi állapota már annyira javult, hogy képes szobájában járni s néha szerepeit is olvasgatja. Mihelyt annyira erősbül, hogy az utazást kiálthatja, valamelyik gyógyfürdőt fogja meglátogatni. Vigye és hozza isten!
n
Jegyzet
Egressy
Egressy Sámuel
betegségére 1. 445. gl.
 
  465.  
  * Rózsavölgyi hangjegykereskedésben egy ily cimü népdal nótáját árulják: „Te bájos szem, te fénysugár." Vajon melyik vidéken énekli ez ékes szavakat a nép?
n
Jegyzet Rózsavölgyi e kiadványának nincs nyoma könyvtárakban. — Közölve
Várdai
Várdai Béla
: Adalék 730. 1.)
 
  466.  
  * A ,,P. N." n.-körösi levelezője egy házalóra figyelmezteti az illetőket, ki Lauffer testvérek bizományosának adja ki magát. Közlő szemeláttára tartott egy másfél forintos könyvet 3 frtra, s végre 2-ért tukmálta egy jóhiszemü uri emberre. (Miért nem figyemeztette a levelező azt az urat?)
n
Jegyzet Ezzel az üggyel kétszer is foglalkozott a Pesti Napló. Előbb r. 1. jelzésű tudósító adott hírt az esetről (1864. júl. 12. 157. sz.), másodszor a Lauffer cég állásfoglalását adta (1864. jún. 16. 161. sz.).
 
  4. sz.  
  467.  
  * A magyar akadémia mult hétfői ülése szomoru ülés volt; az ablakban lengő fekete lobogó elhomályositotta a termet s a tagok arcáról le lehetett olvasni, hogy a haza vesztése, az akadémia vesztesége is. A jegyző — Csengery Antal — megilletődve jelenté, hogy az akadémia titoknoka, az első magyar történetíró, a szó nemes értelmében jó hazafi: Szalay László, Salzburgban, jul. 17-dikén, megszünt élni. A lesujtó jelentés után indítványozta, hogy az ülés — a tagok ugysem levén képesek reá — az általános megdöbbenés miatt ne tartassék meg: az indítvány egyhangulag elfogadtatott. Ezután Toldy Ferenc, a helyettes elnök, tolmácsolván az akadémia abbeli közóhaját, vajha elhunyt titoknoka arcképét mielőbb tisztelhetné termében: az ülés szomoruan oszlott szét. A dicsőült arcképére az aláírás már foly a tagok között.  
  468.  
  * Nagy halottunk földi része mult szerdán érkezett a vasuton közénk, hogy a haza földében lelje utolsó nyughelyét, a hol legjobb nyugodni. Hadd legyen teste is miköztünk, lelke ugy is itt lebeg fölöttünk, őrizni, biztatni bennünket. Temetése pénteken d. u. 5 órakor (lapunk bezárta után), ment véghez, az engesztelő szent mise szombaton délelőtt 10-kor.  
  469.  
  * Mi is megnéztük a Komlóbeli magyar daltársulatot. Örömmel irhatjuk, hogy nem bántuk meg, — noha kissé sok a 30 kr. beléptidij, mert a német sangerek olcsóbban énekelnek, erre pedig legalább eleinte, ügyelni kell. A társulat 9 tagból áll, s egy pár igazán ügyes van köztük. Még most meglátszik rajtok a kezdet nehézsége, de a kedv és igyekezet meglevén, a haladás sem fog elmaradni. Csak a dalok szövegének szerkesztését bizhatnák egykissé ügyesebb kezekre.
n
Jegyzet A Komló-beli, ill. a Komló-kerti daltársulat a Gránátos utcai (ma Városház u.) Trattner-ház fedett udvarán adott elő. Ez évben alakult Vahot Imre és Lisznyai Kálmán — aki e gl. idején már halott volt — pártfogásával, s júliusban kezdte meg működését. Magyar dalokat, jórészt műdalokat s jeleneteket, élőképeket adott elő. — A daltársulatról ugyane számban tárcát irt Arany László is y-i jelzéssel. (A Komlókerti magyar daltársulat.) Erre utal a gl. „Mi is megneztük" kezdése. — E gl. és e tárca viszonya jól mutatja, a szerkesztő és munkatársai mint gyűjtötték össze és írták e rovatot.
 
  470.  
  A Trautman Ferenc Münchenben a „Divina Commedia" travestatioján dolgozik, a jelen viszonyokhoz alkahnazva. No a jelenben ha sok divinum nincs is, de annál több a komédia.
n
Jegyzet Trauttman, Franz (1813—1887) programszerűen provinciális író, élclapok munkatársa, a bajor vidéki élet rajzolója, többnyire humoros hangnemben. Könyvészetben nincs a travesztiájának nyoma, ha csak nem az 1864-ben megjelent következő művével egyenlő: Abenteuer und Tod des Doktors Theodosius Thaddāus.
 
  471.  
  * Dr. Görling Adolf Lipcsében az irók és kiadók könnyebbségére „Német irodalmi irodát" nyitott. Ez izé feladata, hogy az íróknak műveikért hamar bő honoráriumot, a törekvő kiadók és szerkesztőknek pedig pénzükért jó és kivánatuk szerinti dolgozatokat szerezzen. Mit mindent ki nem találnak a jó sógorok.
n
Jegyzet Dr.
Görling
Görling Adolf
ről s vállalatáról mit sem tudnak a szakmunkák.
 
  472.  
  * Tehát Fáy András koporsóját is kikisérők. Halála nem volt váratlan, mert a zsoltárirótól engedett 80 évből még csak egy volt hátra — és mégis fájt, mert egyszerre, rövid időközökben látjuk jeleseinket kidőlni, a nélkül, hogy ujak jőnének... A temetés mult csütörtökön indult az elhunyt házától, d. u. 5 órakor. A koporsót 18 fáklyás körité, kik az akadémia tagjaiból és a takarékpénztár hivatalnokaiból teltek ki. A menet a kesergőkön kivül a Pesten székelő két prot. superintendensből és pár esperesből, az akadémia tagjaiból — élükön az alelnökkel — ; a Pesten mulató prot. és kath. iskolák tanáraiból; irókból, müvészekből; a kath. elerus több tagából és a meghalt számos tisztelőiből állott, és a vád utcán kerülve, gyászlohogós házak és bezárt boltok közt, az akadémia és takarékpénztár előtt haladt — mindkét épületnél pár percnyi szünetet tartva — a reformátusok szénatéri templomába. A diszes közönség minden zugában megtölté a tágas templomot és áhitattal hallgatá végig — a főiskolai ifjuság meginditó gyászclala után — Török Pál velős gyászbeszédét és
Székács
Székács József
ragyogó szónoklatát. — A haza mondja utánunk: Nyugodjanak csöndesen az érdemekben gazdag hazafi porai!
n
Jegyzet Fáy András 1864. júl. 26-án halt meg, nem sokkal Szalay László után. (1. 446. gl.) — Mint ismeretes,
Fáy
Fáy András
nak az első magyar takarékpénztár, a Pesti Első Takarékpénztár létrehozásában kezdeményező szerepe volt: 1839-ben fogadták el fölállitására való indítványát, s 1840-ben már működött is. —
A.
Arany János
és
Fáy
Fáy András
kapcsolatára: 1. 446. gl. — A Szénatéri templom: a mai Calvin téri. — Székács József (1809—1876) orosházi iparos családból származó evangélikus szuperintendens, aki különösen fiatalabb éveiben maga is irt verseket s irodalini cikkeket. Hires szónoknak tartották. Felfogásában közel állt
Csengery
Csengery Antal
hez és köréhez, amelyhez baráti kapcsolatok is fűzték. Török Pál (1808—1883) Bars megyei kálvinista papcsalád fia, maga is pap lett, s alföldi városokban lelkészkedett. Az 50-es években közeli kapcsolatba került a vezető középnemesi csoporttal, Csengeryékkel, s az ő irányzatokat képviselte egyháza művelődési és szervezési kérdéseiben, amely területeken kitűnő kezdeményező tehetségnek mutatkozott. 1860-ban püspök lett.
 
  473.  
  * A londoni Athaenaeum terjedelmes cikksorozatot indított meg „A magyar költészetről." Nagy elismeréssel és melegséggel szól az uj-népies-iskola fejeiről, mig
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
ban csak rhetorikai tehetséget lát. A cikk — mint külföldi lapokban rendesen szokás névtelen, de itt minálunk beszélik, hogy szerzője egyikjelesebb nőirónk lenne (?) Akárki irta legyen is, de
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
ra nézve itélete hibás.
n
Jegyzet A londoni Atheneaeumra 1. 79. gl. — A sejtett „jelesebb nőirónk" nyilván Jósika Miklósné, Podmaniczky Julia bárónő, akinek a magyar irodalmat külföldön népszerűsítő cikkeit, pontosabban annak hibáit már korábban is szóvá tette
A.
Arany János
Akkor éles hangon. Azóta azonban szívélyes levelező viszonyban került férjjel és feleséggel egyaránt; innét az akkorinál sokkal enyhébb hang. (1. 19. gl.)
 
  474.  
  * A „P. N." azt tanácsolja a városi tanácsnak, hogy a leégett német szinházépületet engedje át a magyar szinháznak, melynek ugy is köteles telket adni; a dunapartra tervezett szinháztelket pedig eladhatja jó pénzért. Igy a kecske is jóllaknék, a káposzta is megmaradna. (De a német szinészet kecskéje éhen maradna. Szerk.)
n
Jegyzet A Pesti Napló javaslata, (1864-júl. 14. 159. sz. hír-rovat) amelyet Arany László átvett, nem újkeletű. Már a színház elégésének esztendejében, 1847-ben tettek ilyen javaslatot (1. Magyar Színmüvészeti Lexikon III. köt. 464. 1.), de akkor nem fogadták el, hanem a következő esztendőben kezdték rendbe hozni. 49-ben azonban bombázás pusztította el, s azóta romosan állt.
 
  (?)  
  475.  
  * A mi pedig
Blondin
Blondin, Charles
t illeti, mult csütörtökön végzé be nyaktörő mutatványait, magával vivén vagy 6000 forintunkat. Arra van pénzünk, hogy ily kegyetlen, állatias, demoralisáló gyönyöröket szerezzünk magunknak. Mert
Szemere
Szemere Bertalan
a 43-iki országgyűlésen lélektanilag és tényekkel bebizonyitotta, hogy a nyilvános kivégzés gyilkos monomaniát kelt, s mért ne állithatnók mi, hogy az ily — legnagyobb életveszélylyel járó — mutatványok életuntságot, blasirtságot, öntenek a nézőkbe? Ott vagyunk mulatságainkkal, a hol Róma legaljasabb korában. S a mi legszebb az egészben az, hogy migraines delhölgyeink, kik egy ajtó becsapástól is elájulnak, mintha a legnagyobb gyönyörrel lesték volna a percet, melyben
Blondin
Blondin, Charles
láb magasról le fog bukni. — S miért néztük meg hát mi? kérdi egy Blondin-bámuló, ki másodikúl fogná be magát ló helyett a Niagara hősének kocsijába, ha első akadna. Azért, hogy joggal megirhassuk e pár sort — önnek bosszantására. (Ej! a t. rovatiró nagyon is komolyan veszi a dolgot. Mi szeretjük, ha a kötéltáncos minél jobb kötéltáncos: csak azt nem szeretjük ha például a szinész a kötéltáncos babérjai után eseng. (Szerk.)
n
Jegyzet
Blondin
Blondin, Charles
, neve után ítélve valószínűleg francia, kötéltáncosról bővebbet nem tudunk. — Szemere Bertalanról van szó, aki, ismeretes, a 40-es években beszédekben és cikkekben behatóan foglalkozott a börtönüggyel, az igazságszolgáltatás s a fenyítés kérdésével. — A gl. fiatalos, kihívó hangja, s
A.
Arany János
csitító, legyintő gesztusa, mint az előbben is, megint Arany Lászlót, esetleg Szász Bélát sejteti.
 
  (?)  
  6. sz.  
  476.  
  * Izsó Miklósról jut eszünkbe, hogy ennek gyönyörű „Juhász"-át mely a m. képzőmüvészeti társulat birálata szerint „hazánk müvészetének eddigelé egyik legszebb terméke, sőt a külföld jelesivel is kiállja a versenyt" — Gschwindt ur, ki pörben megnyeré, közelebb a nemzeti muzeumnak ajándékozta. „Éljen a derék adományozói" kiáltanak föl lapjaink, éljen! kiáltunk velök mi is, hisz' értékes művet adott a hazai intézetnek, s az aztán nem tartozik reánk, ha vajon a törvényszékileg eldöntött s igy kétségbe s birálat alá nem vonható jogon felül, nem lett volna-e méltányos, önkint némi kárpótlást nyujtania még az ifju művésznek, kinek két évi fáradságos eredménye, s büszkesége volt e szobor.
n
Jegyzet
Izsó
Izsó Miklós
Fáy Andrásról készített szobrának megrendeléséről tudósított az ezt megelőző a föl nem vett gl.
A.
Arany János
hsó iránt, aki az ő — máig az Akadémián lévő-szoborportréját az előző esztendőben készítette el, erős s pártoló érdeklődést mutatott, s midőn a művész és Gschwindt gyáros között a híres Juhász vételára, illetve tulajdonjoga miatt pörre került a sor, mindvégig
Izsó
Izsó Miklós
mellett foglalt állást. (A pör lényegére 1. 351. gl.)
 
  477.  
  * A „Vadrózsák" nagyérdemű szerkesztőjét Kriza János unitárius püspököt közelebbi egyházmegyei körutjában az a kedves megtiszteltetés érte, hogy midőn Korondra ért, nem csak saját felekezete, hanem a r. kath. lelkész is üdvözlő beszéddel várta és fogadta. Szép jele a felekezeti türelmességnek.
n
Jegyzet
Kriza
Kriza János
erdélyi unitárius püspök volt ez időben. — Korond: Udvarhely megyei nagyközség, fele-fele részben kat. és unitárius lakossággal.
 
  478.  
  * A magyar „zsiványok" hire csak nem akar kiveszni a német irodalomból. A lipcsei „Európa" mely „Rajzok Magyarországból" cim alatt sok jó akarattal, de szinte annyi tévedéssel irt cikksort ada közelebb, most „Rablóélet Magyarországon" cimü fejezetben emlékezik meg rólunk. Azzal menti különösen ez állapotot, hogy a zsiványélet némileg a magyar nép historiai jogaihoz, vagy legalább félig jognak elismert szokásaihoz tartozik. Köszönjük az ily prókátorkodást!
n
Jegyzet A lipcsei Európá-ra 1. 377. gl
 
  479.  
  * Chamissót, a nálunk kevéssé ismert, kevéssé emlegetett költőt, még folyvást szeretik a németek: közelebb is uj kiadása jelenik meg munkáinak. Mi a régiebbekkel nem igen törődünk s 20—30 év untig elég arra, hogy a maguk kora legjelesbjeit se olvassa többé a közönség.
n
Jegyzet Chamisso, Adalbert (1781—1838) a francia származású, liberális szellemű, romantikus német költő verseiből csak a századfordulón, illetőleg a századelőn, 1911-ben jelent meg tetemesebb számú fordítás. E híradásra egy ekkori levelében, úgy látszik, Tóth Endre hívta fel
A.
Arany János
figyelmét midőn egy, a Kisfaludy Társaságtól kelletlenül fogadott balladája mellett egy frissen kiadott Chamissó-kötet egy versével, balladájával érvelt. (1864. febr. 21. MTA Ltár 1214.)
 
  480.  
  * „Milton drámai költeményei" most jelentek meg dr. Schmidt magyarázatával. „Comus" és „Simson" az Elveszett paradicsom költőjének két drámai műve. Az első költői pályája kezdetéről való, másik a végéről: amabban az élet nehéz harcaira készülő ifju érzülete, ebben az élet harcait odahagyó férfié nyilatkozik. E müveket eddig csupán drámai szempontból szokták megítélni, s igen alárendelt helyre utalták.
Milton
Milton, John
nagy eposzához képest, miután se a cselekmény se a jellemzés nem erős oldaluk. Simson előszavában maga a szerző is tiltakozik, hogy művét valaha megkisértsék színpadra vinni; alig is ha megtörtént valaha. Mert nem is annyira dráma, mint lyrai utóhangja az angol forradalom történeti nagy tragédiájának, melyben maga a költő is kitünő szerepet vitt. Mindkét darabot, a Comust és Simsont, bölcselmi, erkölcsi és politikai irányuk szerint kell felfogni, ha méltányolni akarjuk őket.
n
Jegyzet A Comus 1632-ben, a Simson, illetőleg Sámson pedig 1671-ben jelent meg. — Dr.
Schmidt
Schmidt, Alexander
: az Allgemeine Deutsche Biographie szerint a híres Shakespeare-kutató,
Alexander Schmidt
Schmidt, Alexander
(1816—1887) 1864-ben
Milton
Milton, John
ról jelentetett meg könyvet, Miltons Dramatische Dichtungen címmel. Nyilván reá, illetőleg e művére utal a gl.
 
  481.  
  * Tanférfiainkat és ifjusági iróinkat figyelmeztetjük ily cimü könyvre: „Hellén történelem, életrajzokban", mely
Henneberger
Henneberger Ágost
Ágosttól most jelent meg Meiningenben. — Célja az, hogy a görög hősök, államférfiak és bölcsek képeit azon szinek — s vonásokkal tükrözze vissza, a mint a régiek tudatában éltek, az ujabb kritika sokhelyt törlő, átalakitó, kiegészitő változtatásait teljesen mellőzve. A rajz nemcsak a tényeket veszi át a régi classicus iróktól, hanem a nyelvet, előadást is: ugyhogy majd
Herodot
Hérodotosz
egyszerű naiv előadását használja, majd
Thukidides
Thuküdidész
tartalmas rövidségét s
Plutarch
Plutarkhosz
szökelletes irályát. Ha ez sikerült: igen kellemes könyv lehet; de vajon sikerült-e a német irónak ily chameleoni szinjátszás?
n
Jegyzet Henneberger August (1821—1866) meiningeni gimnáziumi tanár, irodalomtörténész és tankönyvíró. Történelmi tárgyú népszerűsítő műveket is írt.
 
  (?)  
  7. sz.  
  482.  
  * A magyar tudományos akadémia palotájának homlokzatát ékesitendő szobrok:
Leibnitz
Leibniz, Gottfried Wilhelm
é,
Newton
Newton, Isaac
é,
Descartes
Descartes, René
é,
Galilei
Galilei, Galileo
é,
Rafael
Raffaello Sanzio
é — egy porosz lap szerint — már munka alatt vannak berlini szobrászok kezeiben. Mi igaz e hirben, s vajon csakugyan fogják-e a palotát diszíteni a tudomány és művészet nevezett férfiainak szobrai — nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy például
Izsó
Izsó Miklós
nehány órát mindennap dolgozik a palotában, s reméljük, hogy csak őreá sem kőmives munkát biztak.
n
Jegyzet Az Akadémia homlokzatára állítandó szobrokról és írandó jelmondatokról hosszas huza-vona folyt. (1. Koszorú II. II. 21. sz. Vegyes rovat ) Végül is a jelmondatok elmaradtak, csupán az Akadémia történetének legfontosabb évszámai.kerültek a táblákra. (1. Koszorú II. II. 22. sz. Vegyes rovat.) - A gl.-ban mondott szobrokat helyezték el a homlokzatra.
 
  483.  
  * Boldogult
Fáy
Fáy András
nk halálát a külföldi lapok némelyike is jelenti. Igy, olvassuk egy lipcsei folyóiratban. Érdemei közt felhozza, hogy mig egyrészt a takarékpénztárak, más részről a magyar szinköltészet alapitója volt. Különben egész méltánylattal emlékszik róla.
n
Jegyzet A lipcsei folyóirat alighanem az Európa (1. 377. gl.). A kurzív szedéssel nyilván a tévedésre figyelmeztet a gl.
 
  8. sz.  
  484.  
  * A „P. N."-ban valaki egy badacsonyi kirándulást irva le, inditványba hoz egy eszmét: Kisfaludy Sándor pajtáját, a 800 □ ölnyi szőlőt a nagy diófával, s alatta a nagy „rózsa kővel" nemzeti tulajdonná kellene tenni. Az egész — ugy hiszi — nem kerülne 250 ftnál többe (?) s ha az akadémia vagy a Kisfaludy-társaság megvenné sokkal szebb lenne ez emlék annál, melyet Kisfaludy Sándornak
Balaton-Füred
Balatonfüred
en emeltek a müvészet valódi iróniájaul. De feledé inditványozó, hogy különösen a Kisfaludy-társaság, melynek talán épen nevénél fogva is kötelessége volna erről gondoskodni, épen nincs oly anyagi helyzetben, hogy e csekélységnek látszó (de aligha többre nem rugó) összegről is könnyen rendelkezhetnék, alaptőkéje sérelme nélkül.
n
Jegyzet A Pesti Napló javaslattevője névtelen (1864. aug. 14. 186. sz.). — Kisfaludy Sándornak 1859-ben Züllich Rudolf által készített balatonfüredi bronz mellszobrát, „a művészet e valódi iróniáját" 1877-ben báró Vay Miklós szobrával cserélték ki.
 
  9. sz.  
  485.  
  * [ . . ] van panasz a Budán tartott „Velencei éj" ellen. A ki teheti, eltagadja, hogy nem volt ott, ugy rászedték a jelenvoltakat. Sz. Márk terét nehány fagygyú gyertya, a gondola serget egy molnár ladik, a syreneket a békaifjak, a villiket cserebogarak képviselték. Most aztán a rendes bálrendező bizottság nyilatkozik, hogy neki csak két tagja bünös; a „Velencei éj" rendezői pedig szintén nyilatkoztak, hogy ők sem okai, megvolt bennök a jó szándék, csak Mayer pyrotechnikus szedte rá őket. Most még csak Mayer adjon ki egy nyilatkozatot, kenje a dolgot inasára, s minden rendén lesz. — (De a rendezők az egész tiszta bevételt a lipótvárosi templomra adták, s így ha rendén nincs is, némileg jóvá van téve a dolog. Szerk.)
n
Jegyzet A Velencei éj c. darabot nem a Budai Népszínházban adták elő, hanem talán valahol
Budá
Buda
n szabadtéren; a Népszínház ekkor ugyanis már nem működött; az előadásról szakmunkák nem tudnak. — Mayer világosítóról nem tudunk bővebbet. — A Bazilika építése az 1851-i alapkő letétel ota folytonos pénzhiány következtében igen lassan haladt.— A gl. modora és a hozzáfűzött jegyzet ismét fiatalemberre, Arany Lászlóra s esetleg Szász Bélára utal.
 
  (?)  
  486.  
  * Kvassay Ede előfizetést hirdet „Rövid éjek, rövid álmak" című beszélyfüzérre, „hogy itéletet halljon: eddigi működései után érdemes-e haszonnal kertészkednie szívének e virágos mezején? részint azért, hogy rövid éjek rövid álmak beálltával parányi gyógyszert nyujtson az olvasni szerető közönségnek — az unalom elüzésére, vagy tán hosszú éjek, hosszú álmak előidézésére." — Haszonnal kertészkedni a szív virágos mezején mindig érdemes; reméljük a szerző sem kertészkedett haszon nélkül: azt azonban, mit alább mond, s mely szerint a hány előfizető, annyi bizonyitvány munkája becséről, már csak azért sem fogadhatni el criterionnak, mert az előfizető előre fizet, tehát hogy bizonyitna mielőtt a művet ismeri? A könyv october elején „okvetlenül" szétküldetik, ára 1 ft, beküldési hely Pest, Kristóftér 2 szám.
n
Jegyzet Kvassay Ede (1845—1927) vagyonos felföldi középnemes család fia, katonának készült, majd újságíró lett. Előbb verseket, a 70-es évektől regényeket írt,
Jókai
Jókai Mór
s a csevegő francia szalon-novella hangnemét vegyítve. Ez a kötete meg is jelent ebben az évben. —
A.
Arany János
sokszor fölemelte szavát az esztétikai kérdések általános szavazással, mint mondta, suffrage universelle-lel való eldöntése ellen. (1. pl. 25. gl.)
 
  487.  
  * A losonci helv. hitvallásuak uj temploma f. h. september 18-án fog fölszenteltetni, mely ünnepre a meghivók már szétküldettek (mi is kaptunk egyet köszönettel). Az egyház gondnoka és jegyzője, Szilassy Ferenc és Szentpétery József urak, mint a meghivás aláirói „a nem remélt s csupán a legyőzhetlen körülmények által előidézhető meg nem jelenhetésről magokat folyó évi sept. l-éig értesittetni kérik." (A mi akadálynnk nem épen „legyőzhetetlen", de mégis elég arra nézve, hogy egyszerűen csak a köszönetnél maradjunk.)
n
Jegyzet Losoncot a cári csapatok 1849-ben kegyetlenül földulták és fölégették. Világos után egyik első országos megmozdulás volt a város fölsegítése. Épülése szinte nemzeti ügynek számított, s az újságok még ez évtizedben is folyvást visszatértek a város ügyére. — Szentpéteri Józsefről és Szilassy Ferencről bővebbet nem tudunk.
 
  10. sz.  
  488.  
  * Megjelent a „Budapesti Szemle" LXVI- és LXVII-dik kettős füzete. Ismertetését fennebb közöljük, itt im átvesszük (s osztjuk) a legnagyobb magyar lap a „P. N." véleményét e folyóiratról: Ez egyetlen ilynemü vállalat hazánkban, melyet tulajdonosa eddig nagy áldozattal tartott fenn, hogy legyen a magyar nemzetnek oly közlönye, mely értelmiségét tájékozza az europai tudomány és magasabb eszmék mozzanatairól, nemkülönben a hazai tudományos munkálatok közlésének tért nyisson s ezekről általános szemlét nyujtson. Hisszük, hogy rövid időn hazánkban minden mivelt egyén maga és a nemzeti tudományos irodalom emelkedése iránti kötelességének tartja a „Budapesti Szemle" megszerzését, melyet a legjelesebb irók közreműködésével magas nézpont tágkörü belátásával szerkesztett köztiszteletben álló szerkesztője. Hazánk boros fellege elvonult, az inség elmult, reméljük, nem engedi a magyar nemzet, hogy most e vállalat jusson inségre.
n
Jegyzet A Budapesti Szemle ismertetése e szám „Irodalom" rovatában található, valószínűleg
A.
Arany János
tollából. — A Pesti Napló ez átvett ismertetése: 1864. aug. 31. 198. sz
 
  489.  
  * A „P. N." tárcájában Vadnay Lajos ur „Egy kis nyelvészeti figyelmeztetés"-ben nehány igehatározó, kötszó s ige fölött helyes taglalásokat közöl. De legyen szabad pár szónak, melyet ő kárhoztat, pártját fognunk. l-ör, mekkora: e szót V. ur mi-ez-kora — mi ennek kora — szavakból származtatja, s ugy véli, hogy idő határozásra ha lehetne használni, de nagyságra nem. — Pedig e szó az akkora, ekkora szóval egy eredetü, a kérdő m (mely?) hozzátételével módositva, e szavak pedig — bár a kor bennük van — nagykiterjedésü vidéken egyenesen csak nagyságot jeleznek. 2-or bennünket. Ez eldobandó szót — úgymond — kifejezi teljesen a minket szó mindenütt; kik ezt igy irják, miért nem irják azt is, hogy bennemet? Felelet: mert nincs rá szükség. A bennünket többnyire 1-ső és 2-ik személyü tárgy- (a régebben ugynevezett tégető formai) viszony jelölésre használtatik a többes meghatározása végett, mig az egyesben a személyes névmás teljesen elmarad. P. loptam, s megvertek (engem elmarad); többes: loptunk s megvertek bennünket. Eredj, megütlek (téged elmarad). Menjetek, megütlek (többes) benneteket. Kit ne sértene ez, igy mondva: Loptunk, s megvertek minket? Menjetek, megütlek titeket? — stb. Egyébiránt a bennünket harc már lefolyt egyszer s a „bennünket" előnyére dőlt el. Terünk nem engedi, hogy több szóhoz hozzá szóljunk. Csak arra bátorkodunk figyelmeztetni általában némely grammatizáló urakat, kik majd e majd ama tős gyökeres szólásmódot ki akarják küszöbölni nyelvünkből, hogy az igazi nyelvész nem törvényhozója, hanem törvényfejtője az élő nyelvnek.
n
Jegyzet Vadnay Lajosra l. 401 gl.; tárcája: Pesti Napló 1864. aug. 30. 197. sz. — A „bennünk-harc", melyre
A.
Arany János
utal 1856-ban játszódott le, amidőn a Hfr-ben egy vidéki „nyelvfilozófus" tiz arany jutalmat tűzött ki a „legnagyobb nyelvhiba" felfedezőjének, s ezen ő a „bennünket"-féle alakokat értette. A komikus pályázat körül valóságos háború ütött ki, s a nyelvészek az itteni
A.
Arany János
-féle álláspontot képviselték. ( Tömlő Gyula: Bennünket, benneteket, Budenz Album.
Bp
Budapest
. 1884. 148—56. 1.)
 
  490.  
  * Kaulbach műhelye (lehet-e ennél szebb szó az atelierre? vésznél, hely? A német Werkstatt = munka v. dolgozó hely.) több érdekes ujdonsággal gazdagodott. Egyik a nagy Frigyes trónon ülő, életnagyságu képe; továbbá „Hermann és Dorothea" goethei jelenet, s végre egy humoros kép: „Az uj Hercules midőn Augias ólát tisztitja." Az isten-alakokban, melyek a csoportozatban előfordulnak, mostani élő nagyságok arcképeire ismerhetni: igy Hercules:
Liebig
Liebig, Justus
; Zeus és Junó: Bischoff és neje; Neptun:
Pettenkoffer
Pettenkoffer, Max
; Mercur: maga Kaulbach stb. A muzsa kisasszonyok pedig Geibel, Bodenstedt stb. Furcsa lehet.
n
Jegyzet Kaulbachra l. 389. gl. — Liebig, Justus báró (1803—1873) világhírű német kémikus. — Melyik Bischoffról van szó, a geológusról, az anatómusról, vagy a botanikusról, nem tudni.
Fr. Bodenstedt
Bodenstedt, Friedrich
(1819—1892) német költő, az orosz irodalom jeles fordítója. A magyar közönség is széles körökben ismerte fordításait. Pettenkoffer, Max von (1818—1901) német természettudós, a kísérleti egészségtan megalapítója. —Geibel, Emmanuel (1815—1884) a maga korában ünnepelt, valójában azonban akadémikus epigon költő.
 
  (?)  
  11. sz.  
  491.  
  * A „Győri Történelmi és Régészeti Füzeteknek" összesen már II füzete jelent meg; vagy is a harmadik kötet 3-ik füzete is. Szerkesztői
Ráth
Ráth Károly
Károly és
Rómer
Rómer Floris
Floris akad. tagok, valamint a pártfogó Simor János győri püspök ő maga, nagy dicséretet érdemelnek e folyóirat fentartásáért, mely már szakmájánál fogva sem számíthat nálunk nagy közönségre. Tárgyai közül megemlítjük Károlyi Zsuzsanna erdélyi fejedelemasszony 8 levelét férjéhez Bethlen Gáborhoz, melyek tanusitják, hogy akkor a magyar embernek, ha fejedelem volt is, a neje betűszerinti értelemben feleség volt, oly feleség, ki nemcsak a ház bensejére ügyelt, hanem, férjét elfogván a hivatal, a külső gazdaság gondja is leginkább őrajta fordult meg. — Érdekes jegyzetet közöl Rómer Flóris a Zrinyi-féle magyar dallamról, melyről ugyan még csak annyit tudni, hogy 1587-ben jelent meg egy német nyomtatvány e cimmel: Ein wahrhafttes newes Lied von der Statt Mülhausen, Vnd ist im Thon, wie der Graff von Serin" stb. azaz hogy a német dallam a Zrinyi nótájá ra megy. A szigetvári hős 21 évvel esett el e „newes Lied" keletkezte előtt; s már akkor ismeretes nóta létezett (németül-e? magyar szöveggel-e? vagy mindkettővel) a graff von Serinről, ki bizonnyal nem más, mint a nagy bán.
n
Jegyzet „Győri Történelmi és Régészeti füzetek; Simor János győri püspök ő méltósága kegyes pártolása mellett kiadják Ráth Károly és Rómer Flóris; Nyomatott
Sauervein Gézá
Sauervein Géza
nál." A Századok elődje, a Dunántúli történetkedvelők folyóirata volt. (1. 562. gl.) — Ráth Károlyra l. 349. gl. — „A Zrínyi-féle magyar dallam" német eredetijét Rómer F. Weller Die falschen und fingierten Druckarten. Leipzig 1864. c. munkájából vette át. ( Győri Tört. és Rég. Füzetek. 1865. III. köt. 281. 1.) — Az
A.
Arany János
által föltett kérdésre a szakirodalomban nem található pontos válasz. (l. Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós.
Bp
Budapest
. 1954. 59—64., 527—535. 1.)
 
  12. sz.  
  492.  
  * A magyarok őseiről — mint a Kol. Közlöny irja — Balog János tordai ügyvéd nagyobbszerü munkát fordit latin kéziratból magyarra. A munka eredetileg persa nyelven jelent meg, irója Zorangh nevü persa tudós. E munkát egy Zömör nevü kaukasusi születésü forditá latinra, mit egy kaukasusi orosz hadnagy az 1849-ki hadjáratkor behozott magával s Balog urnak ajándékozott, az Ásföldnek egy igen szakadozott földabroszával. Ha hitelesnek bizonyulna, nyerhetne vele a történettudomány sokat, csakhogy jelenlegi birtokosa kezében — nagyon kacskaringós utakon került, melyek hitünket mindenesetre megrendithetik.
n
Jegyzet Balogh János (1812—1877) kisnemesi származású erdélyi ügyvéd; főként ismeretterjesztő munkákat írt. E fordításának nincs könyvészeti nyoma, s a Kolozsvári Közlöny e híre (1864. szept. 8. 106. sz.), úgy látszik, koholt volt. — Ásföld: mely orosz vidék neve, nem tudjuk; talán jászföld. — „Kolozsvári Közlöny (1856—1875); T. [ulajdonos] és felelős szerkesztő Dózsa Dániel"; politikai lap, megjelent heten.ként háromszor; a hatvanas években mérsékelten ellenzéki; némi loyális, katolikus színezettel, politikai tekintetben; szociális tekintetben pedig teljesen loyális az erdélyi arisztokráciával szemben.
 
  493.  
  *
Gyula-Fehérvár
Gyulafehérvár
közelében, Maros-Portuson, római maradványu mozaik padlót fedeztek közelebb föl, azonban az első feltalálók azon módon szét is dúlták rögtön. Hány ily mozaikat födöztek föl Erdélyben, s mind hasonló sorsra jut! Talán a legkegyeletesebb eljárás egy ily mozaik iránt a várhelyi (Sarmis-Aegethusa romja) jegyzőé volt, ki valami kalibát rakatott saját költségén fölébe, s bárkinek kész szivvel megmutattatja.
n
Jegyzet Maros-Portus Gyulafehérvárhoz tartozó telep, a Maros partján, a római időkben átkelőhely; Várhely Hunyad megyei község Sarmisegethusa, ill. a későbbi Ulpia Traiana helyén.
 
  494.  
  * Torma Károly ur e lapok szerkesztőjéhez Kisfaludy Sándornak egy eredeti levelét küldötte be, átadandót a Kisfaludy-társaságnak. Fogadja nyilvános köszönetünket addig is, mig az érdekes levelet a közelebbi ülésen bemutathatnók, mely azt bizonnyal kedvesen fogja venni. A levél Klagenfurtban, dec. 5-én 1796 kelt, s legérdekesebb benne az, hogyan vigasztalta magát a „Kesergő szerelem" irója.
n
Jegyzet Torma Károlyra 1. 358. gl. — A levél, amelyet
Kisfaludy
Kisfaludy Sándor
Balogh Jánosnak (1759—1827) írt, aki később Bars megye alispánja lett, közölve van: az Angyal Dávid-féle Kisfaludy Sándor Minden Munkái.
Bp
Budapest
. 1893. VIII. köt. 93. 1.
 
  495.  
  * A „Koszorú" 9. számában Szilágyi és Hagymásiról közlött töredékből három sor kimaradt. Midőn t. i. a császár leánya ezt mondja:  
 
 
 
Titeket elvágnak, engem visszavisznek,
 
Piros véretekkel itten földet festnek:
 
 
  erre igy következnék:  
 
 
 
Felelnek e szóra két magyar urfiak:
 
Téged el nem visznek ha Isten megsegit,
 
Münköt el nem vágnak, ha kard el nem törik.
 
 
  A kéziratot már nem mutathatjuk elő, de e három sor annyira idegen előttünk, hogy a másolatból történt kihagyását bizvást merjük állitani, annál inkább, mert javitáskor a nyomtatványt sorról sorra néztük össze a kézirattal.
n
Jegyzet A Szilágyi és Hagymási-t a 9. sz. Irodalom rovatában Szabó Károly tette közzé. „Ő székely ballada" műfaji megjelöléssel s „Töredékekben" megjegyzéssel. ( Koszorú II. II. 9. sz.)
Szabó
Szabó Károly
1864. szept. 6-i levelében (MTA Ltár 463.) panaszt tett
A.
Arany János
-nak e sorok kimaradásáról, bár a kihagyás okozójának eleve nem a szerkesztőt, hanem a szedőt tekintette. „Bármint legyen is a dolog - írta - te bizonyosan szászszorta jobban tudod, mint én, mennyit vesztett e sorokkal e ballada-töredék.'' — A pótlás után írt magyarázó sorok tehát
Szabó
Szabó Károly
nak szólnak, s tisztázzák a szerkesztőt a gondatlanság esetleges vádja alól.
 
  496.  
  * A mindennemű rendszerek és elméletek honában most egy ember, valami prof.
Daumer
Daumer, Johann
előáll, s azt bizonygatja, hogy a zene nem művészet. Érvei látszólag legerősbike az, hogy a művészet nem adja a dolog lényét, csupán szinét, csupán utánoz saját anyagjában olyat, mi ez anyagtól különbözik: ellenben a zene, a hang, maga a természeti valódi lény, nem utánoz semmit, maga magát adja. Ez olyan formán hangzik, mintha igaz volna, ha t. i. a míívészet célja utánzás: de az-e? Mit utánoz például egy lyrai költemény, egy óda, egy dal? Tovább menve a badarságokban, azt mondja prof.
Daumer
Daumer, Johann
, hogy rosz zene épen nem létezik. De már ide nincs miért követnünk a mély gondolkozót.
n
Jegyzet
Daumer
Daumer, Johann
professzorról nem tudunk bl'ívebhet. Talán
Daumer
Daumer, Johann
, Georg Friedrich (1800—1875) nürnbergi tanárral azonos, aki vallásfilozófia mellett esztétikával is foglalkozott.
 
  (?)  
  497.  
  * Egy cseh könyvkereskedő hirdeti, hogy nála szinművek kaphatók font számra, 100 bécsi font 9 tallérért. E bizony nem drága.  
  (?)  
  498.  
  * A Pereire testvérek
Páris
Párizs
ban óriási encyclopaediát akarnak kiadni, mely mintegy 200 kötetben az emberi tudás minden ágát magába foglalja. Bankárhoz illő vállalat. Ugyanezzel kapcsolatban egy más vállalatot is terveznek: hitelbankot irodalmi és művészeti termékek számára, melynek francia neve „Crédit mobilier d' Intelligence" Már tehát csak megélünk?
n
Jegyzet A Pereire testvérek francia bankár család tagjai. Tervük megvalósulásának, ha egyáltalán volt valóban efajta szándékuk, nincs nyoma. Credit Mobilier d' Intelligence: „Értelmiségi Hitelbank"-nak lehetne fordítani.
 
  (?)  
  13. sz.  
  499.  
  * Volt alkalmunk a napokban látni Izsó Miklós szobrász hazánkfia dolgozó szobáját. Nehány iró és szinész (
Egressy
Egressy Gábor
,
Megyeri
Megyeri Károly
,
Tóth J.
Tóth József
,
Fáy András
Arany János
, Arany J.) mellszobrain kivül, különösen a magyar népből vett egyes alakok ragadják magukra figyelmünket.
Izsó
Izsó Miklós
volt az első szobrász, ki a magyar parasztruhák — különösen a férfiak lobogó inge, gatyája — plasztikai szépségét tanulmánya tárgyává tevé, s vésőjével utánozni méltónak tartá. E tanulmányok következtében készült még Münchenben lakta alatt az annyi viszontagságon átment „Busuló juhász", s e tanulmányok közben ötlött eszméknek sketchei a jelenleg nála látható, sárból nagyolt alakok: táncoló, részeg pórok, ételvivő menyecske, ázó koldusnő stb. melyekhez csak megrendelés kellene, hogy a legszebb márványszobrokká váljanak a művész keze alatt. De épen a megrendelés nem jön sehonnan. Az ifju szobrász heteken át fekvő beteg volt, csak pár napja hagyta el ágyát, s alig várja, teljes felüdültét, hogy külföldre menjen, mert ha még soká itthon marad, attól kell félnie, hogy anyagi körülményei miatt az eltávozásra sem lesz képes.
n
Jegyzet A Busuló juhászt ért viszontagságokra 1. 351. és 476. gl. — Nyilván Tóth Józsefről (1823—1870) a kiváló, főképp intrikus szerepeket játszó színészről van szó. —
Izsó
Izsó Miklós
, kisebb megszakításokkal, 1875-ben bekövetkezett korai haláláig Pesten maradt, bár anyagi helyzete nem sokkal lett könnyebb. — Sketchei: vázlatai.
 
  500.  
  * Pál és Virginiát, Bernardin de St. Pierrenek ez ismeretes idylli beszélyét, valami
Kösting
Kösting, Karl
nevü iró drámává dolgozta fel, holott az egészben épen a drámaiság hiányzik.  
  A német kritika kiváncsi rá, hogyan lehetett ebből szinművet irni; s emlegeti ugyanazon
Kösting
Kösting, Karl
urnak csudálatos drámáját: „
Shakespeare
Shakespeare, William
. Egy téléji álom", melyben többi közt Asverus király s az örök zsidó is szerepel. Valami csudabogár lehet.
n
Jegyzet Kösting Karl (1842—1907)
Th. Vischer
Vischer, Theodor
és Mőrike által pártfogolt német író; kereskedő inas volt, autodidakta módon lett drámaíró és elbeszélő.
 
  (?)  
  14. sz.  
  501.  
  * Reményi Ede hosszú és diadalteljes utjából ma egy hete jött vissza Pestre — rövid látogatásra, mert megint kiutazik
Schweiz
Svájc
ba s Franciaországba. Csak nehány hetet fog itthon tölteni, s mint olvassuk, egy pár hangversenyt is rendez. Már két év óta nem hallottuk nyilvános helyen varázs hegedüjét, s akkor is csak a műértők számára tartott az „Európában" egy pár estélyt; a mélabus „Repülj fecském"-mel, s a szilajon rárántott „Ezt a kerek erdőt"-tel, szóval a magyar nagy közönség szivéhez szóló dalokkal magyarországi körutja óta nem lépett fel soha. Ilynemű hangversenyekben szeretnők mi őt még távozása előtt hallani.
n
Jegyzet
Reményi
Reményi Ede
csak időlegesen ment most külföldre, véglegesen csak 1870 közepén.
 
  (?)  
  502.  
  * Mig Vámbéry Armin Angliában mind nagyobb-nagyobb feltünést okoz, művét a mi körülményeinkhez mérve óriási áron veszik meg, s őt magát gyülésből gyülésre ragadják, és-ránk nézve kedvesen hangzólag, de ö rá nézve mintegy csillapitólag — „zealous Hungarian"-nak hivják: addig Bukharából hozott tatárja ide s tova magyar emberré lesz. E derék dervist t. i. angliai utjának idejére
Budenz
Budenz József
nél hagyta, hogy jeles philologunk az ő távolléte alatt tanuljon tőle élő szóval tatárul. Az atyafi aztán mindennap bejárt, mig a szünidő be nem állott,
Budenz
Budenz József
zel az. akadémia könyvtárába, s ott ödöngött a temérdek könyv közt, láthatólag unatkozva rettenetesen; aug. közepe körül pedig lementek mindketten Szilády Áronhoz, Halasra, s ennek a vidéknek nagyon megörült a tatár, mert hazájának homok sivatagaira emlékezteté. Különben civilizálódik: csináltatott valami — saját ideája szerinti — magyar ruhát, mely bő mint a kaftán, mert ilyen szük magyar nadrágot világ kincséért sem hagyna magára huzni. Most aztán valódi „tatárjárás" van Halason.
n
Jegyzet
Vámbéry
Vámbéry Armin
ez év júniusában érkezett Londonba keleti útjáról, amelynek során a Kaspi-tenger vidékét és Perzsiát járta be. Londonban a Royal Geographical Societyben több előadást tartott. — Tatárját
A.
Arany János
Szilády
Szilády Károly
nak szóló szerk. üz.-ben is többször emlegette. A tatár később
A.
Arany János
Rege a csodaszarvasról c. versének egy részletét is lefordította a maga nyelvére, és ebből egy versszakot
A.
Arany János
közölt mutatóba a Koszorúban (l. 548. gl.), majd később Csagatai Izsák néven egy mesét is közölt tőle. — Zealous Hungarian: ügybuzgó, túlságosan buzgó magyar. Talán kis csipkelődés, s
Vámbéry
Vámbéry Ármin
egyéniségének szól, amelytől — mint 1905-ben megjelent Küzdelmeim c. önéletrajza bizonyítja — nem volt idegen az ünnepeltetés vágya. —
Szilády
Szilády Károly
, Halason paposkodva, ekkoriban maga is a Közel-kelet irodalmával fog
 
  503.  
  * A kolozsvári reform. kollegium ifjusága „Gazdálkodási egyletet " alakít, mely felszólitja a szabókat, csizmadiákat stb. és a vendéglősöket, hogy ki készit az ifjuságnak legolcsóbban ruhát, vagy látja el koszttal? Szép és életrevaló eszme. Bár minden tanintézeteinken (a pesti egyetemet sem véve ki, legkevésbbé sem) utánzásra találna, s a módosabb ifjak se tartanák rangjuk alattinak belépni egy ily egyletbe!  
  (?)  
  504.  
  * Báró Jósika Miklós jelenleg „Emlékiratain" dolgozik, melynek első kötete nem sokára meg fog jelenni. Csak szépet s jót várhatunk tőle, mely bizonyára becsesebb lesz egész nyaláb regénynél.
n
Jegyzet
Jósika
Jósika Miklós
önéletirói szándékát talán valamely
A.
Arany János
-hoz írt, s azóta elveszett levelében említi; megjelent ez önéletrajz: Emlékirat. Pest 1865. I—IV. köt.
 
  15. sz.  
  505.  
  * Örömmel irhatjuk, hogy a „Budapesti Szemle", melyről közelebb az a hir terjedt el, hogy ujévkor meg fog szűnni, továbbra is megmarad az általa, és eddig csakis általa mivelt téren, még pedig megerősbödve, mert Csengery Antal mellé társszerkesztőül és kiadóul Lónyai Menyhért is szövetkezik. Ha még ily folyóiratnál is, midőn ily nevek állnak élén, ajánlásokra volna szükség, nagyon sajnos tapasztalat lenne irodalmunkra nézve.
n
Jegyzet Lónyai Menyhértről (1822—1885) a későbbi pénzügyminiszterről, illetve miniszterelnökről van szó.
 
  506.  
  * Mult számunkban emlitők, hogy
Reményi
Reményi Ede
pár hónapot Pesten tölt, talán föllép. Most az utóbbi hirt mint bizonyost irhatjuk; három hangversenyt ád a nemzeti szinházban, s mert ott adja, ebből bátran merjük következtetni, hogy a nagy közönség számára szánt zenedarabokat játszand.
n
Jegyzet
Reményi
Reményi Ede
re 1. 501. gl.
 
  (?)  
  507.  
  * Egressy Gábor egészsége annyira javult, hogy a mult napokban Tisza-Ujlakon már kuglizott is.
n
Jegyzet
Egressy
Egressy Gábor
betegségére l. 445. gl
 
  508.  
  — Megdöbbent szivvel veszszük (épen lapunk bezártakor) a leverő hirt, hogy Madách Imre meghalt. Folyó hó 5-én, éjfél után két órakor, szünt meg dobogni a nemes sziv; temetése 7-én fogott végbe menni, nógrádi birtokán
Alsó-Sztregová
Alsósztregova
n, s ugyanott az engesztelő szent mise e hó 15-ére van kitűzve. Született 1823-ban január 20-án, s igy „férfikora munkabiró delén" vizkór vete véget a nemes életnek. Két árva, fiu és leány, hullatja könnyeit kora sirjára.
n
Jegyzet A gl.-ba tévedés csúszott, ami annál érthetetlenebb, hiszen kétségtelenül egészében
A.
Arany János
-tól való.
Madách
Madách Imre
után nem két, hanem három árva maradt: az 1848-ban született
Aladár
Madách Aladár
, a későbbi költő, A Reviczky-Komjáthy csoport mecénás barátja, az 1851-ben született
Jolán
Madách Jolán
, s az 1853-ben született
Borbála
Madách Borbála
, aki a Lipótmezei gyógyintézetben fejezte be életét. ( Balogh Károly: Madách, az ember és a költő.
Bp
Budapest
. én. 233—37. l.)
 
  509.  
  — Hazafias adományokról és szatmári ünnepélyről levén szó, eszünkbe jut némely pesti lap zugolódásának viszhangja a vidéki levelekben. Mi is sajnáljuk, hogy az Akadémia és Kisfaludy-társaság nem volt kedvezőbb helyzetben arra nézve, hogy a Kölcsey-ünnepen csoportosabb megjelenés által mutassa ki tiszteletét a nagy hazafi, szónok és költő emlékezete iránt, de azt még sem hagyhatjuk szó nélki (bár az illető szerkesztőség csillag nélkül hagyta) a mit egy szatmári levelező mond a P. N.-ban, midőn e mulasztást megróva, felkiált: „uraim! a nemzettől nemcsak mindig pártolást kell kérni, és várni, hanem azt is meg kell mutatni a közönség előtt, hogy elől és készen állanak ott, hol a tudományt, világosodást és eszméket kell terjeszteni." Tehát az akadémia nem terjeszt évről évre és mindig „tudományt, világosodást és eszméket" — hanem egy rövid óra alatt, egy pár alkalmi beszédben, költeményben s toasztban fog azokat terjeszteni; s a „pártolást" mindenik intézet ingyen, isten nevében kéri, nem pedig azon munkákért, melyek által épen a világosodást terjeszti! Igy zavarjuk mi össze szándékosan a fogalmakat.
n
Jegyzet
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
mellszobrát, amelyet Ferenczy István készített, ez év szept. 25-én országos ünnepséggel leplezték le. ( Pesti Napló 1864. okt. 5. 227. sz.)
 
  16. sz.  
  510.  
  — A magyar tud. akadémiában, közelebbi hétfőn, a philosophiai, történet- és törvénytudományi osztályok közös ülésében, Kubinyi Ágoston tiszt. tag elnöklete alatt,
Konek
Konek Sándor
Sándor lev. tag ismerteté a berlini statistikai seminariumot, annál inkább ajánlván figyelembe e két év óta fennálló intézet belső elrendezését, tantárgyait és oktatási egész eljárását, mivel nálunk is Budán állandó magyar statistikai hivatal felállitása terveztetik. Azonban egy statistikai hivataltól egy efféle seminariumig még nagy távolság van: de azért jó az eszméket elhinteni, ki tudja, melyik és hol fogan meg közülök. Viszonyaink között most még csupán felsohajthatunk: potentes potenter agunt. [ ]
n
Jegyzet Kubinyi Ágostonra l. 437. gl. — Konek Sándor (1819—1882) pesti polgári származásu jogász, aki előbb győri, majd a pozsonyi jogakadémián tanított, majd pedig 1854-tól a pesti egyetemen, statisztikát és közigazgatási jogot adott elő. — Potentes potenter agunt: a hatalmasok hatalmasan (önkényesen) cselekszenek; nyilván célzás ez, s figyelmeztetés az újra erősödő önkényuralmat illetően: addig tegyünk, amig a hatalmasok eltűrik
 
  511.  
  * Vannak az emberiségnek egyes prücskei, melyeket, mikor más dolga nincs, elővesz és bibelődik velök. Ilyen az örök mozdony, a halhatatlansági ital — mit már
Moore
Moore, Thomas
Epicureanja is keresett, a föld átfurása hogy a leveleket csak úgy egyenesen lehessen Amerikába eresztgetni, s a világnyelv! Mostanában ez utóbbi került a szinre. A P. N. múlt szerdai számában Torkos Sándor ur birált és tett tönkre egy ezelőtt három héttel ugyanazon lapban megjelent világnyelvi systémát, mely a latin alphbéten alapulna. Furcsa ez a világnyelv! Hogy keresik, pedig semmi szükség sincs rá. Mert hiszen ha a művelt Európára rá lehetne valahogy egyetlen nyelvet tukmálni, nem könnyebb volna e például a kész francia vagy angol, melyet már vagy 20 millió ember beszél, s melyhez a többi is legalább konyít egy-egy kicsit. Annyira pedig se egyes ember, se testület, se nemzet, de az egész Európa s Amerika sem lehet elfogult, hogy az általa gyártott nyelvet a kafferre vagy hottentottára reá disputálhatónak gondolja. Oly irás pedig, melyet minden nép saját nyelvén olvasson, képzelhetetlen.
n
Jegyzet Torkos Sándorra 1. 206. gl. Cikke: Ismét a világnyelv! (Pesti Napló 1864. okt. 12. 233. sz.
Th. Moore
Moore, Thomas
(1779—1852) az Epikureus (The Epicurean) c. 1827-ben megjelent regényének főhősére utal a gl.
 
  (?)  
  17. sz.  
  512.  
  * A folyó hó 17-én, a nyelv- és széptudományi osztály tartott ülést az akadémiában, […] amelyen a fáradhatlan szorgalmú
Budenz
Budenz József
József levelező tag mutatott be ismét egyet az altaji nyelvek közül, „Cseremiz tanulmányok" cim alatt, az e nyelvbe a rokon nyelvekből, különösen a törökből belopódzott szavakat fejtegetvén.
n
Jegyzet Budenz Józsefet (1836—1892), a kiváló nyelvtudóst
A.
Arany János
több ízben igen melegen dicsérte. 1. 6o. mj.
 
  513.  
  * A Petőfi szobor ügyében Reményi Ede nyilatkozatot tett a mult napokban közzé, előadva az egész ügy miben állását. Kilenc ezer forinton már felül áll a tőke, s ez a pesti takarékpénztárnál van letéve, mégpedig oly módon, hogy azt a szobor-ügyi társulat törvényes megalakulásáig senki ki nem veheti. Ez intézkedés mindenesetre. nagy megnyugtatására szolgálhat mind az adakozóknak mind
Reményi
Reményi Ede
urnak. Egyszersmind elmondá
Reményi
Reményi Ede
ur e nyilatkozatban azon nézetét is, hogy az említett összeget még semmi esetre sem gondolja elégnek arra, hogy
Petőfi
Petőfi Sándor
nevéhez méltó szobrot lehessen belőle állítani, s inkább pár évi várakozást — mialatt talán az idők jobbra fordultával a tőke is szaporodik — inditványoz, mintsem, hogy a
Lendvay
Lendvai Márton
vagy Kisfaludy Sándor szobraihoz hasonló elhibázott mű legyen ez is. — Teljes igazsága van a derék művésznek, s semmi okunk sincs a sietésre!
n
Jegyzet
Reményi
Reményi Ede
szerepére a Petőfi-szobor ügyében 1. 3. gl. —
Kisfaludy
Kisfaludy Sándor
szobrára 1. 484. gl. — Lendvay Márton (1807—1858), a Nemzeti Színház jeles színészének szobrát Dunaiszky László készítette el 1860-ban. Tomori Anasztáz megbízásából, s a Nemzeti Színház udvarán állították fel. Ez a mesterség szempontjából ugyan nem volt kifogásolható, de maga a szobor minden jellemző erő s jellegzetesség nélkül volt.
 
  18. sz.  
  514.  
  * Az akadémiának folyó hó 24-dikén tartott történelmi, törvénytudományi és bölcsészeti osztály ülésében legelőször Horváth Cyrill tett jelentést a marosvásárhelyi könyvtárban talált, s az akadémiához beküldött
Apáczai Cseri János
Apáczai Csere János
Logikájáról", mely értekezőhöz véleményadás végett adatott, hogy itélje meg, méltó-e az uj kinyomtatásra. Horváth Cyrill részletesen jellemzé Cseri Jánost, mint bölcsészt; kimutatta, hogy se rendszer alkotó, se valamely átvett rendszer érvényesítője vagy terjesztője nem volt, hanem valódi eklektikus, ki a gnoseologiában nyomról-nyomra Cartesiust, a logikában szintoly híven Ramust követi. A mit irt, nem eredeti, hanem oly nyelven van irva, melyre még most is büszkék lehetünk, s ennélfogva érdemes, hogy az akadémia az ő válogatott bölcsészeti munkáit kiadja. Horváth Cyrill egyuttal benyujtja Cseri János azon munkái jegyzékét, melyeket kiadandóknak véleményez. Következett Kautz Gyula 1. tag előadása a hazai termelés s forgalmi ipar terén növekedett gőzgépüzlet közgazdasági jelentőségéről. Alapul azon adatokat használja, melyeket, a gőzgépek számáról, 1863-ban a bécsi statistikai hivatal állitott össze. Kimutatja, hogy a gépek használatának terjedése nem megvetendő mértéket nyujt valamely nemzet haladási iránylatának s közgazdasági fejlődésének megitélésére, s azon megnyugtató végeredményre jut, hogy Magyarország mindazon sok csapás és akadály mellett is, mely természetes fejlődésében feltartóztatta, az utolsó másfél évtized alatt mégis sok tekintetben haladt, s az uj kor szükségeinek méltatásában, gépek meghonosításában annyi fogékonyságot, és tapintatot tanusitott, hogy a nemzet fölvirágzásának ebben is kétségtelenül egy zálogát kell látnunk. Végre
Csengery
Csengery Antal
Antal jegyző s helyettes titkár olvasá föl
Erdélyi
Erdélyi János
János r. tag készülő nagy munkájának egyik részletét: „A bölcsészet Magyarországon Mátyás korában." E részlet megmutatja, hogy Magyarország a XV-dik században az európai műveltség szinvonalán állott, s különösen
Mátyás
I. Mátyás
király,
Cesinge János
Janus Pannonius
(Janus Pannonius) szellemi arcát rajzolja. Ez értekezésből a P. N. is hozott kivonatos részeket, egész terjedelmében pedig a Sárospataki Füzetekben fog megjelenni. (M. S.)
n
Jegyzet Az Akadémia üléséről való e tudósítás a Magyar Sajtó tájékoztatóján nyugszik: ugyan, szövegében is nagyrészt — de nem ugyanazt emeli ki, mint a Magyar Sajtó.
Kautz
Kautz Gyula
előadásából, főképp azt hangsúlyozza a Koszorú, erőteljesebben, mint a Magyar Sajtó, hogy az ország a folytonos csapások miatt nem juthatott előre, s azt húzza alá, hogy ennek ellenére megindult a nagyobb arányú gépesítés. ( Magyar Sajtó 1864. okt. 25. 244. sz., tárca rovat.) Kautz Gyulára 1. 211. gl. — Horváth Cyrill (1804—1884) kecskeméti szegény polgár-paraszt család fia. Piarista lett, s korán írni kezdett. Nemcsak tudós polihisztor, hanem lelkes, nemzeti szellemű szépíró is. Verset, beszélyt, drámát egyaránt irt, de a nehézkes, oktató modorú műkedvelő szinten nem jutott túl. Tudományos munkásságában a filozófia és az irodalomtörténet dominált, de jelentékenyct itt sem hozott létre. —
Apáczai
Apáczai Csere János
Logikácskaját ez évben találta meg Szabó Károly, 1. 225. gl. — Carteslus:
Descartes
Descartes, René
(1596—1650) latinos alakú neve. — Ramus Petrus (1515—1572) francia filozófus, akit a protestantizmushoz való hajlása következtében előbb hivatalától fosztottak meg, majd a Szent Bertalan éjén őt is megölték. — Erdélyi János magyar filozófiatörténete csak halála után jelent meg: A bölcsészet Magyarországon.
Bp
Budapest
. 1885. — Cesinge: Janus Pannonius családnevének olaszos, dalmátos alakja. — gnoseologia: ismeretelmélet.
 
  515.  
  * A „Zenészeti Lapok" fölszólitanak bennünket, hogy tanitsuk meg a tizenegy és tizenkettő elharapására az ütem számlálásakor. Mi bizony megvalljuk, hogy e tudományban csak laikusok vagyunk s azon vegyesbeli pár sor irása előtt sem tettük azt mélyebb tanulmányunk tárgyává, — igy tehát csak arra akartuk figyelmeztetni a föltalálót, hogy a leggyakrabban előforduló négy első ütem elnevezése (egy még megy négy) euphonia tekintetében nem sokat különbözik a kimondhatatlanságáról hires megymag szótól.
n
Jegyzet A Zenészeti Lapokban (1. 302. gl.) Zimay László (1. 128. mj.) indítványozta, hogy az ütemszámláláshoz az „Egy, még, megy, négy, öt, hat, hét, nyolc; de, tiz, már sok" szósort használják. (1864. okt. 6. 1. sz.)
Zimay
Zimay László
javaslatára tette meg a Koszorú Vegyes rovata azt a „pár sor" megjegyzést (k II. II. 16. sz.); amire viszont most Zimay László felelt e fölszólitással. ( Egy kis észrevétel. Zenészeti Lapok 1864. okt. 20. 3. sz.) A „pár sor" a következő: „Ennek az a baja, hogy az első három szótagot alig lehet kimondani gyorsan egymásután. Okvetlen egytagú szavakból kell-e ennek állani s nem lehet-e magyar számneveket ügyesen úgy elharapni, hogy kiejtésök az egytagúságot megközelítse?"
 
  (?)  
  516.  
  * Kuhn Károly és Szabó Antal szerkesztése alatt „Pesti Bazár" cimmel egy uj lap indult meg, főcélul a ruhaszabást és gazdasszonykodást tüzve lobogójára. No hiszen ily ruhaszabó lapoknak vagyunk szükiben.
n
Jegyzet Kuhn Károlyról bővebbet nem tudunk. — Szabó Antalra 1. 460. gl. — „Pesti Bazár" (1864—65); az OSZK-ban nem található belőle példány.
 
  19. sz.  
  517.  
  * E héten mult el a legszomorubbünnepünk: a halottak napja. Szomoru ünnep, szomoru diszszertartások, de nemzetünkre ez évben kétszeresen szomoru volt. Hány nagy halottunkat kellett siratnunk: egyiket itt a gyászos lámpáktól tündöklő kerepesi sirkertbcn, sirja fölé hajolva; másikat, ki messze innen a Sajó vagy Sztregova völgyében pihen, csak a távolból! A pesti közönség sietett kedves halottait meglátogatni. —
Szalay
Szalay László
sirját egész napon át gyászoló sereg vette körül,
Reviczky
Reviczky Szevér
nyughelyét friss koszoruk fedezték,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
kis vasrácsa körül,
Lendvay
Lendvai Márton
nagyszerű emléke előtt,
Garay
Garay János
egyszerű obeliszkjánál,
Szentpéteri
Szentpétery Zsigmond
hamvai fölött — mindenütt szomoruan merengett el a temetők látogatója. Mi pótolja őket vissza nekünk?
n
Jegyzet
Sztregová
Sztregova
val
Madách
Madách Imre
halálára utal
A.
Arany János
Reviczky Szevérről van szó; 1. 251. gl„
Lendvay
Lendvai Márton
ra 1. 513. gl. — Szentpétery Zsigmond (1798—1858), a Nemzeti Színház első korszakának e kiváló alakja — a gl. hangja nem egészen
A.
Arany János
-é: enyhén szentimentális pátosza nem vall reá; a
Madách
Madách Imre
ra,
Szalay
Szalay László
ra való utalás azonban igen.
 
  (?)  
  20. sz.  
  518.  
  * Tisza KálmánAlföldi levelek Jókai Mórhoz" cim alatt egy — mint látszik terjedelmes es átalán a nemzet egész szellemi életét figyelembe vevő — cikksorozatot kezdett meg a „Hon"-ban. Első levelében átalánosan beszél társadalmunkról s nemzetünk multjá- ról. Majd annak fejtegetésére tér át, hogy a különböző társadalmi osztályokban a legalsóbbfokú, aztán a közép miveltség, az európai szinvonalon álló tudományosság mennyire van elterjedve, s végre vannak-e olyanok, kik az összes emberiség zászlóvivőinek tekinthetők? A népnevelést illetőleg nagy hiányt lát iskoláinkban, a pusztai életben; a közép osztály miveltségére nézve megróvja, hogy ifjaink leginkább csak a jogi pályára lépnek, s ez által aránytalanul növelik a bureaucratiát, s válságos időben sokan oda jutnak, hogy nincs más választásuk, mint vagy családostúl koldusbotra jutni, vagy megválni vélemény- és tettbeli függetlenségünktől. A IV. levélben örömmel látja, hogy vannak hazánkfiai, kik az európai tudományosság szinvonalán állva, azt hazánkban terjeszteni képesek, s a nagy közönség miveltségét is elég kedvező szinben látja. „A mely nemzet — ugymond — a mienkhez hasonló szorult anyagi helyzete dacára, minden egyéb köteles terhein kivül, tudós társaságának, szinházának, irodalmi társulatainak felvirágoztatására, — elaggott írói, művészei fölsegélésére, értékes könyvtárvételre, gazdászati ismereteket terjesztő egyletekre, — elhunyt jeles iróinak és más tagjainak emlékére stb., ide nem számítva az egyes hitfelekezetek által tudományos intézetekre alapitást
 [!]
[sic!]
és fenntartására gyüjtött adakozásokat, — harmadfél millió körül tudott áldozni akkor, midőn ugyanezen 15 év alatt a hazánk egy részét sujtoló inség maga milliókat vett igénybe: azon nemzetnek a szellemi fejlődésében haladúsa kétséges nem lehet."
n
Jegyzet
Tisza
Tisza Kálmán
Alföldi levelei: Hon, 1864. nov. 8., 9., 10., 12., 16., 17., 18., dec. 11., — 255., 256., 257., 259., 262., 263., 264., 283. sz. — „Hon (1863—1882); Politikai és Közgazdászati Napilap; Tulajdonos kiadó és főmunkatárs Jókai Mór; Ideigl. felelős szerkesztő Urházy György." A lap mindvégig Tisza Kálmán politikáját követte, azaz a fúzióig ellenzéki, azon túl kormánypárti. A lapban
Jókai
Jókai Mór
rokonszenvet mutatott a szélbal iránt. Emiatt Tisza Kálmán levélben rótta meg, rosszalását fejezte ki szerkesztői határozatlanságát illetően. ( M. Kondor Viktória: Az 1875-ös pártfúzió.
Bp
Budapest
. 1959. 52—55. 1.) A szerkesztő mindvégig
Jókai
Jókai Mór
, de a kiegyezés s főképp a fúzió után már alig vett részt a szerkesztői munkában és a lap irányításában.
 
  519.  
  * Méltó helyen lesz megemlítve jeles hazánkfia e reményteljes szavai után, hogy szépirodalmi intézetünk, a Kisfaludy-társaság, megint két uj alapitványt nyert: Tisza Kálmánét és gr. Bolza Istvánét.
n
Jegyzet A Békés megyei arisztokrata család tagjáról, Bolza Istvánról, bővebbet nem tudunk.
 
  520.  
  * Két lapunk szűnik meg ujabban, mint szerkesztői jelentik, ideiglenesen. Az egyik a „Felvidék", mely ujévig szünetel, s akkor Kassán megint ujra kezdi pályáját, a niásik a „Hölgyfutár" melynek szerkesztője a következő nyilatkozatot teszi közzé: „Kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, hogy a „Hölgyfutár" kiadását nehány hétre föl kell függesztenem. De hogy t. előfizetőim e pár hét alatt is rövidséget ne szenvedjenek, kárpótlásul „Szerelmi pikanteriák" cimü, már sajtó alatt levő 2 kötetes beszélygyüjteményt, melynek ára 2 ft. 50 kr, veendik. A lap ujévre elsőrendű munkatársak közreműködésével folytatni fogja pályáját. Ha netalán volnának t. előfizetőink között olyanok, kik e pár hetet bevárni nem akarnák, azok méltóztassanak levélben értesíteni, hogy a hátralevő pénzzel mi történjék. Isten velünk a viszontlátásig! Pest, nov. 7-én 1864. Balázs Frigyes." — E lap Nagy Ignác özvegyének volt tulajdona és képezett számára szerény jövedelmi forrást mindaddig, mig ujabb időben a szerkesztők és fődolgozótársak oknélküli minduntalan változása, s velök a lap irányának iránytalansága a közönséget el nem idegenítették tőle, azért óhajtjuk mi is a M. Sajtóval, hogy ujévre föltámadván, oly kezekre kerüljön, melyek képesek legyenek azt ismét valóságos irodalmi szükséget pótló közlönnyé emelni s az érdemes iró özvegyének szerény jövedelmét továbbra is biztositani.
n
Jegyzet „Felvidék (1863—1866); Felsőmagyarországi közlöny több egyesületek és társulatok hivatalos lapja; Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos Bánóczy Ferenc." Hetenkint többször megjelenő politikai szemle, meglehetősen határozatlan, — ekkoriban nemzeties, ellenzéki — politikai irányzattal; előbb Kárpáti Hirnök címmel jelent meg. — Balázs Frigyesre 1. 460. gl. A Hölgyfutár nem indult meg újra. Az igért kárpótló gyűjtemény: Szerelmi pikantériák. A francia udvari életből. Közli Oettinger Eduard Maria után Balázs Frigyes. Kolozsvár 1865. A Hölgyfutár. utolsó száma közli e felhívást (1864. nov. 6. 38. sz.). — A Magyar Sajtó 1864. nov. 9-én (256. sz.) tudósít a Hölgyfutár megszűnésérő1. Az iránytalanságról szóló panaszt s annak eltűntét illető kívánságot
A.
Arany János
tette a Magyar Sajtó híréhez.
 
  521.  
  * Megint egy csomó névváltoztatást olvasunk a lapokban, s húla istennek nem olyan kificamitott „Napvölgyi", „Csillaghegyi" és „Füfi-Fafi" neveket, mert ilyenfélékről a magyar embernek fogalma sincs, — hanem olyanokat, melyek hangzásukra nézve magyarok s nem rínak ki a régibb nevek közül. Igy p. a közelebb magyarítottak mind ilyenfélék: Hollósi, Sándor, Sándori, Faludi, Istvánfi stb. A magyaritás magyarodásában örvendetes haladás!  
  22. sz.  
  522.  
  * A magyart. akadémia phil., törvény- és történettudományi osztályainak közlebbi hétfőn (nov. 21-én) tartott ülésében [ ... ] az alelnök, b.
Eötvös
Eötvös József
, az osztályülést berekesztvén, az előleges felhivás szerint összesnek nyilvánitá, és felszólitotta az osztályokat, hogy az akadémiai épület homlokán befalazott 6 márvány táblára felirandó jelmondatokról tanácskoznának. Kiderült azonban, hogy ily hat tábla nem létezik; mert a hat szoboralak fölötti 6 kő igen kicsiny és magas arra, hogy rájok felirat mehessen, s inkább csak rózsaféle ékítmény, mint feliratnak való tábla; a szobrok alatt az első emeleten pedig csak négy kő van, s igy nem jut egy-egy mindegyik osztálynak. Eleinte az osztályok afféle összevonásáról volt szó, hogy a rokonabb szakmájuak egy közös feliratot adjanak; de ez célszerűnek nem találtatván, más indítvány történt, mely szerint, mellőzve a szakjellemzést, átalános legyen a fölirat, ilyen formán: A NEMZET, A TUDOMÁNYNAK, A TUDOMÁNY, A NEMZETNEK. Hisz ez jó is volna, de nem sok benne az eredetiség, miután ezt a módot a budai népszinház — s gondolom még előbb a füredi szinház (Kisfaludy Sándor eszméje szerint) felhasználta, s az előbbi egy kissé vissza is élt vele, ugy hogy kissé szinte gúnyosan hangzik. Az e végre kinevezett bizottmány talán majd eredetibbet is fog kigondolni. Részünkről a mondó vagyunk, hogy inkább álljanak ama különben sem nagy táblák felirat nélkül; kivált miután az épület utcafelőli oldalán is látunk egy nagy követ befalazva; mintsem valami sekély mondattal az a szép homlok eldisztelenitessék. Abban megegyezünk egy laptársunkkal, hogy akármi lesz, rövid legyen és alulról is olvasható.
n
Jegyzet Az 1865. jan. 2-i teljes ülésen végül a következőképpen oldották meg e sokat vitatott problémát: . . . „a homlokzaton keresztül álljon az intézet neve: Magyar tudományos Akadémia; ez alatt pedig a négy kőtáblán: I. Hazafiak alapították 1825; II. Működni kezdett 1831.; III. A nemzeti részvét emelte 1840.; Háza fölépült 1865." ( Koszorú. III. 1. 2. sz. Vegyes). —A balatonfüredi, s annak nyomán a Budai Népszínháznak ez állt a homlokzatán: „Hazafiság a' Nemzetiségnek''. — A Budai Színház az által élt vissza e jelmondattal, hogy számtalan, a nemzeti művelődéshez méltatlan, kozmopolita selejtet is játszott. (1. 343. gl.). — Melyik volt e laptárs, nem tudjuk.
 
  523.  
  * Népköltészetünk gyűjtése érdekében Szeberényi Lajos pozsonyi lyceumi tanár azon gondolatra jött — irja a M. S. — hogy a tanuló ifjuságot szólitja föl, hogy a szünnapokat, midőn csaknem minden ifju más-más vidékre megy haza, fordítsák a gyűjtésre; az igy nyert gyüjteményt aztán ő a Kisfaludy-társaságnak szándékozik beküldeni. — Szép, de az eszme már egyáltalában nem uj: az erdélyi gyüjtők évek óta ezt gyakorolják, s hogy mily sikerrel, hatalmasan tanusitják gyűjteményeik. Igy gyüjté
Kriza
Kriza János
a „Vadrózsák" egy nagy részét, igy Szabó Sámuel marosvásárhelyi tanár a nála kéziratban levő sok mesét, dalt, s nehány balladát, igy Gyulai Pál kolozsvári tanár korában a részben már közzé tett balladákat, s a még kéziratban levő egész gyűjteményt, melyet a Kisfaludy-társaság gyüjteményébe szánt. A társaság e gyüjteményének kiadása pedig nem sokára meg fog indulni; a már eddig beadott anyagok két vastag kötetre fölrugnak, s ha az ország különféle iskoláiban egy-egy tanár elvállal annyi fáradságot mint
Szeberényi
Szeberényi Lajos
ur, s ha magánosok is igyekeznek ez ügyet előmozditani, még megmenthetjük népköltészetünk kincseinek egy részét, mielőtt a ponyvairodalom, s kalendáriumok termékei végkép leszoritanák azokat még a nép ajkáról is. A Társaságnak szánt gyüjtemények Gyulai Pálhoz (Pest, Sándor utca 17 szám) mint megbizott szerkesztőhöz küldendők be.  
  (?)
n
Jegyzet Szeberényi Lajos (1820—1875) felföldi lutheránus pap család fia, maga is pap; Selmecen tanultában egy ideig barátságban volt a szintén ott diákoskodó
Petőfi
Petőfi Sándor
vel. Magyar népdalgyűjteménye nem jelent meg, hanem két esztendő mulva, a Kisfaludy Társaság kiadásában, szlovák népdalokból bocsátott közre egy kötetnyi fordítást Tót népdalok, Pest 1866.
Szeberényi
Szeberényi Lajos
fölhívása: Magyar Sajtó nov. 23. 268. sz. Fővárosi hirek rovat. — Szabó Sámuel (1829—1905) székely kisnemes családból származott, tanár lett; földrajz és kémia volt a tulajdonképpeni területe; de kezdettől foglalkoztatta az irodalom is; főképp a régiirodalomról és népköltészetről írt.
A.
Arany János
családjával baráti viszonyban volt, s midőn Marosvásárhelyt tartózkodott, levelezésben állt
A.
Arany János
-al. Egy ideig,
Juliska
Arany Juliska
férjhezmenetele előtt,
A.
Arany János
-ék leendő vőjelöltjének is tekintették. Több népdal- és népköltészeti közlése s e tárgykörbe vágó cikke jelent meg
A.
Arany János
lapjaiban. Valószínűleg
Gyulai
Gyulai Pál
n keresztül ismerkedett meg bensőbben
A.
Arany János
-nyal és családjával. ( Sáfrany Gy.; A. J. és Rozvány Erzsébet
Bp
Budapest
. 1960. 122.)
 
  524.  
  * Megjelent e héten a „Sárospataki Füzetek" VIII. évfolyamának 8-ik szállitmánya, a mult héten pedig, mint már jelentők, a „Budapesti Szemle" 68, 69, 70, hármas füzete. Csak ez a két, füzetekben megjelenő folyóiratunk van, melyek hosszabb idő óta nagy küzdelemmel fent tudják magukat tartani, s ezek is jönnek, mennek, a nélkül, hogy valaki, legalább a napi irodalom, ügyelne rájok. Nagyobb lapjaink rendesen leirják a tartalmukat szóról-szóra, s ennyi az egész, mit irányukban tesznek. — Másutt, például Angliában, százra menő ilynemű füzetes folyóirat jelenik meg, s a napi vagy heti lapok mégis figyelemmel kisérik; tartalmukat röviden kivonatozva közlik, egykét biráló, helybenhagyó, vagy kárhoztató szót mondanak minden cikkre, s ez által némileg tájékozzák a közönséget. Miért nem lehet az nálunk is igy? Nagy lapjainkban csak jutna havonként egy-egy hasábnyi tér ily ismertetés számára, s a közönség bizonyára kedvesebben olvasná, mint az olynemű laptölteléket, hogy egy omnibus felfordult. vagy valaki kitörte a lábát, a mi az illetőre elég sajnos ugyan, de mégsem valami országra szóló esemény.
n
Jegyzet A Sárospataki Füzetekre 1. 455. gl.
 
  23. sz.  
  525.  
  *
Vámbéry
Vámbéry Ármin
utazása angol nyelven Londonban, Murray-nál, megjelent ily cimmel: „Travels in Central Asia" (Utazások Közép-Ázsiában). A német lap, honnan e tudósítást átvesszük, miután magát a könyvet még nem láttuk, nem igen dicséretes alapossággal azt mondja: „A magyarok nagy buzgalommal fáradoznak, hogy az európai nemzetek közt idegen és egyedül álló népök eredetét kinyomozzák. Ezt az ázsiai birodalmakban keresik, melyeket magyar tudósok messzire bekalandoznak. Ezek leghiresbike,
Kőrösi-Csoma
Kőrösi Csoma Sándor
, Tübetig hatolt s egy ottani kolostorban négy évig merült el nyelvtanulmányokba. Vámbéry Ármin ugyanazon célra törekedvén, bekalandozta (durchstreift) a közép-ázsiai tartományokat, Herattól a kaspi tengerig.
Vámbéry
Vámbéry Ármin
dervisnek és hadzsinak öltözött át. Nem lett volna rá szükség: kevéssel előtte Thomson és Pelly ezredes európai öltözetben utazták be
Afghanistán
Afganisztán
t és Khivát. Tudományos tekintetben fölötte ártott magának a magyar tudós a dervis minőség felvétele által. A dervis kegyes ember, kinek szemében minden világi dolog füst és pára.
Vámbéry
Vámbéry Ármin
tehát sehol sem kérdezősködhetett, nemhogy jegyzéseket tehetett volna. Már az által is gyanut ébreszte, ha azon helységek neveit kérdezé, melyeken átment. Csupán arról tudosít tehát, a mit látott s a mi történt vele. De az által ismeretünk azon tájakról nem sokkal gyarapszik. Masenderan, Asterabad, Khiva, Bokhara, Samarkand, Herat és Mesched felől többet olvastunk másutt, mint
Vámbéry
Vámbéry Ármin
nél találni. De élményei fölötte érdekesek, s közép Ázsia táj- és nemzeti jellegei lúven és eleven
 [!]
[sic!]
rajzoltatnak. Az utazás nyelvészeti eredményei külön munkában lesznek előadva." — Itt először is az a hiba van a felfogásban, mintha
Vámbéry
Vámbéry Ármin
a magyarok eredetét, őshonát indult volna keresni, a mi legalább is anachronismus, miután
Kőrösi-Csoma
Kőrösi Csoma Sándor
óta ily expeditiók nálunk nem történnek, — s
Vámbéry
Vámbéry Ármin
a rokon nyelvek tanulmányozását tette feladatává, tehát oly téren mozog, mi épen korszerű, ha tetszik divatos tudomány a német urak között is; továbbá, hogy a szegény védtelen magyar utazót egy sorba állitja egy hatalmas kormány aegise alatt utazó angolokkal, s dervis ruhájáért mintegy kigúnyolja; végre, hogy ez utazástól minden tekintetben tudományos fölfedezéseket követel; holott a nyelvészeti szempont a fö, s arról még nem itélhet. — Egyébiránt hozzátehetjük, hogy
Vámbéry
Vámbéry Ármin
Angliából már megérkezett Pestre, s érdekes utazása magyar nyelven
Emich
Emich Gusztáv
nél fog megjelenni.  
  (?)
n
Jegyzet
Vámbéry
Vámbéry Ármin
utazására 1. 502. gl. — Könyve magyarul a következő címen jelent meg: „Középdzsiai utazás, melyet a m. tudom. Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a Turkoman sivatagon át a Kaspi-tenger keleti partján Khivába, Bokharába, és Samarkandba tett és leírt. Pest 1865." — Mely német lappal polemizál a gl., nem lehet eldönteni.
 
  526.  
  Szini Károly aláirást (nem előfizetést) hirdet
Rousseau
Rousseau, Jean-Jacques
nak általa leforditott műveire. Az aláirások dec. 15-dikéig hozzá (Pest 3 dob-utca 4. sz.) intézendők.
Rousseau
Rousseau, Jean-Jacques
műveinek magyar nyelven jó forditásban megjelenése tagadhatatlanul nagy nyereség lenne irodalmunkra nézve, s ismeretlen forditásról egyelőre csak jót lévén szabad föltennünk, ajánljuk olvasóink figyelmébe
Szini
Szini Károly
ur felhivását.
n
Jegyzet Szini Károly (?—?) előbb ref. kántor, később újságíró; sorsa hányatott, míg végül tébolydában halt meg. Szini Gyulának, a jeles novellistának apja. Rousseau-fordításának ninrs könyvészeti nyoma.
 
  527.  
  * Pap Gyula előfizetési felhivást bocsát ki az általa Nógrád-megyében gyüjtött „Palóc népkölteményekre." Mi igazán sokat várunk a palóc népköltési gyüjteményektől (bár eddigelé alig került belőlök valami az irodalomba) mert e népfaj, befészkelve magát hegyei és völgyei közzé, ősidők óta háboritatlanul megtarthatá eredeti szólásait, észjárását és az irodalmi nyelvtől legjobban elütő sajút hangzóju dialektusát, s ily elszigeteltség mellett csaknem lehetetlen, hogy ősi meséit és dalait is meg ne tartotta volna. A mi a föntebbi gyűjteményt illeti, azt az e téren nagy érdemű gyüjtőnk Erdélyi János következőleg ajánlja: „Pap Gyula sárospataki harmadévi jogász ur fáradozásait a magyar, leginkább palóc népköltészet ereklyéinek gyüjtése körül, valamint a fentebbi nyomtatás alá készült gyűjteményt is ösmervén, méltányolván, őt, ki nógrádi születés, s e nemben a leghitelesebb adatokat szedheti, a t. c. olvasó közönség pártoló figyelmébe őszintén, szivesen ajánlom."  
  (?)
n
Jegyzet Pap Gyula (1843—1931) nógrádi középnemesi családból származott, jogot tanult, de mindvégig foglalkozott irodalommal is, idilli, patriarchális hangulatú verseket irt; néhány nótája országosan ismert. A Koszorúban is jelent meg verse, s palóc kötetét, amelyet 1865-ben adott ki, Arany László ismertette ( Koszorú III. 1. 19—20. sz.). — Arany László bírálatából az is kitűnik, hogy
Erdélyi
Erdélyi János
az itt idézett ajánló szavait
Pap
Pap Gyula
előfizetési felhívásában lehet olvasni.
 
  24. sz.  
  528.  
  * Csengery Antal és Lónyai Menyhért a Budapesti Szemle uj folyamára nyitnak előfizetést. A vállalat feladata, az eddigi marad, t. i.: tájékozni a nemzet értelmiségét azon eszmékről, melyek világszerte foglalkodtatják a szellemeket; közvetitőül szolgálni a külföldi irodalmak és a hazai tudományosság közt egyfelől, a szaktudósok és a müvelt közönség közt másfelől, s ehhez képest megnyitni a nemzetnek a tudomány azon forrásait, melyekből közvetlenül nem merithet a nagy közönség; s külföld irodalmait illetőleg erkölcsi épségünk megőrzése végett, szigoru választást tenni az uralkodó irányok között, min irodalmunkra nézve pedig magyarázni az irodalom magasabb törvényeit, s védeni a szép, jó és igaz örök elveit a ferde izlés követelései, sőt a lángész kicsapongásai ellenében is; végre közrehatni, hogy a tudomány izléssel is párosuljon irodalmunkban. Hogy e föladatot eddigi pályájában mennyire oldta meg e folyóirat, eléggé bizonyitja a legutóbbi füzet végén kijött tárgymutató, s hogy jövőre talán még jobban meg fog felelni céljának, arra elég biztositék a szerkesztő-kiadók neve; azért a lapok általánosan dicsérő és ajánló szava mellett talán felesleges is a mi meleg ajánlásunk. Az uj folyam egy-egy éve tiz, mindig külön megjelenő füzetből fog állni, s előfizetési ára egész évre 12 ft, félévre 6 ft. mely 11 kiadó irodába (Pest, Sándor u. 17. sz.) küldendő.  
  529.  
  * „A szinpad mozgó világa" cimmel Molnár György, a budai népszínház volt igazgatója, egy uj találmányra hivja fel a szakértők s a nagyközönség figyelmét, mely találmány által lehetségessé lenne téve az egész szinpadot egy pillanat alatt, a közönség szeme láttára, de általa mégis észre nem vehetőleg átalakítani, kertet szobává, erdőt palotává stb. változtatni. Mint irja, ez már nemcsak az ő agyában, s papirból kivágva van készen, hanem kicsiny mintázata is nem sokára elkészül, s akkor irók, művészek és műbarátok előtt be fogja mutatni. — Ha mindez sikerül, s nagyban is kivihető lesz, ugy a mint azt
Molnár
Molnár György
ur igéri, rendkivül nagy nyeremény lenne s kivált shakspearei darabokra nézve — csakhogy oly nagyszerű találmány, hogy, megvalljuk, nem merünk tőle sikert remélni.  
  (?)
n
Jegyzet
Molnár
Molnár György
(1. 56. gl.) 1863 végén vagy elején köszönt le a Budai Népszínház igazgatásáról, és egy időre újra vidékre szorult, de kifogyhatatlan energiája egyre tevékenységre sarkallta; ez években, különféle lapokban, sok szakcikkével találkozhatunk. E cikkének lelőhelyét nem sikerült megállapítani.
 
  530.  
  *
Barabás
Barabás Miklós
közelebb
Priesnitz
Priesnitz Winzenz
, a nagy vizgyógyász életnagyságú arcképét készitette el, az örökösök megbízásából. Tehát itthon lakó művészeink hire is túl hat a haza határain.
n
Jegyzet
Barabás
Barabás Miklós
ez évben hosszabb időt töltött külföldön, s nyilván ezalatt festette meg Vinzenz Priessnitz-nek (1799—1851), a híres orvosnak arcképét.
 
  531.  
  * Egy tekintélyes napi lapunkban olvastunk közelebb ily szókötést: „A pesti vakok intézet stb. Szeretjük hinni, hogy itt csak sajtó- vagy tollhiba volt e fülsértő összetétele a többes számnak a birtoktag nélküli főnévvel; azonban e hiba már annyira elterjedt kivált a cégek kiirásain (pl. Szivarok eladás, Ládák beváltás stb.), hogy félnünk kell, az emlitett helyen is nem sajtóhiba volt, hanem megszokottságból származott elnézés.
n
Jegyzet Alighanem a Pesti Napló vagy Magyar Sajtó ez a tekintélyes napilap. A. ezeket olvasta leginkább.
 
  26. sz.  
  532.  
  * A sajtóhibákról közelebb egy cikk jelent meg a Sajtóban „egy öreg nyomdász"-tól, melyben különösen a nyomdász fiúk grammaticai kiképeztetését hozza inditványba. Helyes inditvány magában véve, csakhogy a magyar sajtóhibák legnagyobb része nem nemtudásból, hanem figyelmetlenségből, elnézésből származik, melyen csak a nyomdai szigoru rend és korrektori pontosság segithet. Igy a napokban egyik lapunk szinházi rovatában a személyek közt ilyen bakot leltünk: „Grof Giory Feleki; Lignerolles Luiza ... Feleky;" már ezért csakugyan nem lehet az irót vagy szerkesztőt vádolni. Legveszélyesebb faja a sajtóhibáknak, midőn a szedő vagy első javító maga oktából más szót tesz oda, ugy hogy a mondatnak ezáltal lesz valamilyen értelme, de nem az a mit az iró akart és kifejezett: az effélét aztán a legfigyelmesb revisor is nehezen veszi észre, hacsak a kézirattal sorról sorra össze nem veti, a mire sokszor nincs idő.
n
Jegyzet A sajtóhibákról szóló cikk: Magyar Sajtó 1864. dec. 21. 291. sz.