Aranysárkány fejléc kép
 
JEGYZETEK SHAKSPEARE „MEASURE POR MEASURE" CÍMŰ DARABJA FORDÍTÁSÁRA GREGUSS ÁGOSTTÓL.  
  Személyzet  
  2. l. „Escalus, régi tanácsúr = ancient  
 
Sh.
Shakespeare, William
e szót öreg értelemben szokta használni.  
  Lucio, dibdáb ember = a fantastic: hóbortos vagy léha ember  
  3. 1. „Mert tudd, külön gonddal szemeltük őt ki". - Nehézkes a tudd. Inkább fordítanám: „Mert tudd meg, őrgonddal stb."  
  „Mind hűn fogadva . . ." (Always obedient) A mind itt mindig helyett, sértő.  
  4. 1. „Életed oly betűvel (character) van jegyezve" - Szószerint igaz. De nehezíti a megértést. - Talán vonással.  
  „Ugy tart az ég minket . . ." Heaven doth with us, as we with torches do, Not light them for themselves. - Talán könnyebb Ugy tesz az ég, mint fáklyával, velünk: „Nem gyújt magunkért." Az, hogy mint mi a fáklyával, nem oly lényeges, mint a gyújt.  
  4. 1. „Szép célra van a lélek szépen kiverve." - Inkább a német fordításhoz (Deliusnál) közelít, mint az angolhoz. - Spirits are not finely tonch'd But to fine issuts. - A finom szót kellene behozni, s a tonch'd finom értelmét.  
  „Takarékos istenasszony létire" - e forma csak ellentétesen használható: takarékos létire sokat költ. De nem így: Takarékos létire kiméli a pénzt. - A fordításban lehetne így: „Hogy - takarékos istenasszonyul - "  
  U. o. Természet e helyett: a természet. - Az egész fordításon keresztül tapasztaltam, hogy a hol az angol nyelvtanilag sem tehet articulust (abstract nevek előtt s az ilyenek előtt: Nature, heaven, hell stb.), ott a fordító is többnyire kihagyja. De így az angol nyelvet fordítjuk, nem
Shakespeare
Shakespeare, William
t.  
  „Bár híva elsőbb . . ." - Nehéz megérteni. Talán: „Előbb szólítva bár, utánad áll."  
  Old Escalus, - az articulus elhagyására nézve a föntebbi jegyzet alá esik. Syntacticai szabály, nem költői önkény. Mig nem reája . . . (Csak „míg" vagy a míg v. mielőtt kell. Amaz ezt teszi: mig reája nem. - Lehetne a régies miglen is.)  
  5. 1. „Nem lettem utasítva. Az új szenvedő forma, németből. Ich wurde nicht. . . Ne hozzuk be kötött beszédbe, ha már prózánkat ellepte is.  
  . . .haladjunk együtt. (Let us withdraw together). - Inkább hát: Menjünk együtt.  
  II. szín:  
  5. 1. „meg a más hercegek = többi.  
  6. 1. „amaz ájtatos kalóz" = az egyszeri . . .  
  Mert ez a parancsolat= why =no mert!  
  6. 1. „Ők lopásra indultak ki": - lopni indultak.  
  „asztali imádság" - ismeretes neve: asztaláldás.  
  „akárhogy vitatkoznak" = akárki mit mond.  
  „egy bordában szőttek velem." - Jó így is, de én a helyet ilyen formán adnám:  
 
1. Ur . . .de te is egy végből vagy velem.
Luc.: . . .mint a bársony és a visszája (fonája); te vagy a visszája (népiesen: fonája.)
1. Ur Te meg a bársonya, csupa színbársony, tömött bársony. Hanem én jobb szeretek angol daróc fonája lenni stb. - No, ugye szivemből szólok?
Luc.: Látszik, hogy érzed, a mit beszélsz. Magad szája vallása szerint, ezentúl szivesen rád köszönöm ugyan a poharat: de arról teljes világi életemben megfelejtkezem, hogy igyam utánad.
 
  7. 1. „. . . tudjuk meg, mi (benne) a való."  
  Nyüv.: Jó: well. (Az nem tesz jó-t ilyenkor) Póriasan igy lehetne adni:  
 
Nyüv: Ne beszélj ! Mit csinált?
Boh: Egy lyányt (v. gyermeket).
 
  8. 1. „Tán egy leánynak gyermeke van tőle". - Az egy-et még a játék sem igazolja itten. - Ép úgy lehet valami leány, egy asszony.  
  „Nem hallottál még a hirdetésről?" - Szórul szóra így, - de nem magyar hang. - Hát nem hallottad a hirdetést? (Mit hirdettek ki?)  
  „Micsoda hirdetést, ember!" (A magyar népies ember! sokkal emphaticusabb, mint az angol man, mely csak !) „Hát a belvárosiakkal mi lesz . . ." - Mi lesz vele? - egy körömfeketényi magyarság sincs ebben, hiába kapták föl az „abajdoc magyarok."  
  „No, ez ugyan változás az országban. . . - Nagyon szószerinti. Azt akarja mondani Nyüviné asszony, - „No bizony fel is fordul az ország fenekestül" - ha t. i. a bordélyokat eltörlik. - „Hát én belőlem mi lesz?".  
  „ . . . a jó ügyvédnek . . ." Közmondásilag az a-t kihagynám: Jó ügyvédnek mindig akad védence.  
  III. szín.  
  8. 1. „Pajtás !" fellow. - Szokatlan így szólni barátom, földi, atyafi, vagy jó ember helyett; ily árnyalat kellene pedig, midőn Claudio a porkolábhoz szól.  
  „Börtönbe vigy, hová rendeltetém." - Ez a passiva bántó . . . hová parancsolák.  
  „Nos Claudio, rabságod mi okozza?" - Feszes inversio ez, kivált Lucio szájába. - „Nos Claudio, mi tett rabbá fiam v. komám?"  
  . . .mint mérgét a patkány  
  Falván, iszik rá, úgy lelkünk a rosszat  
  Szomjazza, és ha ittunk, meghalunk:. (Igy tán érthetőbben ki fejeznők
Sh.
Shakespeare, William
hasonlatát.)  
  9. 1. „ ...jobb szeretem a szabad bolondságot, mint a bezárt erkölcsi tanítást." (Ez kiadja jobban, mert Claudiót sem jó erkölcsért zárták be.  
  Barátjai szekrényében levőt" (igen epicus) - Friends nem tesz csupán bm-átokat, hanem itt rokonokat, hozzátartozóit általában. Szülék, rokon, gyám stb. mind friends.  
  „S a fejdelemnek uj képviselője stb. - Homályosnak látszott előttem e hely fordítása. Próbáltam így:  
 
 
  S a fejdelemnek új képviselője -
  Vagy mert ez ujdon csillám kapta el,
  Vagy mert ló a közügy és rajta ő
  Csak nyeregbe ült lovag, ki hogy
  Parancsoló hatalmát megmutassa,
  Sarkantyuját érezteti vele;
  Vagy mert az a szék ilyen zsarnoki,
  Vagy a méltóság az, ki benne ül,
  Én nem tudom; - de új kormányzónk
  Most minden irott büntetést föléleszt stb.
 
 
  10. 1. „Hivatkozzál reá" = fölebbezd hozzá (to appeal = apellálni.)  
 
 
  „Ma kell hugomnak a zárdába lépni,
  Ujonci évét töltendő el ott." - Feszes, talán hibás is.
  Ujonci évét ott megkezdeni, - vagy ilyes
 
 
  10. lap: ,„Ifjusága szívhajlító bár néma szó" = nyelv.  
  Ért ő sikerrel játszani . . ." Igen feszül a magyartalanságban.  
 
 
  Tud ő sikerrel bánni, ha akar
  És rábeszélni jól. (t. i. tud)
 
 
  „ .egy dáma játékért": egy dáma játékon (at a game of ticktack) - helyesebb értelmet is ád.  
  IV szín.  
  11. 1.: „Hol ifjúság honol, pazarlás, esztelen fény." - Rettentő jambusóriás van néhol, ez is olyan. Inkább összecsapnék két szót, így:  
 
 
  „Hol ifjuság honol s veszett pazar fény."
 
 
  Angelo uramra: comice hat. To lord Angelo.  
  ,Most nemde kérdenéd?. . . ''  
  Szeretném, fenség. - Nem vág össze.  
  „Lágy apa . . ." (hiányzik a kellő kapocs:) -  
 
 
  „Mint vén oroszlánt odvában, ki már
  Prédára sem megy. De mint lágy apa stb. . .
 
 
 
 
  „Zsarnokság volna sujtanom azért
  Mit tenni engedtem, mert engedünk,
  Ha rossz tevésnek szabad útja van" stb.
 
 
  -
Shakespeare
Shakespeare, William
nél ez élesebb ellentét: „for what I bid them do; for we bid this be done." - Tehát így:  
 
 
  „Zsarnokság volna sújtanom azért,
  A mire készletém, mert készletés az,
  Midőn a bünnek szabad útja van
  S a büntetésnek nincs.
 
 
  12. 1.: . . . „hadd sújtoljon itthon" = strike home. - Ez olyan, mintha ezt: véget vetni, így fordítnók németre: Ende werfen. - Strike home =haza vág, annyi mint jól oda vág; aztán abstrahálva:riaszt, ijeszt.  
  „Angelo szorgos-precise. Óvatos inkább, vagy szigorú.  
  V. szín:  
  12. 1. „Nincs még az apácáknak több szabadalmok?" - Nehézkes vers. Inkább így: „S nincs több szabadság az apáca-rendben? (ámbár ez nem rend.)  
  12. 1. „Sőt nagyobb szigort ohajtva . . . - Nehéz ez a visszakapcsolt participium. - ohajtok.  
  „Te nyiss ki néki . . . " - németes e tárgy nélküli nyit ige. (Csak a virág nyit és a szőlőt nyitják, tárgy nélkül.)  
  „Te még nem eszél. . ." - Szintén nem dialógszerű könnyedség.  
  13. 1. „Jaj nekem!" - itt nem épen hibás; de a wae me, deat me stb. mellett őrizkedjünk a me lefordításától. Itt is elég volna: Óh jaj ! mit vétett? v. miért?  
  „S mint akit étel tölt. . ." -
Sh.
Shakespeare, William
gondolatát tán inkább kifejezné ez:  
 
 
  „S mint ki eszik, telik stb.
  . . . s mint a virágzás
  Mely a kopár ugart termésbe hajtja,
  Ha bévetteték: úgy mutatja telt öle. (nem ) stb.
 
 
  Ángyomat (cousin) - inkább hugomat.  
  14. 1. „Nem egy nemest ámítva, engem is  
  Mü.ködhetés reményével . . . (Ez azt tenné, hogy a herceg személyesen ámította el Luciót.) To bar in hand =bolonddá tenni, felsütni. Tehát:  
  „Nem egy nemest - azok közt engem is felsütve harcreménnyel . . .  
  II. Felv. I. szín:  
  15. 1. „De, változatlan képe megszokatván . . ."(Ez nem szokathatik meg a drámai nyelvben)  
  16. 1. „Ha ez jóravaló nép a közjóban." - Elbow úr közjót (commonweal) köztársaság helyett mond (commonwealth): erre ügyelni kellett volna a fordításban !  
  17. 1. „Benefactort? ." (Well. - Megint nem ez, csak némi ráhagyás.)  
  18. 1. „A tányér nem ér semmit." - A szójáték így kívánja, dc a magyaros értelem ellenzi. - Talán más szójáték kellene, pl.:  
 
 
  . . .a tányér nem ide való.
  Könyök: Nem biz az, másutt vették.
 
 
  18. l. „Habarc uram, ez a bizonyos ur itt. . . " (Jelenlevőről nem mondjuk: bizonyos (angolban this very man) =ez a tulajdon ember (népi vagy csizmadiás mondat.)  
  „Vissza nem adhattam" (A hat sokszor nehézkesen használtatik) - Vissza sem tudtam adni.  
  Bohóc hol per te, hol per Ön, Nagysád stb. beszél. Jó volna egyformaságot hozni be, figyelve arra is, hogy a clown bohókás személy, de alacsony rangú, s épen nem veheti azt a szabadságot, mint az udvari bolond, fool. - Egyszerü pimasz ember, de nem tegezhet fölebbvalókat. Csak a nézőkre nézve bohóc, de a személyek közt nincs szabadalma, mint a fool-nak. Igy a sírásók Hamlet-ben clowns, parasztos tréfáik miatt.  
  Bohóc: No hát! - (Igen sikerült!)  
  „Mit csináltak vele? Gyerünk !" (A szójáték úgy is megáll, ha Escalus természetesebben, így mondja: gyerünk arra, s a clown ezt is fordíthatja így: Nagyságod még nem mehet .  
  19. 1. „Remélem, itt kiderül az igazság." - Egy kissé körülírt. I hope there be truths = Eddig, azt hiszem, igaz.  
  „Ez Muszkaország éjjeléig eltart." - Nem adja tisztán
Sh.
Shakespeare, William
értelmét:  
 
 
  „This will last out a night in Russia." -
  „Hisz ez tovább tart, mint egy muszka éj,
  Midőn leghosszabb." (When = midőn)
 
 
  Jó napot Nagysádnak". (Távozólag. Igen mágnásos. Magyar ember nem mond ilyet.)  
  20. 1. „Hazudol gazember". (Talán túl szabályos. Hazud az Akadémia szerint is ik nélkül jár, de ha nem járna is: Hazudsz gazembert mond az egész Magyarország.)  
  „Istentelen Hannibal." - Éreztetni kellene, miért mondja Hannibálnak: emberevő istentelen Hannibál (Cannibal).  
  21. 1. . . .„ezt azonban azzal szépíted, hogy csaposkodol." (Howsoener you color) = hiába szépíted azzal (így kell kapcsolni) stb. - Hát nem vagy az? (Igaz-e?). - No csak (Come !) szólj igazat. (Nem jer!) - Annál jobb lesz neked.  
  2I. 1.: „Szegény fiú vagyok, élni akarok." (Igy magyarosb, mint: a ki élni akar.)  
  22. 1. „három garasával négy ölét. - Pontos, de baj, hogy angolban mind a three pence, mint az a bay egy közajkon forgó mennyiség; magyarban pedig kérdeni kell, miért épen 4 ölet 3 garasért? ·- lln szabadabban fordítnám: ölét egy garasával.  
  „Ha megéred, hogy ennek bekövetkezését meglásd . . ." Igen körülírt. - Ha ezt megéred . . . (An angol nem teheti rövidebben !)  
  „Vigyázz !" = hark you = ide hallgass!  
  álnok Caesarod leszek" (shrewd) - Inkább kemény, v. ádáz.  
  „A mint a hús és szerencse . . ." Flesh . . . (bibliai értelemben) - Magyarul inkább: test.  
  Két meg fél éve . . ." - A köz ember nem beszél így. - Két éve meg egy fél.  
  „A kik e hivatalt elláthatnák" - Tiszta német.  
  „Mihelyt ők vannak megválasztva" = Mihelyt őrájok kerül a választás, vagy sor.  
  23. l. „Nem kegyelem (a) gyakori kegyelem.  
  S bocsánat uj baj anyja szüntelen." - Talán világosabb így: „Nem kegyelem a sűrű kegyelem, És a bocsánat másik bút terem."  
  II. szín:  
  23. l. „Bemondalak". Ez oly értelemben hangzik: bevádollak, holott: Jelentetek.  
  „S mi légyen a vajudó Juliával?" - (Mi lesz vele? - csak pesti magyarság!)  
  24. lap: „Ki nem sokára apácának áll" (gyanus)  
 
Ha már nem: az (Egyik bosszantó germanismus a schon helyére már-t tenni, hol a magyar még-et mond.)
Ha még nem az!
 
  Elrendelem= Igy rendelem. - (Amazon valami kimagyarázhatlan idegenség érzik:)  
  Itéljem el hibáját, ne a tettest?  
  A hiba el van már a tett előtt (itélve).  
  Az itélve tisztán kimaradhat, s akkor e hetedfél jambus megigazodik.  
  26. 1. „Be hányan elkövették . . ." - Van egy árnyalat, pl. „jaj be hányszor!" de csak is ez. Talán magyarnál magyarabb e kitétel.  
  „Ujak vagy elnézésből újra nemzve, - és így tovább kiköltve s megszületve" - E sok visszakapcsolódó participium feszes. Nem könnyebb volna így?:  
 
 
  „Ujak, vagy elnézésből ujra nemzett
  És igy tovább kikölt, megszült bünök."
 
 
  27. 1. „ . . .gőgös ember . . . Nagy ég . . ." - megint egész angolosan. proudman, high heaven . . . articulus nélkül. Olyan a fűzés valahogy, hogy engem is sért itt az a elhagyása, pedig eléggé megszoktam.  
  „a mi eszünkkel" (with our spleens). - A spleen inkább testi hajlamot jelent. Tehetnők péld. (a mértékért) vesénkkel.  
  „A mi a kapitánynál." Nagyon szoros fordítás. A captain átalában vezért is tehet, ellentétben a közlegénynyel.  
  „Oktattak erre . . ." art advised? - ez nem tesz épen oktatást; csak ilyenforma jelentése van: Hát ezt is tudod? (Trágár célzás, mintha Izabella tudná a dürgést a katonák közt.)  
  28. 1. „Mert hatalomnak" = Because authority. Nem volna jól grammatice: the authority, ily kapcsolatban. Itt az angol nyelv van lefordítva.  
  „Természeti gyöngét vall . . ." - Homályos. Az ember „színt vall, kárt vall" értelmét keresi benne.  
  29. 1. „Ki bűnösb? a kisértő, vagy kisértett? (Rosszabb vers, de jobb mondat).  
  „Ki a napon fekvén, az ibolyánál. . ." =mellett. - A sövénynél lehet feküdni, de oly kis tárgynál, mint az ibolya, nem.  
  „Meg akarod csúfítni. . ." Dost thou desire her foully: (ez a comis concupiscentia). „Rutul kivánod épen olyanért, Miáltal ő jó . . ."  
  „Hogy meg' szavát kivánom hallani. . ." Absurdum itt e meg.  
 
 
  „Hogy újra vágyok hallani szavát,
  S legelni szép szemén ..."
 
 
  „Természet és mesterség kettős erejével . . ." - sok lesz már. Inkább kettő, mint egy ilyen.  
  Nem birtam fölérni (t. i. ésszel. De ez ily elliptice semmit sem jelent).  
  III. szín:  
  29. lap: „Légy üdvöz porkoláb; mert hiszem, az vagy. (Ennek, értelme: du bist ja der Profost.) - Légy üdvöz porkoláb; az vagy, hiszem!  
  31. 1. „A szégyent örömmel vállalom fel . . ." - A fel nem kell úgy jobb. „. . . és a szégyent örömmel vállalom." Herceg: Ebben maradj.
[szerkesztői feloldás]
áthúzva: maradt tehát. . .
 
  IV. szín:  
  „Sőt tisztességem . . ."  
  „ . . .hasznostúl od'adnám." - with boot. - „Od'adnám ráadással.  
  E monologban: „Az utolsó sor óriási vers."  
  32. 1. „Hogy lelke ne sinlődjék" - That his soul sicken not. - Szórul szóra megjárja, de én erősebben adnám: „Hogy lelke kárt ne valljon!"  
  33. 1. „Parázna kéjnek adnád testedet" -
Sh.
Shakespeare, William
gyöngedebben: sweet uncleanliness =édes tisztátlanság. - Ez annál hibá- sabb, mert Izabella nem érti el, mit mond Angelo; ezt bezzeg elérthetné.  
  „Hisz szólhatok (igaz: I can speek) az ellen, amit mondok." - De ebből ki érti ezt: vannak ellen-okaim arra nézve, a mit mondok? Átalában a can hat-hettel nem mindig fordítható ! „Hogy azt az én vétségimhez csatolják . . . " - Ez impersonale most, istenre, nagyon szokatlanul van használva.  
  „Vagy tudatlan vagy . . . vagy ravaszkodol" - A sok vagy is zavaros; a tudatlan pedig nem adja finomul az ignorante „ártatlan" értelmét.  
  35. 1. „Mert, gondolom, mi sem vagyunk erősbek,  
  Csakhogy . . . stb." - A kapocs és értelem más
Sh.
Shakespeare, William
-nél. Angelo nem azt mondja, hogy a férfiak sem erősbek mint a nők, hanem ezt: (We are made to be no stronger than faults may shake our frames) Mi sem vagyunk (erősben) oly erősen alkotva, hogy hibák meg ne rázzák valónkat.  
  36. 1. „Mely ellök a mit ohajt." - Noha „ád a mit akar" jó: ellök itt tárgyias végzetet követel.  
  „Halált fog halni. . ."?  
  III. felv. I. szín  
  38. lap: „Mert a szegény féreg . . ." - Mert egy . . .  
  38. 1. „Legjobb nyugtod álom stb." '--- Homályos. Kissé szabadabban:  
 
 
  . . .legfőbb nyugtod álom,
  Gyakran hívod mégis, félsz a haláltól,
  Mely szinte álom. Nem vagy tenmagad.
 
 
  „Átkozva a csúzt, köszvényt, sömört" (Sömörben nem igen halnak:) Fekélyt.  
  „Nem vagy ifjú sem vén, Ebéd után szendergve mindkettőt csak álmodod." -
Sh.
Shakespeare, William
nem épen így: Thou hast nor youth nor age, But, as it were, an after dinners sleep (hast thou), Dreaming (wich sleep dreams) on both. -  
 
 
  „Se vén, se ifjú élted,
[szerkesztői feloldás]
áthúzva: csak mintegy
  Csak déli szender, mely álmodja őket."
 
 
 
 
  „Hőd, ösztönöd, tested, szépséged elfogy,
  Azaz már elfogyott . . ." (thou hast neither) -
  „Ösztön, tehetség, tűz, szépség oda!
 
 
  39. l. „Egy szivet elhasít . . . " - talán fölösleges. Megrepeszt.  
  „Van, bátya, élhetsz. (Élhet, akinek van miből. Inkább körülírva, úgyis elfér: Van bátya; megmaradhat életed.)  
  „Jól mondod: örök rabság stb. - " A következő feszes, félig homályos:  
 
 
  „Az, az! örök rabság, oly megszorítás,
  Mely, volna bár széles világ tied,
  Egy megszabott térhez köt . . ."
 
 
  40. 1. „Halált leginkább gondolatban érezzük." - Olvashatatlan sor. S az egész mondatban nem látszik a logicai kapocs. Kissé szabadabban világosb lesz:  
 
 
  Csak képzeletben oly rém a halál;
  Különben egy eltiprott kis bogárka
  Ép oly nagy testi kínt vall, mint az óriás,
  Halála révén . . .
 
 
  „Hiszed, virág-gyöngédségből merítem a bátorságot . . ." -Nehéz annak érteni, ki az eredetit nem olvassa.  
 
 
  „Gyöngéd virágtól kérem, azt hiszed,
  A bátorságot?. . . "
 
 
  „Arám gyanánt rohanok a sötétnek" - Ugy-e mint ara? vagy mint arának? - és mi a sötét?  
 
 
  „Ám jőjön a sötétség, mint arám,
  Ölem zárom . . . (a to encounter nem zárja ki a jőjön-t.)
  Isab. . . . „Ez bátyám szava,
  . . .kívül szent urunk." - Az olvasó zavarba jő, kívül áll-e valami szent, akiről beszélnek?
  . . . "E képmutató úr,
  Ki higgadt arccal, meggondolt beszéddel . . ."
 
 
  „lipenti sólyomképen . . ." - Mint solymot? vagy mint: The faulcon the fowl? - Az egész mondat lehetne világosabb!  
 
 
  „Belmocska felhányatva, pokolnyi mély
  Posványt mutat" (A passiv. participium feszíti a mondatot.)
 
 
  „Óh pokol álnok bérruhája stb." - A következő homályos. Talán így:  
 
 
  „Óh pokol álnok bérruhája épen,
  Fejdelmi csíkkal a legkárhozottabb
  Testet ruházni . . . " (v. födözni)
 
 
  „De ! (tájilag) Buja vétkemért." - Úgy tetszik, a rank offence valamivel szelidebb. Különben nem mondaná mindjárt: I athor to name, - ha így kereken kimondta volna.  
  41. 1.: „Óh csak ha éltedről volna szó." - Tollhiba lesz: My life, ez értelem szerint is.  
  „Oly bőkezün eldobnám, mint a tűt," = oly könnyedén (frankly, szabadon, zsenírozás nélkül.)  
  „Mit mond a bátyám?" (szószerint igen) Én így fordítnám: „Bátyám mi lelt"?  
  Claud. . . . „Rettentő a halál."  
  (feljebb) „Melyik a legkisebbik?" - Oly prózai kérdés, mintha meg akarná tudni, holott Izabella nem hisz fülének, hogy bátyja a paráznaságot legkisebb bűnnek mondja, s azért kérdi. Talán így: A legkisebb? melyik?  
  „Hideg szorultan feküdni." - Teljesen érthetetlen. A cold obstruction a hideg földhányás, mely elzárja a halottat.  
  . . . „dülős jégvidék". - Thrilling region of ice. „Fúró az, metsző hideg jégvidék."  
  „láthatlan szelek". - Igy Delius is. Viewless, gyanítom, a hol nincs view, nincs semmi szép táj, csak puszta kopárság.  
  „Mit a haláltól rettegünk" - Nehéz. „Mit a halálban" csaknem ugyanaz és világosabb.  
  42. 1. „Nem-e vérförtelem?" - A nem-e előttem nem magyar. Sohasem hallottam: Nem-e látod?  
  „Kajla" tán jobb ferde) fattyúhajtás . . ."  
  „Im dacolok veled." - Szórul szóra. A magyar ily esetben így szólana: Azért se! mondom.  
  („Menni készül") = Going= Indul.  
  . . . „egy darabig. =egy kis ideig.  
  Egy szóra kérlek. . . . . "
Sh
Shakespeare, William
-nél még jambus: . . . .ifjú hölgy, csak egyre.  
  43. 1. „Igy maradj." Ebben v. ennél.  
  „hiába nyílik fel ajkam, vagy fölfödöm kormányát." - Nincs semmi íze. „Ha csak hangot birok adni, följelentem, hogyan kormányzott."  
  „Nem hallottál Mariannáról?" = Nem hallottad hírét M.-nak?  
  44. 1. „A bánatnak eresztett." - Valaki búnak eresztheti magát; de mást bánatnak ereszteni? = Bubánatnak hagyta.  
  „Be derék volna a haláltól . . ." Comicus, legalább vidor színezetű. - Mily jótétemény volna . . .  
  „De Mariannának mi haszna lehet ebből?" - Igy
Sh.
Shakespeare, William
is. De lévén a fordításban úgy is elég homály, jó volna kitenni világosabban: Mi haszna lehet M.-nak az én bajomból?  
  „Ha erről annak rendje szerint biztosít, már minden elkövetkezik"; nagyon feszes. = Ha erre rááll stb. minden meglesz. (t. i. amiket elősorol) -
[szerkesztői feloldás]
Áthúzva: erről biztosít
 
  45. 1. „A leányt kitanítom." - Kitanul a magyar az oskolában és műhelyben. - „Majd én eszelem és előkészítem."  
  „ennek képe . . ." - Zavarja a rögtöni megértést.
Sh.
Shakespeare, William
image, Delius Vorstellung-képzete, elképzelése  
  „kortyogat, kortyokat . . ." mivel a szójáték így sem sikerült, mert mi az a szőke és barna korty? - Talán lehetne:  
 
 
  „Megzabál a sok zabitól?"
 
 
  „Óh egek!" (igen komoly színű) =Uramfia!  
  „báránybundával" =báránnyal. Csak tudós nyelven hívják azt bundának, míg nem bunda.  
  „hát előre való . . ." - Alig értettem. = Gallérnak, külsőnek való, színéről való.  
  „különös álkulcs" = picklock. Gyanítom, hogy
Sh.
Shakespeare, William
e szó másik jelentésével játszik: gazembert. Ajánlanám: furcsa zárnyitó . . . ha talán emberre akar célozni, kit Avionnál elcsíptek, de a kiről többé semmi szó.  
  46. 1. „Hát nem akadnak már pygmalioni alakok . . ." for putting the hand . . . a végre, hogy v. a kik zsebbe nyúljanak. E kapcsolat nincs s a fordításból nem vesszük ki, a mit az eredetiből, hogy Lucio zsebtolvajságért gondolta zaklatva Pompejust. Játék a zsebtolvaj és kurva markolásaival.  
  47. 1. „kerit-e még, ?" = he?  
  „Te mondhatsz-e valamit?" (-Feszes). Hát te tudsz valamit?  
  48. 1. „Kolduskodásnak adnia magát." Usurp the beggary. Az ellentétes játék abban áll, hogy saját országából megszökik, és a koldus életét bitorolja. Amott loyalis lehetne, s itt bitorló.  
  Nekimegy a kihágásnak," - nem szabatos értelmű, olyanforma: neki ered ő is. - Zavarja, szorítja a fajtalankodást.  
  „szerette az időtöltést." = szerette ezt a mulatságot. A the ilyenkor emphasissal jár.  
  „annak a ti 50 esztendős. . ." - A your ilyenkor fordíthatatlan. Én így tettem volna: Hát az az 50 esztendős koldusasszony ! stb.  
  48. 1. „voltak bizony a hercegnek . . ." iszogált is.  
  49. 1. „belső embere voltam." - Meghitt, vagy bejáratos voltam hozzá. Belső ember más.  
  mostani elvonulása okát is tudom."  
  „értésedre adhatom" = úgy-e. . .  
  hadd tanuskodjék" = ám tanuskodjék.  
  „Hagyd el uram" = Dejszen uram!  
  „Azt nem igen hihetem" - Lompos. =Alig hiszem.  
  Megmondhatod-e, Claudio meghal holnap? (Nem tudod, Cl. meghal-e?)"  
  50. 1. „A fecskék sem . . ." sparrow. Fecskének nincs buja híre, mint a verébnek. „Már a verebek sem fészkelhetnek háza ereszében.''  
  Szeretném, ha visszatért volna már" - would . . . Bárcsak itthon volna már !  
  „S tégy meg minden üdvös készületet."  
  51. 1. Ez a barát már volt nála.  
  „miféle természetű (ember) volt a herceg?"  
  „Igy mind az ég iránti szolgálatodat (fonction)"  
  „szerénységem legszélső határáig mentem."  
  52. 1. „Szégyen reá, ki oly hibáért . . ."  
  „Ha, bűnt irtva - ápolója."  
  „És szín-teljes a gonoszba - stb." Feszes és homályos.  
  IV. Felv. I. szin:  
  53. 1. „Hajnal (?) fényű szem." - Break of day, a kelő uapsugárhoz hasonlítja
Sh.
Shakespeare, William
 
  54. 1. „Hiszed-e hogy tiszteltek . . . "Sok ez egy leánynak. - Becsültek. „Fogd meg tehát ezen társnőd kezét." Minek a faeminium a magyar nyelvben, hol az angolban sincs: companion.  
  55. 1. „Engem ne félts." - Hű a szavakhoz, de az értelem más. -  
 
 
  „Ugy lesz, ne félj "
 
 
  „nő fejét sohasem csaphatom le." Newer. E szó használata hasonlít ugyan a magyar sohse értelméhez (newer mind = sose bánd!); de itt mégsem jól vág. „Világért se tudnám lecsapni. . . "  
  56. 1. „Hagyd el" (Go to) - Magyarul és a legpompásabban: Eredj!  
  „Uram, szolgálatára leszek," - nagyon úrias. Beállok, beszegődöm hozzá.  
  többször kér bocsánatot. - Jegyzés kell alá.  
  „hogy saját magadat kiszolgáljalak" . . .magadnak tegyek szolgálatot.  
  57. 1. „halottas éjfél van most." - A nyelv van fordítva. Dead midnight, vagy dead of night, épen oly szokott kifejezés, mint öreg éjfél.  
  „ártatlan munka" -. A gyaloglás magyarul fáradság, de nem munka. A labour mindkettő.  
  „Nem ébred ő." Nagyon lyrai tón. Azt mondja csak: nem akar fölébredni.
[szerkesztői feloldás]
áthúzva: fölkelni
 
  „Megyek már." Jobb volna ez esetben: Megyek no.  
  „Jut Claudiónak" = Hát Claudiónak. Az a jut kissé feszes  
  „Ő életében." (szószerint) Ő példa által . . .  
  „Amit hatalma másban fojtogat." Először is a strangulatio jutott eszembe. - Megtorol vagy ilyes.  
  58. 1. „Makacs zugajtót." - A zúg nincs és complicálja a leírást
[szerkesztői feloldás]
áthúzás: képet
. Kilincset lehetne.  
  59. 1. „Inditással ébreget . . ." - nógatással.  
  „Született cigány . . ." - Nem tudom, hogy Bohemian angolban cigányt jelentene. Csehszületés  
  „Barátjai" = Friends. Lásd föntebb.  
  „Nem részesül oktatásban" - He wants advise. Oktatás kell neki. Oktatni kell.  
  60. 1. „de bízván emberismeretemben . . ."  
  „szívességet kell tenned velem."  
  „sem őszinteségem" = integrity = feddhetetlenség  
  62. 1. „fene rágja ki a torkotokat." - Nagyon is élethű.  
  64. 1. „Ki hagyta szabad.ítni a világból" He hath releas'd =Megszabadítá, lányom, a világtól.  
  65. 1. „Sújtsd kereken a vádat. Optime ! Accuse him home and home. Lásd fönt: strike home.  
  66. 1. „Korpával kell beérnem.  
  67. 1. „S mindig haladj e különös irányban. - Special. Bajos itt különöst (strange) fordítani. - Kijelelt, megszabott stb.  
  V Felvonás.  
  69. 1. „Szívünk nyilvános hálát mond." -
Sh.
Shakespeare, William
kissé máskép: „átadunk téged a nyilvános (köz) hálának."  
  70. 1. „A kit a törvény agyonölt." - Sért e szó itt. - „Kit a törvény kivégezett.''  
  72. 1. „Vagy mérges ármány kontatott." - Szokatlan tájszó még ez az irodalomban. - . . .bújta fel.  
  73. 1. „Az este még." Tán jobb volna a még előre: (But) „Én még az este a börtönbe' láttam."  
  „Ki őt csak ugy nem érintette, mint ő Egy még születlen lányt." -
Sh.
Shakespeare, William
kissé máskép: Ki oly tiszta (free) minden folttól (touch = anstreich) és mocsoktól (soil) vele, a mily tiszta ez (a nő) egy még meg sem fogant (unbegot) gyermektől. (Amúgy értelme sincs.)  
  74. 1. „Férjem, megismertem" (ez recognized volna). - Ismertem (I knew, bibliai értelemben) férjemet.  
  75. 1. „Ki azt hiszi, hogy engemet nem ismert." - Izabellát ismerte, azt hiszi. (Amúgy közönséges ismerésnek hangzik.) „Elég, uram !" (szószerint) - „Nem hát, uram . " - Ez a szokott válasz, mikor valaki fogadja, hogy befogja már a száját. Elég! ezzel másra parancsolnak rá, hogy hallgasson.  
  77. l. „Mig teljesen nem bántok el . . . = el nem bántok. (Veszett divat)  
  „Lucio, uram, nem azt mondád?"  
  „Ugyan, azt az Izabelláját . . ." - Hívjátok ide mégegyszer azt az Izabellát . . .  
  Megdolgozom . . ." - Csunya egy kissé annak az öreg embernek a szájába. Obscen értelme nagyon túlnyomó. „Elbánok vele" is megjárná.  
  „A saját vallomása szerint." Különben Angelora visszük.  
  „Kérdéseimmel félrevezetem". - A szójáték jó, de nem félre akarja vezetni, hanem: hátul kerül neki; azaz per ambages.  
  78. 1. „Mint a tilalmat borbély műhelyében."  
  Az államot gyalázza. „El a lyukba!" (Comicus hatás) Országgyalázó ! Börtönbe vele!  
  „Mit tudsz te rá (barátom) Lucio?  
  79. 1. „Hát húsvágó a herceg?" - Fleshmonger kerítőt is tesz. „Előbb cseréljük ki egymás személyét, uram, akkor mondasd velem ezt róla.  
  „Meg nem cibáltam-e . . ." - Hát nem megcibáltam az orrodat?  
  „Te vagy az első gaz, ki herceget csinált." - A szójáték, perse, nehéz itt. Knave (gazember) és Knappe és duke közt.  
  80. 1. „Mig elbeszélem történetemet, S tovább ne győzzed . ." (A félsort sehogy sem bírom kapcsolni) Azt akarja mondani: No csak tartsd meg szemtelenségedet, míg elbeszélem stb., s hallgatni birod.  
  „Uram, jobban meglep, hogy becstelen, Mint hogy mily becstelen." (Nem szóhű, de tán jobban kivehetni belőle az értelmet. (- Nem az lepi meg Escalust, hogy Angelo oly rendkívüli (strange) becstelenséget követett el, hanem hogy átalában olyat képes volt tenni, a mi becstelen.  
  82. 1. „Tán ilyen férjem is." Tán így lesz, (vagy így tesz) férjem is.  
  83. 1. „Hogy a kegyelmet jobb jövőre . . ." - Ez alatt magyarban nem gondolunk az örök boldogságra, mint
Shakesp.
Shakespeare, William
- Tán ki kellene tenni: lelki üdv  
  Friar, advise him stb. - két félsor kimaradt!  
  „Egy más fogoly, ki éltét megkiméltem." - Absurdum ez nyelvtanilag. Egy más fogoly, kinek meghagytam éltét . . .  
  84. lap: „Mintha csak agyonnyomnák." (Pressing to death aligha azt akarja tenni. To press = katonát, matrózt fogdosni, kényszeritni: „mintha csak halálra kényszerítnék. ")  
 
 
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost
fordításának kezdetleges előzménye volt: egy prózai fordítási kísérlet 1845-ben,
Lemouton Emíliá
Lemouton Emília
tól, amely fordításra már tett is
A.
Arany János
néhány csípős észrevételt baráti levelezésében.
Greguss Ágost
Greguss Ágost
fordításában
A.
Arany János
248 helyen javított és - mint a nyomtatással összehasonlítottuk - a javasolt igazításokat
Greguss
Greguss Ágost
kivétel nélkül keresztül is vitte. A munka másik bírálója a Társaság felkérésére
Lévay József
Lévay József
r. tag volt, aki azonban felületes, rövid véleményt küldött be. A KT „Shakespeare-bizottsága" (1864. III. 30-án) a Sh.-fordításokkal kapcsolatban az alábbiakat jelentette: „Kezdetben az volt a szándék, hogy kötetenkint három drámát fognak adni, de az idő rövidsége miatt kettőben állapodtak meg. Ezek egyike Otello s a másik a Szentivánéji álom. Előbb nem látta kívíhetőnek a fordító, hogy elkészülhessen a Nemzeti Színház számára, de azóta meggyőződve, hogy nincs akadály benne, azt is sajtó alá adta. A bizottság aztán megállapodott a nyomatandó 1500 példány egyszerű kiállításában s mellőzvén
Tomori
Tomori Anasztáz
indítványát bizonyos számú bizonyos példányoknak a pártolói könyvilletmények céljaira készpénzen történő megvétele tárgyában - azt indokolta meg részletesen, hogy miért mellőzték az egyes kötetekhez tervbe vett bevezetéseket mindjárt az első kötetnél. - Végre a bizottság és az igazgató nem látta módját, miképpen teljesítse, e szoros idő alatt, a Társaság egy előbbi határozatát, mely szerint minden egyes darabnak bevezető értekezést kellene eléje bocsátania. Ily munkában először is egységnek, egyöntetűségnek kellene lennie, nem bízhatni tehát az egyes darabok fordítóira vagy külön-külön egyénre, aki éppen alkalmilag rávehető. - Ily munkát továbbá nem lehet rögtönözni, encyclopoediaszerűen compilálni; annál kevésbé, mert egy társaság tekintélye alatt jelenik meg; hanem hosszú, kímeritő tanulmány kívántatik rá, s akkor is kérdés, a roppant Shakespeare-literaturával szemben, mit és menynyit kelljen adni egy fordított
Shakespeare
Shakespeare, William
olvasóinak. A szöveg homályos helyeihez a fordítók úgyis odateszik a jegyzést; oly bevezetés, mint Deliusnál, mely az egyes darabok forrásait nyomozza, különböző kíadásait veti össze, helyén van az eredetinél, de fordításnál fölösleges. - A darabok aesthetikai méltatása megint olyan, melyet a Társaság igen megbízható ember kezébe tehetne csupán, olyanéba, ki e célból
Shakespeare
Shakespeare, William
-t s a róla levő aesthetiaik véleményeket beható tanulmány tárgyává tenné. A bizottság tehát és az igazgató épen nem látta e munkát már ez első kötetnél rögtönözhetőnek: a most közlendő színművek úgy is elég érthetők, s ha a Társaság később e nemű fejtegetésnek célszerűségét látná, a későbbi füzeteknél vagy utoljára egy külön kötetben, úgyis eszközölheti."
 
 

Megjegyzések:

MTA Kvtár K. 512/c.