Aranysárkány fejléc kép
 
  GLOSSZÁK  
  A konzak lapjainak glosszáiról  
 
A.
Arany János
is helyet adott mindkét lapjában egy „hírek”-, „tudósitások”-féle rovatnak. Megtalálható ez a kor minden irodalmi lapjában, meglehetősen változatos rovatcímek alatt. Ő „ Vegyes”-nek nevezte, s a lap utolsó egy vagy két oldalán helyezte el. Terjedelme számonként változott, de sohasem érte el a két teljes lapot, és az egy hasáb alá is csak ritkán csökkent.  
  Tartalom tekintetében azonban az ő lapjainak s a kortárs lapok legtöbbjének e rovata között jellegzetes különbség állott fenn. A különlegességek, a bennfentességek, a pletykák, és intrikák rovatának számított ez a rovat a legtöbb irodalmi közlönynél; inkább volt társasági, mint irodalmi jelleme; az irodalmi életet is társasági életre játszotta át. A lap körül csoportosulók vagy a szerkesztő irodalomközéleti szándékairól és vágyairól, helyzetéről és jelleméről gyakran ennek ellenére, vagy éppen ezért jóval többet mondhat e rovat az irodalomtörténésznek, mint maga az egész lap.
A.
Arany János
magas színvonalú s szigorú elvi igénnyel szerkesztett lapjaival kapcsolatban ez a helyzet természetesen nem áll fenn. Az ő folyóiratainak irányát az ő saját cikkei s maroknyi, de nagykészültségű, tisztázott és határozott célkitűzésű törzsgárdájának dolgozatai mutatják legvilágosabban.  
  De az e rovatba foglalt apró írásoknak irodalomtörténeti jelentősége mégis az ő lapjai esetében is igen nagy. Az ő „Vegyes”-éból a pletyka és intrika, magától értetődően, kívül rekedt s hasonlóképp a bennfentességek is; a különlegességeknek azonban, néha, mértékkel, juttatott teret ő is, nyilván hogy kielégítse valahogy az átlag olvasó igényét.  
  Arany glosszáinak tartalmáról  
  E rovat uralkodó, meghatározó műfaji eleme nála azonban a tudósítás és a glossza. Irodalmi és művelődési intézmények, a Kisfaludy Társaság, az Akadémia, az egyetem s a nevezetesebb iskolák meg az egyházak életéről, tevékenységéről számol be, lapok keletkezéséről vagy megszünéséről tudósít, könyvek megjelenését jelenti, a politikai élet, a közélet irodalmi, művelődési vonatkozású eseményeit gyűjti össze, más lapok fontosabb cikkeire, vitáira hívja fel a figyelmet, a külföld irodalmi mozgalmairól ad hírt. S nemcsak tudósít, jelent és hírt ad, hanem többnyire mind e jelenségek irányában állást is foglal. A cenzori, a rendőrhatóságokhoz beadott programtervezetének előfogalmazványában maga így jelölte meg e rovat jövendő tartalmát: „Rövid napi híreket is közöl
[szerkesztői feloldás]
a lap
, a bel- és külföldi társasélet, de leginkább az irodalom és művészet köréből” (
Csengery
Csengery Antal
hez, 1860. aug. 10. MTA Ltár 82.)  
  A két műfaji elem, a glossza és a tudósítás gyakran vegyül a rovat darabjaiban, de a glosszázás nélküli tiszta tudósításra éppen úgy számtalan példát mutat a rovat, mint a tiszta glosszázásra, azaz az oly ismert események kommentálására, amelyek esetében a tudósítás maga fölösleges.  
  Gyűjteményünkbe e tiszta glosszákat és a glosszázó tudósításokat vettük fel. Kétségkívül nem érdek és fontosság nélkül való tudni azt, mi fogta meg egyáltalán
A.
Arany János
figyelmét, miről tartotta érdemesnek tudósítani olvasóit. Mégis a jelen kiadási lehetőségek és filológiai munkalehetőségek között nem látszott ésszerűnek kötetünk szövegeit s méginkább jegyzeteit ez egyszeríi tudósítások felvételével sokszorosilkra duzzasztani. S ha ez az érv magában is nem volna perdöntő, a rostálás mellett szól a lényeges elválasztásának szüksége a kevésbé lényegestől, a kötet áttekinthetőségének, használhatóságának szempontja; márpedig ez egyszerű tudósítások felvétele jelentékenyen megnehezítené e szempontok érvényesítését. Arról viszont nyilvánvalóan nem mondhattunk le, hogy e rovat
A.
Arany János
által írott, de általunk fel nem vett darabjairól, egy-két mondatban megjelölvén tárgyukat, lajstromot ne közöljünk a felvettek jegyzeteinek végéhez csatolva.  
  A glosszázás fogalmát, természetesen, a legszélesebb jelentésben értettük, azaz fölvettük az olyan darabokat is, amelyekben szövegszerűen, tartalmilag nincs ugyan állásfoglalás, de a hangnemen, a stíluson átérezhető.  
  E glosszák értéke az A.-kutatás, s tovább az egész időszak kutatása szempontjából azért igen jelentékeny, mert azt a területet világítják meg, amely e kérdéskörben legkevésbé ismert:
A.
Arany János
és a korszak irodalmi életének, napi, átlag irodalmának viszonyát,
A.
Arany János
és a fiatal irodalom kapcsolatát,
A.
Arany János
irodalomközéleti terveit és törekvéseit. Emellett világirodalmi tájékozódásának rajzához is sok új vonást és árnyalatot szolgáltatnak; s végül tanulságos tükrét nyújtják
A.
Arany János
társadalmi, méginkább természettudományos, de leginkább civilizációs érdeklődésének. Ő maga is súlyt helyezett e rovatra s éppen a gyors és közvetlen állásfoglalás, reagálás lehetőségének szempontjából. Itt kívánta a megjelenő szépirodalmi s rokon műveket néhány sor kíséretében bemutatni, bírálni: „Oly formán, mint a Revue des deux Mondes hátlapján az új könyvek. Aztán, a melyik (magyar) tüzetesb birálatra volna méltó, később azt is megkapná” (
Szász
Szász Károly
nak, 1860. aug. 27. MTA Ltár 575.) S a rovat anyaga azt mutatja, valóban ezen keresztül tudott legközvetlenebbül beleszólni az élő irodalom ügyeibe. A kortárs lapok rendkívül érzékenyen, gyakran és gyorsan reagáltak megjegyzéseire, s a barátok, az irodalom vezető emberei is figyelemmel kísérték.
Lévay
Lévay József
,
Tompa
Tompa Mihály
, Toldy Ferenc, Kazinczy Gábor s mások tettek megjegyzést e rovatra.  
  E glosszákról történik ugyan említés az Arany-irodalomban, de jóval gyérebben, mint a szerkesztői üzenetekről. Idézve vagy éppen közölve alig egy-kettőt láthatni belőlük. Oka e mellőzésnek nyilván többek között ama kérdés eldöntésének filológiai nehézsége, melyik származik e glosszák közül
A.
Arany János
-tól s melyik nem.  
  A glosszák hitelességéről  
  Azok a részletek, amelyek filológiai munkákban e glosszák szerzőségével foglalkoznak vagy akárcsak távolról is kapcsolatba hozhatók a szerzőség kérdésével, egy-másfél gépelt lapnál is alig terjedelmesebbek. Valamivel több a reájuk vonatkozó vagy vonatkoztatható megjegyzés
A.
Arany János
levelezésében. A kérdés vizsgálatát rendkívül nehezíti azonban az, hogy sem az egyes irodalomtörténeti munkákban, sem
A.
Arany János
leveleiben nem válik el határozottan egymástól a SzF Értesítő cimű rovatában s a K zárólapjain található apró cikkeknek a kérdése az e rovatbeliekétől.  
 
Voinovich
Voinovich Géza
A.
Arany János
életrajzában e tekintetben is mintegy összegezte az addigi véleményeket, és ezek alapján úgy nyilatkozott, bár sehol sem egészen egyértelműen, hogy e cikkecskéket mind maga a szerkesztő írta.
A.
Arany János
-nak azt a
Tompá
Tompa Mihály
hoz irt passzusát, hogy a Figyelő milyen sok munkáját, kéziratát nyelte el (1862. jún. 20. MTA Ltár 1159.), például így értelmezte: „Ezek nagy része a Vegyes rovat irodalmi hirei s uj könyvek cimjegyzéke; ezeket is maga volt kénytelen irni.” (
Voinovich
Voinovich Géza
III. 29. 1.) Tehát csak az „irodalmi híreket” írta volna
A.
Arany János
e rovatban? Ezt aligha kívánta állítani
Voinovich
Voinovich Géza
, hiszen később maga idézett olyan glosszákat is Aranyéiként, amelyek legtávolabbi kapcsolatban sincsenek az irodalommal (uo. 45—46. 1.). Egy másik nyilatkozatában még határozottabb, de megintcsak nem egyértelmű. Itt egy csokorra valót sorol fel a glosszákból, annak bemutatására, mily sokfelé figyelt
A.
Arany János
, s így végezte a felsorolást: „Ez apróságokat mind maga írja, sokszor humorral. A Vegyes rovat mindenegyes számban egész
[szerkesztői feloldás]
?
oldal ilyen hirt közöl, melyek méltán érdekelhették volna a közönség tágabb körét.” (Uo. III. 46. 1.) Mármost csak a felsoroltakat írta-e mind
A.
Arany János
, vagy az egész rovatot? A pontatlan fogalmazás megint inkább az utóbbi felfogást sugallja.  
  Másutt azonban világosan ellentmondott e felfogásnak, s odaszűkitette véleményét, hogy inkább csak a SzF-ben kellett
A.
Arany János
-nak magának írnia a glosszákat is, mind (uo. 44. 1.); sőt azt is megmondta, hogy
A.
Arany János
szerkesztősködése második felében havonta tíz forintot adott Szász Bélának, Szász Károly öccsének az újdonságok összeállításáért. (Uo. 39. 1.) Adata forrását sajnos nem közölte, de nyilván a SzF-nek és a K-nak a második világháború idején a
Voinovich
Voinovich Géza
villában elégett szerkesztői irataiból vette.
Voinovich
Voinovich Géza
élete utolsó éveiben, midőn a kritikai kiadás már szóban forgott, sőt meg is indult, többeknek (Barta János, Keresztury Dezső, Gergely Pál) azt mondta, neki van egy jegyzéke arról: a folyóiratokban mi
A.
Arany János
-é. Hagyatékából ilyen jegyzék azonban nem került elő. Ezért többen arra gondoltak, talán arra célzott
Voinovich
Voinovich Géza
, hogy van olyan folyóirat példány, amelyben meg vannak jelölve az
A.
Arany János
-tól származó írások. De ilyen példány sem került napvilágra mindmáig. A gyakorlatban
Voinovich
Voinovich Géza
mindenesetre tulajdonképpen valamennyi glosszát
A.
Arany János
-énak tekintette, s minden megszorítás nélkül bármelyikből idézett, igazolandó gondolatainak ldvánalmai szerint. (Pl. a Krk még általa előkészített I. köt.-ben: 516—517.1.)  
 
Voinovich
Voinovich Géza
azonban voltaképpen csak folytatta ezzel a glosszák legtüzetesebb ismerőjének, Várdai Bélának gyakorlatát.
Várdai
Várdai Béla
két közleményt adott közre
A.
Arany János
glosszáiból, szerkesztői üzeneteiből és szerkesztői megjegyzéseiből, vagyis abból az anyagból, amely kötetünk tartalmát alkotja. ( Arany János kritikai álláspontja. Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára.
Bp
Budapest
. 1908. 236—48. 1. és Kisebb adalékok Arany János esztétikai nézeteihez. EPhK 1906. 657—63., 729—43. 1.) Tanulmányai elején tett ugyan
Várdai
Várdai Béla
elvi megszorításokat a glosszák szerzőségére; első tanulmányában például így ír: „Az utóbbiakra (t. i. »az ún. Vegyes cikkecskéire«) nézve ugyan, névtelen cikkekről lévén szó, emelkedhetnék némi kétség, vajjon
Arany
Arany János
tól valók-e, de csak elenyésző csekély.” ( EPhK 1908. 657. 1.) Véleménye azonban kétségtelenül odamutat a cikk folyamán, hogy kicsinek, számbavenni is alig érdemesnek tartja az idegen szerzőjű glosszák számát. Dolgozata folyamán aztán föladni látszik minden kétségét, s a bemutatandó tételek szüksége szerint bármelyik glosszából bátran idéz.  
 
Várdai
Várdai Béla
e gyakorlata s tanusága súllyal esik latba. Mint tárgyát értelmező tudós- nem jelentékeny figurája az irodalomtörténetirásnak. Filológusnak azonban megbízható, a jobbak közül való. Ám elsősorban nem ezért van itt súlya szavának. Mikor két közleménye megjelent, még éltek
A.
Arany János
legközelebbi barátai közül azok, akik legközvetlenebb viszonyban, mindennapos kapcsolatban álltak vele szerkesztői munkája idején, sőt többnyire igen hatékonyan be is folytak e munkába:
Gyulai
Gyulai Pál
,
Lévay
Lévay József
, Szász Károly. Tudjuk, fogyó életük vigasztalását, értelmét a körülöttük megváltozott világban egyre inkább a nagy barát emlékének ápolása jelentette. Ha művének, személyiségének értelmezésében egyre messzebb távolodtak attól, amit e személyiség és mű valódi értelmének vélünk, a tények hitelére féltékenyen őrködtek.
Várdai
Várdai Béla
két közleménye oly kiadványban jelent meg, mely feltétlenül kezükhöz jutott. Olvasó, emlékezetük teljes birtokában lévő emberek voltak mindhárman, mindvégig. A két közlemény nem egyszerre jelent meg. Az első után, a második előtt tehát okvetlenül óvást tett volna egyikük vagy másikuk, ha feltűnő, szóra érdemes tévedéseket láttak volna bennük.  
  A többi
A.
Arany János
-ról szóló munka általában a kettejük gyakorlatát követi, annál is inkább, mert szinte valamennyi
Várdai
Várdai Béla
gyűjteménye nyomán idéz. A szerkesztői éveket összefoglaló utolsó disszertáció például, bár e glosszarovatról külön alig tesz emlitest, idézés-gyakorlatában
Várdai
Várdai Béla
t és
Voinovich
Voinovich Géza
ot követi. ( Gelencsér Károly: Arany János folyóiratai.
Bp
Budapest
. 1936. 33—37. 1.)  
  Igaz, maga
A.
Arany János
is több ízben úgy nyilatkozott, illetőleg azon panaszkodott, különösen a SzF idejében, hogy neki kell írnia mindent, még a napihireket is. „Lásd, — így írt
Gyulai
Gyulai Pál
nak — nekem legnagyobb lelki aggodalmak közt (zugó fejjel) irnom kell mindent
[szerkesztői feloldás]
le a napi hírekig és correcturáig mindent kell csinálnom”. (
Gyulai
Gyulai Pál
hoz, 1861. aug. 28. MTA Ltár 186.)
Tompá
Tompa Mihály
nak meg ezt írta: „
[szerkesztői feloldás]
..
majd fő cikket, majd kritikát kell imom, majd külföldi irodalmat teremteni elő, majd novellát forditani, aztán a heti pletykát összeszedni”. (
Tompá
Tompa Mihály
hoz, 1861. aug. 25. MTA Ltár 1157.)  
  Ám ennek ellenére a két folyóirat glosszái igen tekintélyes részének kétségtelenül nem
A.
Arany János
a szerzője; főképpen nem a K 1864-es s 65-ös évfolyamában. Nemcsak
Voinovich
Voinovich Géza
Szász Bélát illető adata bizonyítja ezt, nemcsak az hogy szliácsi tartózkodása idején is, midőn
Gyulai
Gyulai Pál
helyettesítette, továbbfolyt a glosszák közlése, nemcsak
Lévay
Lévay József
hoz s Nagy Péterhez intézett sürgetése apróbb cikkekért (1.
Lévay
Lévay József
hoz, 1860. aug. 28. MTA Ltár 350., 1861. okt. 27. MTA Ltár 352., 1862. dec. 31. MTA Ltár 353.,
Lévay
Lévay József
A.
Arany János
-hoz, 1860. nov. 28. MTA Ltár 311. — Nagy Péter
A.
Arany János
-hoz, 1862. nov 22. MTA Ltár 413., 1863. okt 25. MTA Ltár 414. 1864. márc. 2. MTA Ltár 415., 1864. jún. 23. MTA Ltár 416.) nemcsak
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt 1863-as vallomása, hogy a szerkesztés most már nélküle is el-elmegy pár hétig (1863. dec. 13. MTA Ltár 1172.), nemcsak az, hogy némely glosszához szerkesztői megjegyzést fűzött, s a glosszaírót harmadik személyként emlegette, hanem mindenekelőtt sok glossza tárgya és felfogása, de legfőképpen modora és stílusa.  
  A glosszák elé tett kétféle jel, a gondolatjel és a csillag segíthet ugyan a tájékozódásban, de döntő nem lehet. Az előbbivel ellátottak túlnyomó többsége kétségtelenül
A.
Arany János
-tól származik, de ezt a jelet láthatjuk a Greguss Ágost által írott Kisfaludy Társasági jelentések előtt is, jelzetten beküldött cikkek előtt is (1. pl. SzF I. 33. Vegyes,) s olyak előtt is amelyek stílusában semmi sem mutat
A.
Arany János
-ra. (Pl. a Batthyányné Apraxin Júliával vitázó előtt, amelynek nemcsak tartalma és stílusa mutat egyaránt Salamon Ferencre, hanem sokkal inkább maga az a tény, hogy a glosszaíró, mint sajátjára hivatkozik az előző számban megjelent színi bírálatra, amelyet pedig jelzetten
Salamon
Salamon Ferenc
írt. SzFI. 19. Vegyes.) Másrészt viszont, s ez a fontosabb, számtalan csillagos a szövegből magából vagy a levelezésből kitetszően kétségtelenül
A.
Arany János
-é (lásd pl. gyűjteményünkben a 487., 489., 491., 494., 495., 520., 521., 522., 533., 545., 587., 595. stb. glosszákat.), s hivatkozik is rájuk, mint magáéra (pl. 133. mj.-hen a K III. I. 1. sz. első — általunk föl nem vett — gl-ra); ám ezek ellenére a csillagosak nagyobb része egész bizonyosan munkatársaitól ered;
Voinovich
Voinovich Géza
szerint tehát egyesek Szász Bélától, mások viszont határozottan
Salamon
Salamon Ferenc
ra utalnak tárgyban, hangnemben, stílusban egyaránt, s az ő társszerzősége mellett szólnak a következő
Tompá
Tompa Mihály
nak írt sorok is: „
[szerkesztői feloldás]
eddig
Szász K.
Szász Károly
és én ketten csináltuk mondhatni a lap kritikai részét; ezen túl
Salamon
Salamon Ferenc
is rendesebb munkatársam lesz, mint eddig” (1861. febr. 23. MTA Ltár 1154.). S miután
Gyulai
Gyulai Pál
Pest
Budapest
re költözött, és
A.
Arany János
-nak hivatali s szerkesztői munkájában jobbkeze lett, nyilván e rovat kiállításában is tevékenyen közreműködött. Egyéniségének, mint későbbi nagymennyiségű glosszázó szerkesztői megjegyzése is mutatja, na~yon is megfelelt e műfaj. Maguk a kortársak is őt tartották e F- s K-beli glosszák egy része szerzőjének. Amidőn például egyik gondolatjeles glossza alaposan megcsipkedte Tóth Kálmán irói modorát és humorát,
Tóth
Tóth Kálmán
válaszát lapjában
Gyulai
Gyulai Pál
nak adresszálta, s a K viszontválaszában nem igazította ki, s nem tette szóvá ezt a címzést. Rajtuk kívül az ifjú Arany Lászlónak is rész juthatott e rovat gondozásában; az egyetemi ifjúságról, az egyetemi életről szóló tudósítás, egy sor néprajzi, színházi, s külföldi életet érintő darab határozottan az ő Mahomet, Lermontoff, s nyelvész tanulmányainak fiatalosan fölényes, élces, heves és lelkesült modorában van tartva. Néhány ily hangnemben írt darabhoz fűzött szerkesztői megjegyzés bizalmas, leintő s legyintő tónusa is mellette szól; az ismerősökkel szemben mindig rendkívül tapintatos
A.
Arany János
mással szemben aligha használta volna ezt a tónust. S végül adhattak alkalomadtán mások is egy-egy darabot, talán Nagy Péter és
Lévay
Lévay József
is.  
  A nem
A.
Arany János
-tól származó darabok szerzőségének kérdése azonban a jelen esetben tulajdonképpen mellékes. Tüzetes vizsgálatnak mindenekelőtt azokat a darabokat kellett alávetnünk, amelyeknél
A.
Arany János
szerzősége szóba jöhetett. Mert következetesen törekedtünk arra, hogy e kiadásba csak azok a glosszák és glosszázó tudósítások kerüljenek be, amelyeknél tartalmi és stilusjegyek alapján
A.
Arany János
szerzősége, vagy részbeni szerzősége kétségtelen vagy erősen valószinu; mégis, a dolog természeténél fogva, kétes esetek, határesetek merültek fel meglehetős számmal. A fölvett hatszáz glosszából mintegy huszadnyi, 40—45 ezek száma. Ezek alá a főszövegben zárójelben kérdőjelet tettünk.  
  Az e rovatra vonatkozó filológia, mint említettük, csekélynél is kevesebb. Eligazítást, segítséget a döntéshez ettől tehát alig kaphattunk. E minimális külső filológia helyett tehát egy nagyobb eredményeket ígérő belsőhöz kellett fordulnunk. Kettős célt követtünk e belső filológia területén. Egyrészt egybegyűjtöttük azokat a tárgyakat és motívumokat, amelyek a rovat kétségtelenül
A.
Arany János
-tól származó írásait ihlették és alkotják. Az így keletkezett mozaikképbe a kétes darabok vagy erős affinitással illeszkedtek be, vagy erős taszitással ütöttek belőle ki.  
  E tárgyak és motívumok közül, íme, néhány igen jellegzetes: a szakkönyvek, a természettudományi, a gazdasági szakkönyvek folytonos sürgetőpártolása; a történeti monográfiák, különösen, a helytörténeti intézménytörteneti (egyházak, iskolák stb.) monográfiák javalló ajánlása; buzditás szaklapok kiadására; kedvetlenség a politikai, a divatlapok s főképp az élclapok gombamód való szaporodása miatt; a lapok iránytalanságának megrovása; az esztétikai tanulmány, a műgond dícsérete; a szerző és olvasó iránti szerkesztői korrektség megbecsülése, követelése; a bukott lap helyett más lappal való kárpótlás rosszallása; az előfizetési felhívások nagyzolásának, nyegleségének, a könyvkiadás elüzletiesítésének megbélyegzése; a Kisfaludy Társaság munkájának és kiadói tevékenységének ismertetése és védelme; az írói segélyegylet ügyének népszerűsitése; az elhalt írók családja segítésének előmozdítása; a régebbi magyar szerzők újra megjelent műveinek ajánlása; az antik irodalom ismerete fenntartásának kívánsága; a könyvek, lapok ízléses külsejének szorgalmazása; a hazai zene és képzőművészet magyarosodásának, előrehaladásának biztató számbavétele, különsen a fiatal művészek támogatását szorgalmazó megjegyzések; a külföld rólunk való híradásainak kritikus szemmel tartása; a nyelvi visszásságok és félszegségek kipellengerezése, aggodalom a mondatért, a szófúzésért; a nyelvtörténeti kutatások, felfogások rostálása; a nemzeti viselet megtartásának védelmezése; a névmagyarositások ésszerűségének, ízlésességének kívánalma; a szoborállítási láz helytelenítése; a magyar ősregéket gyártó, erőszakoló mánia kicsúfolása, és így tovább.  
  Másrészt stíluskritikai, statisztikai, matematikai módszerekkel igyekeztünk a kétségtelenül tőle származó glosszák nyelvének és stílusának néhány jellegzetes sajátságát megállapítani, s ezeket a kéteseknél is ismérvként alkalmazni.
A.
Arany János
prózájának nyelvéről alig írtak nemcsak számbavehetőt, hanem bármit is. Talán az a hiedelem volt az ilyfajta stúdiumoktól való tartózkodás egyik főoka, hogy
A.
Arany János
— mint maga mondta: fahangú — prózájának nyelve nem magyaros, sőt magyartalan, nem művészi, sőt művészietlen, nem kifejező, sőt erőtlen. Ez a vélekedés, amely nem mindenütt alaptalan ugyan, de az igazságot messze túllépő legendává nőtt, úgy látszik, óvatosságra intette a kutatókat, nehogy valamiféle „leleplezés” ódiumát kelljen vállalniok a legnagyobb magyar nyelvművészt illetően. Különösen a két háború között feltűnő ez a szemérmes vagy álszemérmes tartózkodás. Ami felhasználhatót e kérdésről írtak, nagyrészt a pozitivista korban írták. (Néhány a jobbak közül: Varga Károly: A számszerinti egyeztetés Arany Jánosnál. Nyr 23., 299. 1. Csefkó Gyula: Arany János és a határozatlan névelő. MNy VII. 406. 1. Tóth Gyula: Arany János prózájának szó/űzése.
Bp
Budapest
. 1911. Illés István: Fejezetek Arany János mondattanából. Kegyesrendi Gimnázium Értesítője. Privigye 1914. Simai Ödön: Arany népiessége és a nyelvujitás. MNy XIII. 183. l.).  
  Ezek eredményeit azonban nem lehet megszorítások nélkül a mi területünkre átvinni. Ismeretes ugyanis, hogy
A.
Arany János
prózanyelvének különféle műfaji változatai között milyen erős, a szokásosaknál mennyivel erősebb különbségek mutatkoznak. Tanulmányainak, levelezésének, szerkesztői üzeneteinek s hivatalos iratainak nyelve mellett tehát újabb prózauyelvi válfajt képviselnek ezek a glosszák.  
  Ezek az összegyűjtött ismérvek két csoportra oszlanak: szorosabban vett nyelviekre és tágabban értett stilusbeliekre. Az elsőhöz tartoznak az írásjelek, a tipográfia, a helyesírás köréből adódók. A helyesírás azonban, amely egyébkent döntő ismérveket szolgáltathatna, sajnos, alig jöhet számí- tásba; mert
A.
Arany János
ugyan kéziratban fennmaradt leveleinek tanúsága szerint a korszak következetesebb, elvi meggondolások alapján álló helyesírói közé tartozott, de glosszái helyesírását tulajdonképpen nem ő, hanem lapjainak szedői határozták meg, különösen az ékezetek, a magánhangzó hosszúságrövidség tekintetében. A glosszák helyesírása szakaszosan változik, s gyakran saját ellentétébe vált át; nyilván a szedők változása szerint. Az -ít igeképző magánhangzójának rövid-hosszú váltakozása például 70 : 30 arányú, a mű szó ű hangjáé 20 : 80, az -ú, -ű melléknévképzőé 65 : 35. Altalában elmondható, hogy azoknak a magánhangzóknak, amelyeket
A.
Arany János
levelezésében hosszan írt, csak mintegy negyven százalékát szedték a szedők is hosszúval, a többit kényelemből vagy javító szándékból rövidre változtatták. Maga
A.
Arany János
hoz fel rá egyik hibaigazitó glosszájában példát, miként forgatta ki a nyomdában „a javitnoki buzgalom” a lap egy cikkének éppenséggel nemcsak írásmódját, hanem magát a szövegét is. ( K I , II. 1. sz. Vegyes.)  
  Több segítséget nyújt a központozás. Az elválasztó vesszők haszná- latában a korszak értekezői között
A.
Arany János
alighanem az első helyen áll. Salamon Ferencnél mintegy 30,
Csengery
Csengery Antal
nél 20 százalékkal használ többet. A szokásos vesszőhasználat mellett rendszerint jelöli a szószerkezetek határát is, s éppenséggel nemcsak a -va, -ve, ván, -vén végű bé.tározói igenevet tartalmazó határozós szószerkezetekét; akkor különösén kiteszi a vesszőt, ha a határozós szintagma a mondat végén áll. Egy másik központozási ismérv a pontosvessző feltűnően gyakori alkalmazása.
Gyulai
Gyulai Pál
és
Salamon
Salamon Ferenc
prózájához képest egyaránt mintegy 40—50 százalékra tehető ennek alkalmazási többlete az ő glosszáiban. Ezzel szemben az átlagosnál kisebb a felkiáltójelek s még kisebb a kérdőjelek száma, jóllehet a műfaj egyenesen kívánta volna ezek gyakori használatát. A kortárs lapok hasonló rovataiban nagyon is gyakori írásjelek ezek.  
  Aránylag következetes
A.
Arany János
a címek idézőjelbe foglalásában. Nagy a zárójelbe foglalt szóelemek száma is.
Gyulai
Gyulai Pál
prózájához vetve ezek többletaránya is meghaladja a 30 százalékot. Legjellegzetesebb sajátsága azonban
A.
Arany János
központozásának, illetőleg tipográfiájának a nagyarányú vesszőhasználat mellett, a kurzívval való kiemelés rend.kivüli kedvelése. E tekintetben kétségtelenül első helyen áll a kor jelesebb értekezői között. Nemcsak egyes szavakat emel ki, hanem igen gyakran szótagokat, képzőket, ragokat, sőt egyes hangokat is. Szószerkezetet viszont ritkábban, mondatot pedig alig. A rövidítések használatában
A.
Arany János
nem következetes; sem a pénzek jelölésében, sem a dátumokéban, sem egyéb közhasználatú szavakban. Írt tud. akadémiát, de t. akadémiát is, írt lev. tagot, de l. tagot is, ft-t is, frt-t is, kr-t is, de krt-t is. Az akadémia szót azonban a SzF 39. számától, amelyben írásmódját megokolta, kis a-val és nem e-vel, hanem é-vel írta következetesen; erről glosszát is írt (1. 234. gl.); az MTA üléseinek dátumjelöléseiben is elég következetes; az esetek 70 százalékában így adja:„A magyar t. akadémia hétfői (jul. 27.) ülésében”. (Mi emeltük ki).  
  A glosszák szókincsének sajátos elemei közül szinte mindenik előfordul a többi kortárs szerzőnél is. Jellegzetes voltukat következetes alkalmazásuk kölcsönzi. Ilyen például az ellentétes kötőszó funkcióját betöltő határozószó, — mégpedig rendszerint a glosszát summázó utolsó mondataiban — a mindenesetre ; továbbá a feltételes értelmű amennyiben s az ugyancsak ellentétes értelmű egyébiránt és mindazáltal. Ilyen néhány határozószó; a kivált, amelyet szinonimái rovására (különösen, főképp, elsősorban stb.) körülbelül 70 : 30 arányban használ; továbbá a közelebb, amelynek használata a nemrég, mostanában, a napokban stb.-féle egyértékűek rovására meghaladja a 80 százalékot, s i-képzővel időt jelentő melléknévként is folyton előfordul (közelebbi szerdán stb.); aztán a részünkről ragos névszóból lett, állandósult határozószó-szerű formula, különösen a glosszák állásfoglaló részének bevezetésében. Ilyen néhány ige, igés és igekötős kapcsolat: alkalmat vettünk, lesz alkalmunk, volt alkalmunk, szóban forog, az ülés eloszlik, jutalmat nyer, összeköttetésben áll, oda törekszik, odamegy ki, odairányul; a képez és óhajt igék; néhány deverbális főnév és főneves kapcsolat: az irodalom emelése, a kritika süllyedtsége, szókötés, szófűzés, pártolás eszközlés.  
  S az egyes szavak, fordulatok mellett jellemző a glosszák szókincsére bizonyos neológiás hatást mutató szóhasználati ingadozás: az irodalom történelme s története, műforditmány és műforditás, festő és festész, hasonlat és hasonlóság, diszlet és diszitmény. Tulajdonképpen hangtani sajátság, mégis itt említjük meg bizonyos depalatalizációs, nyilván nyelvjárási sajátságát
A.
Arany János
glosszái nyelvének: versenző, sinlené, kicsinség.  
  A lexikaiaknál több, biztosabb tanácsot nyújtanak az alaktani sajátságok. Elsőnek a különféle nembe tartozó hosszú-rövid változatokat említjük: nemesb—nemesebb, huzamosb—huzamosabb, fényesb—fényesebb (70 : 30, emelkedettebb helyzetekben 90 : 10); halhatlan—halhatatlan, lehetlen—lehetetlen (40 : 60, emelkedett helyzetben 60 : 40); szabatosítni szabatositani, népszerűtlenítni—népszerűtleníteni, közleni—közölni (60 : 40), díjt—díjat, aranyt—aranyat (50 : 50). Még egyértelműbb sajátságokat szolgáltat az igeragozás néhány ideje. Mindenekelőtt a segédigés jövő feltételes módja: fogna lenni, fogna eldőlni. A lehető helyzeteknek mintegy 60 százalékában ezt használja
A.
Arany János
glosszáiban.; a jelenidős jövő helyett a segédigés használatának százaléka még nagyobb (kb. 75—80); s még a feltételes jövő befejezett alakja sem ritka: fogott volna lenni. Nagy a kijelentő módú igék helyett használt feltételes módúak száma is. Jellemzően sok a személyragozott -and, -end-képzős jövő is. Az összetett múltidők száma elenyésző, az elbeszélő múlté viszont elég tekintélyes, a lehető helyzeteknek kb. 30 százaléka; különösen gyakori a tőn, vőn, és lőn alak. Aránylag ritka a -ván, -vén végű határozói igenév, gyakori viszont a -va, -ve végű s a lét igének nem csak van s volt alakjával kapcsolva, hanem a lett-tel is, sőt a lesz-szel is; egyáltalán, feltűnően nagy a lenne arányszáma a volna-hoz képest. (A volná-t igénylő helyzetek kb. 30 százaléka.) Általános a szenvedő; igen gyakori a -hat, -het képzős főnévi igenév is.  
  Az igék és névszók számbeli egyeztetése tekintetében jellemző a glosszák nyelvére az, hogy az igei-névszói állítmányban többes számú ige, főképp létige mellett egyes névszó áll: „gyenge volnánk”, „miért volnánk magyar ember”, „érzéketlen volnánk” stb. Egy másik s másfajta egyeztetesi jellegzetessége a glosszáknak az, hogy a számjelzói szerepben álló határozatlan számnevek s a hasonló szerepű névmások után rendszerint, mintegy 80 százalékban többesben állnak a jelzett névszók: „az elmult korszak minden nyomoruságait”, „legtöbb népdalainkban”, „némely nyilatkozatai”. Egy további igen jellemző alaktani sajátja a glosszák nvelvének az, hogy a határozott személyt (nem nyelvtani személyt!) jelentő főnevek előtt, különösen, ha azok alanyként állnak, a határozott névelő igen gyakran elmarad, mindenekelőtt két szó: a szerző és a szerkesztő előtt (70 százalék): „szerző igy ir”, „szerkesztő nyilatkozott”. Az egy határozatlan névelőt, amelynek védelmében polémiát is folytatott (1. Kis polémia c. cikkét SzF II., II. 6. sz. s 231. gl.), igen bőven a szükséget is túllepve alkalmazza, de mégis valamivel kisebb arányban, mint cikkeiben.  
  Az alaktaniak után a glosszáknak néhány ismérvként szolgáló mondattani jellegzetességét is megemlítjük. A határozó ragok közül a -val, -vel-nek sajátos szerepnövekedését tapasztalhatjuk. A szokottak mellett igen gyakran, mintegy 50 százalékban találjuk a mennyiséghatározó -ért helyén: 50 krjával, 1 frtjával; de gyakran áll a helyhatározói, időhatározói, képeshelyhatározói -ban, -ben helyén is: „Tán már közelebbi félévvel a hiányok pótlására kell forditani''; „a szép tett magával hordja az elismerést''; „fölhordja az edényt, melyekkel az ebéd készült”. A halmozott jelzők esetében is mutat egy feltűnő sajátságot a glosszák nyelve: a jelzős szerkezet szokásos hangmenetét, illetőleg az ez által diktált szórendjét megbontja úgy, hogy a jelzők közül a nyomatékosat nem a szerkezet élére, hanem közvetlenül a jelzett szó elé helyezi: „Müller Miksa, oxfordi hires tudós”, „a pusztai erős ember”. Egy másik ismérvnek, rendkívül jól használható nyelvi jellegzetessége
A.
Arany János
prózájának általában, a glosszákban pedig különösen az igekötők sajátos hátravetése, amely által a mozzanatos ige rendszerint folyamatos szinezetet ölt, s ugyanakkor az egész mondat cselekvése mégis befejezettséget nyer: „figyelmetlenség volt ép a művészekről feledkezni meg”, „bajos lesz
[szerkesztői feloldás]
. .
valami lényeges különbséget állítni fel”. Sőt nemcsak az igekötők, hanem az igekötővel rokonszerepű, igevonzat-szerű határozókat is rendszerint hátraveti: „Ily alkalmakra jó volna a penny-aláirást hozni divatba”.  
  Egyszerű mondatainak rendje többnyire úgynevezett összefoglaló típusú. Elől áll az alany s a bővitmények után az állítmány. Az mindenesetre bizonyos, hogy a glosszák mondataiban az állítmány rendszerint amondatvégre törekszik. Egyszerű mondataiban sok a határozói bővítmény s a módosító szócska. Azonban glosszáiban is az összetett, mégpedig a többszörösen összetett mondat dominál. Néha tíz-tizenöt soros glosszát is egyetlen mondatba foglal. A leggyakoribb mellékmondata a jelzői, amelyet az esetek hetven százalékában a rövidebb ki, mely névmási kötőszóval vezet be. Ez az első mellékmondatként szereplő jelzői alárendelő aztán további különféle fajú mellékmondatokká indázik szét.  
  Az összetett mondatok fölépítése egyik legjobban megfigyelhető sajátossága glosszái nyelvének. Összetett mondatainak nem architektonikájuk van, hanem organizmusuk. Rendjük, kapcsolódásuk nem retorikai, hanem pszichológiai, asszociációs. Nem alkotottak, hanem nőttek. Az általuk realizált gondolkodásfolyamatot tükrözik elsődlegesen; s az előadásra szánt az előadásként gondolt szöveg numerózus, dikciós logikája, rendezettsége hiányzik belőlük; az ami nemcsak
Gyulai
Gyulai Pál
egyszerűbb, hanem
Kemény
Kemény Zsigmond
bonyolultabb mondatszervezeteiben is mindig megvan. A glosszák mondatorganizmusaiban minden egyes tagmondat ott lép be, ahol a fogalmak kapcsolódásának lélektani rendje magával hozza. Ezért található meg glosszáinak legalább harmadában-felében az a különösség, hogy közvetlen egymás után két mellékmondat kötőszava kerül, s az első kötőszóhoz kapcsolódó mellékmondat csak a másodikhoz kapcsolódó után következik ilymódon „példája a kegyeletnek, mely, midőn szerettei emlékének áldoz, egyszersmind a nemzet történetének. . .” Igen sajátos s gyakran előforduló összetett mondat fajtája az a jelzői mellékmondat is, amelyben egy főmondathoz két jelzői mellékmondat kapcsolódik azonos mely vagy ki kötőszóval. „. . . küldjék be, kivált azokat, melyek, mint népünk kedvencei, hol ez, hol amaz vidéken divatosak, s melyekről, eddigi szakácskönyveinkben, egy szó sincs.”  
  Ám bármennyire az ily egymásba s egymásból nőtt, többszörösen összetett, egymásba tokozódott mondat dominál glosszáiban, ismérvszerű stílusjellegzetességgel rendelkeznek némely egyszerű mondatai s egyszerű típusú összetett mondatai is. Ez azonban már átvisz a tágabb értelemben vett stilus területére. Mert ezek rendszerint a glossza állásfoglalást summázó utolsó két-három mondatát teszik. Néha retorikaiak, de sokkal gyakrabban élőbeszéd-szerűen szentenciózusak. „Valamit tenni kell.” „Szándéka jó, de albuma ugyan gyönge.” „Nem gondolók, hogy ezt magyarázni kelljen.” „Csak ne legyen nagyon pikánt!” „Sok ily tagot hazánk mind két klérusának!” Ezek a szentenciózus mondatok számtalanszor névszói állítmányúak vagy hiányos mondatok. „Követésre méltó példa.” „Nekünk mind klaszszikus, mi hires!” „Nemesebb dolog, mint az ,ubi bene'-szabású világpolgárság.”  
  Egy másik jellegzetes stilussajátsága glosszáinak az, hogy a tárgy ismertetése után a maga eltérő véleményének előadását a személyes névmás többes elsőszemélyével bevezetett mondattal kezdi. „Mi is ugy gondoljuk”, „Mi nem gondoljuk”, vagy „Mi ugy nézzük”, „Mi nem hisszük” stb. Ez nem retorikai elem, nem tudós többes vagy plurális majestaticus s nem is általános alany, hanem nyomatékosítás és főképp elhatárolás.  
  Mondatorganizmusainak föntemlitett sajátságaival szorosan összefügg az, hogy a glosszák hangneme a legritkábban patetikus, szarkasztikus, poentírozó vagy kihegyezetten polémikus. Maga ugyan azt írta
Tompá
Tompa Mihály
nak, hogy ha sokat piszkálják írigy riválisai, néha mint „a hec-be szoritott vén komondor”, ő is keményen visszakap (1863. dec. 13. MTA Ltár 1172.); ám ez valóban csak nagynéha esett meg. — —  
  Nem lehetett célunk a glosszák prózájának stilisztikai nyelvészeti leirása, vagy, bármily vázlatos, összefoglalása. A glosszákra jellemző elemek közül e néhánynak fölsorolása azt a célt szolgálta, hogy megmutassuk, mily ismérvek alapján, s mily módszerekkel kiséreltük meg a döntést kétes esetekben. A filológia azonban nem természettudomány. S ha természettudományi bizonyítások körében is rendszerint jelen van egy csupán valószínűségi százalék, s szerepe van az intuiciónak, mennyivel inkább így van ez a filológia területén. Azt is tudjuk továbbá, hogy a stiluskritikai elemzés igazi precizitást csak ritkán ér el, s legfeljebb csak valószínűsítheti a szerzőséget (egészen kirivó és szándékolt jellegzetességek esetét kivéve). E többnyire rövid szövegeken belül ezek a sajátságok nem is tudtak mindig igazán kibontakozni, s így kevesebb a támpont, mint nagyobb terjedelmű alkotásoknál. Azt is meg kell fontolnunk, hogy e szövegek nem egy évben születtek, hanem öt nagyon mozgalmas esztendő folyamán.
A.
Arany János
ekkor olyan új környezetbe került, amelynek nyelvhasználata, beszédstílusa — s e gloszszák nagyon közel esnek az élőbeszédhez — meglehetősen különbözött addigi környezetétől. Az új környezet hatása, illetőleg az új környezethez való bizonyos fokú hasonulása tehát folytonosan. jelen volt, növekedett, s eltolódásokat hozott létre saját stílusán, nyelvhasználatán belül. Igazán meggyőző tehát csak az lenne, ha nemcsak
A.
Arany János
-nak, hanem kortársainak és munkatársainak stilussajátságait is, évről évre haladva rendszerbe foglalnánk, és így módot találnák a tüzetes összehasonlításra. És ha tán meg is érné az ügy ezt a fáradságot, s meg is volnának hozzá munk.afeltételeink, ez jó néhány évvel elodázná a kötet megjelenését; annál is inkább, mivel nyelvtudományunk e korszak nyelv- és stilustörténetének s az ily fajta munka módszereinek. kidolgozására még a kezdő lépéseket is alig tette meg. Vállalkozásunk. Achilles-sarka mindenesetre ezen a ponton van, amelyet a kritika s a további A.-kutatás mindig újra bírálón fog érinteni, s kívánatos is, hogy érintsen; így csökken majd egyre n kétes szerzőségű darabok száma. Mert gyűjteményünkbe, a kellő felismerés és az egzakt bizonyítékok hiánya következtében nyilván kerültek nem
A.
Arany János
-tól származó glosszák és viszont: rekedtek kívül tőle irottak is.  
  Az azonban bizonyos, hogy a kétes szerzőségű glosszák is az
A.
Arany János
- körnek,
A.
Arany János
legszükebb környezetének nézeteit tükrözik s így ezek sem haszontalanok a kutatásban; ezért is hagytunk meg néhány olyat is gyűjteményünkben, amelynek szerzőségét már a lektori felülvizsgálat kétségbevonta (1. 245„ 247. gl.). S emellett bizonyos az is, hogy legalább sugalmazó, társszerzői szerepe még ez esetleg idegen kéztől származók egy részében is lehetett
A.
Arany János
-nak. S így még ezek is félig-meddig
A.
Arany János
-éinak számíthatók.
A.
Arany János
nagy újságolvasó, a történésekre élénken figyelő ember volt.
Kőrös
Nagykőrös
ről a PN-nak még elmaradt, elkallódott számait is sürgette
Csengery
Csengery Antal
től, hogy visszamenőleg elolvashassa őket. (
Csengery
Csengery Antal
hez, 1859. júl. 1. MTA Ltár 74.) Azt meg maga írta
Tompá
Tompa Mihály
nak, hogy első pesti éveiben minden este felment
Kemény
Kemény Zsigmond
hez a PN szerkesztőségébe az időszerű eseményekről hallani, meghányni vetni azokat (1860. dec. 16. MTA Ltár 1153.). Arany László is rendkívül fontosnak tarthatta apja ez újságolvasó beszélgetéseit, mert kéziratban. maradt jegyzeteiben külön alá is húzta ezek tényét. (MTA Ltár) A PN mellett, mint a glosszák mutatják, leggyakrabban a MS-t olvasta, s szerette a Balázs Sándor féle Ország Tükrét (— felesége egy levele szerint ez otthon összegyűjtve is megvolt nekik (1865. okt. 20. MTA Ltár 1358.) —), meg a VU-t, s gyakran forgathatta a lipcsei Europát is és még néhány külföldi lapot, fő­ ként az angol Athenaeumot. Mindenesetre a korszaknak alig volt oly hazai lapja, amely fel ne bukkanna glosszáiban. Nyilván a nagy lap, a PN gazdag anyagú szerkesztőségében jutottak mindezek kezéhez. A glosszák nagy részének anyagát mindenesetre ily alkalmakkor gyűjthette össze, akár maga írta meg azokat aztán otthon, akár, sugalmazva, munkatársaival iratta is meg. S a PN mellett, természetesen, az Akadémia s a Kisfaludy Társaság ülésein szerezte a maga által írt vagy az általa csalt sugallmazott glosszák anyagát. Ezeknek az üléseknek ugyanis, jegyzőkönyveik tanúsága szerint,
Csengery
Csengery Antal
mellett ő volt egyik legszorgalmasabb résztvevője, azelőtt is, mielőtt még az Akadémia titoknoka lett, s azután is, hogy a Kisfaludy Társaság igazgatásától már megvált. — —  
  A jegyzetelést  
  a műfaj követelményeihez kellett alkalmaznunk. A sokszáz különféle tárgy szerteindázását nem követhettük a kor sajtójában. Arra kellett törekednünk, hogy az öncélú filológiai vonatkozás-kutatás itt nagyon is csábító hinárját elkerülve, az egyes glosszákat jegyzeteikkel, amennyiben lehet, zárt, kerek, világosan érthető egységgé egészítsük ki. Ezért igyekeztünk az előforduló személyeket, lapokat, mozgalmaltat néhány oly vonással jellemezni, amely
A.
Arany János
s
A.
Arany János
köre törekvéseinek rendszerében megjelöli, megszabja helyüket. A foglalkozás mellett ezért szükségesnek tartottuk megemlíteni a szociális és művelődési réteget, a vidéket, ahonnét a szóban forgó személyek származtalt; s tovább: pályájuk néhány fordulóját és végpontját; törekvéseik és egyéniségük nehány alapelemét.  
  Ez a nagyon fontos felévtized nagyrészt még feltáratlan. Tehát rendkívül sok személyhez kellett magyarázatot fűznünk. Mindazáltal igyekeztünk fölösleges magyarázatokba nem bocsátkozni, s alapos irodalmi műveltségű ember számára ismert személyek kilétét nem magyarázni. A határt megvonni, a viszonylagosság miatt, természetesen rendkívül nehéz. Mindenesetre Kazinczy Gábor, Lisznyay Kálmán, Tóth Kálmán, Vadnay Károly, Ágai Adolf, Reményi Ede, Bérczy Károly, Szemere Miklós, Kecskeméthy Aurél s hasonlók nevéhez magyarázatot fűzni szükségtelennek tartottuk. Viszont Tóth Endre, Rózsaági Antal, Majthényi Flóra, Török János, Balogh Zoltán, Ormodi Bertalan, Kisfaludy Atala s hasonlók kilétének magyarázatát szükségesnek véltük. Elvünk volt, nem magyarázni olyan személyt, akiről az olvasó nevénél, évszámánál valamivel bővebbet, valami jellemzőt lelhet közkeletű lexikonokban. Hasonlóképpen jártunk el a lapok esetében is. A közismerteket, a Hölgyfutárt, a Vasárnapi Ujságot, a Pesti Naplót, a Fővárosi Lapokat, a Budapesti Szemlét, az Üstököst nem adatoltuk és jellemeztük. De az Ország Tükrét, a Divatcsarnokot, a Nővilágot, a Családi Kört igen, a jelentéktelenebbekről s a szaklapokról nem is szólva. Általában idézőjelbe téve, pontosan adtuk az illető lap fejlécének, illetőleg kolofonjának a lap műfajára, szerkesztőjére, kiadójára vonatkozó szövegrészét; zárójelben a lap fennállásának idejét; a korábbi vagy későbbi szerkesztőket csak altkor említjük, ha ezt az adott glossza magyarázata megkívánja.  
  Az egyes személyek, lapok vagy problémák magyarázatát általában első előfordulásuk alkalmával adjuk, s ezt a magyarázatos jegyzetet a névmutatóban kurzívval jelezzük; ha valamely ok miatt később, utalunk a magyarázat későbbi lelőhelyére. A jegyzetek szövegeiben azonban nem az oldalszámokra, hanem a glosszák, a szerkesztői üzenetek, a szerkesztői megjegyzések és szekresztői felhívások sorszámára utalunk. Ha az
A.
Arany János
lapjaiban foglalt egyes művek általában kerülnek szóba, akkor az illető közlemény megjelenési évfolyamát, félévét és számát jelöljük, például így: SzF II. II. 3. sz., azaz Szépirodalmi Figyelő II. évfolyam, II. félév, 3. szám; a kortárs lapok, főképp napilapok esetében ehhez még általában az illető szám dátumát is adjuk; az oldalszámot azonban csalt altkor, ha egyes konkrét részletekre történik hivatkozás. Forrásaink közül enciklopédikus műveket s az irodalomtörténészek között közkeletű monográfiákat csak kivételes okból említünk meg.
A.
Arany János
levelezését az Akadémia Levéltárának kéziratgyűjteményéből idézzük, csak az ott nem találhatókat lelőhelyükről vagy közléshelyükről.  
  Igyekeztünk olvasható jegyzeteket adni s óvakodni attól, hogy az olvasót rejtjelek és hieroglifák tömegével képesszük el. Az egyes kérdéskörök könyvészctének közlése különben is a majdani Arany-bibliográfia feladata kell hogy legyen. Rövidítéseket is ugyanez okokból mértékkel alkalmaztunk. — —  
  A gl. helyesírásában  
  — s a három másik műfajében is — ragaszkodtunk a SzF szövegeinek helyesírásához. Ez viszont, mint említettük, rendkívül változékony, gyakran még azonos gl-án belül is. Mégis tanácsosabbnak látszott ez a közlésmód, részint mert maira áttenni anachronisztikus eljárásnak tetszett; elvette vagy legalább nagyban csökkentette volna a gl. légköri, hangulati; stilisztikai hitelét, korjellemző erejét. Másrészt
Arany
Arany János
helyesírásának valamiféle egységes rekonstrukciója is kétes vállalkozásnak tűnt föl,
Arany
Arany János
nak egyebütt is kétségtelenül meglévő ingadozásai miatt, amelyek épp itt voltak, — a műfaj, a keletkezésmód következtében — a legnagyobbak, de egyben jellemzőek is. Igy legajánlatosabbnak látszott e következetlenséget következetesen fönntartani, bár e „következetességbe”, épp az ingadozás rendkívüli volta miatt, tudjuk, óhatatlanul csúsztak így hibák, hűtlenségek, elsősorban a rövidség—hosszúság,tekintetében. A jegyzetek idézett szövegeiben, különösen a nem
A.
Arany János
-tól szánnazókbap, kevésbbé ragaszkodtunk a következetlenségek fönntartásához. — —  
  *  
  Végül gyűjteménrünk e műfaji csoportjánál ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak segítségükért Barta Jánosnak, a kötet lektorának s Keresztury Dezsőnek, a sorozat szerkesztőjének. Elvi, módszerbeli tanácsaiknak s filológiai adatainknak, kiegészitéseiknek a szerkesztői üzenetek s a szerkesztői megjegyzések esetében is nagy hasznát vettem, de talán mégis itt, a legbonyolultabb csoportnál nyújtott legagyobb támogatást az ő alapos és sokrétű korismeretük, módszerbeli jártasságunk és judiciumuk.