Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ. II. ÉVF. I. FÉLÉV 1861-62  
  7. sz.  
  71.  
  Sz. M.-nak. Nem kaptam. Igazán boszantó hogy épen onnan maradnak el a versek. Egyet sem, soha. – Az a kör, a Bükk lejtőin, megemlékezhetnék már rólunk. Nem kapunk onnan semmit.
n
Jegyzet Szemere Miklósnak, aki a maga zsörtölődő érzékenységével újra számon kérte, miért nem reagál
A.
Arany János
küldeményeire, – újabb küldeményeire sem – , és válaszolt az 65. üz.-re. „Nem kétkedem szavadban, édes Jancsim, hogy levelemet, de bosszantó igazán a sorstól, hogy éppen az én levelem és talán csak az egy levél, nem jutott hozzád." (1861. okt. 8. MTA Ltár 612.) – Az a kör a Bükk lejtőin:
Lévai
Lévai József
,
Tompa
Tompa Mihály
s tovább Kazinczy Gábor, Erdélyi János, akik, különösen az első kettő, gyakran találkoztak
Szemeré
Szemere Miklós
vel. Fönti levelében is pl.
n
Jegyzet
Szemere
Szemere Miklós
arról is tudósítja A.-t: „
Tompa Miska
Tompa Mihály
", „mint hallom, szomszedomban fog szüretelni, Molnár Józsefnél" (egy ottani birtokosnál).
 
  17. sz.  
  72.  
  Kecskemétre, K ... nd. A költők gyakran szerencsétlenek, de azért a szerencsétlenek nem mind költők. A levelezésben semmi haszon – kivált ha rá kell fizetni.
n
Jegyzet Egyike azoknak a kifakadásoknak, amelyekre
A.
Arany János
kényszerült a gyakori portós versküldemények miatt. – Közölve Várdai: Adalék 734. 1.
 
  73.  
  Ugyanott, N. L. urnak. A multkori szelid, szelidebben azt tette, hogy gyönge. Ez epitheton a mostaniakra is áll. –
n
Jegyzet Epitheton: jelző.
 
  74.  
  Miskolcra L ... nak. Nagy köszönet el!
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet Miskolcra Lévay Józsefnek, aki egyik levelében előfizetéseket küldött föl, majd pedig érdeklődött korábbi küldeményei iránt: „Gondolom kezedhez jutott a minap küldött Álom cimü versem." (1862. jan. 29. MTA Ltár ,319.) A vers megjelent: KII. 1. 13. sz.
 
  18. sz.  
  75.  
  Azon tisztelt ismeretlen egyéniségeket, kik bennünket verscsomagokkal örvendeztetnek, igen kérjük, sziveskedjenek a levélcsomag egész sulyát bérmentesitni, nehogy mi a simplán feladott levelekért duplán és triplán fizessünk. Jövőre az ilyeneket visszautasítjuk.
n
Jegyzet lásd a 72. üz.
 
  76.  
  A „Harang" – repedt egy kissé.  
  77.  
  Kolozsvárra, Gy. A küldeményt megkaptam. Szives köszönet!
n
Jegyzet Kolozsvárra, Gyulai Pálnak, aki egy márc. elejei (pontos dátuma nincs, Somogyi 416. 1.) leveléhez csakugyan köszönetre érdemes, tekintélyes mennyiségű kéziratot csatolt. A maga, Szeberényi Lajos: Néhány év Petőfi életéből. Szeged 1861. c. könyvéről szóló bírálatát, amelyet a SzF három számon át közölt ( SzF II. II. 1-2-3. sz.), s tovább kolozsvári kollégiumi tanártársának, Jancsó Lajosnak (?-1882) Goethe és Shakespeare c. tanulmányát ( SzF II. 1. 15- 18. sz.). S végül a Gonosz mostoha c. költeményéhez kiegészítést adott
Gyulai
Gyulai Pál
, amely aztán ezzel jelent is meg. ( SzF II. 1. 19. sz.)
 
  19.sz.  
  78.  
  Sz. Miklósnak. Köszönet. „Amit vártál, megvan."
n
Jegyzet Szemere Miklósnak; a „köszönet" a következő számban közölt „Eszményi kandúr" c. versét nyugtázza. Az üz. második mondata a „kritikai vitá"-val van összefüggésben. (lásd 12. mj.).
Szemere
Szemere Miklós
a SzF II. I. 9. „Felhívás"-t intézett
Brassai
Brassai Sámuel
hoz, folytassa kritikai álláspontjának: kifejtését, hogy ő majd felelhessen arra.
Brassai
Brassai Sámuel
eleget tett e kívánságának, s e szám s a következő közölte cikkét: Nyilt válasz Szemere Miklós urnak.
 
  79.  
  Sz. Sándornak. Kijő a sorja – de a 24 óráé nem.
n
Jegyzet Szilágyi Sándornak; levelezésbeli nyoma nincs, s így nem tudjuk értelmezni.
 
  20. sz.  
  80.  
  M. Sziget. Sz. I. Sajnálom a késedelmet. Innen expediálva vannak a könyvek, könyvárusi uton. Jó volna megnézetni az ottani könyvárusnál. Tizenöt példány ment. Ha nincs ott, menni fog. A másik dolgot is eligazitom.
n
Jegyzet Máramarosszigetre Szilágyi Istvánnak:, aki ekkor ott az ev. ref. gimnáziumot igazgatta.
Szilágyi
Szilágyi István
előfizetési és a Kisfaludy társaság pártolótagsági ügyben fordult A.-hoz. „A Kisfaludy-T. pártolói könyvilletménye ügyében sürgetnek, hogy irjak hozzád. Az egész világ megkapta már a IId szállítmányt. " Majd a következő megbízást csatolja leveléhez: „Vedd kérlek át Tóth Lőrinctől (lásd 12. gl. ) a 29. f. 6 kr. ", amelyre a mellékelt nyugta ki van állitva, s „az én költségemen utasitsd hozzám
Sziget
Máramarossziget
re". (1862. márc. 14. MTA Ltár 679.)
 
  22. sz.  
  81.  
  Korona és kard. Megénekelték már azt százszor; de ily gyengén alig. Iskolai gyakorlatnak megjárná: de az irodalomban többet kivánunk kezdőtől is.  
  82.  
  Ballada a koldusbotról. Az alap jó volna, de a kivitel nehézkes Látszik, hogy a forma parancsol a költőnek, nem megfordítva.  
  83.  
  Az ibolya. Se színe, se illata.  
  84.  
  Lelkem ideálja stb. Sok jó igyekezet látszik, de kevés eredetiség, Nehéz dolog igy a költészet.  
  85.  
 
Dézs
Dés
, M. L.-nak.
 
  Köszönet és köszöntés!
n
Jegyzet Désre, Medgyes Lajosnak szól; sajnos, A-nyal való levelezésének csak töredéke lelhető föl, s abból nem derül ki, mi a köszönet tárgya; a SzF-ben ez évf-ban semmiféle írás nem jelent meg tőle; sem nevével, sem ismert vagy gyanítható álnevével; talán előfizetőket gyűjtött.
 
  86.  
  T. Gy. – A mennyiben mi nem „csupán kizárólag a külformáról", hanem egy kissé a „tartalom"-ról is itélhetünk: ön művét nem adhatjuk ki. Sok az, hogy a költő „egy óriás tölggyel megmássza a Kárpátok legmagasabb fokát", s vele „lesöpri az ég minden csillagát". Az ily egetsöprő merészség nem üdvezit. Másban keresse a költészetet.
n
Jegyzet Tamásfi Gyulának (1836- 1902) szól, Székesfehérvárra;
Tamásfi
Tamásfi Gyula
itt született, iparos családból, eredeti neve: Tomsics. Mérnök lett, majd gazdasági tanácsos. Ifjú korától írt, főképp divatlapokba. Népies hangot érzelmessel vegyít, de nem Ábrányiék franciás, frivol modorában, hanem inkább az angolok – akiktől fordított is – moralizáló tónusában. Később A. egy üz.-ben dicsérte, (lásd 199. űz. ) s közölt is tőle verset. ( K. I. II. 6. sz.)
 
   
 

Megjegyzések: