Aranysárkány fejléc kép
 
A KISFALUDY TÁRSASÁGHOZ NYUJTANDÓ BÍRÁLATI VÉLEMÉNY SZÁSZ KÁROLY II. RICHÁRDJA FELŐL ARANY JÁNOSTÓL  
  Tisztelt Társaság !  
 
Szász Károly
Szász Károly
társ. tag
Shakspere
Shakespeare, William
[szerkesztői feloldás]
!
fordítása, II. Richárd, alulirottnak bírálatra kiadatván, átalában, hogy oly szót használjak, melynél Shakspere-fordításainkra nagyobbat alkalmazni nem mernék, - kielégitőnek találtam. Megkisértem röviden az áttétel jellemzését, s azután kijelölöm hibáit vagy a miket annak tartok.  
 
Szász
Szász Károly
könnyü és szerencsés fordító.
Shakspere
Shakespeare, William
tudvalevő nehézségeivel szemközt többnyire eltalálja, hogyan lehet az eredetinek szóterheltségét magyarban a syntaxis ereje által visszaadni úgy, hogy az értelem ne szenvedjen sokat. Ahol pedig az eredeti szövése lazább, ott Fordítónk azon van, hogy a szószaporitást ne másolja magyarban is, hanem röviden fejezve ki, tért nyerjen a következő, szó és gondolatban túlterhelt sor beférkeztetésére. Ez fordítási előny, kétségkívül, de alkalmatlansága is megvan.
Shakspere
Shakespeare, William
mondatai legtöbbnyire úgy vannak szerkesztve, hogy a pihenő helyek, a kisebb-nagyobb választó jelek a verssor végivel esnek össze; legalább ez a szabály, az ellenkező esetek a kivétel. Ha már a fordító félsorokon kezd, gyakran kell fél sorokon végeznie, s ez által a magyar jambusban az a kényelmetlenség áll elé, mely az eredetiben ily mértékben nincs, hogy a mondat pihenői gyakrabban esnek sorközépre, mint sorvégre, a mi olvasva is kellemetlen. Fordítónk e félsoros megállapodást sokkal sűrűbben használja mint
Shakespere
Shakespeare, William
; részint azért, mert mint fönebb mondám, az előző sorból valamit megnyert, részint mivel az angolt nem tudván beférkeztetni a magyar sorba, még egy darabbal meg kellett toldania s átvinnie a következő sorba.  
  Az ily fél, vagy darab soros megtördelést leginkább az igazolná, ha a fordító abbeli törekvését, hogy az eredetit ugyanannyi sorral adja, szembetűnő siker koronázná. De a jelen fordításról sok helyen nem mondhatjuk ezt. Átalában tíz sorra egyet, olykor kettőt is vehetünk a foglyosabb helyeken, hol a magyar hosszabb az eredetinél. Arra azonban, hogy
Szász
Szász Károly
a magáéból sor- vagy hézagpótló szavakat, mondatokat költött volna hozzá, oly toldalékot a mi
Shakespere
Shakespeare, William
ben nincsen, mondhatni példát sem találtam. Az ellenkező eset, mely a mi Shakespere-fordításinknál bajosan is leküzdhető, hogy t. i. valami, egy jelző, egy játék, egy árnyalat kimarad: gyakoribb, de itt is meg kell adnunk, hogy többnyire szerencsésen választotta ki, mit hagyjon el, mit tartson meg; a mi észrevételem e tekintetben fölmerül, alább a részletes jegyzések közt fogom előadni.  
  Ennyit a fordítás alakjáról átalában. Mi az értelem visszaadását illeti: azon apró árnyalatbeli különbségeken kívül, melyek szintén részletes jegyzeteimben lesznek elősorolva, egy pár helyet találtam, hol úgy vélem, hogy a fordító nem helyesen értette
Shakespere
Shakespeare, William
t. A fordításban (I. felv. 8. lap) ezt mondja Norfolk:  
 
 
  Bár a fenség iránti hódolat
  Nyelvemre zabolát vet, s szabadon
  Nem enged azt bocsátnom, mely különben
  Nem állna meg, mig kétszerezve mind a
  Rágalmazó torkába vissza nem
  Lökné a vádait. De nem tekintve
  Királyi származását s hogy rokon
  Fejedelmemmel: íme bátoran
  Állok vele szemben és arczul köpöm.
 
 
  Ez határozottan azt mondja, hogy Norfolk nem tekinti. föl se veszi Bolingbroke királyi származását, hanem leköpi, annak dacára.
Shakespere
Shakespeare, William
nél nem találok ily határozott dacot:  
 
 
  Setting aside his high blood' s royally,
  And let him be no kingsman to my liege
  I do defy hím, and I spit at hím, etc.
 
 
  akkor tenné, ha király rokona nem volna, úgy hogy az értelem, hevenyészett fordításom szerint, ilyen formán üt ki:  
 
 
  Bár a fönség iránti hódolat
  Tilt féktelen bocsátni nyelvemet,
  Mert meg se állna, mig torkába vissza
  Nem dobná kétszerezve, vádjait:
  De számitsuk le, hogy fejedelmi vér
  S ne légyen ő királyommal rokon:
  úgy szembe állok és arczul köpöm.
 
 
  Ebben az van kifejezve, hogy csupán a király iránti tekintet tartóztatja, hogy arcul nem köpi.  
  Midőn a két ellenséges baj-vívót a király száműzi (I. felv. 27.1.), beszéde egy helyét így fordítja
Szász Károly
Szász Károly
:  
 
 
  Csak nagyravágyás és sasröptű gőg
  Sarkalta egymás ellen szivetek,
  Irigy vetélyre, mely mindent gyülöl
  Ki égvívó útjában áll, avat
  Fölverni békénk édes gyermek-álmát
  Honunknak enyhe bölcsejében, az
  Költé szilaj csatára, érczdobok
  S bús harsonák visszhangos moraján
  Föl-föl riadva, kardotok vasát,
  Hogy elriassza rettentésivel
  A bék' galambját, míg végtére itt
  Rokonaink vérében gázolunk ...
 
 
  A körmondat az eredetiben is túlterhelt, csavaros, s talán interpolált is. Körülbelül így volna: „És mivel szemeink gyülölik iszonyú látványát a polgárharci sebeknek, melyeket szomszédok kardjai szántottak (s itt következik egy hosszú parenthesis), s melyek így felriasztva zörgő doboktól stb. (t. i. a szomszéd kardok) elriasztják a békét stb. . . . tehát számkivetünk benneteket." S véleményem szerint ez a constructio a helyesebb. Lehet azonban olvasni parenthesis nélkül is: akkor ilyenforma fordítás kerül ki:  
 
 
  Csak nagyravágyás és sasröptű gőg
  Sarkalta egymás ellen szivetek,
  Irigy vetélyre az lovalt fel így,
  Fölverni békénk édes gyermek-álmát
  Országunk bölcsején: mely (a gyermekálom) fölriadva
  Zörgő siket doboktól harsonák
  Viszhangverő rémületes zajától
  S a bősz aczélok döngetésitől,
  A drága békét el fogná zavarni
  Csendes honunkból, és ön - (min:) rokonink
  Vérén tiporni kényszerítene:
  Számüzetéssel büntetünk ezért.
 
 
  Semmi esetre sem pusztán a két bajvívó kardjáról van szó, hogy az riasztja el a békét: a which vagy a neighbours' swards-ra, vagy a gentle steepre vonatkozik.  
  A mi észrevételeim még ezen kívül az értelem árnyalatira, a kifejezés erejére, a nyelv költőisége, magyarsága iránt, a verselés felől stb. lehetnek, azokat immár vegyesen adom, a lapok száma szerint következő sorral.  
  4. lap. A személyzetben: „Sir Scroop Stephen": miért ez Stephen, ha fönebb Gaunt János? - Továbbá a Sir cím csak a keresztnév mellé jöhet. Sir John, de soha sem Sir Russel.  
  5. lap. Jelenés.
Shakspere
Shakespeare, William
scene-it jobb volna átalában színnek fordítani, mint
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
már tette is, miután azok nem valamely személy megjelenésétől, hanem a színhely változásától függnek. Egy scenában több jelenés, távozás történik.  
  5. lap: . . . vagy, mint hű alattvaló, - Ot áruló szándékon érve, - méltán". Nehézkessé teszi az interjecta, midőn a kérdés egyszerűen ez: vagy méltán?  
  6. 1. „Az ég, a földre benned irigyen". - Nehéz. Azt akarja mondani: „Mig az ég, megirigyelve benned a föld szerencséjét."  
  7. 1. „Hogy áruló vagy, áruló s hitetlen." A miscreant gonosztevőt is tesz; inkább így tenném: „Hogy áruló vagy és gonosztevő."  
  7.1. „annak igen , igen rosz, hogy élj." - Jegyzéssel is támogatja forditó, de mégsem fejezi ki, a mit az angol good (better, his betters stb.) szóval fejez ki, t. i. az előkelőség fogalmát. Talánitt az értelem kedvéért helye lett volna sorbővítésnek, s akkor vissza lehetne adni a játékot előkelő s alávaló szókkal.  
  7. 1. „hű kardom megfelelje" . . . Erős catachresis; az erőltetés annál inkább látszik rajta, mert rím szó. Megfelelni valamit? - nem tudom, hogy magyar szólás volna. Javítni lehetne így: . . . e helyen (rím) . . . hű kardom ráfeleljen." felelni olykor annyi mint felelni érte.  
  - „A vér heves, le kell csapolni azt." Nincs meg az ellentét.
Shakspere
Shakespeare, William
nél: hot, cold ellentétele van.  
  8. 1. „Hogy itt hallgatni tudnék, mint a hal." A játék elég jó, de
Shakspere
Shakespeare, William
nél itt nincs játék, csak annyit mond: nincs oly béketűrésem, hogy elcsititsanak s semmit se mondjak. „Hogyha leszídnak, békén türjem azt."  
  - „Gyalázatosnak, gaznak állítom, s előnyt ajánlok." - Kimaradt egy jelző: a gyáva (slanderous coward), pedig az lényeges, mert azért ajánl előnyt a vívásban, odds-t (a mit a német vor-nak mond), mert az gyáva. Ilyen formán kellene: „Előttem ő egy hitvány s gyáva gaz"; vagy pedig „És gyáva, gaz hitványnak nevezem, s hogy az kitessék, ím előnyt adok." És ennek megbizonyítására kész az Alpesekhez stb. is elmenni (a mi a következő sorokban foglaltatik), nem mint
Szász
Szász Károly
fordítja: a mostani perpatvarért, melynek nem lehet oly hosszú póráza. Azért mondja később, mintegy visszatérve a vita tárgyához: Mean time stb.  
  9. lap: „Lemondok im, királyi vérjogom Előnyiről, mikkel - nem tisztelet - De gyáva félelemből takaróztál" - A fordításban ezt meg sem érteni. A föntebbi helyre vonatkozik, hol Norfolk csak azért nem köpi arcul Bolingbroke-ot, mert a király rokonát nézi benne. De láttuk, hogy a fordítás annak dacára is leköpi; így hát Norfolk nem takaródzott a királyi vérjog előnyeivel.  
  - „Kardomra esküszöm Melynek érintése lovaggá ütött." Nem gondolom, hogy Norfolkot saját kardjával ütötték volna lovaggá, s az angolban sem this sword van, hanem „by that sword" Ama kardra.  
  „Melynek érintése lovaggá ütött." - / - - / - / - - / - . Hogyan ez jambus? inkább a sapphoéhoz hasonlít.  
  - „Lovagi törvényszék" (knightly trial) helyett: „királyi parancs"  
  - „Katonák zsoldja." (lending for soldiers) helyett egyszerűen hadiköltség.  
  10. 1. Forditó az angol név előfordultát szándékosan kerülni látszik. Angol történeti darabban miért?  
  11. 1. „S im esküszöm is, őseim nevére, hogy kardomon fog feketedni vére." Bolingbroke így hamisan is esküdhetik.
Shakespeare
Shakespeare, William
még hozzáteszi: vagy meghalok, (or this life be spent). Forditónál nincs ez alternativa.  
  „He is our subject, Mowbray, so art thou." E sor kimaradt, pedig rímelő sor, e szerint: aligha scurius.  
  12. 1. „Frankhonban jártam, a királyné után". Nem fejezi ki elég tisztán, hogy a királynéért, a királynét hazahozni (to fetch his queen).  
  „Mi téged illet nemes lord Lancaster". Jambustalan jambus.  
  - „Ezek bűneim." Csak egyet vall be; this is my fault.  
  - „S im odadobom én is zálogom E vakmerő lábához, hogy legyen tanu:" már t.i. a keztyű vagy Bolingbroke? Nem tiszta szórend.  
  13. 1. Phisician - incision rímet nem vette észre a fordító. „A mély harag igen mély sebet üt." Az incision-t sebészi műszóval kellett volna visszaadni. Ugyanis azt mondja a király, hogy tisztitót ad be, vérbocsátás nélkül; ezzel ellentétben mondja, hogy a mély bosszú mélyen metszi föl a sebet.  
  14.1. „Is őrzi." - Is-t a sor elejére jobb költőink sohasem vittek át.  
  - „Keztyűjét vissza add." A király azt mondja: „add ide keztyüjét nekem." (give me his gage) Van benne különbség. Miután ellenfelének nem akarja adni, a király maga venné el tőle.  
  15. l. 'Ily bűntől istenim őrizzenek."
Shakspere
Shakespeare, William
nél egyesben God áll, s ez jobban is illik a kegyes lovagokhoz.  
  'Hah, nyelvemet kivágom inkább . . . Nincs az eredetiben, csak az, hogy elharapja.  
  - "Kiköpködöm a számból messzire . . . Ez árulónak undok képire." t.i. a nyelvét. Amesszire toldás a rím kedvéért, de aztán nem vág, hogy messzire is köpdösi, s a vele szembe állónak a képire is; a mi bizonyosan nincs oly messzire.
Shakspere
Shakespeare, William
: "And spit it bleeding . . . in Mowbray face."  
  - „A gyűlölet kérdését . . ." Az ellentét elvesz. The swelling difference of your settled hate. Hanem, kivált rímes helyen az efféle kényszerüség ki nem kerülhető.  
  17. 1. „ . . .enéletedhez" 2-dik személyben en. Ez csak 1-ső személyhez járulhat.  
  18. 1. „Nagyok szivében a kislelkűség." Kevesellem a szót. Cold cowardice. „Nagyok szivében a gyávaság fagya."  
  19. 1. „Ne mondd ezt türelemnek, gyávaság ez." Egy sor: „In suffering thus thy brother to be slaughter'd" pusztán így adva vissza: „Bosszútlan hagyva azt," kissé homályos szerkezet, a föntebbi sorok „veszni hagyva, azt" - „Nem mond ezt", után.  
  20. lap „Csak előlépni vágy." Az előlépni helyett, mely avandsirozást is tesz, jobb volna tán: „szembe szállni."  
  - „Hirnök." Kár hogy a Heroldra nem tudunk jobb szót. (Nem lehetne, az egyházfi, vőfi példájára: bajfi vagy efféle? Vagy a címer szótól származtatni?) A hírvivés nem lényege a heroldi szolgálatnak.  
  21. 1. „mi végett van vitád?" - Miatt volna kellő szó.  
  22.1. „S törvényeink szerint vedd esküjét." A formally-t valahogy be kellene szorítani: Eskesd meg, forma és törvény szerint." A cerimonia még lényegesb itt, mint a törvény.  
  - „Halál fején, ki oly merész leend, És vakmerő: átlépni e sorompót." Mintegy felteszi, hogy valaki bizonyosan átlép. Talán így: „Ne merje senki fejvesztés alatt átlépni a sorompót vakmerőn." Annál inkább, mert: „oly merész leend: átlépni" német syntaxis.  
  23. 1. „Hadd ünnepélyes és nyájas bucsút Vegyünk barátinktól." Az elszakítás erőszakos, s a hangsúlyt az ünnepélyes szóra teszi át.  
  23. 1. „Ugy áldjon ég." So be thy fortune in this fight." Kissé rövidre fordítva.  
  - „tear-spear" rím nincs visszaadva.  
  - „Könny ne fertőzzön egy nemes szemet se." Rossz hangú is, meg az óh-t is szeretném elől: (o, let no noble eye . . .) : „ó, ne gyalázzon köny daljás szemet Ha Mowbray itt elontja véremet." Erős talán így az affectus.  
  - „Dicső uram, király." (My loving lord): „Szerette jó uram."  
  24. 1. „. . . Kettős erővel" s mindjárt rá: „Erős kezekkel" Az első lehetne erély (vigoux).  
  - „Páncélomnak imáddal . . ." stb. Hatásosb szórend lenne talán: Oh adj erőt imáddal fegyverimnek.  
  - „És Gaunt nevének új fényt adjon az"; nyomatékosb szórend: És adjon új fényt Gaunt János nevének.  
  - „Igaz ügyedben segítsen meg ég." Erősen gágog. („Igaz ügyedben ég nyujtson segélyt," vagy valami efféle.)  
  - „Légy mint a villám, gyors és erőskezű." Mintha a villámnak is keze volna e mondatban.  
  25. 1. „Mint e vidám szív . Dancing soul. Kevés. Repeső lélek kellene, - „peers, years; jest, breast" rímek nincsenek.  
  Egyébaránt ezután nem jegyzem a rímeket. Van ugy, hogy fordítónk kihagy egyet kettőt, van megint, hogy rímel, a hol az eredeti nem.  
  - „ . . . kezdődjék a csata." E szó, párviadal helyett többször használva. De bár a bellum a duellumból lett, még sem tartom helyesnek a párbajt széltire csatával forditni.  
  27. 1. „ . . . mely mindenütt gyűlöl Ki égvívó útjában áll. . . ." Az égvívó epithetonon kívül, nem találom eredetiben.  
  - „Nem ér virágzó mezeinken a kalász." Csak két dactylussal lehet scandálni. (Nem ér dús földjeinken a kalász.)  
  - „Halálbűn alatt ne merj visszatérni." Nem gondolom, hogy szabad így mondani: halálbüntetés, fejvesztés alatt igen; de amúgy nem. Még az angolban is: rain of life.  
  28. 1. „Nem ily nagy büntetést - Mint így világul kidobatva lenni - Érdemle szolgád . . ." A mint nem kell oda. „Nem így világul .. ."A dobatva is elég volna egyszerűen „dobva". „Kidobva lenni a világba így - "  
  - „Nyelvem börtöne: kettős vasráccsal . . ." Elvész az eredeti tisztasága: „Szájamba börtönözted nyelvemet." (You have enjail'
[szerkesztői feloldás]
?
.)  
  31. 1. „Egy ujjnyi gyertyám körömig leég, S nem hágy fiam jöttén örülni még." Az első sor igen derekas; de a másik a rímért gyönge, a még: ujra, ismét, viszont helyett halvány dolog: s az eredetiben lévő blindfold death ellentéte, a gyertyával, egészen elvész. (És a vak halál nem engedi látnom többé fiamat.)  
  32. 1. „Kóstolva édes sok falat, nehéz Ha megemésztjük . . ." A meg itt bevégzettség, perfectum értelmet ad az emészt szónak: mintha azt mondaná: akkor nehéz, ha meg van emésztve. Továbbá az édes és nehéz közt nincs az az ellentét, a mi az angol sweet és sour közt. Magyarul lehetne: Savanyu gyomrot csinál vagy: „savanyt szül a gyomorban."  
  - „Oh, ha idegen, Nem ítéltem voln' el oly hidegen." A rím erősen cseng, de nem mondhatja Gaunt hogy hidegen ítélte el fiát.
Shakspere
Shakespeare, William
nél az van, hogy: ha idegen lett volna, nem öngyermeke, engedékenyebb lett volna Gaunt elsimítani a hibáját, de így az álszemérem szigoruvá tette. Ezt nem mondhatni hidegségnek.  
  - „A részrehajlást kerülém, s vele (a részrehajlással?) szóm ennen éltemet metszette le." Vele itt azáltal helyén van.  
  33.1. „Öcsém isten veled, bátya végy bucsút." Ereticus láb nélkül nem tudom skandálni.  
  - „A bujdosó lépés nehéz súlyát Nézd mint nehéz kőt, melybe foglalád." stb. Thou art to set: melyben foglalandó vagy. Jövőről beszél.  
  34. 1. „Mint vándorkönyvet, bútól láttamozva." Nem rossz kép a mondottak után, de az eredetiben semmi sincs belőle.  
  - „legjobb tanitó, legfőbb erény." Nyomatékosb rend: Legjobb tanitó ez, legfőbb erény." A jambus sem rosszabb így.
[szerkesztői feloldás]
Az eredetiben ez áll: that I was a journey-man to grief s a szójáték az, hogy journey-man azt is teszi utasember, azt is: napszámos. E szójáték visszaadható nem lévén, helyébe véltem amazt a képet tehetőnek. (
Sz. K.
Szász Károly
)Az eredetiben ez áll:
 
  35. 1. „A bú marása sose mérgesebb Mint hogyha csak karcolja a sebet." Bited, but lanceth not. Nem érzik ki belőle az eredeti: Mintha csak rágja, de nem metszi föl sebészileg a sebet " A bú marása úgy legmérgesebb, ha rágja, s föl nem metszi a sebet."  
  36. 1. „ . . . meddig kisérted el a magos Henriket?" - Mi ez? Eredetiben high Henry s ezután highway szójáték van: a mit nagy Henrik, nagy útig" kitett volna némileg. De így szokatlan, magas Henriknek semmi haszna nincs, mert fordítónk az alsó útig kisérteti: tehát a szójáték sem igazolja a magas szót.  
  36. 1. „Csak a nyugati szél Mely szembe fútta kényes arcaink. " Észak-keleti szél van az eredetiben. Hova is mentek volna nyugatra, számkivetésbe indulván. Felszél. (north-east wind.) „A felszél ugyan, stb. fölkelté alvó csúzomat."  
  37. 1. „De ha e szó: isten veled! nehány órát adott a számüzetés határihoz."
Shakspere
Shakespeare, William
éveket is mond.  
  - „Ha száműzetését megemésztik az évek."
Shakspere
Shakespeare, William
nél egyszerübben: ha az idő visszahívja őt a számüzetésből.  
  - „Fog-é sietni karjainkba? Ugy is lehet érteni, vajon hazasiet-e, haza jő-e? Eredetiben: vajon akkor barátjait látogatni jő-e (vagy mint ellenség.) A fordításban Richard attól látszik félni, hogy a számüzött haza sem jő többé: holott attól fél: úgy jő-e mint barát, vagy ellenség.  
  - „szórva . . . Kézmívesekre nyájasságait." Angolban craftsmen és játék craft of smiled. Vissza lehetett volna adni - mester és mesterkélt mosoly által.  
  II. felvonás  
  41. 1. A lemenő nap stb. . . tovább marad emlékbe, mint a rég elmult idő, bár emlegetve még. Toldás, Némi contradictio is van benne. Shakspere egyszerűen: things long part: a rég elmult dolgok.  
  - „melynek hullámain Édes gyönyörrel ring az ifjuság. A venom sound elmaradt. (Dalról, zenéről van szó.)  
  - „Nincs oly silány haszontalanság . . . A mely figyelmét nem venné igénybe." Rossz a syntacticai hangsúly. „A mely figyelmét nem igénylené."  
  42. 1. „Lágy fuvalom Soká tart, bősz vihar hamar kitombol..." Nem igaz.
Shakspere
Shakespeare, William
nél: Csendes eső (shower) soká tart, zápor (storm) hamar kitombol. E már igaz.  
  - „a tulságosan sarkantyuzott ló lankad s összerogy."
Shakspere
Shakespeare, William
nél: hamar elfársztja lovát, ki idő elött s erősen sarkantyúzza. (:a vetimes szó ismétlésében van a játék.) Tehát: „idő elött sarkantyúzott ló megfárad hamar."  
  43. 1. „Hah, Anglia, mit vad tenger körít" - triumphant sea. Azt akarja mondani, hogy már a tenger diadalmaskodik ellenein (A spanyol flotta.) Ez így elvész.  
  - „Rongyos papírnak hitvány lánczain."
Shakspere
Shakespeare, William
anachronismus nélkül pergament mond. (parchment.)  
  44. 1. - „a tüzes csikót a sarkantyú ingerli még." Természetesebb szórend: a sarkantyú még elvadítja."  
  - „hogy állunk, vén Lancaster?" Kissé vastagabb árnyalat, mint
Shakspere
Shakespeare, William
nél (What, comfort man ! How is't with aged Gaunt?) A király könnyedén szól, de nem insultálja a haldoklót.  
  - „Kit kor avít és nyavalya lankaszt el" stb. A szójáték nehézségével meglehetősen megbirkózott a forditó: de mégis az eredeti részben meg van másítva és rövidítve; holott magával a lankaszt szóval közelebb is lehetett volna járni a szöveghez. „Mint lanka szük út" annyira erőltetettnek látszik előttem, mert a lanka szót széles, lejtős térekre, nem szűk utra, tudom alkalmazni, s itt nagyon fölösleges epithetonra esik a szójáték, mely úgy jó, ha elmaradhatlan a szó, mellyel játszik. - Gaunt azt teszi kopár, száraz, elasszott. Ezzel játszik
Shakspere
Shakespeare, William
.  
 
 
  „Vén Gaunt, valóban, s minthogy vén, kopár:
  Unalmas böjtöt tarta bennem a bú,
  S a ki böjtöl, nem kopár-e az,
  Soká viraszték alvó Angliáért,
  S ki virraszt az sovány lesz és kopár.
  Mi más atyának tápláló gyönyör
  Nagy böjt nekem: fiam tekintete;
  S e böjttel engem kopárrá tevél
  Kopár a sirnak, mint a sir kopár
  Vagyok, mely csak csontot méhébe zár
 
 
  (A szójátékot, melynek mulhatlan a néven (Gaunt v. Lancaster) kell lennie, el nem ejthettern.
Sz. K.
Szász Károly
)  
  Körülbelül ilyen az értelme. Fordítónk ezt igy adja:  
 
 
  Oh, jól illik e név reám Lankaszter:
  Kit kor avit és nyavalya lankaszt el !
  Öreg korom lelejt a sir felé
  Mint lanka szők ut, s lankadtan mék belé !
  Laknak elég szűk, de ha lankadt szín s erő
  Ván bátyádnak jó, hisz Lancaster ő.
 
 
  45. 1. S te benne, jó híredben betegen." Erőltetés. Azt kellene fordítani: S te benne, a beteg, jóhíredre nézve.  
  47. 1. „Élj meggyalázva és gyalázatod." Jobb volna „de" gyalázatod.  
  - „Feküdjék súlya lelkeden." Két sor az én szövegem szerint kimaradt. „Vigyetek ágyba, és onnan ki a sirba; szerettem élni, ki a szeretetet s becsületet birja."  
  48. 1. „Kik lázadozva méregül élnek ott.'' Mérgűl. A vers is jobb.  
  50. 1. „ . . .légy Te 's nem magad." (Be not thyself.) Nem könnyü elérteni. Tán így jobb volna szünj meg Te lenni te.  
  52. 1. „ . . .a nemességet háborgatá." - Kivonat. Szószerint: A nemességet megbirságolta régi perpatvarokért.  
  53. 1. „Pazarb a béke most, mint rég a harc." Nehezítve van az eredeti.
Shakspere
Shakespeare, William
egyszerüen azt mondja, hogy Richard „többet költött békében, mint ősei háboruban." Lehetne így: „Békére többet költ, mint hadra ők."  
  „Fölötte átok és viszály lebeg." Dissolution. Jobb volna romlás.  
  „ Urak, távolról zúg már a vihar." Talán közelebb járna így: „De lám, mi halljuk a vihart, urak: Mégsem futunk keresni menhelyet."  
  „Nem, a halál odvas szemében is éltet . . ." nem birom scandálni. Vége felé nem szeretem az anapestust.  
  54. 1. „Bár meg nem mondhatom: Milyen közel van mentő csolnakunk." A mondhat nem fejezi ki határozottsággal, hogy: nem meri meg mondani. I dare not.  
  55. 1. „Hazánk törött szárnyát feloldani." Törött szárnynak nem ér a feloldás semmit. Az angol imp out kifejezést használ: mintegy új szárnyat oltani a törött szárnyba.  
  57. 1. „Csak bánatod lát ott képzelt okot." Kivonat. „Ha látszik, csalfán látja búd szeme, Mely képzelt dolgon sir, való helyett."  
  57. 1. „Hogy, bár legyen csak üres gondolat, Szivem szakad meg a bú, gond alatt." Nagyon értelmez csak. Rím nélkül ez közelebb járna: „Hogy bár gondolva mitsem gondolok, E semmitől majd meg szakad szivem." Rímel úgy is: Hogy bár gondolva semmi gondolat Nem jó, e semmin szivem megszakad.  
  58. 1. „Az isten őrizz!" Igy sohasem hallottam. Épen olyan volna mint: Az öcsém, ne búsulj. - Lehetne itt: „Ne adja isten."  
  59. 1. „Égben van vigasz." - Égben a vigasz.  
  60. 1. „Most ünnepére gyász órája jön" Ki van szépitve az eredeti metaphora, s elvesz. Tobzódás után a mámor. (Katzenjammer.)  
  - „Későn jövék." Germanismus: érkezém helyett.  
  - „Kimaradt: „Hold, take my ringt.." „Ne a gyürüm" Azért ad gyürüt, hogy meghiggyenek a szolgának.  
  „Ma, idejőve." Magyarabban: Jövet ma épen bészólottam ott."  
  - „ . . .Kellenék." Van kellik?  
  - „Elől hátul minden merő zavar." Ez is jó. De a körömre égésnek is ott kellene lenni: „every thing is left at six and seven."  
  62. 1. „Irland felé a szél majd hirt viszen, de vissza nem." Némi különbség az árnyalatban. „Irland felé jó szél fú vinni hirt, De vissza nem. -"  
  62. 1. „Aztán a királyhoz oly közel valánk, hogy kész a gyülölet Ránk is fölsége ellenségitől." Magyaráz . . . „aztán a királyhoz oly közel valánk, hogy a gyűlölet is közel van hozzánk, ellenségitől."  
  - „Ha ők ítélnek. . ." „Ha rajtok áll ítélni: minket is."  
  - „Bristol castle." Lehetne Bristol vár; hang jobb, vers jobb. „Tüstént menekszem Bristol vár felé."  
  - „A bősz néptől kevés jót várhatnánk." Halvány. Little offices will performe for us. Keveset ceremóniáz velünk. „Én is veled. A bősz nép nem sokat tréfál velünk, de széttép mint kutya, Ha kézre kap."  
  - „Nem, a felséghez." „A királyhoz."  
  63. 1. . . .örökre válunk hárman el." Inkább „Itt" a sor végére.  
  - „Ki tudja, hátha. ." Nem rossz, de kissé meszszi jár. „Azaz, ha York legyőzi Henriket."  
  - „Szegény öreg Jork, mit magára vett." Nem magyar. Vállalt.  
  - „Mégegyszer és örökre." „Egyszerre, mindenkorra és örökre." A következő sor aztán lehetne így: „Még tán találkozunk. Félek soha."  
  64. 1. „Pedig remélt élv alig kisebb gyönyör." Creticus láb. „Pedig remélt élv csaknem oly gyönyör."  
  65. 1. „Ilyen határozott még nem vala." Más. Was not so resolv'd. Nem ily szándékkal volt; nem így gondolkozott.  
  Kit nem látánk soha. Elvész a játék. Nem feledhetjük azt, ki emlékünkben sohasem volt.  
  66. 1. „a számüzött."
Sh.
Shakespeare, William
„banish'd traitor." gunnyal.  
  - „minden fáradást" - „érte fáradást"-is kellene mondani.  
  - „S én azt felelem Lancasternek." Szószerint, de magyarul halvány. „Uram, ha mondom; Lancasternek."  
  68. 1. „Melynek, lehet, csalárd álarca." Nincs angolban a lágyító lehet.  
  - „Lábaddal angol földünket tapodni." Illetni egy por szemét: az eredetiben sokkal élesebb.  
  - „Harci fegyvered." Ostentation of despited arms. Nagyonis egyszerü visszaadás.  
  70. 1. „Tiltatva." Ezt a passivát senki sem használja. Eltiltva ha jöhetne a sor elejére, sokkal jobb volna.  
  - „Méltatlanság esett a hercegen." To much abus'd. Nem volna jobb: Nagy bántalom?  
  71. 1. „Ki igy pártjára áll." Erősb az angol you.  
  - „Jó, látom én a harcnak czélzatát." Egy helyben hagy, két jó ellenmond. Jó, jó kellene. Angolban is well, well. „Jó, jó, tudom mi célja harcotoknak."  
  72. 1. „Bushy, Bagot és társaik." Gyenge. Complices: cinkosok.  
  - „E közjó rut penészi. „Caterpillars. Penészt letépni nem is igen lehet. Hernyó, vagy féreg vagy olyasmi kellene.  
  - „Mező Walesben. Camp. Tábor.  
  - "Isten velünk." Sokszor van már így. Itt a veled is alkalmas.  
  73. 1. „Csillaghullás szaladgál az égen." Tág. And meteors fright the fixed stars of heaven.  
  - „Nézd ! vérben mén a nap le: vészt jelent." Thy sun sets weeping. Napod könnyezve (Vagy: felhőbe) mén le stb.  
  III. felvonás  
  75. 1. „Bontván határim" Disparkid my parks. Gyenge. (Talán: kurtítva kertem.")  
  77. 1. „Ne adj gyönyört, kéjt, enyheket nekik." - Ne adj gyönyört, kéjt, holló-vágyaiknak." (ravenous sens. Lényegesnek látszik.)  
  78. 1. „Meg is bir, bárki mit mond, tartani." In spite of all. Bárki ellen védeni.  
  - „Az ég segélyét megragadni kell." Divatosan rossz nyomaték. Meg kell ám ragadni.  
  79. 1. „S a barlangokba szór villámokat." Nem fejezi ki: guthy hole. S a bűnbarlangba szórja fény-nyilát, (v. sugárit.)  
  - „Igy álla tolvaj, áruló Bolingbroke." Igy jár.  
  - „az éjen át tombolva járt." Tombolva dőzsölt.  
  - „S ember lehúll, bús angyalok küzdenek." Scantiója?  
  80. 1. Egy napi késés, félek, éjt borít." Ez jelen, vagy jövő: pedig hath clouded mult. Éjt borítva, v. borított. Tudniillik már elkésett Richard.  
  - „és e végett? Miatt volna.  
  - „Ki jót akar, mellőlem elszalad. Nem kellő kifejezés. That will be safe. „Ki félti lelkét." „Ki megmaradni (v. bizton lenni) vágy, tőlem szalad.  
  81. 1. „Nem ér fel húszezerrel a király neve?" Hat láb? „Nem húszezer már a király neve."  
  - „egy kis alattvaló." Szószerint. De lehetne rossz alattvaló, mint rossz (kis) gyermek.  
  - „Mit féltek, király kedvelti?" „mit néztek alá király kedvelti? Nem fönség vagyunk-e? Föl, égre nézzetek!"  
  - „Fülem, szivem egyképen készen áll." Rossz hang. „Fülem, szivem, készen van egyaránt."  
  82. 1. „Mint viharosnap(on) felhőszakadás Dagaszt fel minden ezüst patakot, Mintha szétfolyna könyben a világ."
Shakspere
Shakespeare, William
, magát a viharos napot hasonlítja Bolingbrokehoz, de az a felhőszakadásra ép úgy állhat; hanem a viharos nap (napon helyett) zavar, és egy szép vonás: hogy a patak vízbe fulasztja partjait, el van mosódva. Talán lehetne kissé bővebben, így:  
 
 
  Mint vésznapon a felhőszakadás
  Mely feldagaszt minden ezüst folyót (River)
  Hogy vízbe fojtja partját, mintha csak
  Szét folyna könyben, az egész világ:
  Ügy áradoz Bolingbroke bősz dühe
 
 
  82. 1. Sisakkal ellened, lágy hangu fiak." Scantio? (Az utolsó láb anap.) Kár, hogy mind a womans voice, mind a femále joints elvész.  
  83. 1. ". . .ezért lakolni fognak." Gyöngéllem. Their heads. - . . .esett el fejük." . . .„hullt le a fejök." Természetesebb volna.  
  85. 1. „Szálkával ezt az ércet át - s kifúrja" Átdöfi.  
  „S nesze neked király." Farewell. Vastag. „Jó éjszakát király!"  
  - „No csak tegyétek kalaptokat fel." Inkább tenném: mit süvegeltek? Mért húsnak, vérnek e gúny-tisztelet? El a szokásos, cifra hódolattal!  
  - „De küzdve halni: halálért halál." Death destroying death. Nem úgy értem: A dicsőségre viszem. „De küzdve halni: legyőzött halál; Halj félve, hitvány rablélek valál." Nem szelid bárány a servile breath.  
  86. 1. „Az északi vidéket átadá, S a déli rész is mind fegyverkezik." Tán erélyesebb volna: És mind feladta már az északot S a déli rész is mind fegyverben áll.  
  87. 1. Mit mondotok még? . . . „Mit szóltok most? . . . "  
  - „Oda hol a vetés reményinek." Tollhiba lesz. Reményvetésinek.  
  - „Richárdnáléj van, Bolingbrokenál a nap." E lusta vers helyett nem volna jobb: Richard az éjfél, Bolingbroke a nap.  
  89. 1. Sir Scroope Stephen. Lásd legelül. Sir Scroope nincs csak Sir Stephen Scroope vagy Sir Stephen.  
  90. 1. „. . .jog s birtokomba." Nehéz az ily divatos kapcsolatot szavalni. Nincs is
Shakspere
Shakespeare, William
nél jog, lehet egyszerűen: és birtokomba.  
  92. 1. „Megnyilt kelet tűzcsamokából elé." Scantio? tűzkapuján.  
  96. 1. „ . . .Oh, vagy űzzünk bánatunkkal játékot? könnyeinkkel fogadást?" A match nemcsak fogadást tesz: itt tréfaverseny lehetne.  
  97. 1. „Megengedi-é hogy éljen Richard, A mig halála jő. Richard live, Richard die.. Kár, hogy a játék elmarad. „Megengedi-e Richard életét, Richard haláláig?" Ilyenformán ki lehetne tenni.  
  98. 1. Vajh, értené szivem szerelmedet, Mint szemem lássa hódolásodat." Ez igen rossz mondat. „Inkább hűséged érzené szivem, Mint szemem stb.  
  100. 1. „Ha víg: a vigság távolléve" stb . . . Erőltetett. Távolléte csak stb.  
  - „Mint nagy vihart előz hűs őszi szél." Könyvemben nincs. Nem is igaz. Nagy vihart megelőz szélcsend, vagy szellő: de hűs őszi szél?  
  101. l. . . . „nyomják törzsüket." A kertész allegorice atyjokat mond, Sire.  
  - „Mik megzavarják a jó rend sorát." Tág. Közelebb járna: Kik nagyra látnak a köztársaságban. (That look too lofty in our commonwealth.)  
  - Ugyanott egy sor kimaradt: All must be even in our government.  
  102. l. . . .hogy törzse éljen. Bearing boughs = termőgaly magyarban is.  
  IV. felvonás  
  106. 1. „A közrendiek." Commons. Alsóház tagjai ezek.  
  107. 1. „. . . Nem-é elég hosszú karom?" Szenvedhetlen divat.  
  - „Calaisig - s elérje nagybátyám fejét." Nehéz szókötés, rossz vers. „Calaisig érjen, nagybátyám fejéig."  
  108. 1. „Legjobb e körben. . ." Magyarul nem érthető legvitézebb vagy legelőkelőbb helyett.  
  Ha szszor tagadod, húszszor hazudsz. Nagyon huhog. Valamivel simább lenne így: Húszszor tagadd bár, mind húszszor hazudsz.  
  „Ezért Fitzwater, pokolra kárhozol." Scantio? A pokolba jutsz.  
  - „Vedd fel ha mersz. . ." Többször is így. A mersz nem középige magyarban, hanem cselekvőleg kiható, mindig tárgy kell hozzá. Igy azt gondolná az ember, rossz magyar mondja, a helyett: „Vedd föl, ha mered."  
  109. 1. „Én annyiszor kiáltom hogy hazudsz, A hányszor áruló füledbe fér reggeltől estig." Igy is értjük már, mi fér a fülbe, úgy hogy meglep hátul a fölöslegesnek látszo subjectum: mennydörgése. Nincs is
Sh.
Shakespeare, William
nél semmi mennydörgés.  
  11o. 1. „S a mily igaz, hogy első lészesz kit én megfenyítek." Nem találok én ebből
Shakspere
Shakespeare, William
nél semmit. As I intend to trive in this new world. „Ugy boldoguljak én ez új világban, a mily igaz, hogy Aumerle áruló."  
  - „Norfolk is eljő!" Azaz hazajő számkivetésből. Inkább itt lesz.  
  113. 1. „A bék' hitlen töröknél vesz lakást." Megfordítnám: „Hitlen töröknél vesz lakást a béke" - vagy mivel
Sh.
Shakespeare, William
nél black pagan, Turk, Saracen minden van: pótlanám a hogy lehet: „Pogány - töröknél vesz lakást a béke."  
  - „Én maga ellen." Megint 3-dik személy és en ! (en, ten, ön, min, tin, on,)
Révai
Révai Miklós János
óta tudjuk ezt declinálni.  
  - „Úgy harmadizig megátkozva lesztek." Vers, syntaxis hibás. „Úgy harmadizig átkozottak lesztek."  
  114. 1. - „míg ügyetek eldőlni fog." El fog dőlni helyett. Egyszerűen: eldől.  
  115.1. - „Ámen reá, ha őt választja ég." Nem úgy értem. Ez nem Bolingbrokera szól. God save the king ! altough I be not he ; And yet, amen, if heaven do think him me. Isten tartsa a királyt, bár az (király) nem én vagyok; És úgy is (Vet) amen, ha az ég engem gondol (v. tart) annak (him t. i. királynak.)  
  117. 1. „. . . szegény Richard mielőbb (t. i. legyen) sírja fenekén." Nehézzé teszi a szokatlan ellypszis. „Richard nyugodjék sírja fenekén." A mielőbb nem oly fontos.  
  V. felvonás  
  124. 1. . . . „Oh te bús képmása a térnek, melyen Trója állt." Nagyon nehéz így a képet, a tért Richardra vimú, pedig arra vitetik.
Sh.
Shakespeare, William
nél csak model, s az inkább vonatkozhatik emberre is. Ilyenformán:  
 
 
  ... oh te, az
  Elpusztult Trója gyászos képe, te!
  Dicsőség váza, Richard híja csak,
  Nem maga Richard.
 
 
  126. 1. Tüzét kioltja. Az eredeti kép az, hogy a nyirkos üszök levet sir magából köny gyanánt, s könyezve kioltja tüzét. Forditásban elvész.  
 
 
  Tüzét kioltja részvevő könye
  Hamvat borít fejére, s holt szemével
  Gyászolja majd a trónfosztott királyt.
 
 
  127. 1. „Northumberland, te kalauz. . ." Thou ladder. Nem látom át, miért kellett ezt megváltoztatni.  
  Northumberland, te , a melyen  
  Trónomra fölmégy Bolingbroke király stb . . .  
  127. 1. ,„ . . . te azt keveslenéd." . . . „Azt is keveslenéd."  
  - „Ha megharagszol" - Being ne' er so little urg' d." Azt akarja mondani: legkisebb bosszuságból is. A ha megharagszol többet mond. „Bármi ürügyön."  
  - „No, én fejemre veszem bűnömet." Nem rossz, de kár, hogy elvész az elhallgattató: aztán vége! „Fejemre szálljon a bűnöm, s elég!  
  128. 1. „Szép volna tettnek, ám nem oly okos." Szép volna tettnek, de nem ildomos.  
  - „Mit ér közelség, mely bűn nem segít."
Sh.
Shakespeare, William
ellentéte elvész. „Jobb távol, mint közel mégsem közel, Vagy ha rím kell: „Mit ér közelség, mely eltávolit?  
  132. 1. ... „ki légy szaggatva." Nehéz szókötés, s germanismus. A rímet feláldozva: „Ez új tavaszban jól viseld magad Nehogy idő előtt letörjenek."  
  135.1. „Bezárva méhem." Nagyon nyilt.
Sh.
Shakespeare, William
euphenismust használt: my teeming date. Termő korom. „Az idő Nem fonnyasztá el már termőkorom?"  
  - „Nem oly-e mint te? Az oly így szokatlan. Nem rád ütött-e?  
  136. 1. „Helyet te vakmerő!." Unruly woman. „Bocsáss. te zsémbes!" vagy efféle.  
  - „Nyeregbe gyorsan." His horse. York lova fel van nyergelve, az anya azt mondja, kapjon fel rá, azzal is késik apja, mig mást nyergeltet. Ülj a lovára.  
  - „És esdj bocsánatért a vád előtt." Mintha a vád személy volna s az előtt kellene bocsánatot esdeni. Tisztább lesz: Mire bevádol, kérj bocsánatot.  
  137. 1. „Ha fenyeget csupán: csak ő lehet." If any plague hang over us, it is he. Nem azt akarja mondani a király, hogy a fia valami nagy csapással fenyegeti, mitől fél, hanem ezt: „Isten csapása nincs rajtam, csak ő."  
  - „Két napja, felség láttam a herceget." Tisztább' mérték: láttam herceged. (t. i. herceg fiad.)  
  138. 1. „Szólok míg csak nem adsz bocsánatot." Nehéz vers. „Szólok királyom, mig meg nem bocsátsz."  
  143. 1. Királyi ajkra stb." a francia pardonezz moi értelmével való szójáték, mely elég izetlen is, kimaradt. Nem nagy baj. Lehet spurius.  
  - „Kelnem engedd." Infinitivushoz határozott módu ige. Erdélyies.  
  146. 1. „Mind jőjetek." „Come little ones épen úgy szentirási hely lesz mint a másik a tevéről és tű fokáról. Nem tudom lelkész-fordítónk fölkereste-e? „Jőjetek kicsinyek" volna.*
n
Jegyzet Azt vélem az ismeretes hely: Jőjetek mind, kik még fáradtatok stb. - igen alkalmazható; mert a mind meghívásával épen ellenkezik a gazdagok stb. hivatása. Sz. K.
 
  149· 1. „Melyik dobá a sulykot messziebb." Igen szabad. The cheapest of us is ten groass too near. Ha marad, lehetne: Melyőnk - üdv, neked lovag! Melyünk dobá a sulykot távolabb?  
  152. 1. „A kéz örökre " Nyomósabb fordítva: „Örökre égő tüzben égjen a kéz!" A magyar syntaxis szabadabb a subjectum elrakásában.  
  - „Királyi földet királyvérrel fertezett. Rossz jambus és nehezen adja vissza az eredetit. Királyi föld: saját jószágát is teheti; de a kings own land nem erre, hanem saját országára vonatkozik, az fáj Richardnak.  
  153· 1. „Bőven beszéli el e lap, ha kell." Visszás szókötés, meg sok el el el hang. „Elmondja bőven az írás ha kell."  
  - „A földi díj se késend." Késik jobb s egyszerűbb.  
  154. 1. „E koporsóba . . . temetve." NB; viszik a koporsót. Temetve nem mondjuk oly koporsóról, mely még a föld színén felül van. Igaz,
Sh.
Shakespeare, William
nél is ott van a buried, de az a félelemre vonatkozik, nem a király valóságos holttestére, mint a fordításban.  
  Ezek valának észrevételeim
Szász Károly
Szász Károly
II. Richárdjára, melyeket a szerzővel annál inkább közöltetni kérek, mivel az ő kedvéért irtam oly részletesen; mint bíráló csupán általános itéletet is mondhattam volna a fordítás jelleméről.  
 
Arany János
Arany János
 
  társulati tag.  
 
Pest
Budapest
, dec. 29-én 1863.  
 
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
e fordítását 1863-ban először a Nemzeti Színházhoz küldte be, azzal a kérelemmel, hogy bíráltassák meg a Kisfaludy Társasággal is. Erre kérték föl
A.
Arany János
-t és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
t utóbbit mint „a színpadi nyelv legfőbb őrét". (Lásd: KT jegyzőkönyvei) A két bírálat el is készült decemberre. E bírálatában
A.
Arany János
több mint kétszáz sort írt újra. és ezeken felül igen fontos, elvi jelentőségű bevezető tanulmányban foglalkozott a műfordítás technikájával. Dicsérte
Szász Károly
Szász Károly
szorgalmát és műfordítói készségét, de hibáztatta gyakori germanizmusait. Ez a rövid bevezető tanulmány is rendkívül jellemző
A.
Arany János
szigorára:
Shakespeare
Shakespeare, William
nem csupán „fordítási studium" számára, a Szász-féle fordítást is éppen csak kielégítőnek találja. Bírálata szélén szinte minden sornál látható
Szász Károly
Szász Károly
kézjegye; tehát lelkiismeretesen végigment újból az egész drámán, s mint 1864. jan. 8-án kelt levelében írja: igyekezett eleget tenni „
Arany
Arany János
minden észrevételének". (Lásd ugyanott 513/551. sz. levelét.) -
Szász Károly
Szász Károly
javított fordítását aztán a KT 1864 tavaszán elfogadta, de csak később jelent meg a sorozat 14. kötetében. A Nemzeti Színház már a javított szöveggel adta elő.
 
 

Megjegyzések:

Magángyűjteményben, dr. László Gyula budapesti egyetemi tanár tulajdonában, akinek hálás köszönetet mondunk a kézirat közlésre való szíves átengedéséért.