Aranysárkány fejléc kép
 
SzF II. évf. 15. - 1861. nov. 6.  
  - Minthogy már benne vagyunk a helyreigazításban: nem hagyhatjuk szó nélkül a F. Leves elménckedését, hogy a KT.
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
forditott leveleit adja pártolóinak. Ha úgy volna, sem találnák oly nevetségesnek, mint az emlitett lap.
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
levelei, a mellett, hogy az epistolaírás örök remekei maradnak, Róma legmozgalmasb korszakába, politikai, társas, családi életének minden művelt egyént éredeklő részleteibe vezetik az olvasót, valamint
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
levelei a nem rég letünt irodalmi kor minden rétegét megvilágosítják. - De nincs is úgy. A KT, a pártolóknak igért könyveken kívül még sok másféle kiadáshoz járulhat, anyagi, vagy (mint ez esetben) szellemi pártolása által. Vigyázzon a nevettető, hogy maga ne váljon nevetségessé.  
 
  Az „Ember tragédiája"
 [!]
[sic!]
cimű, közelebb a KT. részéről sajtó alá bocsátandó s a pártolói illetékbe szánt eredeti dramatizált költeményre is, egyik lap ellenében, megjegyezzük, hogy „helyesírása" még sem oly képtelen rosz; de ha az volna is, mi szükség a közönséget valamely kézirat rosz orthographiájára figyelmeztetni? Gyakorlott írókat tudunk, kiknek hibás kézirata van. Ami a „színpadon megállhatást" illeti: szeretnők tudni, vajon
Dante
Alighieri. Dante
Isteni komédiája" mint bohózat, nem buknék-e meg a budai népszínházban? Pedig az már csak remekmű.  
 
n
Jegyzet
Madách
Madács Imre
helyesírása ugyan nem volt egészen korszerű, de észrevehető, hogy a támadás nem annyira ellene irányult, mint inkább az akadémikusok és a KT néhány tagja ellen. A Fekete Leves c. lap már
A.
Arany János
személyével is gúnyolódik 1861. okt. 20. és 29-i számaiban. „Bús Vitéz" nevű szerkesztője igazi neve Matkovics Pál; jellemző
A.
Arany János
lelki nagyságára, hogy folyóiratában mégis helyet adott ettől az embertől egy vidám elbeszélésnek: SzF II. évf. II. fele 12. és köv. lapjain. Később
Matkovics
Matkovics Pál
sokat nyomorgott, az írói Segélyegylet kegyelemkenyerén élt (lásd JKK XII. köt. 392 - 393. 1. jegyzet). A KT kiadói tevékenységét egyébként mások is erősen bírálták, így a Hajnik-féle Magyar Sajtó 1861. évf. 319. lapján szúrnak
A.
Arany János
cikke felé (SzF). hogy „ha van is némi ziláltság az irodalomban, nagyon feketeszemüveg kell ahhoz, hogy ily szinben lássa valaki az állapotot"
[szerkesztői feloldás]
tudniillik. hogy nem lennének írói tehetségek
. - Ugyanott 1862. évf. 259. lapján - ekkor már Vajda János szerkesztésében - támadják a KT-ot é az Akadémiát a meddő pályázataik és regény-fordításaik miatt, s elég ritkán adnak hírt a KT üléseiről általában, pl. mindössze 1862 októberében, majd 1863 febr.-ban az ünnepi ülésről:
Eötvös
Eötvös József
elnöki beszédéről. Ezért is csípte vissza őket
A.
Arany János
a Koszorú 1863. júl. 1-i számában, hogy immár nem baj, ha terjedelmében megkisebbedett a Magyar Sajtó, - legalább nem fogják annyit bántani a KT-ot [ JKK XII. k. II7. l.] Elég gyakran gúnyolódott a Hölgyfutár c. lap
[szerkesztői feloldás]
1863. nov.-i számaiban
és a Nővilág
[szerkesztői feloldás]
1862. ápr. 20.
, valamint Bolond Miska c. vicclap
[szerkesztői feloldás]
aug-szept.
, sőt
Jókai
Jókai Mór
sem átallotta A Hon-ban (1864. febr. 7.) általánosságban támadni a KT kiadvány-terveit, újból a fordítások „elvét" hibáztatva, holott
A.
Arany János
már a Társaság ülésein is, lapjaiban is többször kifejtette, hogy ebben nem a Társaság a hibás, hanem az írók, passzivitásukkal ! A Sürgöny és a Fekete Leves c. lapok ízetlenkedéseire (1861-62), valamint a Gombostű szúrkálásaira többnyire nem is tartották méltónak felelni [lásd JKK XII. köt. 443-445. jegyzet lapjait].