Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ. II. ÉVF. II. FÉLÉV 1861-62  
  I. sz.  
  87.  
  A helybeli postával némely előttünk ismeretlen irásu egyének egy idő óta bérmentetlen leveleket küldöznek hozzánk, s e szivesség nekünk minden egyes esetben 8 krba kerűl. A legközelebbi ily levelet nem fogadtuk el s ezentúl egyet sem fogadunk.
n
Jegyzet lásd a 72. és 75. üz.
 
  88.  
  Miskolcra L. J.-nek. A „Napkelet" azóta Londonban van. A cikk ott áll, 16-ik száma élén. Lehet, hogy a név másé, de ugyanaz. B. . zz ... y kézirata ügyében nehány nappal ez előtt írtam egy „mea culpás" levelet. Oda ért-e már?
n
Jegyzet Miskolcra Lévay Józsefnek, akinek egy fölhívását közölte a Vahot Imre-féle Napkelet (1862. 16. sz., l. 24. gl. ). E fölhívás arra szólitja föl az írókat, hogy több, 4-5 néplapot hozzanak létre. A Vegyes rovatban
A.
Arany János
is tudósít e felhívásról ( SzF II. I. 25. sz.). Igy
Lévay
Lévay József
nak is tudomására jutott, s nagyon megütközött rajta, mert ő semmi ilyet nem küldött
Vahot
Vahot Imre
lapjának:. Ezért felkérte A.-t, tudja ki, miről van szó tulajdonképpen (A.- hoz, 1862. ápr. 27. MTA Ltár 321.). Még mielőtt azonban A. válasza megérkezett volna, maga is rájött, hogyan Jutott
Vahot
Vahot Imre
lapjába a neve. 1862. jún. 11-i levelében (MTA Ltár 322.) azt írja, a
Vahot
Vahot Imre
által közölt „néplapféle cikket" most már olvasta. „Olyan legény nincs több a magyar ég alatt", mármint ti.
Vahot
Vahot Imre
. Igen homályosan rémlik előtte, folytatta
Lévay
Lévay József
, hogy ő azt neki,
Vahot
Vahot Imre
nak: a forradalom évében adta hosszabban kidolgozva. „Hiszen melyik okos ember inditványozhatna mostani helyzetünkben 4- 5 néplapot !" – kérdi
Lévay
Lévay József
. „De nem érdemes nyilvánosan szót tenni e hitványságért, – így fejezte be." – „A »Napkelet« azóta Londonban van" mondatnak kettős ertelme van: egyrészt
Vahot
Vahot Imre
valóban elutazott a londoni világkiállításra, s csak pár hónap múltán tért vissza (lásd munkáját: Az 1862. londoni világkiállítás emlékkönyve. Pest 1863. és PN 1862. dec. 16. 288. sz.); másrészt londoni útja előtt a Napkelet-et, amely már azelőtt is többször megszűnt időlegesen, végképp megszűntette. Vagyis a Napkelet azóta Ábrahám kebelében van – ilyfélét jelent. – Bozzayra 1ásd 154. gl. – Úgy látszik
A.
Arany János
-nak ez a „mea culpás" levele elkallódott, nem jutott el
Lévay
Lévay József
hoz, mert ez 1863-ban
A.
Arany János
ekkori fönnmaradt válasza szerint v újra sürgette, tenne
A.
Arany János
lépéseket valamely kiadónál, hogy hozná ki Bozzay verseit. Az 1863. okt. 10-i (MTA Ltár 356.) levelében aztán A. végkép lezárja ezt az ügyet. Korábban megkínált vele néhány kiadót, – úgymond, – de senki sem fogadta el. „Most pedig, barátom, most ! nincs most pesti könyvárus, a ki vállalkoznék, ha ingyen adod is.
Jósika
Jósika Miklós
nem kap regényeire. Hát visszaküldöm."
 
  2. sz.  
  89.  
  A Kritikai Lapok szerkesztőjét kérjük, sziveskedjék intézkedni, hogy cserelapját ne kiadó hivatalunkba, hanem a szerkesztő szállására küldjék. Most is azt gondoltuk, megszüntette a küldést: s ime három számát kapjuk egyszerre. A vidéki csereplédányokat is halomra gyülve, későn kapjuk meg, hasonló okból; se kedv se idő olvasni aztán. Átalában kérjük mindazokat, kik szerkesztőségünkhöz fordulnak, hogy küldeményeiket annak lapunk homlokán olvasható szállására intézzék.
n
Jegyzet A Kritikai Lapokra lásd 247. gl. – „Szerkesztői szállás, hová a lap szellemi részét illető küldemények utasitandók: Üllői-ut és Hárompipa utca sarkán, 11-ik szám." „Kiadó hivatal, hová előfizetési pénzelt s minden a lap anyagi részét illető dolgok utasitandók: Egytem-utca 4-ik szám." Ez áll a lap fejlécén a dátum alatt jobb, illetőleg baloldalán.
 
  90.  
 
Nagy Kőrös
Nagykőrös
re. Oly okos ember, mint az ottani könyvtárnok, beláthatná, hogy sokkal könnyebb két félévi folyamot egybeköttetni, mint elfogyott számokat ujra szedetve uj kiadást rendezni. S mintha ez utóbbira csak szerkesztői jóakarat kellene ! Az ám. Jó lenne még a félévi folyam is.
n
Jegyzet Nagykőrösre nyilván a kollégium könyvtárosának szól ez az üzenet, aki ez időben Szilágyi Sándor volt. A játékos oktató hangnem is erre vall. Levelezésbeli nyoma ez üz.-nek nem lelhető. – Nyilván a SzF első, kifogyott számairól van szó.
 
  3. sz.  
  91.  
  A nagykőrösi tanuló ifjuságnak szives köszönetünket! Nem szerkesztői többesben.
n
Jegyzet A nagykőrösi kollégium diáksága bizonyosan valamely, a múlt év eleji gesztushoz hasonlóval fordulhatott ez idén is A.-hoz (lásd 9. üz.); levelük nem található.
 
  92.  
 
Máram. Szigetre.
Máramarossziget
Sz. K.
Megkaptuk a küldeményt.
n
Jegyzet Máramarosszigetre P. Szathmáry Károlynak, aki újabb előfizetőket küldött
A.
Arany János
-nak; levelezésbeli nyoma az üz.-nek nincs.
 
  93.  
  Kolozsvár. Sz. K. Nagyon szivesen vennénk afféle dolgozatot, minőről Gy. emlékezett ! S minél hamarabb, annál jobb.
n
Jegyzet Szabó Károlynak szól ez az üz., aki ez időben Kolozsvárott tanárkodott, s készült, mint könyvtáros,
Gyulai
Gyulai Pál
örökébe lépni.
Gyulai
Gyulai Pál
1862. máj. 13-i levelében (Somogyi 421. 1.) közvetítette
Szabó
Szabó Károly
kérdését: „Szabó Károly azt kérdi, hogy szívesen vész-e tőle egy, a régi magyar költészetre vonatkozó értekezécskét, mely a Tinódi-féle cantionáléra s több historiás énekre vonatkozik, s melyben az Erdélyi Muzeum könyvtára alapján több uj adat lesz. Irj erről egy pár szót a nyilt póstában.
 
  94.  
  Hanvára.  
 
 
 
„Várja soká, de mi haszna várja
 
Leveledet Figyelő bojtárja.
 
Ha soká jön, maga megy Hanvára."
 
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
nak szól, aki legközelebbi levelében nagy szeretettel válaszolt rá, mégpedig verssel nyomósitva: „mikor 3 soros óhajtva várt fenyegetésed megjelent a ben, már akkor utban volt a vers; sajnálom, hogy [a 543 póstán] elveszett." A vers a Sirboltban c. volt, s most újra leíratta, s elküldte. (
A.
Arany János
-hoz, 1862. jún. 17. MTA Ltár 1013.) Valójában nem veszett el, csak
A.
Arany János
a nyílt levelezésben nem jelezte megérkezését, s az aggodalmas
Tompa
Tompa Mihály
elveszésre gondolt. (A.-hoz 1862. júl. 1. MTA Ltár 1014.) Az óhajtva várt fenyegetést tartalmazó három sor a Török Bálint 33. strófájának tréfás parafrázisa. „Várja szegényt – beh mihaszna várja ! – /Odahaza a szép két kis árva: / Minden reggel kimegy az utcára / Édes atyját, de mihaszna várja." – Közölve Várdai: Adalék 241. 1.
 
  95.  
  F. I. urnak. Sopron-Széplak. Ha e lakhelyet tudjuk, lapunk azóta rég járna oda. De most már végén vagyunk az évnek. – Köszönjük az uj küldeményt, s használni fogjuk. A hiba nagy hiba, de már megtörtént, s utólagos igazitás sem tenné jóvá. Reméljük inkább, hogy mind e rész, mind talán (szabad legyen óhajtatnunk) az egész költemény önállóan is megjelenik, s akkor a mi figyelmetlenségünk által esett csorba helyre fog üttetni. Szives üdvözlésünket
n
Jegyzet Fábián Istvánnak szól.
Fábián
Fábián István
(1809- 1871) sopron megyei parasztcsalád fia; pap lett, s egy ideig Eszterházán a hercegi udvarban nevelő, magyar tanár. Itt nagy nyelvismeretre és széles műveltségre tett szert. Később plébános, majd kanonok lett. Rokonszenves, folyvást munkálkodó, tiszta, puritán egyéniség. Helytörténeti munkáktól néprajziakon át nyelvészetiekig sokfélét írt, de igazi szívügye a Kalevala megismertetése és lefordítása volt. A SzF kilenc folytatásban mutatta be a fordítás egy részletét, „Kullervo (epizód a Kalevala című finn eposzban)" címmel. ( SzF II. II. 9-17. sz.) – Mi volt „a megtörtént nagy hiba", amely nyilván a közlésbe csúszott be, nem tudjuk. – A korhoz képest kitűnő, önmagában is jó, A. epikájának értelmében népies ízű, a népiességben mindig mértéktartó, s máig nem eléggé méltányolt fordítás, kötetben, sajnos, nem jelent meg. –
Fábián
Fábián István
nak csak egy későbbi, közre munkálását ígérő levele maradt fönn A.-hoz (1862. nov. 5. MTA Ltár 106.).
 
  96.  
  M. L. Deész. Vettük köszönettel. De a cimezésben annyi ceremónia volna miköztünk? Hagyjuk azt.
n
Jegyzet Désre Medgyes Lajosnak, de mint a korábbi köszönő üzenetet (lásd 85. üz.), forrás híján ezt sem lehet értelmezni. A címzésben való „ceremónia" nyilván a megszólitásra vonatkozik. Mint A. levelezése mutatja, akik nem ismerték közelről, egyéniségét ridegnek vélték, s bizonytalan, félénk, túlságosan is udvarias hangnemben közeledtek hozzá; bár idegenekkel szemben kétségtelenül nemcsak tartózkodás, de távoltartás is volt egyéniségében.
 
  21. sz.  
  97.  
  A. L. urnak Abony. Megkaptam, nagy köszönettel. Már félig útban valék, azért maradt el a tudósitás. Nem oly hosszu, hogy ne használhassuk: fogjuk is legközelebb. Köszönöm a jókivánatot.
n
Jegyzet Abonyi Lajosnak szól. A. 1862. máj. 6-án rövid, de igen meghitthangú levélben fordult
Abonyi
Abonyi Lajos
hoz, „Kedves Uramöcsém" megszólitással. „Nem volna-e – kérdezte – egy novella készen vagy készülő félben a Figyelő számára [ … ] most nagyon kifogytam a beszély féléből s mennél hamarabb jönne, annál kedvesebb volna." (OSZK Ltár)
Abonyi
Abonyi Lajos
, úgy látszik, aug.-ra készült el a kért novellával, s mire fölküldte, A. már induló félben volt
Pest
Budapest
ről. Ez év aug. közepén ui. Balassa Jánosnak, a híres orvosnak javaslatára a szliácsi gyógyfürdőre utazott, szept. 12-én tért vissza. (
Tompá
Tompa Mihály
hoz, 1862. szept. 13. MTA Ltár 1162.)
Abonyi
Abonyi Lajos
novellája: Az öreg Héka ajtaja (Mesélte nekem az öreg Agócs batya) című etnográfiai leírásokat magába ölelő népies elbeszélés. ( SzF II. II. 22-26. sz.)
 
  98.  
  TM-nak. Mindenben eljártam. Levél megy nem soká.
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
nak szól, aki 1862. szept. 18-i (MTA Ltár 1021.) levelében néhány versének és levelének továbbítását kérte A.-tól más szerkesztők számára, továbbá azt, „Lukácsit
[szerkesztői feloldás]
nyilván valami iparosembert, talán szabót
fehérhajó utca 3-ik sz. fizesd ki, 38. o. Frt. jár neki, több egy fillér sem." Az ígért magánlevél az 1862. okt. 21-i. (MTA Ltár 1163.
 
  22. sz.  
  99.  
  F. J. urnak H. M. V. Vettük köszönettel és adjuk szivesen. Örvendünk a találkozásnak: Post nubila Phoebus.
n
Jegyzet Fejes Istvánnak szól (1ásd 87. gl.), Hódmezővásárhelyre, ahol az ez időben lelkészkedett, s a Jézus a tengeren c. költeményre vonatkozik, amelyet a SzF 23. sz. közölt. – post nubila – Phoebus: a felhő után maga Phoebus, azaz: a hir után maga a hir küldője, a név után maga a név tulajdonosa. Talán
Pest
Budapest
re jöttét s látogatását ígérte
Fejes
Fejes István
; levele nem található.
 
  24. sz.  
  100.  
  Cs. Gy ... úr levelére helyben. Sajnáljuk ön állapotját, de sem oly „széles" ismeretségünk nincs, se' lapunkat tudakozóintézeti közlönnyé nem tehetjük. Az az egy eset kivételes volt.
n
Jegyzet
Arany
Arany János
gl.-áiban is több ízben szóvá tette s megcsipkedte az előfizetőknek azt a patriarchális elképzelését, hogy a szerkesztőt meg lehet bízni, mindenféle ügyes-bajos dolgaik elintézésével. (lásd 200. gl., 116. üz.)
 
  26. sz.  
  101.  
  Ismeretlennek. S. Patak. Rajongás, zajongás. Semmi tisztult eszme. Nem „egy év" – négy év sem lesz még sok e verseknek. Akkor önmaga is más szemmel fogj a nézni őket: ha nem , – az még rosszabb lenne. A drámával jó lesz még várni: nem oly könnyű az, mint látszik.  
  102.  
  T. M . ... nak. Levelet és pénzt kaptam. Jobb mulatást, mint nekem van itt. Levél ment H-vára is, Lasztócra is.
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
nak, aki 1862. okt. 21-i (MTA Ltár 1024.) levelében az általa gyűjtött Kisfaludy társasági pártolói díjakat küldötte be, s egyuttal tudósította
A.
Arany János
-t, hogy
Lévay
Lévay József
nál van éppen, akitől hamarosan tovább megy a Hegyaljára - talán Szemere Miklóshoz - szüretre. A levél, amely elment Hanvára, az 1862. okt. 21-i (MTA Ltár 1163.); a következő levelében (
Tompá
Tompa Mihály
hoz, 1862. nov. 16. MTA Ltár 1164.) aztán részletesen beszámolt
A.
Arany János
, miért kiván „jobb mulatást, mint nekem van itt": „iró és P.ublicum hajhászás" részint, részint pedig fiának,
László
Arany László
nak veszélyes tifuszos megbetegedéséból igen lassú fölépülése.
 
  103.  
  Merényi urnak. Valamit tettünk az ön ügyében. Pár nap mulva megtudja. Többet nem tehettünk.
n
Jegyzet Nyilván Merényi László(1837-1909), a neves népmesegyűjtő a címzett, akinek első gyűjteményéről A. maga irt bírálatot, ( SzF I. 1 -4. sz.) harmadikról pedig fia, Arany László. ( K II. I. 9. sz.)
A.
Arany János
alighanem pénzbeli támogatást szerzett a Társaságtól
Merényi
Merényi László
számára. Ez ugyanis még július végén azt irta az Akadémiához küldött levelében, hogy „még legalább is három hónapig ott kell időznie" népmese gyűjtő munkája eredményes befejezéséhez, s ezért „további segélyt kért, ha csak kölcsönképpen is." ( SzF II. II. 11. sz. Vegyes.)
 
 

Megjegyzések: