Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú I. évf. II. 503. - 1863. nov. 22.
 
  A Kisfaludy-társaság igazgatója a P. N.-ban közzé tevén azon pártolók neveit, kik közelebb beküldték az 1861-63-iki évdíjakat, valamint azokét, kik már az új, 1864-66-iki folyamra beléptek az 1864-iki évdíj befizetése által: egyszersmind jelenti. hogy az 1861-63-ki évfolyamból még hátralevő könyvilletmény, 20 4/8 ív, (
Sand György
Sand, George
Antonia" című regénye, forditva
Greguss Ágost
Greguss Ágost
tól) már kinyomtatva készen áll, s szétküldését csak a társulat pénztelen állapota akadályozza, minthogy 1862-ről is jókora menynyiség, az 1863-diki évdíjaknak pedig tetemes része nincs beküldve. Kéri ennélfogva a társulat a hátrálékok minél hamarabbi beküldését, mert ohajtaná e regényt még folyó hóban expediáltatni. Addig is mig a társulat új felhívást bocsátana ki, (melyben az előbbi feltételek nem változnak) 1864-66-ra a belépés mindenkinek nyitva áll, a mi egyszerűen a pénz (4 frt.) beküldése s a kísérő levélben a belépési szándék kijelentése által is történhetik.
Puskin
Pushkin, Aleksandr Sergeevich
világhírü „Onyégin" című verses regényének fordítása már végéhez közelit; ez lesz egyike az 1864-re kijelölt műveknek, - ha a közönség ujabb pártolása lehetővé teszi, hogy a társaság folytassa könyvkiadásait. Úgy hisszük, e felől nincs miért aggódnunk.