Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú III. évf. I. 55I. - 1865. jún. 4
 
  A Kisfaludy-társaság május havi (31-dikén tartott) gyűlésében legelőbb
Greguss Ágost
Greguss Ágost
titkár és helyettes igazgató olvasta fel
Szász Károly
Szász Károly
Shakspere kisebb költeményei" című értekezésének harmadik részét. Ez igen érdekes cikknek első és második része, az elbeszélő költeményekről szóló, mint annak idején megemlítők, február hóban volt a társaságnak bemutatva: e harmadik rész kiválólag a sonettekkcl foglalkozik.
Szász Károly
Szász Károly
részletesen taglalja a százötven sonettet; jó nagy részöket készen lefordítva mutatja be, s angol és német Shakespeare-magyarázatok után részletesen kijelöli, hogy hány sonettet irt
Shakespeare
Shakespeare, William
egy főrangú ifjú barútjáhm;, s hányat egy kacér hölgyhöz. A jelen volt öt tag nagy érdekkel hallgatta végig az értekezést. - Ezután szintén a titkár jelenté, hogy a múlt havi gyűlés óta
Shakespeare
Shakespeare, William
A két veronai ifjú" című vígjátéka,
Arany László
Arany László
által fordítva, benyujtatott hozzá, s ezt b.
Eötvös
Eötvös József
elnöki meghagyása folytán kiadta bírálatra Lukács Móric és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
tagoknak. A bírálók jelentése felolvastatott: mindketten elfogadják, pár kisebb hiba kijelölése mellett, melyek közül Lukács Móric különösen kiemeli, hogy a fordító gyakran használja a „Sir" szót, hol az eredetiben az van, pedig ezt - véleménye szerint - nem szabad oly darabok fordításánál használni, melyeknek színhelye nem Anglia vagy Franciaország. A darab az ötödik kötetbe fel fog vétetni. - Erre ismét egy shakespearei darab, a „Vihar" negyedik felvonása, Zalánfi Kornél által fordítva, került szóba: a bírálók véleménye szerint sok helyt nehézkes, nem folyékony, s így nem fogadják el, de tanácsolják a fordítónak, hogy kisebb nehézségű darabon kisértse meg erejét. - Végre
Schiller
Schiller, Friedrich
Tell Vilmos"-jának Tomor Ferenc általi fordítását jelenté be a titkár. Ez érdekes beszélgetésre adott alkalmat.
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
alelnök úr ugyanis fölemlíté, mily jó volna, ha
Schiller
Schiller, Friedrich
drámáit - melyek a magyar közönségnek folyvást kedvencei - szintén kiadhatná a társaság, kivált miután ezek nagy része már le is van fordítva, s csak gondosan át kellene nézni. Természetesen erről nem hozatott végzés, annyival kevésbbé, mert határozat-képes számmal nem voltak a tagok, s nem is rendelkezik a társaság kellő anyagi erővel, de a megpendített eszme talán még valamikor tetté válhat.  
 
n
Jegyzet A Társaság ülésén mindössze öt tag volt jelen.
Eötvös
Eötvös József
elnöki megbízásából ketten megbírálták
Arany László
Arany László
fordítását
Shakespeare
Shakespeare, William
: A két veronai ifjú című művéről és kisebb hibák kijelölése után kiadásra ajánlják. Más műfordításokról is szó esett ezen az ülésen, de minthogy nem voltak határozatképes számban jelen a Társaság tagjai, így az ülés nem foglalt állást. - Ez volt a Koszorúban
A.
Arany János
utolsó híradása a Társaság működéséről.A Koszorú utolsó számaiban még előfordulnak Kisfaludy Társasági hírek,
Greguss
Greguss Ágost
aláírásával, a szerkesztő csupán néhány nagyobb alapítványról emlékezik meg. Ennek az utolsó hivatalos hímek a végén nincs ugyan megjelölve, hogy ki küldte be, de föltehető, hogy ennek a szövegezése is a szerkesztőtől való, mint ahogyan a hírek, beszámolók, felhívások és szerkesztői üzenetek is az ő kezenyomát árulják el.