Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SZINYEI VALÉRlANAK
 
  Mélyen tisztelt Nagyságos Asszony!  
  A Kisfaludy-társaság elhatározta, hogy azon könyvilletményeket, melyek először csak pártolóinak voltak igérve, alapítóinak is megküldje mindaddig, a mig a pártolók nagyobb száma ily könyvek kiadását lehetségessé teszi. Továbbra igérni azért nem merte, mert fájdalom, az alapítók száma nem elég arra, hogy ily vállalatot a pártolók segélye nélkül is fentartson.  
  Nagyságod a társaság egyik lelkes alapítója lévén, a föntebbi határozat értelmében küldettem meg a könyveket, és így a 4 forint pártolói díj beküldése nem kivántatik, melyet is ezennel ide zárva szerencsém van visszaszolgáltatni.  
  Teljes tisztelettel maradván  
  Nagyságodnak alázatos szolgája:  
 
Arany János
Arany János
,  
  a Kisf. társ. igazgatója.  
 
Pest
Budapest
, nov. 10. 1862.  
 
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
Szinyei Valéria Jekelfalussy Lajosnak, a szabadságharcban teljesített honvédtiszti szolgálatáért várbörtönt szenvedett felső-magyarországi birtokosnak volt leánya. Szinyei Pálhoz ment férjhez és birtokukon, a Sáros megyei
Jernyé
Jernye
n élt, ott nevelte fiait. Egyik fia: Szinyei-Merse Pál festőművész.
-
A.
Arany János
-nak itt közölt hivatalos levelét másik fia: Szinyei-Merse István főrendiházi tag ajándékozta az Akadémiának 1897-ben, édesanyjának egyéb levelezésével együtt. Ezen a levélen kivül, ugyancsak a fenti jelzet alatt, őrzi az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára
A.
Arany János
-nak másik négy magánlevelét is
Szinyei Valériá
Szinyei Valéria
hoz, valamint a tőle
A.
Arany János
-hoz írottakat; egyikben például rajongó hangon gratulál a költő gyűjteményes munkáinak kiadásához (1867. aug. 6-i levele), másik levelében meghivja A.-ékat nyaralásra felvidéki birtokukra; harmadik levelében megemlíti, hogy Münchenben tanuló,
Pál
Szinyei-Merse Pál
nevű fiának egyik képe a pesti tárlaton lesz kiállitva és reméli, hogy
A.
Arany János
is megtekinti képét: a „Pán és nimfá"-t. Levélváltásuk egészen személyes természetű, s így nem tartozik
A.
Arany János
hivatalos működéséhez.
 
 

Megjegyzések:

uo. - Jelzete: K.513/740. sz.