Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKÖNYV-FOGALMAZVÁNY
 
  Az 1847-dik évi dec. 2-án tartatott Ns Hadnagyi Széken jelenlévén nemes Kis János helyettes hadnagy, Kenéz Ferenc, Balog János, Molnár István esküttek, és Balog Márton kis hadnagy.  
 
  3.  
  Ns. Kenéz Péter folyamodására, miszerint K. Nagy István, ki őt
Várad
Nagyvárad
on meg tolvajozta, a statutum értelmében megfenyittetni kéri.  
  Ns. Nagy István, azt mondja ő most is kifejti hogy tolvaj.  
  Ns Darvasi Mihály: Egy
[törölt]
« pálinkás boltban »
korcsmában
Beszúrás
lévén bejött Kenéz Péter egy garas ára pálinkát inni, azt mondta Fazekas Jánosnak:
[törölt]
« meg »
vigyázzon kend hamis tanu ne legyen a fiam ellen, mert megseprűztetem, arra felcsattant
K. Nagy István
Nagy István
: mondván Kenéz Péternek kend
[törölt]
« huncut »
tolvaj, meglelték a lopott
[törölt]
« lovat »
jószágot
Beszúrás
az istállójában, kérték is de oda nem adta. - Azután egymást hánytorgatták szóval, de Kenéz Péter huncut vagy tolvaj névvel nem illette Nagy István uramat - csak mondta hogy a tolvaj nevet rá keresi, erre azt mondta: huncut lesz ha rá nem keresi Kenéz Péter.  
 
P. Fazekas János
Fazekas János
hasonlóan adja elő:  
  Ns. Nagy István - lopott jószágot nem mondott, de tolvajnak azért nevezte Kenéz Péter, mert némelly tanyai nemes fiuk, azok közt az ő saját fia is
Nagy Jósef
Nagy József
3 búza keresztet lopván, a ns.
K. Kenéz János
Kenéz János
olába rejtették, s ott Kenéz Péter látván, felszóllította a tolvaj legényeket, hogy hordják el onnan, holott köteles lett volna, eskütti hivatalánál fogva is feladni.  
  Ns Kenéz Péter ezt tagadja, hanem meglátván a ns Kenéz János óla körül az elhullatott búza fejeket, kereste a búzát, de nem találta, kérdőre vette a fiúkat, K.Kenéz Istvánt és maga fiát, - ez nem vallotta, - de Kenéz István megvallotta.  
  Alperes maga elismeri hogy tolvaj névvel illette felperest, sőt azt a hadnagyi szék előtt is ismételte;
[törölt]
« annál fogva, minthogy »
minthogy
Beszúrás
[törölt]
« pedig »
tehát
Beszúrás
semmi nemü tolvajság még ezideig ns Kenéz Péterre még bebizonyítva nincs,
[törölt]
« de »
sőt
Beszúrás
mind eddig gyanúba sem forgott, azért pedig hogy
[törölt]
« midön »
a mások által elkövetett tolvajságról valamit hallott, őt tolvaj névvel illetni nem lehet: ns. Nagy István a ns. hadnagyi szék statutuma értelmében  
  büntetés 10 f  
  pertaksa 1 f  
  ítélet 15  
  folyamodvány 20  
  tanúk hallgatás 24  
  ppénzben 11 ft 59  
  Jan. 13-án kihirdettetett, miután  
  Nagy István az egyességtől elál  
  lott.  
  kibékültek, mielőtt az itélet ki  
  hirdettetett volna.  
 
n
Jegyzet Ez az ügy némi ízelítőt ad a hadnagyi szék tevékenységéből, másrészt betekintést enged abba a munkába, amelyet a külön nemesi szervezet rótt
A.
Arany János
-ra.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM III. 179