Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SZÁSZ KÁROLY
Szász Károly
MACBETH-FORDÍTÁSÁRÓL
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Szász Károly
Szász Károly
fordítása egy ily shakespearei fődarab méltó átültetését tartva szem előtt, sok kivánni valót hagy még, mind a hűségre, mind a kifejezés erejére, hatályosságára, a nyek és verselés szabatosságára nézve; mindazáltal benne annyi sikerült részlet is van, hogy mint fordítási studium, figyelemre méltó, s egyengeti útját későbbi tökélyesb áttételeknek." - (Annál fogva a Társaság Shakespeare-kiadásába fölvétetni célszerűnek látja, de egyszersmind azt is javasolja, hogy:)„ . . a fordító ide mellékelt jegyzeteit használja föl, némely, szerinte hibás helyek kijavítására.  
 
 
n
Jegyzet A teljes fordítás 1864 januárjában készült el. Előbb a Nemzeti Színházhoz nyújtotta be
Szász Károly
Szász Károly
.
Egressy Gábor
Egressy Gábor
ajánlására el is fogadták előadásra, de a Kisfaludy Társaság sorozatában való kinyomtatására csak alapos kijavítása után került sor. A szabályok szerint két bírálónak kellett átnéznie és ajánlania. A Kisfaludy Társaság ülésén
A.
Arany János
és
Egressy
Egressy Gábor
kezéhez adták ki hivatalos bírálat végett.
Egressy
Egressy Gábor
bírálatát egyáltalán nem ismerjük, de az bizonyos, hogy ő csak szinszerűség szempontjából szólt hozzá, hiszen előbb a színháznál már ajánlotta is e drámát.
A.
Arany János
1864. szept. 24-ről keltezve nyújtotta be terjedelmes bírálatát a Kisfaludy Társaság plénuma elé, melynek kézirata azóta, hogy
Bayer
Bayer József
nél volt betekintésre (az 1900-as években), elkallódott.
Bayer
Bayer József
idézett drámatörténeti művének lapjairól tudjuk, hogy
A.
Arany János
elejétől végéig összehasonlította a fordítást az eredetivel, és ahol a hely, az értelem kétes, Schlegel német-fordításával erősíti a maga igazát. Ez a bírálata is aprólékos, de nem kicsinyes - mondja
Bayer József
Bayer József
-- ; pontos, de seholsem pedáns; nemcsak hűség, de magyarosság szempontjából is megrostálja a fordítást. Buzgalma annyira megy, hogy sok helyütt nemcsak kifogást tesz, hanem le is fordítja, ha kell, magyarosabban, hívebben, mint
Szász Károly
Szász Károly
. Kétségtelenül egyike a legnehezebben fordítható Shakespeare-drámáknak. Nálunk először
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
fordította, 1790-ben, német szövegből, majd utána
Döbrentei
Döbrentei Gábor
angolból.
Kossuth
Kossuth Lajos
is fordított egyes részleteket,
A.
Arany János
is beléfogott, még
Nagyszalontá
Nagyszalonta
n, de abbahagyta.
Egressy Gábor
Egressy Gábor
is lefordította a 40-es években, de - saját szavai szerint - „elég gyarlón" - A Kisfaludy Társaság szept. 28-i jegyzőkönyvében (
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
helyettes titkár írásával) benne van, hogy
A.
Arany János
benyújtotta írásbeli veleményét és
Egressy
Egressy Gábor
vel együtt kiadásra ajánlották, hibáinak kijavítása után.