Aranysárkány fejléc kép
 
  BEVEZETÉS  
  A kötet tartalmáról  
  Ez a kötet egy nagy író pályájának olyan emlékeit, olyan műfajú írásait gyűjti egybe, amelyeket rendszerint még az „Összes művek"-féle kiadások sem szoktak anyagukba felvenni.
A.
Arany János
szerkesztői éveinek, szerkesztői munkásságának apró írásait, mondhatnánk, szerkesztői tevékenysége melléktermékeit tartalmazza ez a gyűjtemény. Széljegyzeteket, megjegyzéseket, glosszákat, amelyekkel folyóirataiban a művelődési élet jelenségeit és mozgalmait kísérte; szerkesztői üzeneteket, amelyeken át írógárdájával és olvasóközönségével kapcsolatát kiépítette, elmélyítette és fönntartotta; szerkesztői megjegyzéseket, lábjegyzeteket, amelyeket a folyóirataiban megjelent írásokhoz fűzött s végül előfizetési felhívásokat, amelyekkel minden félévben a közönséghez fordult pártolásért.  
  Összegyűjtésüket, kiadásukat számos szempont indokolja. Ezek között nem utolsó, de nem a legfontosabb a nagy költő minden fönnmaradt sora, mondata iránti kegyelet. Sokkal fontosabb, hogy számtalan esztétikai, irodalom- és kortörténeti adat, elvi nyilatkozat, eddig föl nem derített összefüggés nyitja rejlik a két folyóirat e rövid írásaiban. Aki teljes, rendszeres, tudományos tekintetben hiteles képét akarja megalkotni
A.
Arany János
esztétikájának, irodalmi elvrendszerének, nem nélkülözheti őket. De nem nélkülözheti őket az életrajzíró sem.
A.
Arany János
életének, költői, irodalomközéleti tevékenységének egyik legérdekesebb s legfontosabb szakasza az az öt esztendő, midőn ezek az írások keletkeztek. Nagykőrösről — mint ismeretes — 1860 őszén, szept. végén, okt. elején költözött föl
Pest
Budapest
re. Első folyóiratának, a két évfolyamot megért Szépirodalmi Figyelőnek 1860. nov. 7-én jelent meg az első száma, az utolsó pedig 1862. okt. 30-án. A másodiknak, a Koszorúnak indulási dátumnapja: 1863. jan. 1., megszüntének pedig: 1865. jún. 25.  
  Nem a kritikai kiadás feladata bemutatni e lapokat, felmérni jelentőségüket, kijelölni helyüket. Azt azonban bátran megállapíthatjuk itt is, hogy Világostól a Hét, sőt talán a Nyugat indulásáig e két folyóirat jelenti a legmagasabb irodalmi lapnívót. Másrészt ez a két lap áll e félévtized irodalmi életének központjában, s ez a félévtized elhatározóan fontos, nemcsak a kiegyezés motívumainak megérlelésében, hanem mindannak tekintetében, ami a kiegyezésre következik. Így tehát
A.
Arany János
esztétikájának búvára és életrajzának írója mellett a korszak historikusának is sok tanulságot nyújthat az itt összegyűjtött anyag. Ezek alapján — s nem utolsósorban — az is szükségessé teszi közrebocsátását, hogy
A.
Arany János
lapjai könyvtárakban ma már meglehetősen ritkán lelhetők fel, mindössze néhány nagy pesti könyvtár birtokában van teljes folyam, vidéken alig-alig.  
  A kötet tagolása  
  A négy műfaji csoportnak megfelelően tagozódik kötetünk négy szakaszra: 1. a glosszák, 2. a szerkesztői üzenetek, 3. a szerkesztői megjegyzések, 4. az előfizetési felhívások gyűjteményére. Mind a négy műfajról részletesen szólunk az egyes műfaji csoportokhoz tartozó jegyzetek élén.  
  A jegyzetekről  
  A gyűjtemény, tárgy tekintetében, rendkívül heterogén anyagot ölel föl; az egyes szövegek önmagukban való érthetősége, autonómiája jóval kisebb, mint egyéb irodalmi szövegeké. Így a hozzájuk csatolt jegyzeteknek mindenekelőtt kiegészítő jellegűeknek kell lenniök. Ezen túl azonban mind a négy szövegtípus, mind a négy műfaj a maga természetének megfelelően, módosította a jegyzetelést. Ezért a jegyzetelés problémáit is tanácsosnak látszott az egyes műfajcsoportok bemutatásánál külön-külön is érinteni. Itt mindössze azt jegyezzük. meg egyrészt, hogy
A.
Arany János
leveleit jegyzeteinkben a MTA levéltárának gyűjteményéből, az eredeti kéziratok nyomán idézzük; csak kivételesen hivatkozunk az Arany László gondozásában megjelent Ráth-féle kiadásra. Ebből ugyanis, mint ismeretes, meglehetősen sok levelet, levélrészletet kihagytak, Arany László a közérdekűséget, illetőleg magánérdekűséget illető felfogásának megfelelően. Az azóta előkerült s az akadémiai kezirattárban gyűjtött levelek pedig, természetesen, eleve hiányoznak belőle.