Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
ARANY JÁNOS MEGJEGYZÉSEI MADÁCH IMRE: „AZ EMBER TRAGÉDIÁJA" CÍMŰ MŰVE KÉZIRATÁRA.
 
  I-ső szín  
  „Dicsőség a magasban istenemnek." - Az em nagyon személyes, erőlteti a hangot: s a mérték miatt látszik betold,·a lenni.  
  „Részünk csak az árny", s alább:  
  „Fényében ily osztály részt. " - Ellenmondásnak látszik, ha csak úgy nem vesszük, hogy az árny része a fénynek. Lehet talán így is.  
  „Imádjuk őt a végtelen kegyért, hogy" - ez a hogy kivált lyrában, sorvégen rosz. Nem lehetne segítni rajta?  
 
 
  „Be van fejezve a nagy mű, igen
  S úgy összevág minden, hogy azt hiszem,
  Évmilliókig szépen elforog
  Mig egy kerékfogát ujítni kell."
 
 
  E sorokban az azt hiszem, kissé furcsa: de az egész négy sor mester emberes önelégültsége és komikai színben tünik fel. Annyival inkább, mert a darab elején van, s első szava istennek. Nem lehetne majestaticusabb hangúval cserélni föl? Rám oly hatást tett először, hogy félretettem előszöt a művet s csak
Jámbor Pali
Jámbor Pál
sürgetésére vettem megint elő.  
  „Sverák" (több helyen). Szférák, vagy sphaerák
[szerkesztői feloldás]
σφαίρα = gömb
 
  „dőre szikra" - a dőre csak hézagpótló epithetonnak tetszik. „Szikra" és „világa" képtelen rosz rím, egyikben i-a hangzók, másikban á-a.  
 
 
  „Két golyó küzd egymás ellen,
  Szétszakadni, összeesni - '·
 
 
  Az utóbbi sor syntactice és grammatice homályosan fejezi ki a gondolatot.  
  „Csillaga a szerelemnek" - ez talán frivol itt, annyival inkább, mert még akkor nem volt az, de különben is csak a föld fia nézheti csillagnak azon sphaerákat, angyal nincs oly opticai csalódásban.  
  „Itt enyészők omladéka''.· - Ha a teremtés után mindjárt kezdődik a színmű, talán nincs helyén enyésző világokat látni még.  
  „cserélnek - felettek" - nem igen jó rím: é-e = e-e  
  „öröké" - örökké (mert örökv é-ből). A helyesírási hibákat ezentúl nem jelölöm ki, majd kijavítom, ha kezemen megy át a correctura.  
  „De még ha is, másítni nincs erőd" - A ha is nem magyar. („Vagy, ha igen, másítni nincs erőd.")  
  Méltó-e illyen öreg úrhoz''. .. Az öreg úr nagyon
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
s, Mephistós. - Nem lehetne mindenütt más címet adni? Bornirt ember ily esetekből ordítja az utánzás vádját.  
  „Hozsánna, úr! (2-ik személy) ki szent törvényt szabott" (3-ik sz.) Jó volna egyeztetni, kissé visszás.  
  2-ik szin  
  "Verő nap" - ! verőfényt mondanak, verőnapot nem.  
  ,,Ah, milyen édes, milyen szép az élni" - Nem tudom, comma jő-t az az után, vagy élni főnév helyett áll. Mindenkép bajos. Igy kiáltatnám fel Évát: „Ah, élni, élni! mily édes, mi szép!" emphaticusabb is, vers, nyelv is jobb.  
  Mint hogy ha ellenséges idegen- E többször előforduló „mint hogy ha" nagyon kitünteti a vers nyűgét. Tán inkább egy egytagú interjectio kellene elébe: Hah! nézd! ah! mintha.  
  ,Itt kebleden, úgy látszik, hallom azt még." (Az égi zengzetet) - A látszik 'helyett jobb a tetszik, mert nem láthatóról beszél Ádám. Az egész édeskés, modern bókja a szerelemnek, valamint az Éva' complimentje is Ádám szemére.  
  ,fejelne" helyett talán feselne ; az a fejelés először a csizmát juttatja eszünkbe.  
  ,Kétkedve állok mégis újra meg" - kétkedve-e vagy késkedve? Az utóbbi szokatlan.  
  ,az öreg úr " L. fentebb.  
  „mint bamba gyermeket" - Anachronismus Ádám irányában. Neki nem lehet fogalma erről. Később (midőn visióban él) nincs anachronismus, mert mindent tudhat, most még nem  
  ,trágyatúrony" - túronyt nem ismerem. Tán érthetőbb volna, ha nem szebb is: „De trágyadomb gyanánt . "  
  ,Tenyészni kis körödnek lágy ölében" - lágy ölén. - A nélkül is sok a catalecticus (5 1/2) vers sor. Ritkítni kell, a hol lehet, mert végre sem szabály ez a jámbusban, hanem kivétel.  
  araszt" helyett mindenütt jobb arasz, ha csak mérték nem parancsolja úgy.  
  .,Ha aztat élvezed'- :"Aztat elég népies, de megtagadja a nyelvtan.  
  El is lehetne kerülni: „Tudsz, mint az/hogy isten, azt ha élvezed."  
  Még is csak zsarnok ..." Kemény. „Még is nagy zsarnok ..  
  , A dics kissé kitisztul . " Ez a dics így magában szokatlan, a glória helyett, melyet dicsfénynek fordítnak. Azonban látom, hogy erősebb volna; ha megszoknók.  
  „A vén tagadás kísért" … A metrum jajgat. Tagadás, lehetne - U - mert az első syllaba hangsúlyos. De „a vén tagadás" - - U - bajosabb. - De látom, nehéz igazítni, hogy meg ne rontsuk a praecisiót.
[szerkesztői feloldás]
270. sor
 
 
„Segítsetek Ilyenekben mutat
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
nagy lyrai virtuositást ..
Ti elemek, ez olyan, mint a Nagy István fordításában
Az embert nektek
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
. - Hanem rövid, s maradjon.
Szerezni meg.
 
  „Mindkettőt más-más látkör vesz körül." Határozottan hibás a syntaxis. Veszi kell, okvetetlen. Talán így: Mindkettőt más-más láthatár övedzi.  
  „látköröd kivül" - lehet, mint kétség kívül. De megakad ám rajta Boeotia !
[szerkesztői feloldás]
281. sorhoz
 
 
[szerkesztői feloldás]
Áthúzott sorok: A legmagasbat embernek tekinted . -- Talán nem tiszta. Azt akarja mondani: istent is antropomorphisálod, vagy csak ezt: És ember, a mi legnagyobb neked?
 
  „Ép úgy tekintünk meg mit ." - Meg mi szokatlan rend: Mi meg ép úgy tekintünk volna helyes rendben. – „Mi meg szintúgy''- - a vers roszabb, de érthetőbb.  
  „E porvilágot választván'...:" A participium visszás. Könnyű volna segítni: E porvilágra közzénk mért jövél?  
  „Kimérett életet" rosz hang. Szabályos életet?"  
  „De mondta az úr, hogy büntetni fog." – Hiatus is, a meg szócskának nem szabad volna elmaradni: „Megmondta isten, hogy büntetni fog." 304. sor  
  napsugaras napok közt" - egyik nap pleonasmus.  
  3-ik szín  
  Minőnk egykor volt ... " - nehéz. „Mint egykoron volt?"
[szerkesztői feloldás]
347.sor.
 
  „A míg ipar lesz és hǎzǎ belőle" - Tán így: „A mig belőle hon lesz és ipar."  
  „dacolsz a tiszta égnek" - dacolni valamivel. Inkább vesszen a rím.  
  „Mely jár nyomában, a lehangolásban. rímel. Lehetne így: „A mely nyomán jár, a lehangolásban."  
  „De hogyha a hálának pántja" - csúnya ez a nem is tiszta magyar pánt. Kapcsa? csatja? örve? stb.
[szerkesztői feloldás]
378. sor.
 
  „Mit dőre tervvel ember alkotand .. " Nem tudom, magáról szól-e Ádám, vagy másról. Ha az első, akkor visszás, hogy önbizalma daczára tervét dőrének mondja, - ha a leendő nemzedékről, - anachronismus tudrua, hogy dőre tervek is lesznek. Olyannak kell képzelnie ivadékát, mint maga.  
  „segélyed sem szükségelém" - Nem versbe való ez a szükségből faragott szó ! „Ahhoz segélyed tán fölösleges?"  
  cérnaszál" - gemein ez a cérna. fonál kellene inkább. Vagy hajszál etc.
[szerkesztői feloldás]
387. sor.
 
  Néked még dacolhat" L. feljebb.  
  „bir veled dacolni ..." aztán a következő sorban: „S csak is ez az, mi én velem dacol."  
  „Elrejtve zajtalan mert müködik" - az inversio nagyon kemény. - „Hogy, mert elrejtve munkál, s zajtalan."  
  „Hadd meglátnom hát azt a müködést ..." Nehéz a spondeustól. „Hagyd megtekintnem hát e müködést?"
[szerkesztői feloldás]
410. sor
 
  Mely rám befolyhat -"Messze van a praedicatum a subjectumtól. Az incisumok nagyon elfordítják a beszéd értelmét.
[szerkesztői feloldás]
412. sor
 
  silledsz" = sülyedsz . - Az ilyet majd az orthographiánál meg kell javítnunk !  
  „más felettetek ha nincs" - Nehézkes inversio. (Hogy fáztak ápoló gond s kéz ne'kül.)
[szerkesztői feloldás]
462. sor
 
  „Rokon bbat mint a rideg öreg volt". - Rosz vers, rosz hang. „Ki nyájasabb lesz, mint a zord öreg."
[szerkesztői feloldás]
465. sor
 
  „szép szerény fiú az." - az nem kell.
[szerkesztői feloldás]
467. sor
 
  „szēllěm = vělěm" - nem jó rím, mert - U = U U  
 
 
  „Ha felveszem képem, leroskadasz." –
  Ha fölveszem saját képem, leroskadsz
  S eme kis féreg itt megsemmisűl.
  „A mint kértek, már határozások (vannak)". – Nehéz magyarban az ilyen. Vagy határozátok? - úgy jó.
 
 
  „és az egynapos légy " - A légy, egy az hogy nem igen poétai, más meg hogy a catalecticus verset szaporítja. Nem volna jobb: „A százados fa s egynapos rovar?"
[szerkesztői feloldás]
518. sor
 
  „mi változunk csak - " a csak nélkül is ugyanazt az értelmet adná, több emphasissal, jobb verssel.  
  „betöltöd célodat te is hát." - A hát megint kimaradhat.  
  „szorítva az" - hiatus.  
  „Ez visszapillantása az öregnek - " Nem értem tisztán. A másik sor nem tudom, szándékosan rímel-é? Tán könnyebb volna így:  
 
 
  De ifju keblem forró vágya más:
  Jövőnkbe vetni egy pillantatot.
[szerkesztői feloldás]
541-542. sor
 
 
  4-ik szín.  
  „Hiába hivod azt" - A hívod (rufst) magyarban nem teszi azt ki: segélyül. - Talán kéred, noha ez gemeinabb.  
  „mi bűbájt bir sajátul -" veszett hang, rosz syntaxis. „Ki e nő és miféle bája van?"  
  „lényéhez ragadja" - nem volna jobb: „lerántja porban fetrengő magához?"  
  „Mit tegyek tehát?" - Nem volna jobb tegyen (t. i. a bölcs király, kiről a Pharaó beszél), akkor jobban jőne a következő sora Lucifernek. Vagy ott a tudás a subjectum, meg az erő? Nehéz érteni e két sort: „Nincsen más hátra, minthogy a tudás(nak) létét tagadja (a bölcs király) s az erő kacagja (a bölcs királyt); vagy pedig: „nincsen más hátra, minthogy a tudás (saját) létét tagadja, s az erő (ugyanazt) kacagja." - Kell vele tenni valamit, mert „brevis esse laborat, obscurus fit."
[szerkesztői feloldás]
621-622. sor
 
 
 
  „Mit az erős rak, s állítván utódot
  „Jármába, meghal." - Az utóbbi két praedicatumot az olvasó az erősre értheti inkább.
  ,,Miért él a pór? gúlához követ
  Hord az erősnek, s állítván utódot
  Jármába, meghal."
 
 
  „Neked hitvány szám" - Jobb metrumot ad: silány.  
  „Mint a hatálynak én - " a hatály jobb metrum ugyan, mint a kitörlött erő, de ez erősebb.
[szerkesztői feloldás]
644. sor
 
  „Te meg tiltsad be" - hatályos, de erőszak látszik. - „Csititsd le?"  
  „aztat az igával - " - az igával azt.  
  „Hogy āz a népjaj" - „Hogy a nép jajja", vagy e nép jajja, ha speciális vonatkozása el nem maradhat.
[szerkesztői feloldás]
676. sor
 
  „És véled én" - a véled ige is: olvashatja a szórakozott így: „És véled, én ... ? - És én veled. Semmi a metrum!
[szerkesztői feloldás]
687. sor
 
  „A végezet elitélt állata" - Nehéz hang. Talán: „A végzés/végzet arra itélt állata"
[szerkesztői feloldás]
700. sor
(a mit t. i. Ádám elmondott).  
  Mit vágyol mást" - vágyni valamit? Igazítni könnyebb volna: „Mi vágyad más?"
[szerkesztői feloldás]
753. sor
 
  „e hasztalan és dőre fecsegéssel" - a dőre Itt lehetne: balga fecsegés.
[szerkesztői feloldás]
760. sor
 
  „mely arcaidnál" - úgy veszik, hogy arc egy van (Gesicht), orca kettő (Wangen). „Mely arcodat legyinti s elröpül".  
  „Vékonyka porréteg marad utána" = az arcon? - nem, a földön. De amúgy érthetni előbb. - „marad, hol elszáll."  
  „Tanyázik" Lehet s jobb is: tanyáz.
[szerkesztői feloldás]
787. sor
 
  „nem az égrázó fergeteg." - „S mindezt nem ég- s földrázó fergeteg." vagy: - - - - - a mennyrázó fergeteg.  
  „Egyesekből mely egy egészet alkot" - nem zeng. Talán így: „Mely egyesekből nagy egészt csinál."
[szerkesztői feloldás]
802. sor
 
  „Vezess, vezess, Lucifer, új helyemre" (?) - Vezess, v. új célra, Lucifer!  
  „tört reménnyel stb." - Nehézkes. De maradhat is.  
  5. szín  
 
 
  „Nézd, arra ment atyád el
  „Nézd, arra ment el, gyors hajón atyád."
 
 
  „S vezesse közzénk hős atyádat épen."
[szerkesztői feloldás]
824. sor
 
  „Bú emészti itthon" - csak: honn.  
  „Istennek átka űl..."  
  „Csak a szerelmes nőnek van joga."  
  „túlerőre jőne" = jutna, v. kapna.  
  „Ki sem szólít szavazatom miatt"... Miatt nem jó. Ért, vagy végett kellene. - „És senkinek sem kell a szavazat"  
 
 
  „Mit kezdjen már az ember" - németes.
  „Unalmas élet! Mittevők legyünk már?"
  v. Egy gyönge kis zavar nem ártana
  (Nem volna rossz egy-kis zenebona.)
[szerkesztői feloldás]
856-857. sor
 
 
 
 
  „El innen, engem illet e hely itt. ." germanism.
  „Odább ! ez a hely itten az enyém."
 
 
  „Koszorúzzad meg. ." - „Nocsak, virágozd fel az állatot."  
  Nagyoknak asztalánál - " Gazdái asztaláról...  
 
„Unalmas ányjátékoknak nem-e Kopogtat szintén véle bé határa Nehéz. A nem-e nem is jó magyarság. Határ és kopogtat rossz tropus is.
 
 
 
  „Unalmas árnyjátéktoknak vajon
  Nem áll-e majd be rettentő határa
[szerkesztői feloldás]
961-962. sor
 
 
 
 
  „Ah Miltiadesz, mért is jösz, ha nőd
  nem bir örülni jöttödön. - Fiam.
 
 
  „Oltárodnak fölébe szentelem. ." - „Szentelve tűzöm oltárod fölé."
[szerkesztői feloldás]
985. sor
 
  „E hitvány nép csak békót érdemel." Mely (a mely a békóra érthető inkább.) - „Hiszen csak békót érdemel e nép, mely ..."  
  „Mint (az) mely enyém. " - Segítni rajta valahogy, mert erőszakos. „Hát még ha tiszta, mint ez az enyém ..."
[szerkesztői feloldás]
1018. sor
 
  ..Oh igen", - „Óh, nagyon."  
  „Te nő meg, a ki a paradicsomból…" - Másutt nem emlékszik Ádám paradicsomi voltára. És ez tán jobb is.  
 
 
  Nem -e borzongat ..." - Rosz fűzés: Nem borzongat-e? - Az a nem-e mindenütt rosz.
  - No, vitéz, ugyan,
  Nem borzongatja kissé tagjaid
  A torzképü halál hideg szele?
 
 
 
 
  „Nem olyan édes a szabadság ..."-
  „Pedig nincs olyan édes a szabadság
  Neked, a milyen fájdalmas nekem volt."
  (De maradhat is)
 
 
  6-ik szín  
  „Szegletes asztal" (az instructióban) - Vajon nem inkább kerek asztal volt a rómaiaké? - (Lásd pl. Rich: Diction. Antiqu. Mensa).  
  „Ki van köztünk, ki hisz még istenekben -" Sok i, sok k. „Ki hinne köztünk még ez istenekben?…"  
 
"... vagy ki az, dúsabban Ki kedvesét kitartja? ..." Rosz hang, sok k, sok ki ; és a maitress-kitartás modern.
[szerkesztői feloldás]
1102-3. sor
 
  Ha is" = Ha birnád is. (Valahogy a versbe férkeztetni !)  
  „vágyol gyönyört" - gyönyörre vágysz (még jobb, ha nem ikes)  
  „S nem esz meg-é? - határozottan hiba. „S te nem rút féreg martaléka lészsz-e?" vagy: S nem esz meg a rút féreg téged is?
[szerkesztői feloldás]
1131. sor
 
  „ha egy kis vér futott" - germanism. - ömölt.  
  „Jó van jó" = jól van, jól.  
  „Szemedbe tartom" stb. - Sejtem az értelmét, de fátyolozott gondolatnak is homályos.
[szerkesztői feloldás]
1162. sor
 
  „Már benne lappang a fekete halál". Nem jámbus. „Lappangva ég a fekete halál" - inkább menne talán.
[szerkesztői feloldás]
1178. sor
 
  Hippia és Cluvia dala: igen jó gondolat, de lyrai zöngelem nélkül.
[szerkesztői feloldás]
1193. sor
 
  Kisértett a nagyok agyában" - Es spuckte. Német.  
  „Vagy nem vagy-é jól " - nem magyar. A magyar jól van, mikor nem beteg. - Az ilyen jól esik neki.  
 
 
  „Nem jó pihenned férfi-keblemen?
  Ah, jól esik." -
[szerkesztői feloldás]
1225-26. sor
 
 
 
„A boldogság komolylyá hogyha hangol. Azt tartom, mely kacag, nem is valódi nehéz.
 
  „Mintha messze multba szállnék" -
[szerkesztői feloldás]
1237. sor.
- Éva emlékezete a paradicsomra itt sokkal szebben van felhozva, mint az Ádámé fönebb. Igy kellene tán Ádámnak is emiékezni előbbi vételére. Ádám: „Úgy érzem" stb. Itt már homályos emlékezet. Annál szükségesebb kijavítni az 5. scenát.
[szerkesztői feloldás]
1259. sor
 
  „hogy köre legyen" = hogy legyen köre. (Ádám imájában).
[szerkesztői feloldás]
1343. sor
 
  „mint dagadó párnákon" - jobb mint ez: „mint a dagadt párnakon.  
  7. szín:  
  Nem -é látjátok..." - „Vagy nem látjátok?" - Hát nem?...  
  testvér pánttal . .  
  „ Hogy annyi hitvány, aljas tervezettel.. ." A hitványt szintén a tervezet epithetonának lehet olvasni. Substantiv. kellene.  
 
 
  Vagy: „hogy annyi rabló,
  Hogy aljas céllal annyi martalóc,
  Kezében a szent zászlót lengeti."
[szerkesztői feloldás]
1400-1401. sor
 
 
  „ Lesújtom őt" - Az őt nem tudjuk, a népre vitetik-e vagy a szellemre. -- Jobb így: Lesújtom. L.: És ha szellem nála is lesz?
[szerkesztői feloldás]
1414-15. sor
 
  „Nem-é nemesb ..." - Hát nem nemesb?
[szerkesztői feloldás]
1416. sor
 
  "társt" - erőszak.  
  nem-é hiszesz már - Hát nem hiszesz már.
[szerkesztői feloldás]
1448. sor
 
  „S ti még is mindig - Nem kell a kötszó s, mert participium előzi meg.  
  „meztellábas ..." Nem megy, lehetne pőre lábas.  
  „megszámítottak" - nehéz, a stíl, nem a vers. -  
 
 
  Számlálva vannak...
  Mert megszámítvák.
[szerkesztői feloldás]
1578. sor
 
 
  Ha is, mit nyertem? - „S mit nyertem volna?...  
  S így elkárhozott . . . - elkárhozom.  
  Nem-e nagy eszme? - hát nem nagy eszme?
[szerkesztői feloldás]
1724. sor
 
  „Midőn egy éjt meglepte táborát ... - Nehéz.  
  „Nevezetes !" (merkwürdig) - „Ez különös...
[szerkesztői feloldás]
1763. sor
 
  „gátolni már győzelmem..." - győz mindig hosszú.  
  szereslek - nincs mód, flexio-formát csinálni! „Nincs tiltva tán, hogy én szeresselek?"
[szerkesztői feloldás]
1771. sor
 
  Hol szeretni csak nekünk nem szabad." - Szeretni hol csak nékünk nem szabad.
[szerkesztői feloldás]
1818. sor
 
  dacolni mindennek ... - Nem neki, - vele.
[szerkesztői feloldás]
1841. sor
 
  „Szemetlenség" egész más, mint szemtelenség. - „Arcátlanság" lehetne.
[szerkesztői feloldás]
1862. sor
 
 
n
Jegyzet
A.
Arany János
ezt a hat lapból álló „Megjegyzést" 1861. okt. 27-én
Madách
Madách Imre
nak írt leveléhez csatolta, így a Tragédia későbbi javításakor nem volt kezében. Ezért vannak itt-ott bizonyos különbségek e megjegyzései és a Tragédia-kéziratba tett javításai közt; hogy a lényegben azonosak, bizonyítja azt, hogy
A.
Arany János
már elsőre is figyelmesen olvasta el a művet.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
özvegye ajándékozta az Akadémiának, 1898-ban, az említett és több száz más A.-levéllel együtt. Jelenleg az MTA Ktárában van, a Tragédia kézirata mellé kötve. Jelzete: K : 531. sz. függelék.