Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. II. ÉVF. II. FÉLÉV 1864  
  I. sz. 4. l.  
  114.  
  Kéziratban maradt Vörösmarty-verset közöl e szám (A Zalamegyeieknek). E sorához: „Minek két név legény és atyafi?" e megjegyzést fűzi a. szerkesztő.  
 
n
Jegyzet ** A két részre szakadt ellenzék párt neve Zalában 1845-ben.
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
e költeményt kibékitésökre irta.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Zalában az ellenzéki nemesség az adózás kérdésében szakadt ketté. Az ún. Forintos-párt – Forintos György kisgörbői kisnemes vezette, – ellenzett minden adózást; a
Deák
Deák Ferenc
köré csoportosulók viszont sürgették az adózás bevezetését; ez a megoszlás azonban nem 1845-ben, hanem már 1842-ben megtörtént; 1845-ben pedig egyrészt az osztotta meg Zalában a már győztes adózó pártot, hogy egyesek azonnal, előkészítés nélkül kívánták az adózást bevezetni, mások,
Deák
Deák Ferenc
is, megfelelő előkészítés után; másrészt a védegylet kérdésében állt be hasadás az ellenzéken belül ( Ferenczi Zoltán :Deák élete.
Bp.
Budapest
1904. 1. köt. 362-90„ 428-31. 1.).
 
  2. sz. 40. l.  
  115.  
  A székely balladák eredetének nemzeti és nemzetiségi kérdésekkel vegyített indulatoktól átfűtött pöréhez szól hozzá – folytatva egyúttal korábbi variáns közléseit – F. Szabó Sámuel (Székely népköltemények. IV. Egyszersmind adalék a »Vadrózsa«-hadjárathoz.) A szerkesztő a következő jegyzettel látja el a cikket.  
 
n
Jegyzet * E cikk írójának, mint ki a székely népköltészeti maradványokat szorgosan gyűjti, kissé bár elkésett, de méltó hozzászólása van a vadrózsa-perhez, melyet ugyan lapunk csak mellékesen érintett, de a „székely népköltemények" első III. száma itt folyt, s azokhoz e IV. szám, a „Kőmives Kelemenné" ujabb variánsa, nagyon is illő adalék.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Szabó Sámuelra lásd 523. gl. – A Vadrózsa pörre 1. 441. gl. – „A székely népköltemények" első három száma K 1. 19. sz., II. 1. 23., 26. sz.
 
  3. sz. 62. l.  
  116.  
  Az ezüst ember címmel regényrészlet jelenik meg e számban P. Szathmáry Károlytól, e szerkesztői jegyzettel:  
 
n
Jegyzet * Episod P. Szathmáry Károly „A Kosztolányi hölgyek" cimű, nem sokára megjelenendő regényéből, mely Mátyás és a felső· magyarországi rabló csehek korában játszik. Az itt közlött pár szakasz a II-dik kötet elejéről van, de magában is önálló résszé kerekedik.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet P. Szathmáry Károly regénye ugyane címmel még ez évben megjelent a K-ban.
 
  71. l.  
  117.  
  A Budai Népszínházban a távollevő igazgató, Molnár ellen kiütött „forradalom"-ról ad hírt a Vegyes rovat egyik glosszája. A. e hírhez a következő megjegyzést fűzi:  
 
n
Jegyzet * Mi erről semmit sem mondhatunk, s az egészet a hihetőleg jobban értesült rovatiró magánvéleménye gyanánt kérjük tekintetni.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A színészek elmaradt bérük küizetését és fizetésük javítását akarták kik:ényszerlteni Molnártól. A glosszaíró – Arany László
Gyulai
Gyulai Pál
, vagy esetleg Salamon Ferenc – határozottan a színészek ellen foglalt állást, mert sztrájkjuk hátráltatja, veszélyezteti a Budai Népszínház magyarosító munkáját. Nyilván a színészek e határozott elitélésétől tartotta szükségesnek
A.
Arany János
magát elhatárolni.
 
  6. sz. 124. l.  
  118.  
  Mutatványt hoz a lap,
Madách
Madách Imre
egy készülő művéből
[szerkesztői feloldás]
Tündérálom. '(Drámai költemény.)
E mutatvány egyik sora így hangzik: „Döngetheti tajkát* a szép, - ha vak"  
 
n
Jegyzet Tajok, Ballagi szerint, paizsteknő. (eredetileg teknősbéka héja).
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Ballagi 1857-ben megjelent Neues Wollstandiges Wörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache c. szótárában adja először ezt a jelentést: das Schildkrot, das Schildpatt német jelentéssel. A MTSZ nem ismeri.
 
  125. l.  
  119.  
  A mutatvány utolsó sorához
A.
Arany János
csillagot tesz e megjegyzéssel:  
 
n
Jegyzet * E töredék egy készülőben levő mű darabja, melyet hogy a :szerző bevégezzen, a t. olvasók épen ugy óhajtani fogják, mint alulirt.
 
 
n
Jegyzet Szerkesztő.
n
Jegyzet A. óhajának teljesültét megakadályozta
Madách
Madách Imre
1864. okt. 5-én bekövetkezett hirtelen halála, s a Tündérálom itt közölt első színéhez mindössze egy lapnyi,
Madách
Madách Imre
kézírásában fönnmaradt töredék csatlakozik a második színből ( Madách Imre Összes Müvei. Sajtó alá rendezte, bevezette és a jegyzeteket írta Halász Gábor,
Bp
Budapest
. 1842. I. köt.; s fönnmaradt egy vázlata is s néhány töredékes gondolata. (lásd uo. II. köt. 74I. 1.)
 
  7. sz. 148. l.  
  120.  
  Deák Farkas A tündérekről című folklorisztikus és néplélektani értekezését két folytatásban főcikként adja a lap. Ennek utolsó mondata így hangzik:„Ha csodás lényeit minden nép a maga képére teremti: nincs tükör, mely a franciák szabadságra törő, társulékony, s mivelt szellemét hivebben mutassa, mint kellemdus, bájos tündérei.**"  
 
n
Jegyzet ** Fölösleges az olvasót figyelmeztetnünk, mily nagy rokonság van e részben a francia és a magyar népszellem között. Hisz nálunk is, meséinkben, a tündérek ama fényes, pompás, barátságos, épen nem félelmes faja uralkodik, melyet Montégut dicsér; az ijesztő törpék, gnómok, vizi csodák, koboldféle ármányos szellemek annyira megritkultak, hogy nevökön sem nevezhetjük őket többé, s ujabb meséink ez ártó lényeket, ha olykor előjönnek, már most az „ördög" átalános nevezet alá foglalják, de nem félnek tőlök, hanem comicus szerepekre használják föl, s egy-egy obsitosnak, szabólegénynek stb. hetvenhét ördög ellenében is győzedelmet adnak. Látnivaló tehát, hogy itt se az indogerman eredet, se a társalgásbeli finomodási nagy hajlam nem döntő: de igenis a nép bátor, szabad, félelemtől ment képzelődése, melyet vampirok nem gyötörnek, melyen incubus nem ül, szellemi lényeit inkább játsziságból, mint babonás rettegésből alakitja, s szembe mer szállni „egy süveg ördöggel is" ha egyszer neki tüzesedett.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Deák Farkas (1832-1888) marosvásárhelyi nemesi értelmiségi családból született, a szabadságharc után – amelyben fiatal kora ellenére részt vett – szerepet vállalt a sikertelen Török-Gálffy-féle összeesküvésben, ezért öt évi súlyos börtönt szenvedett. Fogságában nyelveket tanult, majd jogász lett, s a kiegyezés után magasrangu tisztviselő az igazságügy- minisztériumban. Sokat és sokfélét írt és fordított; szépirodalini dolgozatot éppen úgy, mint történelmit és néprajzit. Fölvilágosult, liberális szellem, de társadalini nézeteiben bizonyos konzervativizmusra hajló, nagy munkásság, szívósság és lelkesültség jellemezték. E cikkét a Revue de des Mondes nyomán közölte, s forrása nyilván a lap 1862. ápr. 1-i számában megjelent cikk: Montegut: Des Fées et leur litterature en France.E. Montegut (1825-1895) francia publicista és széles érdeklődésű esszé-író, a Revue de des Mondes egyik támasza ez időben. –
A.
Arany János
utolsó mondata vita Montegutval; ez ugyanis arra is utal, hogy az általa bemutatott francia tündérvilág ősei perzsa eredetűek, s e perzsa-indogermán-eredetnek s a francia társasélet fínomságának vegyülete hozta létre jellemüket. – Incubus: az incubusnak idővel több értelme alakult ki. Eredetileg, a latin néphit szerint gonosz erdei démon, aki álmukban gyötri, „megnyomja" az asszonyokat; hímneműnek gondolt boszorkány. (Közölve Várdai: Adalék 662. l.)
 
  8. sz. 186. l.  
  121.  
  Az Irodalom rovatban válaszol Thaly Kálmán arra az -y -f aláírású, jórészt elmarasztaló kritikára, amely „Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok" c. munkáját a Koszorú e félévének 5. és 6. számában érte. A meglehetős éleshangú választ
A.
Arany János
a következő jegyzettel látja el:  
 
n
Jegyzet *
Thaly K.
Thaly Kálmán
ur örülhet, hogy ily korban, midőn csaknem minden uj könyvet „agyon hallgatnak", gyűjteménye annyi figyelmet ébresztett. Ime y-f. után már ismét Sz. I., az „Apróságok" irója lapunkban, bizonyitja érdekeltségét iránta, habár szintén hibát fedez is fel. Mind y-f., mind Sz. I. alatt oly irodalmi név lappang, kiknek competentiája ellen
Thaly
Thaly Kálmán
ur sem tenne kifogást, se rosz akarattal, nem volna oka gyanusitani; sőt egy harmadik tudósunk is ajánlkozott már a gyüjtemény birálatára. De mikép merjük közleni, miután előre nem tudhatjuk, csupa dicséret lesz-e, vagy hibáztatás is fordul elő benne: s akkor gyüjtő előáll s ily hangon, hogy malitia, nem való stb.? Ily hangra y-f. modora sem jogositá fel
Thaly
Thaly Kálmán
t. Mikor tanuljuk már tűrni a véleményeket !
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Thaly
Thaly Kálmán
munkájának teljes címe: Régi magyar vitézi énekek és elegyes darabok. Egybegyüjté és jegyzetekkel ellátta Thaly Kálmán. Két kötet.
Pest
Budapest
1864. – A kritikát Szabó Károly írta, s mindenekelőtt a történeti tények és időpontok túl könnyed kezelését, az egyes történeti korszakok világának anakronisztikus s történetietlen szemléletét, érvelés és bizonyítás nélküli következtetésmódját, légből kapott kombínációit, s gyenge esztétikai ítélőképességét veti szemére – egyszóval azt, amit mindvégig joggal vetettek
Thaly
Thaly Kálmán
szemére.
Szabó
Szabó Károly
, aki mindenkor a korrektség és megbízhatóság példája volt, most sem ír le egyetlen értékelő jelzőt, megállapítást anélkül, hogy ne igazolná. Hangneme is nyugodt, s ha szigorú is, nem személyeskedő és sértő. Igaza van
A.
Arany János
-nak:
Szabó
Szabó Károly
„modora nem jogositá fel
Thaly
Thaly Kálmán
t" oly hangnemre, miben válaszolt. –
Szabó
Szabó Károly
szerzőségére lásd levelek
A.
Arany János
-hoz, 1864. jún. 30. MTA Ltár 462., 1864. szept. 6. MTA Ltár 463. – Az „Apróságok" rovatban Szilágyi István tett néhány megjegyzést
Thaly
Thaly Kálmán
könyvére ( A Kádár Istvánról irt ének ideje. K II. II. 7. sz.). Ki volt „a harmadik" tudós, aki szintén bírálni óhajtotta
Thaly
Thaly Kálmán
t, nem lehet megállapítani. Talán
Gyulai
Gyulai Pál
vagy
Brassai
Brassai Sámuel
.
 
  122.  
 
Thaly
Thaly Kálmán
polémiájának egyik részlete így hangzik: „Az általam napfényre hozott s
Balassá
Balassa Bálint
nak tulajdonított két szép költeményt [Boldogtalan vagyok, Zöld erdő harmatát … ] 1862-ben fölfedezvén, azonnal közzé tettem az akkori legtekintélyesb kritikai s szépirodalmi lapban: Arany Jánosnak a »Koszorút« megelőzött közlönyében, azon állitásommal együtt, hogy e versek szerintem Balassa Bálintéi, s ezt igazoló értekezésemmel.
Arany
Arany János
minden észrevétel nélkül,* még pedig főcikk gyanánt, a lap homlokán közölte értekezésemet. Azóta két év telt el és állításomat senkisem tagadta meg."
 
 
n
Jegyzet * A szerkesztői felelőség nem terjed annyira, hogy a lapba írók minden hypothesisét is magáévá tegye azáltal, ha nem kiséri jegyzetekkel. Különben hogy igazodnánk el a mostani polemiában, melyik legyen a szerkesztő véleménye.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A későbbi kutatás Szabó Károly kétségét igazolta e két vers szerzőségét illetően, olyannyira, hogy a legújabb Balassi-kötetek már föl sem veszik, vagy csak Függelékbe veszik fel őket, mint amelyek valószínűleg később kerültek
Balassi
Balassi Bálint
versei közé. (lásd Balassi Bálint Összes Művei. Összeállitotta Eckhardt Sándor, Akadémiai Kiadó,
Bp.
Budapest
1951. I. köt. 279-82. l.) – Egyébként Szabó Károly – kétsége ellenére – sem tagadta határozottan
Balassi
Balassi Bálint
szerzőségét.
Thaly
Thaly Kálmán
érveit és módszerét tartotta kevésnek, nem eléggé tudományos értékűeknek. Közölve Várdai: Beöthy 343. l.
 
  190. l.  
  123.  
  -i. -r. jelű kritika
Offenbach
Offenbach, Jacques
nak a Budai Népszínházban előadott A georgiai nők c. gyenge operettjét többek között ezzel védi: „Mit is kívánhatunk egyebet egy ilynemű operettől, mint hogy mulatasson? Ha e lapok nemz. színházi referense egy legközelebb eléadott szinmílrtJl (mely irdnt mégis csak magasabb igényeink vannak) azt irhatá, hogy meg volt azzal elégedve,* mert nem unatkozott s estjét ép oly kellemesen tölté el, mintha valamely szellemdús társaságban vagy theaestélyen lett volna jelen : mennyivel inkább megbocsáthatjuk ily bohózatos darab apróbb büneit, ha jó ízlésünk megsértése nélkül élvezetes estére nyujt kilátást."  
 
n
Jegyzet * Nem mint színművel volt megelégedve, hanem mint theaestélyi csevegéssel, s az egészen más. Mi ugy halljuk, a „Georgiai nők" sem mérkőzhetnek
Offenbach
Offenbach, Jacques
előbbi operettjeivel.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Az -i. -r. jelű kritikus valószínűleg Almási Tihamér. lásd 251. gl. és 103. mj. – „E lapok Nemzeti Színházi referense" ez esetben
Gyulai
Gyulai Pál
, s szóban forgó kritikája: Egyik sír, másik nevet. Szinmü 4 felv. Irták: Dumanoir és Keranion. Ford. Radnótfáy. ( K II. II. 7. sz.) –
Offenbach
Offenbach, Jacques
al szemben a K ellenszenvét a
Budá
Budapest
n 1861. jan. 17-én előadott s a 100 előadásnál többet megért tákolmány, a Dunanan apó és fiai utazása hívta ki. A Georgiai nőket 1864. aug. 13-án adták elő.
 
  10. sz. 216. l.  
  124.  
  A tájkertészet címen két folytatásban névtelen szerző értekezik az európai kertkultúráról, szólva a magyar kertápolás sajnálatos hiányáról is. Egy tréfás, szerénykedő mondata így hangzik: „Igy is, »az égető kutyácska« e forró napjaiban* ugy hisszük kellemes, hüsitő olvasmányul fog hatni" e cikk, ha egyéb haszna nem is lenne.  
 
n
Jegyzet * No ugyan!
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A cikk a szept. 4-i számban jelent meg, s talán erre vonatkozik A fejcsóváló megjegyzése; vagy talán a kánikula e magyarosításának, esetleg a szerénykedésnek szól.
 
  228. l.  
  125.  
  Illésy György Wieland Oberonja első énekének fordítását mutatja be a lapban, s a szerkesztő e lapalji jegyzetével kíséri:  
 
n
Jegyzet * Wieland Oberonjának e forditásából a Kisfaludy-társaság ülésén is olvastatott föl egy rész, s a jelenlevők helyeslésével találkozott. A társaság, forditó azon kérdésére, folytassa és bevégezze-é mű áttételét, igennel és serkentőleg felelt, s reméljük, e mutatvány olvasója is egy értelemben lesz a társasággal.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Illésy Györgyre lásd 162. gl. – Lefordította-e
Illésy
Illésy György
a teljes Oberont, nem tudni, könyvészeti nyoma nincs. Hogy A. biztatása azonban további munkára serkentette, mutatja, hogy az V. ének fordítását még ez évben elkészítette, közzé is tette. ( K II. II. 25-26. sz.)
 
  16. sz. 364. l.  
  126.  
  Jánosi Gusztáv fordításában öt folytatásban adja a lap
Lamartine
Lamartine, Alphonse de
A költészet rendeltetése c. értekezését. Az utolsó közlemény záróbekezdésében azt fejtegeti
Lamartine
Lamartine, Alphonse de
, hogy a jelenben s még inkább a jövőben a költészetnek filozófiai, társadalomfilozófiai feladata lesz. „Az igazságot, szeretetet, az észt, a vallás és lelkesülés magasztos érzelmeit kell népszerüsitni, a népies lángelméknek ezeknek kell jövőre szentelni minden erejőket. E költészetet meg kell teremteni, a kor ezt kivánja, a nép ezt szomjazza : a nép inkább költői lélekben, mint mi, mert közelebb van a természethez ; de közte s a természet közt értelmezőre van szükség: mi tartozunk azt neki szolgáltatni" S így, mint volt eddig, lesz ezután is, „a költészet az emberi nem őrangyala minden korszakokon át.*"  
 
n
Jegyzet * Midőn a költészet örök élete felőli hitben osztozunk a lángelmű franciával, más részről figyelmeztetnünk kell a járatlanabb olvasót arra, hogy itt költői jóslattal van ügye, s hogy az a kor, melyben a poesis, a szép' örök formáitól megválva, emberi érzelem, emberi cselekvés helyett, bölcselmi és társadalmi eszmék vajudási processusában keresné megifjodását, már csakugyan az élemedett vénség kora lenne. De ily kor, ha beáll is néha-néha, tartós nem lehet, ~ csupán időszaki hanyatlásait mutatja a költészetnek.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Jánosi Gusztávra lásd 157. üz. –
Lamartine
Lamartine, Alphonse de
tanulmánya: K II. II. 12- 16. sz. A tanulmány francia cime: Cours familier de litttrature; hosszú cikksorozat, amelyet 1856-ban kezdett el
Lamartine
Lamartine, Alphonse de
s 1869-ben fejeződött be.
 
  18. sz. 426. l.  
  127.  
  A
Castrén
Castrén, Matthias Alexander
által gyűjtött szamojéd népmesék közül ad egy mutatványt a lap. Egy vad, rémségekben gazdag, szertelen képzelmű történetet, telve megokolatlan gyilkolásokkal és gonosz varázslatokkal.
A.
Arany János
a következő lapalji megjegyzést fűzi hozzá:  
 
n
Jegyzet * Kétségtelen, hogy e bizarr elbeszélés nem annyira népmese, mint valamely zord mythosz, melyhez hiányzik a kulcs.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Castrén
Castrén, Matthias Alexander
ra lásd 49. mj. – A népmesét -r. jelű szerző fordította, de sem azt nem közli, mily kötetből vette, sem azt, lnily nyelvből ültette át magyarra. Ha, ami valószínű, Kazinczy Gábort rejti e jel, akkor azonban bizonyosan németből.
 
  429. l.  
  128.  
  Bartalus István a Zene rovatban a Zenészeti Lapoknak az ütemszámlálás magyarosítása kérdésében elfoglalt álláspontjához szól hozzá. A Zenészeti Lapok szerint ugyanis, mint
Bartalus
Bartalus István
szabadon idézi, „a zongoramesterek németül* számlálnak, [ ... ] mert a magyar számnevek nem lévén egytaguak, nem alkalmasak a zenei számlálásra."  
 
n
Jegyzet * Az olaszok is? Undici, dodici.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A Zenészeti Lapokra lásd 302. gl. – A Zenészeti Lapokban Zimay László azt a javaslatot tette, hogy a következő legyen az ütemszámláló 12 szó, miután a magyar számnevek hosszúságuknál fogva e számlálásra alkalmatlanok: egy, még, megy, négy, öt, hat, hét nyolc, de, tiz, már, sok. A K Vegyes rovata által ajánlott „szóelharapás" ( K II. II. 16. sz., lásd még 515. gl.), ugyanis a Zenészeti Lapok szerint kivihetetlen. ( Zenészeti Lapok, 1864. okt. 20. 3. sz.) – Undict: tizenegy, dodici: tizenkettő. – Zimay László (1833-1900) gyöngyösi polgári származású zenetanitó, előbb vidéken, majd
Pest
Budapest
en, később karnagy; Mosonyi Mihály barátja és tanítványa.
 
  20. sz. 457. l.  
  129.  
  E szám kezdi
Gyulai
Gyulai Pál
ismeretes
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
életrajzának néhány részletét közölni a következő szerkesztői megjegyzéssel:  
 
n
Jegyzet * E közlemény egy része Gyulai Pál ,,Vörösmarty életrajza" cimű dolgozatának, melyet Vörösmarty Minden Munkái elébe irt s mely nem sokára szétküldetik e kiadás előfizetőinek. Szerző szivességéből nehány szakaszt közlünk belőle; a költő gyermekségéről és ifjuságáról majd semmit sem tudunk s közleményünk épen ezt rajzolja.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet E
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
kiadásra lásd 95. mj. A Gyulai-féle életrajz első négy fejezetét közölte a lap öt folytatásban. ( K II. II. 22- 24. sz.)
 
  476. l.  
  130.  
 
Bartalus
Bartalus István
nak az ütem számlálásához az előző számban történt hozzászólására felelt a Zenészeti Lapok, s erre válaszol most
Bartalus
Bartalus István
. A vita meglehetősen nyers és meddő.
A.
Arany János
a következő jegyzetet ezért fűzi hozzá:  
 
n
Jegyzet * Részünkről e vitát ezzel befejezettnek nyilatkoztatjuk.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Az egész vitára lásd 515. gl. és 128. mj.
 
  24. sz. 569. l.  
  131.  
  Solcz Frigyes A szepességiek két hun mondája című kétfolytatásos közleményének második felében összevetéseket eszközöl a szepesi mondák és
Heltai
Heltai Gáspár
Magyar Krónikája egyes elemei között. Egyebek mellett e részletet Idézi
Heltai
Heltai Gáspár
tól: „»A magyarok (hunok) olyan szándékkal jőnek, hogy ez végső ütközettel meg akarnának kisérteni, hogy, ha őnékik avagy az rómaiaknak illene Pannonia földnek maradni : ők is nagy bátorsággal neki készülnek és szembe szállnak az magyarokkal Késmárknál.«*"  
 
n
Jegyzet *
Heltai
Heltai Gáspár
Késmárkja itt aligha egyéb, mint a többi krónikáinkban is előforduló Cesunmawr. Cesmaur (Cetii murus) Bécs közelében: lehet azonban, hogy Heltai tudván e szepesi mondát, szándékosan magyarázta Cesmaurt Késmárknak.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Ez a részlet
Heltai
Heltai Gáspár
Magyar krónikájának Toldy-féle 1854-es kiadásában – „A magyaroknak első kijövésekről Schythjából" c. fejezet IV. része – a századik hasábon található. Láthatólag, bár meg nem jelölten,
Solcz
Solcz Frigyes
is innét idézi. Abban feltétlenül igaza lehet A.-nak, hogy
Heltai
Heltai Gáspár
Késmárkja nem egyenlő a szepességi Késmárkkal. A szóban forgó csaták helyét maga
Heltai
Heltai Gáspár
is „Bécsországnak határában" jelöli meg, (lásd uo. 100. hasáb); ugyane vidékre teszik
Heltai
Heltai Gáspár
forrásai is. Székely István pl. ezt mondja: „Aztán nem sok üdő mulván esmét meggyülének a romaiak a felső Pannoniába, nem igen messze Bécshez." ( Tizenhatodik Szdzadbeli Magyar Történetírók. Szerk. Toldy Ferenc. Székely István Magyar Krónikája 1558. Heltai Gáspár Magyar Krónikája. 1575.
Pest
Budapest
1854. 2. hasáb.) –
Bonfini
Bonfini, Antonio
nál pedig ezt olvashatjuk: „ln Chesmaurensem agrum veniunt, ubi eos offendunt" [ ... ] Postquam Unni Romanos vires experti res suas bene succedere conspicantur, animos sibi augeunt et Romanis invitis utranque Pannoniam traiecto Danubio occupare contendant." (
Antonius de Bonfinis
Antonio Bonfini
: Rerum Ungaricarum Decades. Ed: J. Fogel, B. Iványi, L. Juhász, Lipsiae (1936.) Magyarul: A hunok, miután a rómaiak erejét megismerve úgy látták, hogy a helyzet nekik kedvez, a rómaiak ellenkezése dacára átkelve a Dunán, mind két Pannoniát megkísérlik elfoglalni. –
Heltai
Heltai Gáspár
nyilván magyar helységnevet keresett a Bonfini-féle Chesmaur helységre, mivel bizonyos hangzásbeli hasonlóság mutatkozott e név s a szepességi Késmárk latin neve: Forum Caseorum között, a felsőpannoniai helységet a szepesi város nevére keresztelte el (lásd Csánki Dezső: Magyarorszdg történeti földrajza a Hunyadiak karában.
Bp.
Budapest
1890. II. köt. 251. 1.).
 
  25. sz. 587. l.  
  132.  
  Újabb részleteket közöl a szám Illésy György Oberon fordításából e szerkesztői megjegyzéssel:  
 
n
Jegyzet * Olvasóink szívesen veszik még e mutatványt
Illésy
Illésy György
dicséretes forditmányából.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Illésy
Illésy György
fordítására lásd a 125. mj.
 
 

Megjegyzések: