Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 79. - 1862. jún.
 
  Mire e soraink világot látnak, a Kisfaludy-társaság kiadványaiból két új füzet szétküldése folyamatban lesz. E két füzet „ Bede Ádám " III. és IV., melyek közül a III. még 1861-re való, a IV. pedig első füzetét teszi az 1862-iki járandóságnak. E két füzettel a mondott regény be van rekesztve. Késedelmi panaszok elkerülése tekintetéből most elébb vidékre történik az expeditió; a helybeliek azonban addig is átvehetik Emich Gusztáv kiadó hivatalában (barátok tere 7. sz.). Egyszersmind reméli az igazgató, hogy már most azon tisztelt pártolók is beküldik a hátralékot, a kik 1862-re még nem fizettek. -  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 159. - 1862. jul. 10.
 
  Igazítás. A Kisfaludy-társaság legutóbbi üléséről szóló hivatalos jelentésben LichnerPál tanár neve hibásan
Lichard Pál
Lichner Pál
nak volt nyomtatva. (Ugy vettük át a M. O.-ból.) - Az Irói Segélyegylet titkáraul (jegyezzük meg a M. O. ellenében: ideiglenes titkáraul, de reméljük, majd véglegesen is)
Gyulai Pál
Gyulai Pál
választatott. Nem sokára műbe veszi azon Album szerkesztését, mely az egyesület javára lészen kiadandó.  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 191. - 1862. júl. 24.
 
  A Kisfaludy-társaság alapítói ujabban kettővel szaporodtak. MadassKároly pesti ügyvéd úr 100 ft készpénzt tőn le az igazgatónál; OrdódyIstván Károly úr pedig ugyanannyit alapító levélben. Alapító-levél formákkal minden időben szolgálhat az igazgató (Üllői út és 3 pipa utca sarkán, II. számú ház), a titoknok
Greguss Ágost
Greguss Ágost
úr (Aldunasor 22. sz.) s a pénztárnok Szathmáry Lajos úr (Üllői út, Köztelek). Egyébaránt rendesen kiállított kötelezvény is elfogadtatik alapítványul.  
 
 
n
Jegyzet A 45. sz. közlésben említett M. O. =Magyarország c. folyóirat, amely a (Pesti Hirnökkel együtt) most
Gyulai Pál
Gyulai Pál
on döfött egyet
[szerkesztői feloldás]
JKK XII. köt. 227. és 355. sz. jegyzeteit
.