Aranysárkány fejléc kép
 
SzF I. évf. 141-143. - 1861. jan. 2.  
  Kisfaludy-Társaság. (folytatás)
[szerkesztői feloldás]
lent petittel, csillag alatt:
Ezen, a társaság beléletét s müködésit visszatükröző adatokat, bár megszaggatva, folytatjuk, igéretünkhöz képest. - Szerk.  
  IV./
Gregus Ágost
Greguss Ágost
titkoknok hivatalos értesítése, oktob. 25.-éről. A Kisfaludy-Társaságnak ma tartott rendes havi ülésében a főtárgyat azon jelentés képezé, melyet a múltkor kinevezett Shakespeare-bizottság Shakespeare magyar kiadása ügyében előterjesztett. A jelentés, Arany János igazgató által szerkesztve, a következő: -  
 
[szerkesztői feloldás]
Lásd: 108. sz. alatt
 
  A Kisfaludy-Társaság csütörtökön, 27-én tartá havi ülését. A helytartó elnök, Toldy Ferenc úr, a közelebbi ülésben tett igérete szerint, Kisfaludy Károly azon leveleit kezdte ismertetni, melyeket az nénjéhez, Farkas Gábornéhoz irt, mint a melyek a költő életének egy kevéssé ismert szakára vetnek világot. Azonban egy tag felszólalván, kétségbe voná az irodalom-történet azon jogát, hogy az írók magán életviszonyait kutassa, nyilvánossá tegye. Ennek folytán némi vitatkozás fejlett ki, s az egy tag ellenében oda dőlt a vélemény, hogy igen is, az életíró felhasználhatja mindazon, bár magánjellemű vonásokat, melyek az író, főleg pedig a költő fejlődésére, kedélyvilágára fényt deríthetnek. E nyilvánosságtól tiszta öntudatú embernek nincs is miért visszariadnia. Mindazáltal a levelek további ismertetése fel lőn függesztve.  
  Az igazgató sajnálva jelenté, hogy
Jókai
Jókai Mór
tagtársnak, ki e napra igérte beköszöntőjét, sürgetős magán ügyben el kellett utaznia. Ezután a társaság belügyeiről folyt a tanácskozás, melynek részletesebb előadását mai számunkról akkorra vagyunk kénytelenek halasztani, ha a régibb ülésekről még folyamatban levő értesítéseket bevégeztük.  
  Bezerédy István lelkes özvegye legujabban a Kisfaludy-Társaság részére alapítványi tőkéül 100 0 é. forintot tett le az igazgatónál.  
 
n
Jegyzet A Shakespeare-bizottság jelentését 576. lapunkon. A Kisfaludy-féle levelekről lásd 3/d sz. jegyzetünket. Az ülési jegyzőkönyvben nincs nyoma annak, hogy a megjegyzést ki tette.
[szerkesztői feloldás]
JKK XII. köt. 28. sz. jegyzete. 367. l.