Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. III. ÉVF. I. FÉLÉV 1865  
  1. sz. 1. l.  
  133.  
  A magyar classicai-nemzeti eposz története címmel részleteket közöl a lap
Toldy
Toldy Ferenc
ismeretes irodalomtörténetéből e szerkesztői lábjegyzettel:  
 
n
Jegyzet * Olvastatott (mint annak idején kiemeltük volt) a magyar tud. akadémia mult dec. 5-diki ülésén. E mutatvány egyik cikke a szerző „A Magyar Irodalom Története a legrégibb időktől a jelenkorig, rövid előadásban" című munkájának, mely még e hóban végkép elhagyja a sajtót, s melyet míg őszinte örömmel üdvözlünk, ajánljuk egyszersmind e mutatvány által is a közönség figyelmébe.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Az ülés dátumát illetően A. tévedett, az előző év december 5-én „a philosophiai és törvénytudományi osztály" ülése volt, 12-én a „nyelv és széptudományi osztály"-é. Erről, illetőleg
Toldy
Toldy Ferenc
előadásáról a Vegyes rovat igen meleg elismeréssel tudósított ( K II. II. 25. sz.) –
Toldy
Toldy Ferenc
műve még ez évben meg is jelent: A Magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig, rövid előadásban, 1.-11. szállítmány,
Pest
Budapest
1864-65.
 
  3. sz. 67. l.  
  134.  
  Eötvös Lajos Petőfi Sándor ifjúkori ksérletei címmel három
Petőfi
Petőfi Sándor
nek tulajdonított verset s egy prózai részletet tesz közzé a lapban, „A pápai ref. képzőtársulat Érdemkönyve. 1841-44." kéziratgyüjteményébő1 e szerkesztfü megjegyzés kíséretében:  
 
n
Jegyzet * E közleményt Eötvös Lajos Pápáról Gyulai Pálnak küldötte be, hogy
Petőfi
Petőfi Sándor
Vegyes Művei második kiadásakor használhassa. De minthogy a Vegyes Művek második kiadását bajosan remélhetni,
Gyulai
Gyulai Pál
jónak látta ez érdekes közleményt lapunkba adni.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Eötvös Lajos (1848- 1872) Eötvös Károlynak, a híres ügyvédnek- 48-as párti képviselőnek és írónak öccse; tudósnak, történésznek, irodalomtörténésznek készült, de tüdőbaja korán elvitte. A három vers: 1. Hazatérés (németből,
Heine
Heine, Christian Johann Heinrich
után); 2. Vándordalok (dicséretet nyert dalok); ez két dalból áll; kezdő soraik: „Távol szeretteimtől" és „Hová, hová az égi uton"; 3. Pórnak esti dala (németből Claudius után). A próza: Székfoglaló beszéd. (bírálói fellépésekor). Mind a verseket, mind a prózát
Petőfi
Petőfi Sándor
ének fogadják el a kiadások.
 
  5. sz. 97. l.  
  135.  
  A nemrég elhunyt Zilahy Károlynak félben maradt dolgozatát adja főcikk gyanánt két folytatásban a lap (A tragoedia bölcselete, vonatkozással Teleki László „Kegyenc" -ére). Ebben fordulnak elő a következő, szerkesztői megjegyzésekkel kísért mondatok: „Nem szokatlan dolog, miszerint valamely írónál költői igazság és művészi forma érzéke oly erősen ölelkezik, hogy első tekintetre az alkotó kéz hiánydt még műértő előtt is képes feledtetni. [ ... ] Mélyebb pillantásra aztán észrevesszük, hogy ilyenhelyt a teremtőképzelet tulnyomólag tanulmánnyal van helyettesítve és a művészet tettleges igényeinek csak nemleges minőségben van elégtéve. Ilyesmit érzünk
Lessing
Lessing, Gotthold Ephraim
vagy Arany János* művei egy részében és Egressy játékában."
 
 
n
Jegyzet * Ugy sejtjük, ez volt innen kitörölve s nem a szerző keze által. Visszaállítottuk.
 
 
n
Jegyzet Szerk
n
Jegyzet
Zilahy
Zilahy Károly
az előző esztendő májusában halt meg, s nyilván öccse,
Imre
Zilahy Imre
(lásd 242. üz.), aki maga is munkatárs volt a K-nak, adta át a hátramaradt tanulmánykötegeket, bizonyosan a örlést is ő végezte, nem akarván megbántani
A.
Arany János
-t. (– Közölve Várdai: Adalék 733. 1.)
 
  136.  
  Néhány bekezdéssel alább ez áll
Zilahy
Zilahy Károly
cikkében: „A magyar irodalom három legtisztább tragoediai compositiója : »Bánk bán«
Katoná
Katon a József
tól, a »Kegyenc«
Teleki
Teleki László
től és »Zách Felicián« Bajza Jenőtől.*"
 
 
n
Jegyzet * Ez utóbbira nézve az elhunyt biráló kedvenc véleményét minden további észrevétel nélkül hagyhatjuk.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Bajza Jenőre és művére lásd 333. gl.
Bajza
Bajza Jenő
Zilahy
Zilahy Károly
nak legbensőbb baráai és szövetségeseihez tartozott.
 
  137.  
 
Zilahy
Zilahy Károly
félbenmaradt cikkének utolsó mondata ez: „Ezt a mese [t. i. A kegyenc meséje] pontról pon!ra bebizonyítja.*  
 
n
Jegyzet * Itt a mese előadása következik, de az sincs befejezve, annálfogva célszerűbbnek láttuk elhagyni a részletezést. Különben is összegyűjtött munkái közt meg fog jelenni e tanulmány, valamint szerző véleménye az egészre nézve, mely kéziratai közt röviden meg van.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A mondott kötet meg is jelent: Zilahy Károly munkái I. - II. köt.
Pest
Budapest
1865., s benne a szóban forgó tanulmány is.
 
  100. l.  
  138.  
  Koszorú ! cimmel „eredeti beszély"-t ad a lap Berczik Árpádtól e szerkesztői lábjegyzettel:  
 
n
Jegyzet * E cím alatt különböző tárgyú öt novelletta küldetett be hozzánk, melyeket egymás után fogunk közleni. Öt fiatal beszélyiró önkénti versenye ez, kik ily dicséretes uton igyekeznek tökélyesítni magukat.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet „Az öt novellettára" lásd 533. üz.
 
  7. sz. 166. l.  
  139.  
  Az előző számban vita keletkezett Fogarassy János és
Gyulai
Gyulai Pál
között
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
„sirhalmomi" jelzője helyes vagy helytelen voltáról.
Fogarassy
Fogarassy János
szerint a régi nyelvben is van ilyen, rag + képzős alak.
Gyulai
Gyulai Pál
ennek ellenére elveti a helyesség lehetőségét. E számban
Fogarassy
Fogarassy János
válaszol
Gyulai
Gyulai Pál
nak, (Felvilágositás,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
„sirhalmomi" szóalakjára.), rokonnyelvi példákkal kívánva érvelni állítása mellett. A. csillagot tesz a cikk végére a következő megjegyzéssel:  
 
n
Jegyzet * Mi a kérdéses alakot: sírhalmomi gyász oly költői merészségnek teldntjük, mely egy
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
nál, épen merészsége által, megkap és kiragad a mindennapiságból: de azért nem engednők meg, hogy a próza pl. bundámi permet irjon vagy mondjon.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A „sirhalmomi gyász" jelzős szerkezet, a Haldokló leány c.
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
versben olvasható, amely 1828-ban keletkezett, és 1829-ben jelent meg. –
Fogarassy
Fogarassy
főképp a Sajószentpéteri végzésnek nevezett nyelvemléket hozza fel érvül, amelyben hasonló alak fordul elő. Később a nyelvészet igazolta
Fogarassy
Fogarassy
t, nem zárva ki az ilyféle alakok lehetőségét és helyességét.
Gyulai
Gyulai Pál
nyilván azért lépett fel ellene most ily erélyesen, mert használata ez időben ragályszerúen eluralkodott ( Vörösmarty ÖM II. köt. 1960. 324. 1.). - Közölve Várdai: Adalék 731. 1.
 
  10. sz. 22O. l.  
  140.  
  Molnár Aladár Psychologiai képek e. főcikként közölt négyfolytatásos értekezésének első részében, egyebek közt, egyes kifejező fiziológiai jelenségeket boncol és osztályoz az ösztönösség illetőleg a tudatosság szempontjából. Igy ír: „Vajon az életnek e kétféle nyilvánulásai közöl a nevetés és sírás melyikhez tartozik? Az önkénytes taglejtésekhez-é, vagy az egészen önkénytelen testi változásokhoz, minő pl. a pirulás is? Ugy látszik, hogy mintegy átmeneti közepet képeznek a kettő között. Mert igaz ugyan, hogy nevetésünket, ha akarjuk, elnyomhatjuk ; de az is igaz, hogy csupán akaratunk által nem idézhetjük elő.*  
 
n
Jegyzet * Azonban mily nagy hatalma lehet e részben is a képzeletnek, mutatja a művészi sirás és nevetés, mint péld. a szinészeknél, kiknek csinált, szándékos nevetése olykor alig különbözik az igazitól; vagy a képzeletben dús fiatalok (leginkább növendék leányok) pajzánkodása, kik csupa játékból valódi sirást és nevetést birnak előidézni.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Molnár Aladárra lásd 1. üz. – Közölve: Várdai: Adalék 661. 1.
 
  238. l.  
  141.  
  A Vegyes rovat arról ad hírt, hogy
Jósika
Jósika Miklós
újabb történeti regényt ígér. A szerkesztő jegyzetet tesz e hírhez:  
 
n
Jegyzet * Fájdalom, a jeles regényiró ez igéretét többé nem teljesítheti.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Jósika
Jósika Miklós
1865. febr. 27-én halt meg Drezdában, ahova a nagyobb nyugalom s a jobb munkalehetőségek reményében költözött Brüsszelből, s
A.
Arany János
lapjának is novellát s regényrészletet ígért. (lásd Jósikáné levelét
A.
Arany János
-hoz, 1864. febr. 8. MTA Ltár 249.) – A szóban forgó regény, ha már megírta, valószínűleg a Vert leány várat nyer c. lehetett, amely 1865
Pest
Budapest
en meg is jelent, de nem a Kisfaludy Társaságnál.
 
  16. sz. 377 l.  
  142.  
  E számban
Kriza
Kriza János
a híres népballada, a Molnár Anna újabb variánsát közli, a szerkesztő megjegyzésével:  
  * Közöljük még e variánst, annak bizonyságául, hogy a mely költemény ennyi változatban hordja magán a népiesség bélyegét, az nem lehet - mikép egy buzgó román vitatta - merő irodalmi plagium. Szerk.  
  18. sz. 409. l.  
  143.  
  Greguss Ágost A balladák eredetiségérő1 c. főcikk:ént kétfolytatásos tanulányában, egyebek közt, arról szól, hogy mily gyakori a balladákban az égi szellemek, istenek, szentek segítségül hívása és azok beavatkozása. Így más balladákhoz hasonlóan, „Arany legendájában* [is] Szent László, a boldogságos szűz védelme alatt segíti győzelemre Laczfi székelyeit a tatár ellen."  
 
n
Jegyzet * Hagyományos. A dubnici krónika beszéli.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A Dubniczi Krónikát, amelyet 1479-ben kezdtek írni latinul Dubniczon, az Illésházyak kastélyában, Trencsén megyében találták meg. A Budai-krónika és a Bécsi Képes Krónika másolata nagyobbrészt, de éppen az a része, vagyis az Anjouk, főképp pedig Nagy Lajos koráról szóló rész, amely önálló, igen nagy szerepet játszott
A.
Arany János
történeti tárgyú költészetében. Nemcsak Szent László csodájának históriáját vette innét, hanem a Toldi-trilógia számtalan mozzanatát is.
A.
Arany János
érdeklődése nyilván Endlicher István régebbi ismertetése nyomán (Wiener Jahrbücher der Litteratur, 1826.) terelődhetett a XIX. század közepén figyelemre egyébiránt alig méltatott krónikára. Ezért mondja Domanovszky Sándor: „Hosszu ideig csak egy ember méltatta kellő mértékben a Dubniczi-Krónika értékét: – Arany János. Ő felismerte a Krónika eredeti részének nagy becsét." ( Századok, 1899. 227. 1.) - Első teljes kiadása a Krónikának a Mátyás Flórián-féle, 1884-ből. –
Greguss
Greguss Ágost
cikke: K III. 1. 18-19. sz.
 
  412. l.  
  144.  
 
Greguss
Greguss Ágost
cikkének egyik végkövetkeztetése a záróbekezdések egyikében így hangzik: „Meddő tehát – hogy visszatérjünk feljebb kimondott állitásunkhoz – meddő a feleselés bizonyos balladák eredetisége fölött.*"  
 
n
Jegyzet * Emlékeztetnünk kell nem annyira a szerzőt, mint az olvasót, hogy (legalább a Koszorú) épen nem a székely ballada eredetisége mellett feleselt, csupán azt cáfolta, hogy
Kriza
Kriza János
közleménye irói plagium volna oláhból, mit Tomának szenvedélyes védője vitatni nem átallott.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost
e mondata és
A.
Arany János
megjegyzése ismét a Vadrózsapörre utal vissza. (lásd 441. gl.) – Toma : román népballada; szenvedélyes védője pedig
Grocescu
Grocescu, Julian
(lásd uo.). – A. maga több megjegyzésben is hozzászólt a vitához, köziilök itt nyilván a Szabó Sámuel cikkéhez fűzöttre gondol, mert ebben mondta ki: arról lehet vitázni, hogy „e ballada az oláh néptől származhatott [ ... ]a székely nép közé;" csak arról nem érdemes és nem szabad, hogy itt plágiumról,
Kriza
Kriza János
és gyűjtőtársai által elkövetett plágiumról lenne szó. (lásd III. mj.)
 
  19. sz. 433. l.  
  145.  
 
Greguss
Greguss Ágost
újabb cikkét közli a főcikként: „A ballada viszonyáról a népköltészethez," a következő szerkesztői lábjegyzettel:  
 
n
Jegyzet * E cikk szedése közben maga a pályanyertes munka is megjelent : minélfogva alkalmat veszünk felhini reá t. olvasóink figyelmét. Kapható,
Emich
Emich Gusztáv
utján, minden hazai könyvkereskedésben. Ára ujkönyv-rovatunkban lesz kitéve.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A 20. sz. Uj Könyvek rovata már föl is vette
Greguss
Greguss Ágost
könyvét, amelyből e cikke is való: „A balladáról. Irta Geguss Ágost. Koszoruzott pályamű. Kiadta a Kisfaludy Társaság [ … ] Ára 1 Frt."
 
  20. sz. 457. l.  
  146.  
  A Dante-ünnep alkalmából Pulszky Ágost tollából ad a lap tanulmányt, amelyet a következő lábjegyzettel lát el a szerkesztő:  
 
n
Jegyzet *Most, midőn a nagy költőkirály hatszázados születési ünnepe következik, érdekesnek tartottuk e tanulmányt közrebocsátni, mely egyaránt tanuskodik a szépreményű fiatal iró jeles tehetségéről és kitünő szorgalmáról.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Pulszky Ágost (1846- 1901), Pulszky Ferenc legidősebb fia, aki gyermekkorát atyjával emigrációban töltötte, s igen kitűnő, széles műveltségre tett szert, különösen a történelem, művészettörténet és irodalom területén. Sokkal kevésbé pregnáns egyéniség, mint atyja, gondolataiban és cselekedeteiben egyaránt határozatlan, atyja kemény, harcias, liberális racionalizmusa nem volt meg benne. Nagy érdeme azonban, hogy hallgatóit megismertette a századvégi modern nyugati polgári szociológiájával, oekonómiájával s igy a Huszadik Század körül csoportosulók egyik nevelője lett. Képviselősködött is, és magas közigazgatási és miniszteriális posztokat töltött be. – A Pulszky családot
A.
Arany János
-hoz, fián,
László
Arany László
n át, akinek a Pulszky-fiúk legszűkebb baráti köréhez tartoztak, s később menyén, Szalay Gizellán át, akinek legjobb barátnője
Pulszky
Pulszky Ferenc
leánya,
Polixénia
Pulszky Polixénia
volt, igen közvetlen kapcsolatok fűzték. (lásd Arany László Válogatott Művei.
Bp.
Budapest
1960. Bevezetés.)
 
  24. sz. 553. l.  
  147.  
 
Brassai
Brassai Sámuel
főcikként adott A természet művészete c. értékezését a következő lapalji megjegyzéssel közli
A.
Arany János
:  
 
n
Jegyzet * E cikk eleje megjelent ugyan már egy kevesek által olvasott s első számával megszünt folyóiratban; mindazáltal érdekesnek találtuk egészen közleni.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Brassai
Brassai Sámuel
cikke a Critikai Lapok c. 1855-ben keletkezett és az első számával meg is szűnt lapban jelent meg, amelyet maga
Brassai
Brassai Sámuel
szerkesztett és adott ki. E cikk: K III. I. 24-25. sz.
 
 

Megjegyzések: