Aranysárkány fejléc kép
 
SzF I. évf. 75-76. - 1860. dec. 5.  
  „Kisfaludy-Társaság" - Meg kell szakítanunk a társaság régebbi üléseiről még folyamatban levő tudósítások fonalát, hogy a közelebb, nov. 29-én tartott rendes havi ülés tárgyai felől rövid jelentést tehessünk.  
  Mindjárt az ülés kezdetén örvendetes tudomásul vette a társaság, hogy alapítói és pártolói szépen kezdenek szaporodni. Az alapítók sorába léptek ujabban nagyságos Bohus Jánosné Szögyény Antónia asszonyság, Tomori Anasztáz, Papi Balogh Péter és Szentandrássy urak. Önkéntes adománnyal (2 ft.) Noszlopi Szilárdka k. a. járult a társaság pénztára gyarapításához;
Emilia
Lemouton Emília
írónőnk pedig szintén 2 ft-ot küldött a társasághoz, letéteményűl, az írói segélyalap javára.  
  A pénztámokságról leköszönt Szigligeti Eduárd helyett, a pénztár kezelésére ideiglen Tóth Lőrinc társ.tag kéretett föl.  
  Az igazgató előterjeszté Kazinczy Gábor úr ajánlatát, miszerint Marmontel beszélyeinek és
Majláth
Majláth János
népmeséinek Kazinczy Ferenc által eszközölt fordítása a pártolóknak kiosztandó évi könyvilletménybe vétetnék föl. A társaság örömestebb látná e fordításokat Kazinczy Ferenc majdan megjelenendő összes munkáiban. Ugyancsak Kazinczy Gábor úrtól a helytartó elnök Toldy Ferenc egy a társasághoz intézett levelet olvasott fel, melyben tagul választását megköszöni, s molierei fordításait szivesen átengedi a társaságnak, oly kikötéssel azonban, hogy elébb azokat az igazgató nézze át s irántok véleményt adjon.  
  Szintén az igazgató előterjeszté a Shakespeare-fordításra vállalkozott írók neveit. A Shakespeare-darabok közöl kettő: Othello és a Téli rege, Szász Károly fordításában, már be is levén küldve: megvizsgálásukra bírálók neveztettek.  
  Bemutatta továbbá az igazgató azon két kis rajzot, melyet Kisfaludy Károly készített s melyet a nagy költő nővérének egyik utóda Spissich László úr, a Kisfaludy-Társaság útján, a nemzeti muzeumba kivánt juttatni. Szintén
Spissich
Spissich László
úr Kisfaludy Károly által nénjéhez irt 28 levelet küldött Toldy Ferenc helyt. elnök úrhoz, oly föltétellel, hogy azok vagy a muzeumba, vagy a társaság kézirattárába tétessenek le. Az ülés az utóbbi mellett nyilatkozván, helyt. elnök úr megigérte, hogy a közelebbi ülésen (dec. 27.) a leveleket ismertetni fogja.  
 
Udvardy Ján.
Udvardy János
úr
Pyrker
Pyrker János László
Tunisiász" -át Barsi József úr
W. Irving
Irving, Washington
Mahomet életét" és
Disraeli
Disraeli, Benjamin
Fleming Contariné" -ját, Bánó József úr
Sealsfield
Sealsfield, Charles
Kajüt-könyvét" ajánlván kiadás végett a társaságnak: a pénztár jelen állapotában az ülés ez ajánlatokba nem bocsátkozhatott.  
  Oroszhegyi Józsának a társasághoz irt megkereső levele, melyben egy hazai költő irányában némi követelést indít, mint a társaság köréhez nem tartozó, egyszerűen mellőztetett.  
  A könyvtár gyarapítására ez ülésben Garay Alajos úrtól 4, Horváth Döme úrtól 2 és Hutter Antal úrtól 1 darab ajándékkönyv lőn bemutatva.  
  Végül az új tagok közöl Greguss Ágost titoknok tartá beköszöntőjét, rövid beszéddel bevezetve Toldy Ferenc helytartó elnök úr által, mire a bemutatott szivélyesen válaszolt s azután egy általa fordított idegen népdal-gyüjtemény ismertetésére ment át, alapos észrevételeket bocsátván előre a népköltészet viszonyáról a műköltészethez. A gyüjtemény s értekezés meg fog jelenni a Társaság „Évlapjai" -ban; a bevezető beszédet s az új tag válaszát azonban mi is közleni fogjuk, mihelyt a régibb ülések során ide érkezünk.  
 
n
Jegyzet A nov. 29-i ülés jegyzőkönyvében csak rövid összefoglalása található az itt közölt eseményeknek: a) Az alapítói és pártolói bejelentések névsorában igen sok név fordul elő, köztük több ismert közéleti is. Minthogy csupán előfizetők illetve alapitványtevők, tehát nem cselekvő részvevői a KT életének, ennyiben nem kívánnak magyarázatot. b) Az Írói Segélyalap előzményeire nézve lásd a JKK XII. köt. szerkesztői üzeneteinek 12., 54., és 150. jegyzetét. Még 1855-ben volt valamely adakozás Kemény Zsigmond kezdeményezésére egy úgynevezett Írói Segélypénztár javára, s a pénzeket
Kemény
Kemény Zsigmond
lapjához, a Pesti Naplóhoz küldték, de az osztrák rendőrség lefoglalta az összeget. Tóth Lőrinc akadémiai pénztárnok kérelmére csak 1860 elején adták ki egy felelős választmány kezelésére az 1590 Ft államkölcsön kötvényből és 291 Ft készpénzből álló tőkét. Ennek gyarapítására küldtek aztán kisebb-nagyobb összegeket a SzF szerkesztőjéhez. E cikk 2. bekezdésében említett
Emilia
Lemouton Emília
azonos
Lemouton
Lemouton Emília
irónő személyével.
A.
Arany János
már 1861 tavaszán említi
Tompá
Tompa Mihály
nak írt leveleiben, hogy följár
Kemény
Kemény Zsigmond
ékhez, a Pesti Naplóhoz, ahol Deák Ferenccel is sűrűn találkozik. Ebben a baráti körben hozták létre a Magyar Írók Segélyegyletét az említett segélypénztári tőkék felhasználásával, és engedélyt is kaptak gyűjtőivek kibocsátására. E gyűjtőíveket
A.
Arany jános
is aláírta,
Eötvös
Eötvös József
,
Deák
Deák Ferenc
,
Jókai
Jókai Mór
,
Csengery
Csengery Antal
és
Tomori
Tomory Anasztáz
választmányi tagokkal együtt. c)
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
Marmontel-fordításának kiadását nem vállalta a KT, csupán a Moliere-fordításokét.
[szerkesztői feloldás]
Utóbbiakra nézve lásd 578. - lapunk jegyzeteit és 552-560. lap lapon
A.
Arany János
-nak Kazinczy Gáborral váltott levelezését.Utóbbiakra nézve lásd 578. - lapunk jegyzeteit és 552-560. lap lapon
d) Kisfaludy Károly két kis rajza a Magyar Történeti Múzeumban van; de ezeken kívül a KT gyűjteményében (az MTA Kvtárában) még 50 különféle rajz és metszet - köztük 12 eredeti Kisfaludy-rajz is - található. Az említett 28 levelet az OSzK Kézirattára őrzi. Az akadémiai kézirattárban csak annak a két levélnek Toldy Ferenc által másolt szövege van, amelyeket Kisfaludy Károly 1813-ban irt nénjéhez: Farkas Gábornéhoz. Oroszhegyi Józsa levelének a KT irattárában és ülési jegyzőkönyveiben nincs nyoma; személyéről sem tudtunk adatokat szerezni, mindössze annyit, hogy vidéki orvos, műkedvelő író volt. e) A kiadásra ajánlott fordításokkal anyagi okokból egyelőre nem foglalkoztak. f)
Greguss
Greguss Ágost
titoknoki beköszöntője és a reá adott válasz megjelent a SzF I. köt. 173-175. lapjain.