Aranysárkány fejléc kép
 
 
[szerkesztői feloldás]
Kívül:
A Kisfaludy-társaság igazgatójától.  
  Hivatalból.  
 
[szerkesztői feloldás]
Három db postabélyeggel:
Pesth
Budapest
, AbendHárom db postabélyeggel:
 
  TEKINTETES
GYULAI PÁL
Gyulai Pál
TANÁR, MAGY.AKAD. ÉS KISFALUDY-TÁRSASAGI TAG ÚRNAK, TISZTELETTEL:  
  Tekintetes Ur !  
  Van szerencsém a Kisfaludy-társaságnak alább másolatból olvasható végzése nyomán fölkérni, hogy székfoglalóját megtartani méltóztassék, annak napjáról valamint arról is, melyik tag által kívánja magát bevezettetni, engem előre értesítvén.  
  Ki teljes tisztelettel maradtam a Tekintetes Urnak,  
 
Pest
Budapest
en, aug. 4-én, 1861.  
  alázatos szolgája:  
 
Arany János
Arany János
igazgató.  
  Kivonat a Kisfaludy-társaságnak f. é. jul. 25-én tartott rendes havi ülése jegyzőkönyvéből.  
  3. Az alapszabályok 17-ik §-a szerint az ujonnan választott tagnak a társaság munkálkodása körébe eső előadással kellvén helyét elfoglalni, pályamunkák nem létében pedig az idei Évlapok szépműtani s szépirodalmi része szinte kizárólag az új tagok beköszöntőire levén szorulva:  
  A helytartó elnök indítványára határozattá lőn, hogy az igazgató a még be nem köszöntött tagokat székfoglaló előadásiknak a jelen év folytában megtartására szólítsa föl.  
  Kiadta
Pest
Budapest
en, jul. 27-én, l861.  
 
Greguss Ágost
Greguss Ágost
titoknok.  
 
 

Megjegyzések:

az MTA Kvtára Kézirattárában van. Jelzete: K.513/185. sz. Külső címzése is
A.
Arany János
-tól származó, autográfia.