Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú I. évf. II. 190. - 1863. aug. 23.
 
  A Kisfaludy-társaság pártolói megnyugtatására az igazgató célszerűnek látja kijelenteni, hogy az idei jutalék-könyvek szétküldözése nem hanyagságból vagy épen visszaélésből maradt el ily későre. Már az év első hónapjaiban szét lehetett volna küldeni két kötetet ( Esmond regény III, IV füzetét); de mivel minden egyszeri szétküldés a társaságnak tetemes összegbe kerül, s mivel már akkor egy más munka is sajtó alatt volt, ajánlatosbnak látszott ez utóbbinak megjelenését is bevárni, s egyszerre küldeni szét. Azonban e két kötetnyi munka nyomása, bár senkinek föl nem róható, de mégis időt rabló körülmények miatt, annyira elhúzódott, hogy a nyomás teljes bevégzése, illetőleg a könyvek expeditiójának megkezdése folyó hónap utólja vagy sept. eleje előtt bajosan remélhető; de akkor egyszerre négy füzet megy szét, melyből egy (Esmond III. füzet) még 1862-re, a többi három 1863-ra számíttatik. A hátralevő, mintegy 20-24 ívnyi, nyomtatvány még ez év folytán s okvetlen elkészül és szétküldetik, már munkába is van véve. De sajnos, hogy az ez idei könyvkiadások terhe még nagyrészt adósságképen nyomja a társaság pénztárát, mivel a tagdíjak 1862-re sem hátrálék nélkül, 1863-ra pedig csak részben vannak befizetve.