Aranysárkány fejléc kép
 
 
  SZÉPIRODALMI FIGYELŐ. I. ÉVF.  
  1860—61  
  1. sz.  
  1.  
  Akadémia — tudósítás az Akadémia fil., törvény- és tört. tud. osztályának üléséről, Szabó Károly, Toldy Ferenc és Henszlmann Imre előadásáról.  
  2.  
  Temesvár — hír a temesvári utcák nevének magyarosításáról.  
  3.  
  Hg. primás — tudósítás a prímás komáromi látogatásáról s az ott uralkodó felekezeti békéről, a PN nyomán.  
  4.  
  Párizsban — a párizsi lapok statisztikája.  
  5.  
  A magyarországi — hír a Műegylet szabályainak jóváhagyásáról.  
  6.  
  A Schwartner-féle — közlés egy egyetemi történelmi pályázat eredményéről.  
  2. sz.  
  7.  
  Akadémia — tudósítás az Akadémia mat. és term. tud. osztályának üléséről, Lutter Ferdinand, Pettko János előadásáról, Kisfaludy Károly beküldött leveleiről s a Ráday-könyvtár ügyéről.  
  8.  
  A pesti — hír a pesti egyetemi belratások időpontjáról.  
  9.  
  A lipótvárosi templom, a bazilika fölszentelése időpontjáról.  
  10.  
  A francia — hír egy új bolygóról.  
  11.  
  Most jelent meg két francia irodalmi újdonság:
Feuillet
Feuillet, Octave
Rédemption c. drámája és
H. Malot
Malot, Hector
Les Amours de Jacques c. regénye.  
  3. sz  
  12.  
  Papi-Balogh Péter pártolótagsági díjának nyugtázása.  
  13.  
  A pesti zsidó — a magyar nyelv behozataláról zsidó szertartások egy részénél.  
  14.  
  Balázs Sándor — hír
B. S.
Balázs Sándor
új lapjáról.  
  15.  
  Az „Uj Magyar-Muzeum új számának tartalomjegyzéke.  
  16.  
  Almási Tihamér előfizetési felhívásáról verseskötetére.  
  17.  
  Királyi Pál megjelelendő könyvéről.  
  18.  
  Horváth Döme adakozásáról az Akadémia palotájára.  
  19.  
  A temesváriDelejtű” megjelenéséről.  
  20.  
  Molnár György színigazgató adományáról a Kisfaludy Társaságnak.  
  21.  
  Az erdélyi Muzeum-egylet közgyűlésére való meghívás.  
  4. sz.  
  22.  
  Balázs Sándor lapja megjelenési hírének visszavonása.  
  23.  
  — „ Garaboncás diák ” c. élclap megjelenéséről.  
  24.  
  A Sarkady István-féle Népújság megjelenésének híre.  
  5. sz.  
  25.  
  A magyart. Akadémia dec. 3-i üléséről, Horváth Cyrill és Lukáts Móric előadásáról.  
  26.  
  IsmertSzilágyi Sándor előfizetési felhívásáról egy történeti munkára.  
  27.  
  Kuthen — előfizetési felhívásáról regényére.  
  28.  
  A „Lelki kincstár c. kiadványsor ajánlása.  
  6. sz.  
  29.  
  A magyar t. Akadémiának dec. 10-i mat. és term. tud. osztály- üléséről, Weninger Vince és Győry Sándor előadásáról.  
  30.  
  Egressy Sámuel pártolói tagdíjának nyugtázása.  
  31.  
  Engel és Mandelló-féle könyvkiadó új könyveiről.  
  32.  
  A pesti müegylet által Markó Károly emlékére mondatott gyászmiséről.  
  8. sz.  
  33.  
  A magyar t. Akadémia dec. 22-i „összes” üléséről, Salamon Ferenc és Engel József előadásáról.  
  34.  
  A Kisfaludy-Társaság alapszabályainak megerősítéséről.  
  35.  
  ZágrábbanKacsics Miosics költőről való megemlékezésről.  
  36.  
  Dr. Balogh Sándor pártolói díjának nyugtázása.  
  9. sz.  
  37.  
  Bezerédj István özvegyének adományáról a Kisfaludy Társaságnak.  
  38.  
  Podmaniczky Frigyes előfizetési felhívásáról egy regényére.  
  39.  
  Az irói segélypénztár vagyonáról való tudósítás.  
  10. sz.  
  40.  
  A magyar Akadémia jan. 7-i üléséről, Henszlmann Imre előadásáról.  
  41.  
  Lisznyai Kálmán előadóestjéről.  
  42.  
  Heckenast-Bajza Lenke új regénytervéről.  
  11. sz.  
  43.  
  Olvassuk — tudósítás
Jókai
Jókai Mór
Szegény gazdagok c. regénye utolsó kötetének megjelenéséről.  
  44.  
  Szalay László Magyarország története c. műve 2. kiadásának előkészítéséről.  
  12. sz.  
  45.  
  Az irói segélypénztár ügyének állásáról.  
  13. sz.  
  46.  
  A magyar Akadémiának dec. 23-i nyelv.- és széptud. osztály- és összes üléséről, Lichner Pál, Kenessey Albert és Henszlmann Imre előadásairól.  
  14. sz.  
  47.  
  Hat hétiSárosi Gyula egészségi állapotáról.  
  15. sz.  
  48.  
 
Osterlamm
Osterlamm Károly
Batizfalvy István egy történeti munkájának megjelenéséről.  
  49.  
  A Budapesti Szemle új száma megjelenéséről, a PN nyomán.  
  50.  
 
Szegszárd
Szekszárd
on
emelendő Garay-szobor ügyéről.  
  16. sz.  
  51.  
  Gr. Dessewffy Emil felhívásáról a Széchenyi-szobor ügyében s tájékoztatásáról az Akadémia palotájának építését illetően.  
  52.  
  A honvédsegélyezés céljából kiadott egy albumról.  
  53.  
  Jeles Barabásunk — a „Műegylet” megalakításának előkészületeiről.  
  54.  
  A Petőfi-szobor fölállítására
Nagykanizsá
Nagykanizsa
n tartott táncvigalomról.  
  55.  
  Gróf Batthyány Arthurné Apraxin Júlia bemutatandó drámájáról.  
  56.  
  A „Szózat-ot Kún Irma grófnő spanyolra fordította.  
  51.  
  A pesti „Nemzeti-kör” új alapszabályairól és tisztikaráról.  
  58.  
  Markó Károly műveinek megvásárlására indított gyűjtés eredményeiről.  
  17. sz.  
  59.  
  A magyar Akadémia febr. 25-i nyelvtud. osztályüléséről, Fogarassy János előadásáról, az ugyan e napi összes ülésről, az Esterházy-képtár ügyéről, az Akadémia költségvetéséről.  
  60.  
  Jövő szombaton a honvédek javára tartandó főrangú jótékonysági bálról.  
  61.  
  A keleti költészetnek egy, Meisel pesti rabbi által németre fordított darabjának megjelenéséről.  
  62.  
  Szini Károly lapjának megjelenéséről.  
  18. sz.  
  63.  
  A magyar Akadémia márc. 4-i tört. tud. osztályüléséről, Eötvös Ágoston előadásáról, a „Statisztikai közlemények” kiadásáról, az Akadémia palotájának terveiről.  
  64.  
 
Petőfi
Petőfi Sándor
halála
tárgyában írott s a VU-ban megjelent egy levélről.  
  65.  
  Mádon Zemplénben alakult olvasóegyletről.  
  66.  
  Szinházunknak
Vahot Imré
Vahot Imre
nek a Nemzeti Színházban bemutatandó darabjáról.  
  67.  
  B. Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc c. regényének megjelenéséről.  
  68.  
  Erkel Ferenc Bánk bánjának új előadásáról.  
  19. sz.  
  69.  
  Az irói nyugdijintézet — Az Írói Segélyegylet megalakulásáról és alapszabályairól.
[szerkesztői feloldás]
E cikk bevezető és bezáró szakaszát fölvettük.
 
  70.  
  A magyar tud. Akadémia márc. 11-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Stoczek József és Győri Sándor előadásáról, Balogh Kálmán értekezéséről, az Eszterházy-képtár ügyéről.  
  71.  
  Megjelent
Jókai
Jókai Mór
Csataképek s a Bujdcsó naplója c. munkája egy új kiadása.  
  72.  
  Ugyan e — a Girókuti-féle naptár megjelenéséről.  
  21. sz.  
  73.  
  Mint minden — az ez évi Teleki — pályázat eredményéről.  
  74.  
  A Muzeum-kertjében felállított Kazinczy-emlékről. (A Katonaszobor — a kecskeméti Katona-szobor leleplezésekor elmondandó ódára kiírt pályázatról.)  
  75.  
  Vajda János új politikai lapjának, a Csatárnak tervéről.  
  76.  
  Molnár György színtársulatának szegedi játékáról.  
  22. sz.  
  77.  
  A Pesti Napló — A Kisfaludy Társaság javára tett egy újabb alapítványról és pártolói befizetésekről.  
  78.  
 
Osterlamm
Osterlamm Károly
könyvárus
egy új kiadványáról.  
  79.  
  Ugyancsak — Hír arról, hogy Szabó Richard átveszi a Divatcsarnok szerkesztését.  
  80.  
  Megjelent a BpSz XXXVIII. és XXXIX. füzete.  
  81.  
  A Karácsonyi-jutalomra beérkezett vígjátékok nyerteséről, Dobsa Lajos darabjáról.  
  82.  
  A Bécsben tartózkodó főrangúak egy csoportja köszönetet mondott Esterházy Pálnak képtára Pestre szállításáért.  
  23. sz.  
  83.  
  A Kisfaludy-Társaság újabb alapító és pártoló tagjai.  
  84.  
  Megjelent első füzete May Erskine Tamás egy közjogi munkájának Barsi József fordításában.  
  85.  
  Vadnai Károly újabb regényéről.  
  86.  
  Ápril 8-kán Széchenyi-gyászünnepet tartottak a fővárosban  
  87.  
  A dunagózhajózási társulat az Akadémiának ajándékozott ingyen jegyeinek nyugtázása.  
  24. sz.  
  88.  
  A Kisfaludy-társaság újabb pártoló tagjairól s a Társaság illetmény köteteiről.  
  89.  
  Reményi Ede kimutatásáról a Petőfi-szoborra befolyt összegekről.  
  90.  
  Szilágyi SándortólTooth János helytörténeti munkájáról.  
  91.  
  Rózsaági Antal új beszélyfűzéréről.  
  25. sz.  
  92.  
  A magyar Akadémia ápr. 15-i term. tud. és mat. osztályüléséről, Balassa János előadásáról, valamint az ápr. 22-i fil. és tört. tud. osztályüléséről, Knauz Nándor előadásáról és folyó ügyekről.
[szerkesztői feloldás]
E cikk első felét fölvettük.
 
  93.  
  Jámbor Pál párizsi útirajzáról.  
  94.  
  Vajda Péter sírköve leleplezésének időpontjáról.  
  95.  
  A Széchenyi-szoborra adott újabb adományokról.  
  96.  
  A „képző művészetek társulata” megalakulásáról.  
  97.  
  Némely lap — az Akadémia palotája építésének kezdőpontjáról.  
  98.  
  Dacára a politikai — új könyvek megjelenéséről.  
  99.  
  Pfeiffer kedvesenSzilágyi Sándor egy új munkájáról.  
  100.  
  Orbán Balázs br. útirajzának megjelenéséről.  
  26. sz.  
  101.  
  Xántus János egy új dolgozatáról.  
  102.  
  A Szegedi Hiradó szerkesztő-változásáról.  
  27. sz.  
  103.  
  A magyar tud. Akadémia ápr. 30-i nyelvtud. osztályüléséről, Podmaniczky Frigyes és Vámbéry Ármin előadásáról.  
  104.  
  Xantus János — változatlan közlése a 26-ik sz. híradásának
Xántus
Xantus János
újabb munkájáról.  
  105.  
  Ráth Mór -nál megjelenik a „II. Rákóczy Ferenc emlékirata a magyar hadjáratról.” c. könyv.  
  106.  
 
Heckenast
Heckenast Gusztáv
kiadó
-nál megjelenik Rosti Pál amerikai útirajza.  
  28. sz.  
  107.  
  Idősb Majláth György végrendeleti adományáról az Akadémiának.  
  108.  
  Sas Károly Csongrád megyei orvos végrendeleti adományáról az Akadémiának.  
  109.  
  Katona József kecskeméti szobrának leleplezésére szóló meghívás, a város vezetősége részéről.  
  29. sz.  
  110.  
  A francia akadémia nagy jutalmának kiadásáról.  
  111.  
  — Madarász festő — Madarász Viktor új képeiről.  
  30. sz.  
  112.  
  Gróf Niczky-Tarnóczy Malvina levele a szerkesztőhöz költeményei megjelenéséről.113.  
 
Dante
Dante Alighieri
jubileumára
rendezendő firenzei ünnepségekről.  
  31. sz.  
  114.  
  A magyar Akadémia palotájának terveiről.  
  32. sz.  
  115.  
  Kiss Anna „pesti házgondnoknő” adományai az Akadémia palotájára, a Széchenyi-szoborra és a Kisfaludy Társaságnak.  
  33. sz.  
  116.  
  Az Akadémia hétfői, jún. 24-i term. tud. osztályüléséről, Szabó József előadásáról.  
  34. sz.  
  117.  
  Lelewel Joachim lengyel történész haláláról.  
  118.  
  Draxler János készülő Silvio Pellico-fordításáról.  
  119.  
  Megjelent a Budapesti Szemle XL. füzete.
[szerkesztői feloldás]
E cikk kezdő és záró mondatait fölvettük.
 
  120.  
  Megjelent azOrszággyűlési Napló” első 60 íve.  
  121.  
 
Willmers
Willmers, Rudolf
hangversenyéről a Petőfi-szobor javára.  
  122.  
  A hiresCorvina theca” — Két Corvina előkerült a British-múzeumban.  
  35. sz.  
  123.  
  A. m. t. Akadémia jún. 24-i fül. és tört. tud. osztályüléséről Erdélyi János és Rómer Flóris előadásáról.  
  124.  
  Megjelent: Magyaritás — egy, a term. tud. terminológiát magyarító füzet megjelenéséről.  
  125.  
  Fölhivás. Több.Aldásy Antal fölhívása a népszínház javára történő adakozásra, a szerkesztő tájékoztató megjegyzésével.  
  126.  
  Müller Gyula előfizetési felhívásáról egy 48-as albumra.  
  127.  
  A pesti ref. gimnázium vizsgáiról.  
  128.  
  A napokban megjelenik Greguss Gyula egy term. tud. és Karvassy Ágoston egy nemzetgazdasági műve.  
  36. sz.  
  129.  
  A m. Akadémia júl. 2-i nyelv- és széptud. osztályüléséről, Czuczor Gergely előadásáról, pályadíjak kiadásáról.
[szerkesztői feloldás]
E gl. első felét fölvettük.
 
  130.  
  Ugyancsak az Akadémia — a fil. és tört. tud. osztály júl. 8-i üléséről, Henszlmann Imre és Szilágyi Sándor előadásáról.  
  131.  
  Markó Károly emlékének olaszországi örökítéséről.  
  132.  
  A pesti kegyesrendi gimnázum vizsgáiról.  
  133.  
  Arányi Lajos egyetemi tanári kinevezéséről.  
  134.  
  Gerster és Frei építészek népszínház-tervéről.  
  135.  
  Megjelent a m. t. Akadémia Évkönyvei X. kötetének 4. füzete.  
  37. sz.  
  136.  
  Az Akadémia júl. 15-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Dorner József és Győry Sándor előadásáról és folyó ügyekről.  
  137.  
  A Kisfaludy-Társaság illetmény köteteinek szétküldéséről.  
  138.  
  Ráth Mór tankönyvkiadványairól.  
  139.  
  Szombaton (13-án)Toldy Ferenc egyetemi tanári beiktatásáról.  
  140.  
  Az 1848—49-ki hadjáratra vonatkozó két emlékirat — Asbóth Lajosé és Gyulai Gaal Miklósé — hamarosani megjelenéséről.  
  141.  
  A folyó évi párizsi kiállításon részt vesz Madarász Viktor is.  
  38. sz.  
  142.  
  Megjelent: Utirajzok, Zombori Gedő könyve; a Hfr észrevételeit közli róla szó szerint a rovat.  
  143.  
  A M. S. irja, hogy Újvidéken érdekes természetű csillagászati tüneményt észleltek.  
  39. sz.  
  114.  
  Ugyancsak a magyar Akadémia nyelvtud. osztály ülésén hangzott el, júl. 29-én Vámbéry Ármin előadása, amelyen az előadás után folyó ügyeket tárgyaltak.  
  40. sz.  
  145.  
  A Kisfaludy-társaság igazgatójának nyilatkozata a pártolói tagdíjak fölhasználásáról.  
  146.  
  Az akadémia szünetel — néhány tagjának — Szabó Józsefnek, Kovács Gyulának, Nendwich Károlynak, Hantken Miksának — tudományos kutató útjáról.  
  147.  
  Érdy János akadémiai tag lakásán látható régi történeti festményről.  
  148.  
  A M. Sajtónak adott felelet az „akadémia” szó hivatalos helyesírását illetően.  
  149.  
  Kipfelhauser naptára megjelenéséről.  
  150.  
  Ozoray Árpád előfizetési felhívásáról egy vidéki színésznő emlékirataira.  
  151.  
  Beküldetett hozzánkOrmós Zsigmond utazási könyvének megjelenéséről.  
  152.  
  Megjelent a mult napokban Greguss ÁgostA levél” c. vígjátéka  
  153.  
  Mult hó 30-án választották Pauler Tivadart az egyetem rektor magnificusává.  
  41. sz.  
  154.  
  A budai népszínház népszínmű pályázatáról.  
  155.  
  A budai népszínház javára tartott népünnepélyről.  
  156.  
  Szathmár on megjelent Szathmári Értesítőről.  
  157.  
  Az erdélyi ev. ref. egyház tanácsa által tartott jogi tanfolyamről.  
  158.  
  Jeszenszky Ferenc baranyai alispán és Tomori Anasztáz középiskolai pályadíj-alapítványáról.  
  159.  
  Továbbá vettük — az „Arany kincstár” c. háztartási kézikönyv megjelenéséről  
  160.  
  Folyó hó 6-án tartott zenekonzervatóriumi vizsgákról.  
  161.  
  A volt miniszter, Thiers szerencsés kimenetelű balesetéről.  
  42. sz.  
  162.  
 
n
Jegyzet A P. N. után
közölt ismertetés a távíró egy új fajtájának állítólagos feltalálásáról.  
  163.  
  A magyar t. Akadémia Évkönyve 2. füzete megjelenéséről.  
  164.  
  Horn hazánkfia franciára kívánja fordítani az országgyűlés aug. 8-i feliratát.  
  165.  
 
Rossini
Rossini, Gioachino Antonio
,
Meyerbeer
Meyerbeer, Giacomo
és
Auber
Auber, Daniel-François-Esprit
fölszóllíttatása, hogy kompozicióikkal emeljék a londoni világkiállítás fényét.  
  166.  
  Megjelent „Hadmezei szolgálat” c. katonai kézikönyv.  
  167.  
  A magyar zeneBartalus István „101 népi- és magyar dala” 2. kiadásának megjelenése.  
  168.  
  Buda városa megvette a Népszínház számára a Lánchíd melletti telket.  
  43. sz.  
  169.  
  A magyar t. akadémia júl. 29-i összes üléséről, melyen pályázat kiírását határozták el a „Hölgyek dijára” (felfedezések és utazások története a kitűzött tárgy) s a „Kovács István-féle” alapítványra („építészeti szakmunka kívántatik”).  
  170.  
  A magyar akadémia újabb kiadványairól.  
  171.  
  A békés-csabai kaszinó a Kisfaludy Társaság alapító tagjai közé lépett.  
  172.  
  Egerben Violett Otto könyvkereskedést nyitott.  
  44. sz.  
  173.  
  A Kisfaludy-Társaság igazgatója értesíti a párolókat az illetménykötetekről.  
  174.  
  A s. pataki főiskola jogi tanfolyam megindulásáról.  
  175.  
  A budai népsziház igazgatójának ama kéréséről, hogy a színház pályázatára ne küldjenek olyan darabokat, melyekben a világosi fegyverletétel érintve van.  
  176.  
  Megjelent „Tiszta logika, Vandrák András tankönyve.  
  177.  
  A magyar kir. egyetemnél a prorektor választását megengedték.  
  178.  
  A magyar (cath.) gymnaziumok átszervezési tervéről.  
  179.  
  Szerkesztőségünkhöz beküldetett Füredi Miklós daloskönyve.  
  180.  
  MegjelentEmich Gusztáv Nagy képes naptára”.  
  181.  
  A Debreceni Közlöny megszünt.  
  182.  
  Engel és MandellónálHétfejű sárkány” címmel naptár jelenik meg.  
  45. sz.  
  183.  
  A tiszántuli h. h. főtiszt. — A ref egyház a debreceni kollegiumban jogi tanfolyamot indít.  
  184.  
  A pesti reform. gimnázium beiratási időpontjáról.  
  185.  
  A pestbudai hangász egyleti zenede pályázatkiírása kamara művekre.  
  186.  
  Mint ujonnanDeák Farkas nemzetiségpolitikai, Kőris Kelemen bölcseleti könyvének megjelenéséről.  
  187.  
  Hollóssy Lajos lapot fog kiadni Nagyváradon.  
  188.  
  A betegségéből lábadozó
Lisznyai
Lisznyai Kálmán
t a bencések meghívták üdülésre.  
  189.  
  István főherceg adományáról a budai népszínháznak.  
  46. sz.  
  190.  
  Beniczky Ödönné s még néhányan a Kisfaludy Társaság alapító tagjai lettek.  
  191.  
  A nemzeti muzeum egy újabb Zrinyi képpel gazdagodott.  
  192.  
  A budai népszinház szept. 14-én történt megnyitásáról.  
  193.  
  Zilahy Károly Aiszkhülosz-fordításának megjelenéséről.  
  Volt alkalmunk — a „Lacikonyha” („Offene Garküche”) c. német élclap megjelenéséről.  
  47. sz.  
  194.  
  Fésüs György és Toldy István Thália c. albumának megjelenési határidejéről.  
  195.  
  Horváth Mihály Magyarország történelme” c. műve 3. és 4. kötetének megjelenéséről.  
  196.  
  Heckenast Gusztáv újabb kiadványairól.  
  197.  
  A Vahot Imre szerkesztette, Honvédek könyve c., a hatóságok által lefoglalt gyűjteményének rendőrségi fölszabadításáról.  
  198.  
 
Budá
Buda
n Nagel
könyvkereskedő új könyvesboltot nyit.  
  199.  
  A. M. S. az orosz lapok nyomán, egy a Kaspi-tenger vidékén mutatkozó földtani tüneményről.  
  200.  
 
Pápá
Pápa
n is
visszaállítják a jogakadémiát.  
  201.  
  Pados János előfizetési felhívásáról versgyűjteményére.  
  48. sz.  
  202.  
  A lapokban emlegetett azon hír dementálása, mintha a helytartótanács elutasította volna az írói segélyegylet tervezetét.  
  203.  
  A Prot. Egyh.Gonda Lászlónak az ószövetségi szentírásból készített költői fordításáról.  
  204.  
  Mosonyi Mihály Szép Ilonka”-jának az opera műsorára elfogadásáról.  
  205.  
  A Petőfi-szoborra begyűlt újabb adományokról.  
  206.  
  Schlosser Frigyes Kristóf német történész haláláról.  
  49. sz.  
  207.  
  A magyar tud. akadémia okt 7-i törv.- és tört. tud. osztályüléséről, Kautz Gyula és Szilágyi Sándor előadásáról.  
  50. sz.  
  208.  
  A magyar akadémia okt. 14-i, mat. és term. tud. osztályüléséről, Margó Tivadar, Győry Sándor értekezéséről és Oroszhegyi Józsa beküldött dolgozatáról.  
  209.  
  A Kisfaludy-Társaság postán rekedt kiadványairól.  
  210.  
  Megjelent:A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei” c. munka, Ráth Károly könyve.  
  211.  
  P. Szathmáry Károly előfizetési felhívásáról „A bujdosók” c. regényére.  
  212.  
  A cseh országgyűlési bizottmány segélye a cseh színházaknak.  
  213.  
  Engel és Mandellónál megjelent új könyvek.  
  214.  
  A vasuti szerencsétlenségek statisztikája a nyugati országokban.  
  215.  
  Asbóth Lajos emlékiratainak megjelenési időpontjáról.  
  216.  
  Keletindiai szolgálatban levő Duka Tivadar ajándéka a Nemzeti Múzeumnak.  
  51. sz.  
  217.  
  A magyar akadémia okt. 21-i fil., törv.- és tört.tud. osztályüléséről, Venczel Gusztáv és Kautz Gyula előadásáról.  
  218.  
  Csanak József a Kisfaludy Társaság alapítója lett.  
  219.  
  A magy. k. tud. egyetem tanévnyitásának időpontjáról.  
  220.  
  Az egri érseki líceum tanévnyitásának időpontjáról.  
  221.  
  A háromfarku üstökös hírének cáfolata.  
  222.  
  Megjelent:Magyar nyelvtanNogáll János váradi kanonoktól.  
  223.  
  A Ráday-könyvtár megvételének ügyéről.  
  224.  
  Régóta rebesgetik — a Nemzeti Színház személyi és műsor-híreiről.  
  225.  
  Portsmouthban egy újfajta kompaszt mutattak be.  
  226.  
  Klapka memoirejai hamarosani megjelenéséről.  
  227.  
  A budai polytechnicum igazgatóváltozásáról.  
  228.  
  A pesti ref. gimnázium tanulóinak számáról.  
  52. sz.  
  229.  
  A magyar tud. akadémia okt. 28-i nyelv- és széptud. osztály-, valamint összes üléséről, Czuczor Gergely előadásáról, s a tanácskozásokról és határozatokról a beküldött munkák jövőbeni bírálási módszerét illetően.  
  SZÉPIRODALMI FIGYELŐ. II. ÉVF. I. FÉLÉV  
  1961—62  
  I. sz.  
  230.  
  Az akadémia philos. törvény- és tört. tud. osztályüléséről nov. 4-én, Ipolyi Arnold előadásáról, Rómer Flóris jelentéséről.  
  2. sz.  
  231.  
  Hétfőn (nov. 11-én.) az Akadémia mat. és term. tud. osztályüléséről, „
Thánn” Károly
Than Károly
és Nendtwich Károly előadásáról.  
  3. sz.  
  232.  
  Közelebbi hétftőn. nov. 18-án az Akadémia fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Kiss Károly, Hunfalvy János előadásáról, a statisztikai bizottság jelentéséről.  
  233.  
  Telegdi K. Lajos debreceni könyvárus újabb kiadványairól.  
  4. sz.  
  234.  
  A magyar akadémiában, nov. 25-én tartott nyelv.- és széptud. osztályülésről, Hunfalvy Pál és Fogarassy János előadásáról, s az osztály bizottságának jelentéséről Merényi László népmesegyűjtését illetően.  
  235.  
  Megjelent a Budapesti Szemle XLI. füzete.  
  236.  
  A magyar irók segély egyletének nov. 25-i üléséről.  
  5. sz.  
  237.  
  Savigny Károly — Az Akadémia dec. 2-i fil., törv.- és tört. tud. osztályüléséról
Savigny
Savigny Károly
emlékére, Venczel Gusztáv, Karvasy Ágoston előadásáról s Kállay Ferenc hagyatékának ügyéről.
[szerkesztői feloldás]
E cikk középső részét fölvettük.
 
  238.  
  A Kisfaludy-társaság „alapító-levél” mintáinak szétküldéséről.  
  239.  
  Lauka Gusztáv humoreszkjeinek megjelenéséről.  
  240.  
  Gróf Batthány Julia (Apraxin Julia) francia regényének megjelenéséről.  
  241.  
 
Bolnai
Bethlen Miklós
ról írják
, hogy fellép a Hamlet címszerepében.  
  242.  
  Az aldunai európai bizottság torkolat- és mederrendezési tervrajzainak megtekinthetéséről.  
  243.  
  Az erdélyi-muzeum-egylet nov. 22- évi közgyűléséről.  
  244.  
  Reményi Ede dec. 22-i kamarahangversenyéről.  
  6. sz.  
  245.  
  Hétfőn, az akadémia mat. és term. tud. osztályüléséról, egy testgyakorlati kézikönyv, és két matematikai munka birálatáról, az aldunai európai bizottság torkolat- és medencerendező terveinek bemutatásáról.  
  246.  
  A Kazinczy-alapra befolyt összegekről.  
  7. sz.  
  247.  
  A magyar akadémia dec. 16-i fil törv.- és tört. tud. osztályüléséről, Botka Tivadar előadásáról s Lukács Móric javaslatáról a Bp Sz jövendő akadémiai támogatását illetően.  
  248.  
  A mohikán-életű regény, — A Dumas-féle „Párisi mohikánok” magyarul megjelent.  
  249.  
  Rákosi László és Sarkady István előfizetési felhívásáról „Sárosy” Album c. gyűjteményükre.  
  250.  
  Megjelent a Thalia c. színházi zsebkönyv.  
  251.  
  Duka Tivadar keletindiai ajándékairól a Nemzeti Múzeumnak.  
  252.  
  A szinpadtól búcsút vevő Hollósy Kornélia tiszteletére tervezett albumról.  
  253.  
  Rozsos Klementin előfizetési felhívásáról regényére.  
  254.  
  Beküldetett hozzánk — beküldött új könyvekről.  
  8. sz.  
  255.  
  A magyar tudományos Akadémia új jutalomtételeiről és új tagjainak megválasztásáról.  
  256.  
  Id. Bartal György alapítványáról és ajándékáról a Kisfaludy Társaságnak.  
  9. sz.  
  257.  
  Az akadémiai Karácsonyi-drámajutalmának reformjáról.  
  258.  
  Az akadémiai nagy-jutalom reformjáról.  
  259.  
  A Szent István Társulat dec. 30-i évi közgyűléséről.  
  260.  
  A magy. kir. tudományos egyetem tanulóinak statisztikájáról.  
  261.  
  Ismét egy vidéki lap jelent meg, a szatmári Tárogató.  
  10. sz.  
  262.  
  Az írói segélypénztár-egylet jan. 4-i választmányi üléséről.  
  263.  
  Folyó évi első, jan. 2-i akadémiai összes üléséről, a helyhatósági leiratról, az akadémiai választások helybenhagyásáról.  
  264.  
  Megjelent Myrtuslombok címen Pados József verseskönyve.  
  265.  
  A Teleki-alapítványból kitűzött jutalomra beérkezett drámai művekről.  
  II. sz.  
  266.  
  A magyart. akadémia jan. 21-i, nyelv- és széptud. osztályüléséról Pompéry János székfoglalójáról, Budenz József előadásáról, Kubinyi Ferenc indítványáról az Akadémia palotája terveit illetően.  
  267.  
  A Kisfaludy-társaság pártolói illetményköteteiről.  
  268.  
  A
Flóra
Majthényi Flóra
által
tervezett Virágcsokor e. lap megjelenési engedélyének megtagadásáról.  
  269.  
 
Molnár
Molnár György
, budai
színigazgató a színház pályatételeiről.  
  12. sz.  
  270.  
  Közelebbi hétfőn, dec. 27-én tartott fil., törv.- és tört. tud. osztályüléséről, Horváth Cyrill előadásáról, Esterházy Miklós és
Pál
Esterházy Pál
nádorok leveleinek bemutatásáról Szalay László által.  
  271.  
  Miután a Kisfaludy-társaság — a pártolói illetmények szétküldéséről.  
  272.  
  Megjelent a Budapesti Szemle XLII. és XLIII. kötete.  
  13. sz.  
  273.  
  Az akadémia hétfői, jan. 27-i mat. és term. tud. üléséről, Xántus János székfoglaló előadásáról, Győry Sándor és Brassai Sámuel vitájáról, Petényi Salamon hagyatékának ügyéről.  
  274.  
  Szitányi Ullmann család tagjainak alapítványairól a Kisfaludy Társaság számára.  
  275.  
  A Protestans egyházi és iskolai lap egy cikkéről, Huszár Gál prédikációiról.  
  276.  
 
Heckenast G.
Heckenast Gusztáv
egy új kiadványáról.  
  277.  
  Az ausztráliai lapok jelentéséről a délausztráliai expediciót illetően, a PN nyomán.  
  14. sz.  
  278.  
  Hétfőn (febr. 3-án) a magyar Akadémián tartott összes, Tocqueville-emlékülésről.  
  279.  
  Miután a Kisfaludy—társaság — értesítés a pártolói illetménykötetekről.  
  280.  
  A rimaszombati kaszinó adományáról a Kisfaludy Társaságnak.  
  281.  
  A kecskeméti kaszinó a Kisfaludy Társaság pártoló tagja lett.  
  282.  
  Gróf Dessewffy Emil és br. Eötvös József megerősítése akadémiai elnöki tisztségükben.  
  283.  
  Latinovics Illés ajándéka az írói segélyegyletnek.  
  284.  
  Jancsurák Pál adománya az Akadémia palotájára.  
  285.  
  Tóth Endre verseskötetének megjelenéséről.  
  286.  
  A pesti egyetem joghallgatóinak önképzőkör-alapítási terveiről.  
  287.  
  Székesfehérvár ott új diákújságot adnak ki.  
  15. sz.  
  288.  
  Az akadémia nyelv- és széptudományi, febr. 7-i osztályüléséről, Fogarassy János és Kenessey Albert előadásáról, Szász Károly és Greguss Ágost bírálatáról egy benyújtott verseskötetet illetően.
[szerkesztői feloldás]
E cikk középső részét fölvettük.
 
  289.  
  A Kisfaludy-társaság újabb alapító tagjai.  
  290.  
  Megjelent „Február hatodika, Toldy Ferenc dialógusa Kisfaludy Károly emlékezetére.  
  291.  
  Olvassuk, hogy Purgstaller József Bölcsészetének II. kötete megjelent.  
  292.  
  Maszák Hugó festészettörténeti könyvet ír.  
  293.  
  Than Károly új vegytani munkájának megjelenéséről.  
  16. sz.  
  294.  
  A m. akadémia hétfői, febr. 14-i fil., törv.- és tört. tud. osztályüléséről, Horváth Cyrill előadásairól, folyó ügyekről.  
  295.  
  Reményi Ede új kimutatásairól a Petőfi-szoborra befolyt adományokról.  
  296.  
  Vachott Sándorné új folyóiratáról, a Szűnórákról.  
  297.  
  A Kisfaludy-társaság új alapítóiról.  
  17. sz.  
  298.  
  Az akadémia hétfői, febr. 24-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Prónay Gábor előadásáról és folyó ügyekről.  
  299.  
  A Kisfaludy-társaság alaptőkéjét növelő újabb adományokról.  
  300.  
  Riedl Szende új lapot indít „Kritikai Lapok” címmel.  
  301.  
  Heckenast Gusztáv újabb kiadványairól.  
  302.  
  A lévai Casino-egylet adománya az írói segélyegyletnek.  
  18. sz.  
  303.  
  Az akadémia hétfői, márc. 3-i összes üléséről, Trefort Ágost Macaulay-emlékbeszédéről, Henszlmann Imre előadásáról, Vámbéry Ármin sztambuli leveléről.
[szerkesztői feloldás]
E cikk középső részét fölvettük.
 
  304.  
  Az irói segély egylet sorsjátékának elmaradásáról.  
  19. sz.  
  305.  
  A magyar irók segélyegyletének sorsjátékáról.  
  306.  
  A Vasárnapi Ujság javaslatáról a sorsjátékot illetően.  
  307.  
  Folyó hó 17-én tartott akadémiai fil., tört.- és törv. tud. osztályülésről, Venczel Gusztáv, Greguss Ágost és Kubinyi Ferenc előadásáról, s az archeológiai és statisztikai bizottság jelentéséről.  
  308.  
  A Hunfalvy Pál szerkesztette Nyelvtudományi Közlemények megindulásáról.  
  309.  
  A Kisfaludy-társaság új alapító tagjairól.  
  310.  
  Madách Imre adománya a Kisfaludy Társaságnak.  
  311.  
  Vachott Sándorné lapjának, a Szűnóráknak a megjelenéséről.  
  312.  
  Vahot Imre előfizetési felhívása két újabb munkájára.  
  313.  
  B. Bánfi Dezső , Deák Farkas és Réthy Lajos előfizetési felhívásáról egy albumra.  
  22. sz.  
  314.  
  A mathematikai és természettudományi osztályok 24-i üléséről, gróf Vass Samu és Kubinyi Ferenc előadásáról.  
  315.  
  A Lloydban olvasuk — hír az Akadémia palotájának építési költségeiről.  
  316.  
  Ifj. Kun Pál előfizetést hírdet fordítás-kötetére.  
  317.  
  A városligeti Barth-villában látható növénykiállításról.  
  318.  
  A magyar irók segélyegylete javára rendezett hangversenyek időpontjáról.  
  319.  
  Az akadémia hétfői, márc. 31-i összes üléséről, a Karácsonyi-drámajutalom kiadásáról, több rendbeli folyó ügyekről.  
  320.  
  Megjelent a Budapesti Szemle XLIV. és XLV. kettős füzete. 23. sz.  
  321.  
  Az akadémia nyelvtudományi, ápr. 7-i osztályüléséról, Kubinyi Ágoston jelentéséről, Méry Etel értekezéséről és Fogarassy János előadásáról.  
  322.  
  Gróf Keglevich Béla és Prély István a Kisfaludy Társaság alapítói lettek.  
  323.  
  A magyar irók segélyegylete választmányi üléséről, s a segélyegylet számára tett alapítványokról.  
  324.  
  Hunfalvy Pál Magyar nyelvészete" átalakul, s címe: „Nyelvtudományi Közlemények" lesz.  
  325.  
  E hó elseje óta megjelenik a Virágcsokor c. lap. 24. sz.  
  326.  
  Az akadémia phil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Purgstaller József, Csiszár Mór és Nagy Iván előadásáról, folyó ügyekről, az Akadémiai Nyomda alapításáról.  
  327.  
  Báró Majthényi Izidor s mások a Kisfaludy Társaság alapítói lettek.  
  328.  
  Ifj. Kubinyi Ferenc a „Margitsziget emlékei" c. munkája megjelent.  
  329.  
  Jósika Miklós Egy magyar család a forradalom alatt c. regényének kötetei folyamatosan jelennek meg.  
  330.  
  Ábrahámffy János és társai előfizetési felhívásáról egy „1862. évi Árvízkönyv" -re.  
  331.  
  Feuillet Octav a francia Akadémia tagja lett.  
  332.  
  A kis Küküllő vidékén Árpádkori pénzt találtak.  
  333.  
  Ipolyi Arnold nak a koppenhágai régészeti társaság tagjává választásáról.  
  334.  
  Kovács Gyula egyetemi tanárrá neveztetett ki.  
  335.  
  A három philharmoniai hangverseny 600 Ft jövedelmet hozott az irói segélyegyletnek.  
  25. sz.  
  336.  
  A Kisfaludy-társaság újabb alapítói.  
  337.  
  Holub Mátyás előfizetési felhívása egy helytörténeti munkájára.  
  338.  
 
Jász-Berény
Jászberény
városa s mások alapítványt tettek az írói segélyegylet javára.  
  339.  
  A Napkeletben Lévay József néplapok kiadására való felszólítása olvasható.  
  340.  
  Reményi Ede külföldi útjáról és sikereiről.  
  341.  
  Festetics Tasziló Keszthelyen állandó színházat akar építtetni.  
  342.  
  A debreceni Hortobágy május 1-től megjelenik.  
  343.  
  Debrecenben egy társaság állandó támogatást ígér az írói segélyegyletnek.  
  344.  
  Néhai Károlyi lstván özvegye nevelőintézetet nyitott.  
  345.  
  A temesvári kereskedelmi kamara alapitványtevési szándéka az írói segélyegylet szám.ára.  
  346.  
  A fővárosban egy aacheni archeológus tartózkodik.  
  347.  
  A félegyházi Petőfi-ünnepélyt későbbre halasztották.  
  348.  
  Ki a híres – Fakszimile-kötet jelent meg Bécsben, híres emberek írásáról.  
  26. sz.  
  349.  
  A magyar akadémiában. ápr. 28-án tartott mat. és term. tud. osztályüléséről,Martin Lajos, Domenr József, Hollán Ernő előadásairól, a folyó ügyekről.  
  350.  
  Megjelent az „Archeologiai Közlemények" III. kötetének 1. füzete.  
  II. ÉVF. II. FÉLÉV  
  1862  
  351.  
  Az akadémia phil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Knauz Nándor, Greguss Ágost előadásáról és
Pauer
Pauer János
kanonok leveléről. [E cikk befejező szakaszát fölvettük.]  
  2. sz.  
  352.  
  A magyar írók segélyegyletének pénzügyi helyzetéről.  
  353.  
  A P. Lloydból olvasható, hogy az egri lövészegylet a Kisfaludy Társaság alapítója lett.  
  354.  
  Beküldetett szerkesztőségünkhöz a Les Miserables egy újabb kiadása.  
  3. sz.  
  355.  
  A magyar tud. akadémiának máj. 19-i fil., törv. és tört. tud. osztálygyűléséről, Knauz Nándor, Greguss Ágost, Ráth Károly, Pauer János előadásáról és Szabó Károly leveléről.  
  356.  
  Megjelent „Zord idő" , Kemény Zsigmond regénye.  
  357.  
  A mathematikai és természettudományi osztály máj. 24-i üléséről, Hollán Ernő, Kis Károly, Győry Sándor előadásáról s néhány folyó ügyről.  
  5. sz.  
  358.  
  Az akadémia phil., törv. és tört. tud. máj 31-i osztályüléséról, Salamon Ferenc és Peregriny Elek előadásáról.  
  359.  
  Mire e soraink – A Kisfaludy Társaság új illetménykötetéről.  
  360.  
  Megjelent : „Zur Beleuchtung der siebenbürgischen Eisenbahnfrage, von – Y. S." c. röpirat.  
  361.  
  Heckenast Gusztáv újabb kiadványairól.  
  362.  
  A Bosporus partjáról, Kubinyi Ferenc által küldött hírekről a Corvinák keresését illetően.  
  6. sz.  
  363.  
  Heckenast Gusztávnál megjelent újabb könyvekről.  
  364.  
  Emich Gusztáv által kiadott Nagy Képes Naptáráról.  
  365.  
  A pesti állandó műtárlat nyitási idejéről.  
  366.  
  Duka Tivadar a Nemzeti Múzeumnak küldött indiai ajándékairól.  
  367.  
  Szabó Károly erdélyi kutató útjáról, s Gyulai Pál
Pest
Budapest
re költözéséről.  
  368.  
  Debrecenben, mintegy – Zenedét és Csokonai-szobrot terveznek Debrecenben.  
  369.  
  Éppen most hagyta el a sajtót Szabó Károly gondozásában az Erdélyi történelmi adatok c. forráskiadvány IV. kötete.  
  370.  
  A budai népszínházban A furfangos tót legény c. darabot mutatták  
  371.  
  Szini Károly élclapot indít, Diogenes címmel.  
  372.  
  Vachott Sándorné lapjának, a Szűnórák-nak új száma megjelent.  
  7. sz.  
  373.  
  Folyó hó 16-án tartott nyelv- és széptud. osztályülésről, Ormos Zsigmond előadásáról, a sztambuli Corvina-kutató bizottság jelentéséről.  
  374.  
  A M. S.-ban egy cikk tudósít az Akadémia palotájának költségeiről.  
  375.  
  A m. k. helytartó tanács „művezetői" állásra pályázatot hirdet a Nemzeti Színházhoz.  
  376.  
  Thyestes átka – A döblingi gyógyintézet másodorvosa öngyilkos lett.  
  377.  
 
Székes-Fehérvár
Székesfehérvár
ott
új borászati lap indul.  
  8. sz.  
  378.  
  A m. tud. akadémia fil., törv. és tört. tud. osztályüléséreil, Pauer János és Szalay László előadásáról.  
  379.  
  Erdélyi János és a sárospataki ifjúság ajándékáról az írói segélyegyletnek.  
  380.  
  Gróf Csáky László a Kisfaludy Társaság alapító tagja lett.  
  381.  
  Bajza Lenke „Ujabb beszélyei" megjelentek.  
  382.  
  Néhai Magyar Mihály könyvei árverésének időpontjáról.  
  9 sz.  
  383.  
  Ráth Mór könyvkereskedésében kapható: „Das Staatsarchiv, Der ungarische Vervassungstreit, urkundlich dargestellt" c. könyv.  
  384.  
  Megjelentek, ugy halljuk: „Losonczy László költeményei".  
  385.  
  Friebeisz Ferenc előfizetést hirdet új novelláskötetére.  
  386.  
 
Hugo Victor
Hugo, Victor
regénye, a Nyomorultak, Huszár Imre és Reviczky Szevér fordításában megjelent.  
  10. sz.  
  387.  
  A magyar tud. akadémiának júl. 1-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Thán Károly, Balla Károly előadásáról és Jedlik Ányos javaslatáról, folyó ügyekről. [E cikk középső részét fölvettük.]  
  388.  
  A julius 7-én tartott fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről. Peregriny Elek, Henszlmann Imre és Botka Tivadar előadásáról. [E cikk második felét fölvettük.]  
  389.  
  Igazitás. Lichner Pál nevét az előző szám hibásan Lichard-nak írta.  
  II. sz.  
  390.  
  A nyelv- és széptani osztály júl. 14-i üléséről, Finály Henrik Fogarassy Jánossal vitázó értekezéséről, folyó ügyekről, Merényi László jelentéséről, gyűjtőútjáról.  
  391.  
  Egy Erdélyből vett magánlevél alapján történő tudósítás Szabó Károly kutató útjáról.  
  12. sz.  
  392.  
  A m. akadémia jul. 21-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséról, Ráth Károly és Rómer Flóris előadásáról, folyó ügyekről. [E cikk középső részét fölvettük.]  
  393.  
  Mint „ Uj könyvek" – új történeti forrásmunkák megjelenéséről.  
  13. sz.  
  394.  
  Julius 29-ikén tartott mat. és term. tud. osztályülésről, Kis Károly és Hantken Miksa előadásáról, Stoczek József és Szabó József bírálatáról Hunfalvy János földrajzi művét illetően, a III. Béla és felesége csontvázát illető „hitelesítő" történeti vizsgálatról, folyó ügyekről.  
  395.  
  Uj könyveink – tájékoztatás frissen megjelent tudományos munkákról.  
  396.  
  Thán Károly egyetemi tanári kinevezéséről.  
  397.  
  Lonovicsné Hollóssy Kornélia az írói segélyegylet javára tervezett hangversenyéről.  
  398.  
  Bolnai és Kempelen előfizetési felhívásáról a „Népszínházi Évkönyvre''  
  14. sz.  
  399.  
  Ács Károly alapítványa a Kisfaludy Társaságnak.  
  400.  
  A Kisfaludy-társaság ügyviteléről, a neki szánt küldemények postai clmzéséről.  
  401.  
  A nemzeti kör tagjai alapítványt tettek az írói segélyegylet javára  
  402.  
  A nagy-kőrösi Tomori-dijat Dömötör János nyerte.  
  403.  
  A nemzeti szinház emlékünnepélyéről megnyitásának 25 éves évfordulójára.  
  404.  
  Robonyi Géza és Petényi Ottó kereskedelmi szaklapot ad ki.  
  405.  
  Zombory Gedő előfizetést hirdet történeti beszélyeire.  
  406.  
  – „Emlékirat a győr-pápa keszthelyi vasut ügyében." c. füzet megjelent.  
  407.  
  Orbán Balázs Utazás Keleten c. munkájának utolsó füzete megjelent.  
  15. sz.  
  408.  
  Az akadémia palotájának építéséről szóló tudósítás, a VU nyomán [E cikk bevezető és lezáró szakaszát fölvettük.]  
  409.  
  Révész Imre Dévai Bíró Márton életrajzát írja.  
  410.  
  Székely Bertalan
Pest
Budapest
re érkezett, s itt szándékozik letelepední.  
  16. sz.  
  411.  
  Az írói segélyegylet tervezett sorsjátékáról.  
  18. sz.  
  412.  
  A Kisfaludy-társaság új illetményköteteiről.  
  413.  
  A budai népszinház támogatására bizottság alakult.  
  20. sz.  
  414.  
  A magyar irók segélyegyletének választmányi üléséréíl, a Részvét könyve kiadásának tervéről.  
  415.  
  Gr. Teleki Sándor a Kisfaludy Társaság alapító tagja lett.  
  21. sz.  
  416.  
  A Kisfaludy-társaság igazgatójának felhívása a pártolói díjak befizetésére.  
  417.  
  Boczkó Dániel a Kisfaludy Társaság alapító tagja lett.  
  418.  
  „Erdély történelmének" IV. és V. kötete Kőváry Lászlótól megjelent.  
  22. sz.  
  419.  
  A székes-fehérvári ásatások állásáról, Rómer Flóris beszámolója nyomán.  
  420.  
  Letenyei Lajos gazdasági és házi kézikönyvre hirdet előfizetést.  
  421.  
  Az a dr. Schwarz, ki a Novara-expeditióban részt vett, s ki állitólag magyar születésű, Bécsben meghalt.  
  23. sz  
  422.  
  Szünnapok multával tartott első, okt. 5-i fil., törv. és tört. tud. osztályülésről, Ipolyi Arnold előadásáról, Botka Tivadar javaslatairól, Magyar László és Vámbéry Ármin leveleiről.  
  423.  
  A „Sárosy album" végképp lefoglaltatott.  
  424.  
  Brassai Sámuel édesanyja meghalt.  
  425.  
  Azon ifju – házitanítói állás keresése egy fiatal ember számára.  
  426.  
  Megjelent Német nyelvtan Riedl Szendétől.  
  427.  
  Tempel csillagász új csillagot, a Galatheát fedezte föl.  
  428.  
  Dr. Hasenfeld Manó szliácsi fürdőorvos
Pest
Budapest
re költözéséről.  
  24. sz.  
  429.  
  Az akadémia nyelvtudományi okt. 12-iki osztályüléséről, Győry Sándor és Mátyás Flórián előadásáról, Szabó István Hesiodos-forditásáról.  
  430.  
  Szalay László szerkesztésében Károlyi Sándor önéletírása megjelenik.  
  431.  
  Purgstaller József, mint a tanárvizsgáló bizottság elnöke, megkezdte működését.  
  432.  
  Kunágotai álnevű írótól politikai könyv jelent meg.  
  25. sz.  
  433.  
  A Kisfaludy-társaság illetménykötetéről.  
  434.  
  A napokban távirati – Megtalálták Szt. István fehérvári bazilikájának alapját.  
  435.  
  Jókay Mór alapítványt tett az írói segélyegyletnek.  
  26. sz.  
  436.  
  A f. hó [okt.] 20-án tartott fil., törv. és tört. tud.-i osztályülésről Horváth Cyrill előadásáról, Horváth Mihály püspök és az Afrika-utazó Magyar László leveléről.  
  437.  
  A mathematikai és természettudományi, ugyan e napi osztályülésről, Martin Lajos és Petkó János értekezéséről, folyó ügyekről.  
  438.  
  Rigó János balassagyarmati bandájának brémai sikeréről, egy német újság nyomán.  
  439.  
  Az egyetem v. rectora, Sauer Ignác pályadíj-alapítványt tett egyetemisták számára.  
  KOSZORÚ. I. ÉVF. I. FÉLÉV  
  1863.  
  B. Eötvös Józsefnek Gondolatok c. műve hamarosan megjelenik, s a K mutatványt fog belőle hozni.  
  2. sz.  
  441.  
  A pestbudai zeneegylet pályázatként megzenésítésre
Czuczor
Czuczor Gergely
egy dalát választotta.  
  442.  
  Mit a multkori – A pécsi dalárda pályatételéről, férfi négyesre.  
  443.  
  Székely Józsefné Ungar Anna egykori híres színésznő meghalt.  
  444.  
  A Szent-István társulat enciklopédiája bő tartalommal jelenik meg.  
  445.  
  Xantus János könyveket küldött ajándékul az Akadémiának.  
  3. sz.  
  446.  
 
Kubinyi F.[erenc]
Kubinyi Ferenc
és Henszlmann Imre sztambuli kutatásairól albumot adnak ki.  
  447.  
  Bunyitay Vince Nagyváradon „Ifjúsági olvasmányok" címmel lapot indít. 448. - Gr. Batthányi Artkurné Apra:xin Julia jótékony célú darabban kíván föllépni.  
  449.  
  Az Egri Postá-t Vida József veszi át.  
  450.  
  A „Gombostű" előfizetők híján megszűnik.  
  451.  
  Hugo Károly automimikai előadásokat készül rendezni
Pest
Budapest
en.  
  452.  
  Az angol postakalendárium statisztikája London lakosságáról.  
  453.  
  Franciaországban igen dicsérik Tastu asszonynak nz anyák számára írt könyvét.  
  454.  
  A mi szinházunknálCharton-Demeure énekesnő egzotikus kitüntetéséről.  
  4. sz.  
  455.  
  A magyar irók segélyegyletének jan. 16-i választmányi üléséről.  
  456.  
  Nagytiszteletű Terhes Sámuel rimaszombati lelkész, gömöri esperes meghalt.  
  457.  
  Lapunk közelebbi – a Hornyik János könyvéről adott hír téves adatainak javítása.  
  458.  
  Jósika Miklóstól új regény, – A magyar kényurak – jelent meg.  
  459.  
  Thaly Kálmán „Nemzeti képes ujság" címmel lapot ad ki.  
  460.  
  A hírlapokban már – Egy képtelen hír cserebogarakról nyár közepén.  
  461.  
  Vida József szerkesztősége az Egri Postá-nál álhír volt.  
  462.  
  Niczky Filoméla grófnő az írói segélyegylet javára előadást rendezett Trencsénben.  
  463.  
  A pesti kir. egyetem tanulóinak számáról.  
  464.  
  Az orvosi tanulókat segélyező egylet előadásának csekély bevételéről.  
  465.  
  A „Szépirodalmi Csarnok" c. lap átalakítási terveiről.  
  466.  
  Aurora Romana címmel román szépirodalmi lap indul
Pest
Budsapest
en.  
  467.  
  Előfizetési felhivást adott ki Kis Antal nyomdászattörténeti munkájára.  
  468.  
  Vernet Horác francia festő életéről, haláláról és temetéséről.  
  469.  
  Az angol nép humoráról, a Daily News nyomán.  
  5. sz.  
  470.  
  A Kisfaludy-társaság újabb alapítóiról, s egy az előző számba csúszott sajtóhibáról.  
  471.  
  A győri nagyobb papnevelde által kiadott angol-ellenes, felvilágosodás-ellenes füzetkéről.  
  472.  
  A Kisfaludy-társaságban Fábián Gábor székfoglalóját tartotta, Apulejusról.  
  473.  
  Gróf Keglevich István ajándéka a Nemzeti Múzeumnak.  
  6. sz.  
  474.  
  A Kisfaludy-társaság febr. 2-i üléséről, Kriza János és Egressy Gábor taggá választásáról.  
  475.  
  Az lpolysághon székelő Kaszinó a Kisfaludy Társaság alapító tagja lett.  
  476.  
  Füredi a jövő évben megválik a Nemzeti Színháztól.  
  477.  
  Előbbi számunkban – becsúszott hiba javítása.  
  478.  
 
Wagner Richard
Wagner, Richard
pesti látogatásának híre és a hír cáfolata.  
  479.  
  A budai népszinház Dunavízhordó c. darabjáról.  
  480.  
  „Club" nevezettel" társas mulatsági egylet" alakul.  
  481.  
  Dr.
Rómer Flóris
Rómer Flórián
megkezdi előadásait az egyetemen.  
  482.  
  A magyar kir. tábla elhatározta, hogy az egykori ország bírók képeit megfesteti.  
  7. sz.  
  483.  
  Tiszt. előfizetőink – A K eddigi számaiból még lehet utólag rendelni.  
  484.  
  A magyar akadémia febr. 9-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, gr. Teleki Domokos előadásáról.  
  485.  
  Ábrányi Kornél s néhány zenei korifeus zenész-segélyegyletet szervez.  
  486.  
  Költői arcképeink – Az előfizetési felhívásban igért költői arcképek elsejét küldi szét a K.  
  487.  
  Balázs Frigyes előfizetést hirdet „Császárfürdői album" c. gyűjteményes munkájára.  
  488.  
  A nemzeti muzeumban hamarosan elkészül a Széchenyi-terem.  
  489.  
  Tervben van – Az egyetemi orvos-kar átköltöztetési tervéről.  
  490.  
  Ketten Henrik jótékony célú hangversenyéről.  
  491.  
  Buda város tanácsa német kézen kívánja hagyni „a városszinházat."  
  492.  
  A köllni dom közeli befejezéséről.  
  493.  
  Goldsmith Olivér szobrának felállításáról, Dublinban.  
  8. sz.  
  494.  
  Báró Wenckheim Béla alapítványa a Kisfaludy Társaság számára.  
  9. sz.  
  495.  
  A magyar tud. akadémia fil., törv.- és tört. tud., febr. 23-i osztályüléséről, Trefort Ágoston előadásáról, folyó ügyekről s Hunfalvy Pál akadémiai könyvtárra vonatkozó indítványáról. [E cikk két részletét fölvettük.]  
  496.  
  A müncheni akadémia egy díját „Litzenmayer" Sándor nyerte Szt. Erzsébet e. képével.  
  497.  
  Lonovicsné, Hollósi Kornélia vidéki szerepléséről.  
  498.  
  Kecskeméten Pázmán Mihály 25 éves színészi évfordulóját ünnepelte.  
  499.  
  A budai népszinház bíráló választmányának összetételéről.  
  500.  
  A „Dunavizhordó" cimü népszínmű szerzője Turcsányi Gyula.  
  501.  
  Ma délután filharmóniai hangversenyt tartanak.  
  502.  
  Rahl Károly a bécsi festőakadémia tanára lett.  
  503.  
  A düsseldorfi müvészegylet tagjai „lefestve" kívánják
Beethoven
Beethoven Ludwig van
zenéjét előadni.  
  504.  
  A „Páris rejtelmei"-féle regények egyre jelennek még meg Németországban.  
  505.  
  „Egy ifju ledny története" c. dán novella sikeréről.  
  506.  
 
Hugo Victor
Hugo, Victor
Nyomorultak c. regényéből szobrot készítettek Brüsszelben.  
  507.  
  Bécsben, császári rendeletre, Mária Teréziának szobrot emelnek.  
  508.  
  A képzőmüvészeti társulatnak febr. 23-i üléséről.  
  509.  
  Dr. Rómer Flóris egyetemi előadásainak megkezdéséről.  
  510.  
  Rövid időn belül megjelenik dr. Kovács István műve a politikai öngyilkosságokról.  
  10. sz.  
  511.  
  – „A debreceni ref. felsőbb tanulók olvasó egylete" a Kisfaludy Társaság alapító tagja lett.  
  12. sz.  
  512.  
  Évnegyedes t. előfizetőinket – Felhívás előfizetések megújítására.  
  513.  
  A magyar akadémia márc. 16-i mat. és term. tud. üléséről, Jedlik Ányos, Pólya József, Szabó István előadásáról, s a Teleki-pályázat eredményének kihirdetéséről.  
  514.  
  A Kisfaludy-társaság alapítói közé lépett a bajai gimnázium.  
  13. sz.  
  515.  
  Hétfőn az akadémiában, márc. 23-án tartott fil., törv. és tört. tud. ülésről, Purgstaller József előadásáról, folyó ügyekről.  
  14. sz.  
  516.  
  Enyingről, Simon
István
Simán István
által a Budai Népszinháznak küldött adomány sorsáról.  
  517.  
  Évnegyedes t. előfizetőink – Felhívás az előfizetés megújítására.  
  15. sz.  
  518.  
  * Bodenstedt, a németek híres műfordítója Shakespeare-szonetteket ültetett át németre.  
  16. sz.  
  519.  
  Az akadémia hétfői, ápr. 13-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Bartal György és Hunfalvy János előadásáról.  
  520.  
  Vörösmarty Mihály Ráth Mór kiadásában megjelenő Minden Munkái tervezetének ismertetése.  
  521.  
  Hollósy Kornélia az írói segélyegylet s a Kisfaludy Társaság javára ad hangversenyt.  
  17. sz.  
  522.  
  Az akadémia hétfői, ápr. 20-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Kondor Gusztáv, Thán Károly, Szabó József előadásáról, Jedlik Ányos polémiájáról.  
  18. sz.  
  523.  
  Hétfőn (ápr. 27.) tartott fii., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Greguss Ágost és Nagy Márton előadásáról, a Corvinák s a Teleki-könyvtár ügyéről s Benkő Károly akadémiai tag haláláról.  
  19. sz.  
  524.  
  Közelebbi hétfőn, máj. 4-én tartott nyelv- és széptud. osztályülésről.
Brassai Samu
Brassai Sámuel
előadásáról, a Gorove-jutalom sorsáról.  
  20. sz.  
  525.  
  E hó 11-kén tartott fil., törv. és tört. tud. osztályülésről, Kalkbrunner Károly és Ráth Károly előadásáról, az akadémiai könyvbeszerzésról. [E cikk első felét fölvettük.]  
  526.  
  Ő cs. k. Felsége – A Nemzeti Színházat illető kormány-rendelkezésekről.  
  527.  
  A Szathmárt állitandó Kölcsey-szoborra való adakozásról.  
  528.  
  A lapunkban is átvett – Egy hamisnak bizonyult hírről.  
  529.  
  A műegylet az 1863-iki évre kitűzött jutalmainak odaítéléséről  
  530.  
  Ormos Zsigmond nak a Széchenyi-szobor tervéről írt füzete megjelent.  
  531.  
  A „Gombostű Naptár" megjelenéséreíl.  
  532.  
  A magyar orvosok és természetvizsgálók gyűlésének időpontjáról.  
  533.  
  – A pesti ref. gimnázium üjúságának kirándulásáról.  
  534.  
 
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
Lillájának
férjét eltemették.  
  535.  
  A Kolozsvárt megjelenő, Kriza János-szerkesztette Keresztyén Magvető-ről.  
  21. sz.  
  536.  
  Az akadémia hétfői, máj. 18-i mat. és term. tud. üléséről, Asbóth Lajos előadásáról, folyó ügyekről, alapítványokról.  
  537.  
  * Lauffer és Stolp, Thaly Kálmán gondozásában, „Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok" c. könyvet ad ki.  
  23. sz.  
  538.  
  Május utolsó – Az Akadémia fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Greguss Ágost előadásáról, a Nádasdy-jutalom ügyéről.  
  539.  
  Csapó Vilmos alapítványa a Kisfaludy Társaságnak.  
  24. sz.  
  540.  
  A magyar akadémia jún. 8-i nyelv és széptud.-i osztályüléséről, Hunfalvy Pál előadásáról.  
  541.  
  Igazitás. Néhány hibásan írt név helyreigazítása.  
  25. sz.  
  542.  
  Érsekujvárról Jánossy Károlytól kért hibaigazitás elvégzése.  
  543.  
  Csapó Kálmán alapítványa a Kisfaludy Társaságnak.  
  26. sz.  
  544.  
  Az akadémia közelebbi, jún 22-i mat. és term. tud. osztályüléséről. [E cikk első, nagyobb felét fölvettük.]  
  I. ÉVF. II. FÉLÉV  
  1863  
  1. sz.  
  545.  
  A magyar akadémiának júl. 1-én tartott rendkívüli összes üléséről, különféle pályadíjak odaítéléséről s a könyvbeszerzésről.  
  546.  
  Igazítás. „Javitnoki buzgalomból" a lapba csúszott hibák javítása.  
  547.  
  Sárospatakon az idei – a vizsgákról a sárospataki kollégiumban.  
  2. sz.  
  548.  
  Az akadémia hétfői, júl. 8-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Nagy Márton, Peregriny Elek előadásáról, a Nádasdy-jutalom s a Hölgyek-díja ügyéről.  
  549.  
  Megjelent „Egy nyomorult története" c. regény Berczelly Jenőtől.  
  550.  
  Megjelent (és kapható) Simonffy Kálmán új dalgyűjteménye.  
  3. sz.  
  551.  
  A pesti ref. iskolák vizsgarendjéről.  
  4. sz.  
  552.  
  Az akadémia hétfői júl. 15-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről Ráth Károly, Peregriny Elek és Kubinyi Ferenc előadásáról.  
  5. sz.  
  553.  
  Az akadémia hétfői, júl 22-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Jedlik Ányos jelentéséről, Szabó József és Than Károly előadásáról, alapítványügyekről. [E cikk középső szakaszát fölvettük.]  
  554.  
  Kéretik a szives – figyelmeztetés a hátlapon közölt előfizetési felhívásra.  
  7. sz.  
  555.  
  Polhammer József fiatal német költő verseihez fűzött német reményekről.  
  8. sz.  
  556.  
  A Kisfaludy-társaság pártolói illetményköteteiről.  
  557.  
  A „Sz. Látcső" nyomán való cáfolata egy képtelen hírnek.  
  558.  
  Rouget de l' Is le-t – egy francia dal szerzőségének bonyodalmairól.  
  559.  
  Offenbach legujabb operettjéről, a Signor Fagotto-ról.  
  560.  
  A marosvásárhelyi „Kazinczy-alapitvány" adományáról, a Kisfaludy Társaság részére.  
  561.  
  Az angol rewiew-k szaporodásáról.  
  562.  
  A Wiener Zeitung tudósításairól, a bécsi képzőművészeti tárlatot illetően.  
  563.  
  A lipcsei Europa egy, K. Kerner által írt, Magyarországról szóló cikkéről.  
  564.  
  A jelenlegi francia színi irodalom négy vezető emberéről.  
  565.  
  * Tanács Márton novelláskötetének megjelenéséről.  
  566.  
  * A selmeci nők a nemzeti viselet érdekében tett indítványáról.  
  567.  
  A veszprémi helv. hitvallású egyház ajándékáról a szalontai inségeseknek.  
  568.  
  * Gáspár János két fiának tragikus hirtelenségii haláláról.  
  569.  
  *
Biharmegyé
Bihar megye
ben, Tulka
községben talált s
Szalontá
Nagyszalonta
n levő régi pénzleletről.  
  13. sz.  
  570.  
  Reményi Ede szombathelyi jótékonycélú hangversenyéről.  
  571.  
  Évnegyedes tiszt. – figyelmeztetés az előfizetés megújítására.  
  15. sz.  
  572.  
  Az akadémia szünideje utáni első, okt. 5-i nyelv- és széptud. üléséről, Hunfalvy Pál és Budenz József előadásáról.  
  573.  
  Megjelent a főleg nőközönséget érdeklő A varrógépek c. röpirat.  
  16. sz.  
  574.  
  Az akadémia hétfői, okt. 12-i fil., törv. és tört. tud. üléséről, Hoffmann Pál és Pauler Tivadar előadásáról, a helytartó tanács leiratáról, az alapítandó statisztikai hivatal ügyéről.  
  575.  
  Évnegyedes tiszt. – Újabb figyelmeztetés az előfizetés megújitására.  
  17. sz.  
  576.  
  Az akadémia hétfői okt. 19-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Csányi Dániel, Hollóssy Jusztinián, Győry Sándor, Pólya József előadásáról, Duka Tivadar indiai leveléről.  
  18. sz.  
  577.  
  Az akadémia hétfői, okt. 26-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Hornyik János és Falk Miksa előadásáról és folyó ügyekről. [E cikk első felét fölvettük.]  
  20. sz.  
  578.  
  Az akadémia nov. 9-én tartott nyelv- és széptud. osztályüléséről Vadnay Lajos értekezéséről, folyó ügyekről, adományokról. [E cikk első felét fölvettük.]  
  21. sz.  
  579.  
  Az akadémia közelebbi, nov. 16-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséról, Szilágyi Sándor és Horváth Cyrill előadásáról, a Corvinák ügyéről s folyó ügyekről.  
  580.  
  Lapunk maiRáth Mór újabb kiadványairól.  
  22. sz.  
  581.  
  A természettudományi osztály nov. 3-i üléséről, Dorner József és Hazslinszky Prigyes előadásáról.  
  23. sz.  
  582.  
  Hétfőn (nov. 30.) tartott fil., törv. és tört. tud. osztályülésről, Hajnik Imre előadásáról, folyó ügyekről, a megbízott tagok által elkészített bírálatokról és adományokról.  
  24. sz.  
  583.  
  Hétfőn (dec. 7.) tartott nyelv- és széptud. osztályülésről, Hunfalvy Pál és Ballagi Mór előadásáról.  
  584.  
  Jósika Miklós munkáinak német fordításáról.  
  25. sz.  
  585.  
  Liebig, a hires – Az Akadémia dec. 14-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Greguss Ágost előadásáról.  
  586.  
  A magyar képzőmüvészeti társulat képsorsolásáról.  
  587.  
  A „Koszorú" jelen félévi számaiból visszamenőleg lehet még rendelni.  
  26. sz.  
  588.  
  Az akadémia hétfői, dec. 21-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Preisz Mór és Pólya József előadásáról. [E cikk első felét fölvettük.]  
  I. sz. KOSZORÚ. II. ÉVF. I. FÉLÉV  
  1864  
  I. sz.  
  589.  
  Dec. 28-án tartá – Az Akadémia fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Rómer Flóris előadásáról, a műemlék-bizottság jelentéséről, folyó ügyekről. [E cikk elsei felét fölvettük.]  
  2. sz.  
  590.  
  A magyar t. akadémia, jan. 4-i nyelv- és széptud. osztályüléséről, a Teleki - és Karácsonyi-díjra érkezett művekről és Budenz József előadásáról.  
  591.  
  Lapunk julius – Tudósítás a lap korábbi számainak utánrendelési lehetőségéről.  
  3. sz.  
  592.  
  Az akadémia hétfői, jan 11-i fil. törv. és tört. tud. osztályüléséről, Szilágyi Sándor és Greguss Ágost előadásáról, pályatételekról s folyó ügyekről.  
  593.  
  A magyar irók segélyegylete választmányi üléséről s múlt évi segélyeiről.  
  594.  
  Lauffer Vilmos kiadásában megjelent Thaly Kálmán gyűjteménye: „Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok."  
  4. sz.  
  595.  
  Az akadémiai nagygyűlés-ről s az akadémiai választásokról szóló vázlatos beszámoló.  
  5. sz.  
  596.  
  A nagy gyülés – Az Akadémia mat. és term. tud. osztályüléséről, Weninger Vince s Pólya József előadásáról s folyó ügyekről.  
  6. sz.  
  597.  
  Febr. 1-én tartott fil., törv. és tört. tud. osztályülésről, Emericzy Géza és Nagy Márton értekezéséről, néhány oklevél-ajándékról és br. Prokesch-Osten konstantinápolyi követ leveléről.  
  7. sz.  
  598.  
  Az akadémia nyelv- és széptudományi osztályának febr. 8-i osztályüléséről, Hunfalvy Pál és Ballagi Mór előadásáról.  
  8. sz.  
  599.  
  Az akadémia heti, febr. 15-i fil., törv. és tört. tud. üléséről, Kallós Lajos székfoglalójáról, gr. Szirmay Józsefoklevél-ajándékáról,
Brassai
Brassai Sámuel
válaszáról akadémiai tagsága ügyében. [E cikk záró szakaszát fölvettük.]  
  600.  
  Sarkadról írjákLovassy Ferenc alapitványáról, szegény diákoknak.  
  601.  
  Most midőn – Egy újabb, második képmelléklet bejelentése a költő
Zrínyi
Zrínyi Miklós
ről.  
  9. sz.  
  602.  
  Az akadémia közelebbi, febr. 22-i mat. és term. tud. osztályüléséről, Than Károly, Szabó József előadásáról, Pólya József indítványáról az inséglevesek ügyében, Duka Tivadar indiai leveléről és a pályázati határidők kérdéséről. [E cikk első felét fölvettük.]  
  603.  
  Gundelfinger Marcell ajándékáról az alföldi inségeseknek.  
  10. sz.  
  604.  
  Febr. 29-én tartott fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, br. Kemény Gábor székfoglalójáról, Szathmáry Károly előadásáról és folyó ügyekről.  
  II. sz.  
  605.  
  Vámbéry Ármin utazásáról, az Akadémiának küldött levele nyomán.  
  13. sz.  
  606.  
  A mathematikai és természettudományi osztály febr. 21-i üléséről, Halász Géza, Schwarz Gyula előadásáról, Poor Imre jelentéséről az inséglevest illetően, s adományokról. [E cikk középső szakaszát fölvettük.]  
  607.  
  Lévay József már elkészült s még ezután készülő Shakespeare-fordításairól.  
  608.  
  Tausig Károly zongoravirtuóz hangversenyéről.  
  609.  
  Évnegyedes t. előfizetőinket – figyelmeztetés az előfizetés meghosszabbítására.  
  14. sz.  
  610.  
  A közbejött husvét – Az Akadémia márc. 31-i összes üléséről, a Karácsonyi-féle drámai jutalom odaítéléséről.  
  10. sz.  
  611.  
  Az akadémia közelebbi, ápr. 11-i összes üléséről s ugyan e napi fil., törv. és tört. osztályüléséről, a beküldött pályamunkákról, s a bírálók kijelöléséről, Purgstaller József előadásáról,
Vámbéry
Vámbéry Ármin
teheráni leveléről.  
  612.  
  Bezerédj Pál haláláról.  
  613.  
  Ninive romjai föltárására végzett francia ásatások eredményeiről.  
  614.  
  Szerkesztői szállásunk
A.
Arany János
új lakásciméról.  
  18. sz.  
  615.  
  Az akadémia kőzelebbi ápr. 25-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Greguss Ágost előadásáról, Henszlmann Imre sztambuli beszámolójáról, az archeológiai bizottság jelentéséről, Kazinczy Gábor haláláról és folyó ügyekről.  
  616.  
  A lapunk közelebbi – Az utolsó képmelléklet papírja gyenge minőségének kimentése.  
  19. sz.  
  617.  
  Az akadémia hétfői, máj-iki mat. és term. tud. osztályüléséről, Kachbrenner Károly, Hunfalvy János, Szabó József és Hollán Ernő előadásáról. [E cikk záró szakaszát fölvettük.]  
  20. sz.  
  618.  
  Az akadémia közelebbi, máj. 9-i összes üléséről s ugyan e napi fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Duka Tivadar székfoglalójáról, Kubinyi Ágoston leveléről, Fabó András és Szeberényi Lajos előadásáról. [E cikk első felét fölvettük.]  
  22. sz.  
  619.  
  Az akadémia nyelvosztálya, máj. 23-i üléséről, Mátyás Flórián és Fogarassy János előadásáról.  
  23. sz.  
  620.  
  Az akadémia hétfői, máj. 30-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről Fáy András köszöntéséről, Thaly Kálmán előadásáról, Horarik János hagyatékának ügyéről, s adományokré1. [E cikk középső részét fölvettük.]  
  24. sz.  
  621.  
  Az akadémia közelebbi jan. 8-i mat. és tenu. tud. osztályüléséről, Rózsay József és Frivaldszky Imre előadásáról. [E cikk záró szakaszát fölvettük.]  
  26. sz.  
  622.  
  Az akadémia nyelv- és széptudományi, jún. 19-i osztályülésről,
Brassai Samu
Brassai Sámuel
értekezéséről, adományokról, kéziratajándékokról, köztük
P. Horváth Ádám
Pálóczi Horváth Ádám
gyűjteményének kéziratáról.  
  II. ÉVF. II. FÉLÉV  
  1864  
  I. sz.  
  623.  
  Hétfőn (jun 28.) tartott fil., törv. és tört. tud. osztályülésről. Hunfalvy János és Toldy Ferenc előadásáról.  
  624.  
  * A magyarországi statisztikai hivatal fölállításának előkészületeiről.  
  625.  
  * Rónay Jáczint emlékeket küldött a londoni Shakespeare-ünnepről.  
  626.  
  * Egy fiatal naturalista [autodidakta, őstehetség] festő, Kegyes József föltűnéséről.  
  2. sz.  
  627.  
  Közelebb az akadémiában, júl. 4-én tartott mat. és term. tud. osztályülésről, Poor Imre és Bulla Károly előadásáról, folyó ügyekről. [E cikk első felét fölvettük.]  
  628.  
  * A „Pester Bote" c. német lap közli
Gyulai
Gyulai Pál
: Nők a tükör előtt c. novellájának fordítását.  
  3. sz.  
  629.  
  E hó [júl.] 11-én tartott fil. törv. és tört. tud. osztályülésről, Salamon Ferenc előadásáról, a Corvina-kutatás állásáról. [E cikk első felét fölvettük.]  
  630.  
  * Annak idején – tanácsi a Széchenyi-szobor ügyében kiadott helytartótanácsi leiratról.  
  631.  
  Dietze Sándort, magyar költők német fordítóját a lutheránus gimnáziumba tanárnak hívták meg.  
  4. sz.  
  632.  
  * A portugall királyKovács Mihály festő külföldi sikeréről, s e festő magyar öltözete által kiváltott tetszésről, a PN nyomán.  
  633.  
  * A M. S. párizsi leyelezője nyomán Attila pecsétnyomójának állítólagos megtalálásáról.  
  5. sz.  
  634.  
  Hétfőn (jul. 25.) tartott fil., törv. és tört. tud. ülésről, Thaly Kálmán előadásáról, folyó ügyekről.  
  7. sz.  
  635.  
  Miután a lapunkhoz – értesítés az arcképmellékletek ügyében  
  8. sz.  
  636.  
  * Szent IstvánSzalay László emlékének megörökítéséről elterjedt hírekről.  
  9. sz.  
  637.  
  * Idősb Gróf Teleki Domokostól sajtó alá kerül: A Hóra-támadás története c. munka  
  638.  
  * A lapjainkból isKalocsa Róza tervezett nőnevelőintézetéről.  
  10. sz.  
  639.  
  * A természettudósok marosvásárhelyi gyűléséről szóló tudósítás.  
  11. sz.  
  640.  
  * Volt alkalmunk
Barabás
Barabás Miklós
festményéről, amely a Lánchíd alapkőletételét ábrázolja.  
  641.  
  * Hartleben „Magyar eredeti Regénytárá"-ban megjelenik Vadnai Károly új regénye, Eladó leányok címmel.  
  642.  
  * Abonyi Lajosnak A mi nótáink c. műve megjelenik a Kisfaludy Társaság illetményköteteként.  
  12. sz.  
  643.  
  * A természetvizsgálók marosvásárhelyi gyűlése idején Szabó Károly a Teleki Levéltárban kutatott, és arpadianumokat talált.  
  13. sz.  
  644.  
  * Azon kevés számuA. Fleger, Szalay László német tudós barátjának pesti tartózkodásáról.  
  16. sz.  
  645.  
  A magy. tud. akadémiában, okt. 10-én tartott fil., törv. és tört. tud. osztályülésről, Konek Sándor és Hunfalvy János előadásáról, s a természetvizsgálók gyűlését illető jelentésről. [E cikk első felét fölvettük.]  
  17. sz.  
  646.  
  * Folyó hó [okt.] 17-én tartott a nyelv- és széptud. osztályülésról, néhány munka bírálatáról s Budenz Józsefelőadásáról. [E cikk záró szakaszát fölvettük.]  
  647.  
  Abonyi Lajos A mi nótáink c. regényéről, s az illetménykötetek szétküldésének lebonyolitásáról.  
  648.  
  * A lapok után – hírek a Budai Népszínház szomorú anyagi viszonyairól.  
  18. sz.  
  649.  
  * A nemzeti muzeum – Báró Gerlóczy adományának helytelen fölhasználásáról, Xantus János tudósítása nyomán.  
  650.  
  * Talán a városligeti tóból * Fejlesztési tervet készít a városi tanács.  
  19. sz.  
  651.  
  * A magyar tud. akadémia okt. 31-i összes üléséről, az Akadémia javára tett alapítványokról, a bírálatra kiadott művekről s Martin Lajos előadásáról.  
  20. sz.  
  652.  
  * Az akadémia hétfői, nov. 7-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Henszlmann Imre és Rómer Flóris előadásáról.  
  21. sz.  
  653.  
  * A magyar akadémia nyelv. és széptud. nov. 14-i osztályüléséről,
Kőrösi Csoma
Kőrösi Csoma Sándor
hagyatékának ügyéről, az Akadémia számára rendelendő folyóiratokról, s az Akadémia palotájának homlokzati fölirásáról. [E cikk záró szakaszát fölvettük.]  
  654.  
  * Megjelent a Budapesti Szemle 68., 69., 70. füzete.  
  655.  
  * Jósika Miklós emlékiratainak első kötete hamarosan megjelenik.  
  22. sz.  
  656.  
  * A magyar t. akadémia nov. 21-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Suhajda János előadásáról, az Akadémia palotájának homlokzatföliratáról. [E cikk második felét fölvettük.]  
  23. sz.  
  657.  
  * Hétfőn (nov. 23.) tartott mat. és term. tud. osztályülésről, Corzan- Avendano Gábor, Divald Adolf és Érczkövy János előadásairól.  
  24. sz.  
  658.  
  * Az akadémia phil. törv. és tört. tud. osztályüléséről, Henszlmann Imre és Thaly Kálmán előadásairól, az Akadémiának juttatott könyvajándékokról.  
  659.  
  * Izsó Miklós elkészítette Bernáth Gazsi mellszobrát.  
  25. sz.  
  660.  
  * A nyelv- és széptudományi osztály dec. 12-i üléséről, Fogarassy János és Toldy Ferenc előadásáról, a bírálatra kiadott művekről, az Akadémiának juttatott adományokról.  
  661.  
  * Mult számunk
Bernát Gazsi
Bernát Gáspár
reagálása szobor portréját illető, az előző számban közölt megjegyzésekről.  
  26. sz.  
  662.  
  * Az akadémiának idei utolsó, dec. 19-i fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Hunfalvy Pál, Fabó András és
Rómer Flóris
Rómer Flórián
előadásáról, folyó ügyekről, az Akadémiának juttatott ajándékokról.  
  KOSZORÚ. III. ÉVF. I. FÉLÉV  
  1865  
  663.  
  Az akadémia a karácsonyi ünnep miatt nem tartott ülést, de az Akadémia palotájának homlokfeliratáról döntöttek.  
  664.  
  A Kisfaludy-társaság hét illetménykötetéről s a pártoló tagok közé való belépés kérdéséről.  
  2. sz.  
  665.  
  * Hétfőn, az év második napján tartott akadémiai összes ülésről, az Akadémia palotája homlokfeliratáról, Kalkbrenner Károly, Bernáth József, Pólya József és Szabó József előadásáról, a bírálatra kiadott könyvekről. [E cikk középső szakaszát fölvettük.]  
  3. sz.  
  666.  
  * Az akadémia hétfői, jan. 9-i összes üléséről, folyó ügyekről, Thököly megtalált s beküldött naplójáról, Szilágyi Ferenc bírálatáról Teleki Domokos történeti művét illetően.  
  667.  
  * A Széchenyi-szobor ügyében hozott düntésről.  
  4. sz.  
  668.  
  * Az akadémia nyelv- és széptudományi, jan. 16-i osztályüléséről, Hunfalvy Pál előadásáról, Machovszky József nyelvészeti jegyzeteiről.  
  5. sz.  
  669.  
  * Az akadémia hétfői, jan 23-i fil., törv. és tört. tud. üléséről, Venczel Gusztáv emlékbeszédéről Waltherr László fölött, Tóth Lőrinc előadásáról és folyó ügyekről. [E cikk középső részét fölvettük.]  
  670.  
  * A Kisfaludy-társaság ügyeiről, pályatételekről, pártolói tagság számáról, a Társaság könyvkiadásáról.  
  6. sz.  
  671.  
  * A magyar tudományos Akadémia jan. 30-i mat. és term. tud. osztályüléséról, Hantken Miksa és Vész Ármin előadásáról, Gróf Mikó Imre igazgató tagságáról, az Akadémia költségvetéséről.  
  7. sz.  
  672.  
  * A magyar t. akadémia febr. 6-i fil. törv. és tört. tud. osztályüléséról, Horváth Cyrill és Henszlmann Imre előadásáról, a pályatételek kérdéséről.  
  8. sz.  
  673.  
  * Kenessey Albert hajóskapitány készülő „Magyar-német és németmagyar hajózási műszótárá" -ról.  
  9. sz.  
  674.  
  * Közelebb mult hétfőn, febr. 20-án tartott fil., törv. és tört. tud. osztályüléséről, Venczel Gusztáv és Purgstaller József előadásáról. [E cikk középső szakaszát fölvettük.]  
  11. sz.  
  675.  
  * Az akadémia hétfői, márc. 6-i fil., törv. és tört. tud. üléséről, Dessewffy Emil Jósika Miklósról szóló megemlékezéséről, Rómer Flóris és Venczel Gusztáv előadásáról.  
  12. sz.  
  676.  
  * Az akadémia nyelv- és széptud., márc. 13-i osztályüléséről, Toldy Ferenc előadásáról.  
  13. sz.  
  677.  
  * Az akadémia hétfői, márc. 20-i összes üléséről, a Teleki drámai díjak odaitéléséről, Emericzy Géza előadásáról, folyó ügyekről.  
  15. sz.  
  678.  
  * Az akadémia titoknoka figyelmeztetése két pályázat határidejének hamarosani lejártáról.  
  16. sz.  
  679.  
  * Megjelent „Wohl Stephanie Rege könyve"  
  17. sz.  
  680.  
  * Az akadémia ülése ápr. 24-én kezdődik az új palotában, az ottani ülésrendről és a házirendről.  
  18. sz.  
  681.  
  * Hétfőn (ápr. 24.) az Akadémia új palotájában tartott első, fil., törv. és tört. tud. osztályülésről, Dessewffy Emil bevezetőjéről, Szilágyi Ferenc, Henszlmann Imre előadásáról s folyó ügyekről.  
  19. sz.  
  682.  
  * Az akadémia második, az új palotában tartott, máj. 1-i üléséről, Weninger Vince, Szily Kálmán, Thán Károly előadásáról és folyó ügyekről. [E cikk középső részét fölvettük.]  
  20. sz.  
  683.  
  * Hétfőn (máj. 8.) tartott fil., törv. és tört. tud. osztályülésről, Horváth Cyrill és Fabó András előadásáról, a Corvinák ügyéről s folyó ügyekről.  
  23. sz.  
  684.  
  Az akadémia mult hó, május 29-én tartott összes üléséről, a Nádasdy- drámai pályadíjra beérkezett művekről, Lenhossék József, Thán Károly előadásáról, Toldy Ferenc javaslatairól és folyó ügyekről.  
  25. sz.  
  685.  
  A közelebb lefolyt héten, jún. 10-én tartott akadémiai összes ülésről, Dessewffy Emil beszámolójáról, a Nádasdy-drámapályázat ügyéről; a jún. 12-én tartott igazgató tanácsi ülésről, az Esterházy-képtár ügyéről; a jún. 12-én tartott fil., törv. és tört. tud. ülésről, Purgsteller József és Henszlmann Imre előadásáról.