Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF 1861. febr. 20. (I. évf. 256.)
ELSŐ JEGYZÉKE A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVENKINTI PÁRTOLÓINAK.
n
Jegyzet
n
Jegyzet Új könyvek című rovatunkat felfüggesztjük egy kevéssé, hogy a Kisfaludy-Társaság pártolóinak névsorát közöljük, a szerint amint ez a Pesti Naplóban időrűl-időre megjelent.
 
  MÁSODIK JEGYZÉK  
  HARMADIK JEGYZÉK  
  (Folytatjuk)  
 
 
[szerkesztői feloldás]
SzF 1861. febr. 27 (I. évf. 272.)
HARMADIK JEGYZÉKE A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVENKINTI PÁRTOLÓINAK  
  (Folytatás)  
  Zsoldos Ignác, Bécs. Hengelmüller Mihály, Bécs. Járy György, Bécs. Lukács Ignác, Bécs. Luka Sándor, Bécs. Lipovniczky Vilmos, Bécs. Torkos Mihály, Bécs. Sebestyén Gábor, Bécs. Fábry István, Bécs. Markovics József, Bécs. Agustich Imre, Oroszlámos. Szilágyi István, M.-Sziget. Horkai Antal, M.-Sziget. Papi Balogh Péter, Munkács. Juhász Antal, Makó. Szőllősi Antal, Makó. Vincze Sándor, Makó. Csethe Pál, Makó. Roediger Rudolf, Makó. Pozsonyi Ferenc, Makó. Tóth József, Makó. Bánfy József, Makó. Danner Alajos, Makó. Raffai Samu, Makó. Kugler János, Szeged. Sopronyi ev. főtanoda tanári kara. Müllner Mátyás, Soprony. Poszvék Gusztáv, Soprony. Malatidesz Sándor, Soprony. Domanovszky Endre, Soprony. A sopronyi ev. tanító-képezde. A sopronyi ev. főtanodai magyar társaság. Thulmon Jozéfa assz., K.-Gomba. Báró Kemény Ödön, Vécs. Gr. Bethlen Domokos, Péterlaka. Major Teréz assz., Sőtér Kornélia kisassz. Macher Mihály, Nedeczky Izabella assz., Liczelsberger János, Windisch Alajos, Smiding József, Lechner Imre, Pintér Klementina assz., Steiner Márton, mind Magyar- Óvárott. Helvey Adolf, Pest; báró Orczy Elek, Pest; Szathmáry Elek, Pest; Máriássy János, Haraszt; Boczkó Dániel, Pest; Beőthy Sarolta, Pest; Lovényi József, Pest; Vörösmarty Ilonka, Pest; Somssich Andor, Pest; Nagy Róza, H. M.-Vásárhely; b. Kemény Zsigmond, Pest; Madas Károly, Pest; Hajós József, Pest; Rökh Szilárd, Pest; Havas Ignácz, Pest; Kléh István, Pest; b.Perényi Zsigmond, Pest; Répássy József, Jászó; Illucz Oláh János, Pest; Jakovich József, Pest; Nyiri-Csiky Riza assz. Pest; Kauser Ágost, vendéglős, Pest; Ledniczky Mihály, Pest; Papp László, Pest; Dániel Ernő, Pest; Bottlik Lajos, Pest, Glatz Béla, Arad; Vinis Ferenc, Vaál; Bernáth Gáspár, Pest; Tihanyi Ferenc, Pest; Győry Vilmos, Pest. Konkoly Teghe Miklós, Ó-Gyalla, Bük Andor, Bába. Szilágyi Virgil, Pest. Hanvay Capdebo Antonia, Pest. Jakabffy Ágnes kisasszony. Pest. Capdebo Aurora kisasszony, Pest. Csiky Jozéfa k. a. Pest. Csiky Antonia k. a. Pest. Csery Lajos, Pest. Gorové Constantia k. a., Pest. Noszlopy Stefánia k. a. Pest. Lászlóffy Mária k. a. Pest. Földes Győző, Bácsfa. Bacsák Lehel, Szász. Sidó Vendel, Sász. Krimszky Antal, Szarvas. Márton András, Jász-Kisér.  
  NEGYEDIK JEGYZÉK  
  (Folytatjuk.)  
 
 
[szerkesztői feloldás]
SzF 1861. Márc. 6. (I. évf. 288.)
NEGYEDIK JEGYZÉKE A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVENKINTI PÁRTOLÓINAK.  
  (Folytatás.)  
  Dr.
Bannyai Józs.
Bannyai József
, Munkács. Huzly Károly, kanonok, Debrecen. Bay Ferenc, Debrecen. Kraynik Alajos, Debrecen, Szerdahelyi Pál, Vetés. Somoskeőy Antal, Pest. Bogár Zsigmond, Negyed. Palló Sándor, Buda. Eötvös Ágoston, Károly-Fehérvár. Gr. Eszterházy Kálmán, Kolozsvár. B. Wesselényi Miklós, b. Bánffy Jenő, Kolozsvár. A kolozsvári evangelico-református főiskolai olvasó-egylet. Bordács Dániel, Nagy-Körös. Balla Mátyás, Endrőd. Zelenka Pál, Szügy. Pándy István, Békés.Fábry-Laczay Anna urnő, Békés. Gr. Niczky-Tarnóczy Malvina, Laszkárt. Gr. Zay Károly, gróf Zay Albert, gróf Zay György, Balogh Lajos, Zay-Ugróc. Vojnovits Zsófia úrnő, Siklós. Vajda János, Siklós. Parragh Gábor, Pest. Kohárits Ferenc, Pest. Ferenczy János, Pest. K. Keresztessy Lajos, Pest. Kovács Lajos, Kis Jenő. A nagy-szebeni magyar olvasó-egylet. Báthory Nándor, Pest. Zágoni Károly, Som. Édes Albert, T.-Tarján. Amselberg Károly, T.-Tarján. Tártzy Sándor, Váncsod. Sáfrány Zsigmond, H.-Hadház. Tikos Istvánné szül. Komlóssy Terézia assz., Debrecen. Varasdy Lajos, Pest. Damaszkin Antónia kisassz., Hajdusica. Dátánfalvi Gyika István, Dátánfalva. Károlyiné szül. Beniczky Teréz assz., Pest. Andaházy Géza, Liptó-SzentMiklós. Dessewffy Ottó, Vanyarc. Debreczeni János, Egyek. Lajos György, Máár József Sándor, Rajkovics Nándor, Tóth Ferenc, Füley József, Villás János, dr. Korbuly, Novák Imre - mind Nagybányán. Czelder Márton, ifj. Farkas Károly, Várady Lajos, Kunszt János, Pokorny Gusztáv, losonci kaszinó, Jeszenczky István, Losonc város községe, Fáy Józsefné úrnő, Fáy Károlyné úrhölgy, Pokorny Sándor, Laszky István, Busbach Adolf, Pongrácz Ede, Karkalik Dániel - mind Losoncon. Szabó Ferenc, Mucsiny. Zmeskal Zsigmond, Nagyfalu. Szeller Antal, Fülek. Benyiczky Gyula, Terbeléd. Pest, dec. 13. 1860.  
 
 
ÖTÖDIK JEGYZÉK.  
  Sztaroveszky Julia kisassz., Pest. Pajor István, B. Gyarmat. Matolay Ida k. a., Matolay Viktor, Nyitray József, Homonna. Szabó Sámuel Z. Egerszeg. Kovács Károly, A.-Lendva. Kovács Mihály, Nagy-Szőllős. Dr. Balogh Sándor, Pokomándy Gábor, A kaszino, Eiszdorfer Gusztáv, König Simon, Guttmann Simon, Farkas Lajos, Borsos Károly. Ehrlich József, Hadzsy György, Fried József, Farkas Zsigmond, Prohaszka Gyula, Farkas Gedeon, Dr. Pollák Sándor, Jurenák Ede, Leeb Mátyás, Schweiger Adolf - mind Szentesen. Demjén Lajos, Mágocs. Báró Maarburg Sándor, Fábián. - Kiss János, Ajka. Szojka Gusztáv (12 ft.) Szécsény. Zoffcsák József, (12 ft.) Szeged. Szoboszlay Ferenc, Szent-Imre. - Lugossy József, Kovács János, főiskolai olvasó egylet, Debrecen. Ottlik Ákos, Somos-Ujfalu. Unger-Eck Anna urnő, Balassa-Gyarmat. Greskovics János, Csongrád. A nagy gymnásium, Eger. Király József Pál, Soprony. Vörös Vince és Molnár István (ketten egy részvényre) Foktő. Bartha József, Kézdi-Vásárhely. Poór Imre, Battisfalvi Samu, Gerenday Ambrus, Ferenczy László, Királyi Pál - mind Pesten. Kégl Sándor, Puszta-Szentkirály. Szathmáry Károlyné urhölgy, Békés. Csepi-Oláh Katalin, Oláh Mihályné urnők. Hajduk Ambrus, Azari Mihály, Mihályffi László, Ferenczi Lajos, Vecsey Károly, Fóny Tivadar, Kántor Vilmos, Szabó Károly, Bodolai József, Nagy Miklós - mind Tokajban. Ballagi Károly, Szarka Mihály, Jalsoviczky Károly, Fitos Ilona urhölgy, Kalocsa Balázs, Gubody Gedeonné úrhölgy, gróf Ráday László, Ref. lyceumi önképző társulat, Farkas Elek, Zsigray Ilka urhölgy, Hoffer Endre, Vaikó Antal, Duzs Sándor, Ádám Gerzson, Warga János, Deák József - mind Nagy-Körösön. - Pfendeszak Károly, Z. Egerszeg. Lonovics Ferencz, szarvasi kaszinó, Bolya István, Viskovics Ignácz, Póhl Dániel, Polmiller Péter, Sipos Sándor, - mind Szarvason. - Lónyay Sarolta, gr. Serényi Lászlóné úrhölgyek, Bánfalva. Rottenbiller Lipót, Pest. Gr. Bethlen Ferenc, Bethlen. Gr. Mikes Benedek, Debrek. Dessewffy Mihály, Kaplon. Torma István, Csicsó-Keresztur. Simó Lajos, B. Polyán. Ujfalvi Ádám, Kaczko. Polt Ferenc, Eperjes. Báthory István, Pest. Rupp Ignác, Pest. Beke Gyula, Zsemlye. Szabó Károly, Pápa. Böszörményi Elek, Szathmár. Toka Zsigmond, Dengeleg. Böszörményi Károly, Szathmár. Kiss Gábor, Szathmár. Csaba Ignác, Pátyod. Hartmann István, Tamássy Eduárd, Madarasi János, Petrovich Antal, Keresztszegi Lajos, Vajai Károly, - mind Szathmáron. Mándy Bertalan, Szinér-Váralja. Bertha Amália urnő, Rába-Hídvég. A kör, Sz.-Váralja. Dudák József, Miskolcz.  
  (Folytatjuk.)  
 
 
[szerkesztői feloldás]
SzF 186r. márc. 13. (I. évf. 304.)
ÖTÖDIK JEGYZÉKE A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVENKINTI PÁRTOLÓINAK.  
  Fekete Lászlóné úrhölgy, A kaszinó-egylet, Soprony. - Lovassy Ferenc (12ft.) Dr. Bódogh A.,
Szél K.
Szél Kálmán
, Fónagy K., Madass György, Kenyeres János, Rozvány György, Mezey Ferenc, Szász Lajos, Nagy Sándor, Jánossy Lajos, ifj. Ercsey Sándor, Sternthal Adolf, Bajó János, Lovassy Albert, Etédy Lajos, Balogh Imre, - mind Nagy Szalontán. A már befizetett négy forinthoz pótlólag a következő két évre még 8-at beküldött Kugler János, Szeged. Pest, jan. 1. 1861.  
 
 
HATODIK JEGYZÉK.  
  Püspöki Alajos, Osváth Imre, Bor Áron, Sarkad. Koricsánszky Berta úrnő, Tasnád. Matta János, Élesd. Bersek Erzsébet úrnő, Nagy-Rév. Bathó Ferenc, Patty. Ordódi István Károly, Markófalva. Benedicti József, Békés. Benedicti György, Pest. Községi könyvtár-tagok, Dada. Gr. Mikó Imre, Kolozsvár. Antos Jánosné b. Radák Katalin, Abony. B. Huszár Sándor, Kolozsvár. Gr. Teleki Domokosné b. Radák Anna, Sárpatak. Zeyk József, Kolozsvár. Dubraviczky Ádám, Puszta-Gécz. Lovrich Judit, Szécseny, Sztankay Ferenc, Torda. P. Szathmáry Károly, Szőllősi Balázs, Nánay Lajos, Szarka József, Váradi Gábor, Tomori Sándor, Pataky Jánosné urnő, Török Lajos, főiskola képezdéje, mind Márm.-Szigeten. Báró Sztojka Gyuláné, Szlatina. Szaplonczay József, M.-Sziget. Mán Józsefné úrhölgy Szarvaszó. Hajdu-Böszörményben a kaszinó. Rudnyánszky János, N.-Bölgye. Semmelweiss Ignác, Dánielik János, Ebner Ede, Balassa János, Térey Ignác, Balassa István, Pest. Heckenast-Bajza Lenke úrnő, Pest. Könyves János, Hézer Károly, Kis-Marja, Gelencsér Privát, Buda. Tisza Lászlóné Holles Ottilia urhölgy, M.-N.-Csány. Hamary Dániel, Tata. Szendrey Julia urnő, Horváth Árpádné, Pest. Csaba Gerő, Kovács József, Túrkeve. Szalay Zsigmond, Nagy Gedeon, Szalay Antal, Török Sándor, Szűcs Miklós, Lengyel Samu, Szűcs Lajos, Kun József, Fazekas József, Repászky Alajos, Váncza Mihály, Szűcs Sámuel, Jekelfalusy I,ajos, Piskóti János, Soltész Nagy János, Kraudy József, Mayer Rezső, mind Miskolcon. Szerdahelyi József, S. Szöged. A rozsnyói növendék papság. Dr. Bene Ferenc, Pest. Streteczky János, Ravnik. Kereskedelmi akadémia, Pest. Furman János, Miskolcz. Lehoczky Tivadar, Munkács. Hajdu Józsefné Kun Judit assz., Pest. Fördős Lajos, Kecskemét. Sámi Lászlóné úrnő, Demjén László, Farnos Elek, Simon Elek, Polgári társalkodó, Incze József, Földváry Miklós, mind Kolozsvár. Bedőházy János, Szászvesszős. Dr. Szontagh Ábrahám (12 ft.) Pozsony. Ambrozovits Béla, Pettau (Stájerország). Káli Nagy Elek, Erdélyi Indali Péter, Kőváry László, Kolozsvár. M. Dindár lzabella kisassz., Torda. Dózsa Dániel, Kolozsvár. Bodnár Sándor, Jászóvár. Szabó István, Buda Sándor, Baranyi Ágoston, Baranyi Lajos, Miskolczy Károly, Micske, Draveczky Sándor, Ér-Olaszi, Balogh Imre, Poklostelek. Id. Fráter József (5 ft.) Csételek. Horváth Adél kisassz. (5 ft.) Bársony Fázsi Luiza úrnő, Pellert Tibold Anna úrnő (5 ft.), Ujfalusy Mihály (5 ft.), Gulyás Müller Ilka úrhölgy, Szijártó Lajos, Aaron Dudásy Anna úrnő, Eősz Ferenc, Fráter József, Elbel-Büky Anna úrnő, Rutkay Rudolf, Grünhut Edéné úrhölgy, Wagner Lajos, Meixner Jánosné, Koricsánszky Lászlóné, Fók Müller Sarolta úrhölgyek, mind Nagy- Károlyban. Nagy-Károlyi kaszinó, Jasztrabszki Irma urhölgy, Reszege. Veres Lajos, Endréd. Balog Nagy Terézia úrnő, Gencs. Bürbrönner Pálné, Berger Gyuláné úrnők, Nagy-Károlyban. Lendvay Márton, Pest. Galgóczy Károly, Pest. Homonnai kaszinó. Pichl Ignácné sz. Margitai Karolina urnő, Torda. Bors Albertné sz. Zámbó Julia, Szind. Antal Mária urnő, Torda. Purgstaller József, Horváth Cyrill, Nagy Márton, Lutter Ferdinánd, Szepessi Imre, Polák Ede, Peck Ágoston, Ujváry János, Ribianszky Adolf, Domanek Alajos, Trautwein János, Nicolini Alajos, Polák János, Hindy Mihály kegyesr. tagok, Pesten.  
  (Folytatjuk.)  
 
 
[szerkesztői feloldás]
SzF 1861. márc. 20. (I. évf. 320.)
HATODIK JEGYZÉKE A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVENKINTI PÁRTOLÓINAK.  
  (Vége.)  
  Olbel Márton, Buda. Trauschenfels Ödön, Brassó. Özvegy Botka Jánosné úrhölgy, Geszti. Frankel és Friedman könyvárusok, Rimaszombat. Ruttkay Márton, Nagy-Lél. Özv. Batthyány Lajos grófné, Dáka. Than Sándor, Dáka. Tárbay István, Eger. Tárbay József, P. Dázsony. (Az utóbbi 9 rendbeli befizetés Ráth könyvárusnál). Marton Antonia Pest.
Hiller
Hiller-Gyika Julia
báróné
Gyika Julia
Hiller-Gyika Julia
, Temesvár. Gyika Teréz úrhölgy, Pest. Joanovics György, Pest. Göndöcs István, Baróthy Pál, Szarukán Gergely, Nagy József, Sughó József, Győrffy Gyula, Zay Róbertné úrhölgy, Dr. Fuchs József, Széll Kristóf, Chernel Elek, báró Gerliczy Bódog, Dezső Szaniszló, Verner Sebestyén, Incze János, Dr. Grósz Lajos, Szász Auguszt, Gorove Antal, Kubinszky Lajos, idősb Markovics János, Kőrösy Sándor, özvegy Szilágyi Lászlóné, Bölöny Sándorné, Bihari nemzeti kaszinó, Szíj József, Sughó Lászlóné Géczy Anna assz., Gyalokay Antal, Ribáry Sándor, Lázár Mihály, Veress János, Szabó János, Olay István, Ambrus József - mind Nagy-Váradon. Báró Meszéna Istvánné úrhölgy, Less. Harmathy Károly, Tenke. Herczegh Ferenc, Liska János, Ujlaki Ferenc, báró Bémer Pál, Trimay Ferenc, Sántha Gyula, Tenkén, Sissáry Lajos, Fekete Györös. Thamó Mihály, Kisháza. Sárkány Imre, Bélfenyér. Presztel József, Vizes-Gyán. Tóth Károly, Bajj. Egressy László, Tamásda. Linczinger Ede, Árpád Szánthó László, Tulka. Darabanth Ferenc, Ugra. Fábián Gábor, Rózsa Ferdinánd, Rochel János, Arad. Dr. Feldinger Frigyes, Pest. Özv. Fehér Antalné sz. Hatfaludy Erzsébet assz., Mármaros-Sziget. A gyönki magyar szépirodalmi könyvtár. Ozsváth József tanár, Gyönk. Troján József, Beck Gyula, Bischoff Károly, Nagy Rezső, Paur Lipót, Kloiber Pál, Abeles Fülöp, Keppich Ferenc, Unger Miksa - mind Mosonyban. Boros Sándor, Arad. Lévay József, Solymosi Samu, Vágó József, Kun Pál, Kun Ábrahám, ref. főgimnasium, Tobiás József, Pásztor Dániel, Dobos Dani, Szathmáry Barna, Baráth József, gr. Csáky Zsigmond, Serfőző József, Láczay József, Zarkovszky Ágoston, Fazekas László, Stem Miksa, Klein Endre, Lichtenstein József, dr. Popper József, Kun Bertalan, özv. Pilta Jánosné, Frankl Bernát, - mind Miskolcon. Ifj. Dobozy Dániel, Tisza-Keszi. Tököly Irma úrnő, Bécs. Kisaponyi Bartakovics Auguszt, Bartakovics Sarolta kisassz., Bartakovics Jolánta kisassz., Pest. Ghiczy Samu, Mezei Mór, Hirsch Samu, Medetz József, Madid János, Gyurkovics István, Pest. Várkonyi István, Tisza-Lucz. - Farkas Lajos, S.-A.-Ujhely.  
  HETEDIK JEGYZÉK.  
  Gárdos János, Pest. Baar János (12 f.) Pest. Ifj. b. Podmaniczky László, Pest. László Gyula, Pest. Horváth Sámuelné assz. Gerend. Ifj. Lonovics József, Pest. Hollósy Mihály, Pest. Daruváry Ferencné, Waschatkoné, Szabó Ferencné úrhölgyek, Moder Ferenc, kalocsai kaszinó, Kostyák János, Ábrahámffy János, Mészáros- Szabadhegyi Polixena úrnő, Sauter József - mind Kalocsán. Daruváry Alajos, Pest. Berger Ármin, Szabadka. Mátray Gábor, Pest. Vladár Ervin, Gálszécs. Lator Gábor, Nagy-Szőllős. Hagara Miklós. Nagy-Szőllős. Bernáth Bertalanné, b. Radák Mária úrhölgy, Nagy János, Szász Gerő, Kolozsvár. Rényi József, Ferencvölgy. Makó Lenke úrnő, Jász-Apáth. Koos Ferenc, Bukarest. Ghyczy Ignác, Pest. Huszár Ferenc, Pest. Mosel Györgyné (sz. Simony) assz. Pozsony (Schwaiger könyvárusnál). Orbán József, Zeley János, Palotay László, Nagyvárad. Kedves Tamás, Gyergyó-Sz.-Miklós. Győrfi Pető, Gyergyó-Ditró. Ifjúsági képző-társulat, Pápa. Kovács Eduárd, Homok. Dr. Bécsy János, Szolnok. Csathó Alajos, Mező-Túr. Olvasó-egylet, M.-Túr. Horváth János, Kún-Szent-Miklós. Leschitz Mátyás, Baky Ferencné, Eberl Józsefné, Pap Ida, Tóth Istvánné, dr. Técsi Józsefné úrhölgyek, Bors Károly - mind Kun- Sz.-Miklós. Szabó Pál, földmíves, Szalk-Szentmárton. Bibó Dienes, Enying.
László Kár.
László Károly
(két részvény), Minatitlan (Mexico). Beöthy- Fehér Mária urnő, Törtel. Sempcz-kerületi tanítók. Losonczi népkör. Felsőbányai olvasó-egylet.  
  Márc. 1-éig az igazgatóhoz beérkezett minden pártolói név közzé van téve. Ha valamely tisztelt pártoló nem találná nevét a jegyzékben, úgy az nem érkezett hozzánk.  
  Kelt Pesten, mart. 1. 1861.  
  Arany János igazgató.  
 
 
SzF I. évf. 351. - 1861. ápr. 3.  
  A Pesti Napló irja: „gr. Sigray Fülöp Iváncáról 100 ft-ot küldött be szerkesztőségünkhöz, hogy azt, mint egy alapítványt, a Kisfaludy-Társaság pénztárnokának átaladjuk." - Ezzel kapcsolatban mi is jelenthetjük Sztankováczky Imre tolnai főispán ő mlga alapítványát, mely hasonló célra az igazgatónál tétetett le. - Közelebbi időben szintén az igazgató kezéhez jött vala: gr. Batthyány Lajos özvegyének alapítványa 100 frt; özv. Szücs Lajosné szül. Szücs Zsófia asszonyé, 100 frt, a nagyváradi takarékpénztár részéről 100 frt; ismét az elnökség útján Emich Gusztáv úr és nejének két alapítványt kötelező irata,
Ranolder J.
Ranolder János
veszprémi püspök úr ő mlgának két alapítványa után befizetett kamatok; gr. Karácsonyi Guidó úr alapítványa készpénzben; továbbá a bonyhádi kaszinó-egylet önkintes adománya, 10 frt, - melyeket, amennyiben még nem közölték volna, laptársaink átvenni sziveskedjenek.  
 
 
 
SzF I. évf. 367. - 1861. ápr. 10.  
  A Kisfaludy-Társaság alapítói sorába léptek ujabban: Hertelendy Karácsonyi Mária úrhölgy, gróf Batthyányi Géza, továbbá a pesti Takarékpénztár, az utóbbi 200 frt kettős alapítványnyal.  
 
 
 
SzF 1. évf. 382. - 1861. ápr. 17.  
  A Kisfaludy-Társaság részére még egyre folynak a pártolói bejelentések. A napokban is 30 aláírásu ívet kaptunk Szakál Lajostól, Gyuláról. E lassú, de folytonos bejelentések miatt történt, hogy a társaság csak későn tájékozhatta magát a viszontkedveskedésűl nyomatandó munkák példányai számára nézve. Egyébiránt itt nem szorosan vett előfizetésről s kitiízött megjelenési határ napról van szó, hogy a társaságot, már is a késedelem vádja érhetné, hanem hazafiúi pártolásról a bejelentett tagok részéről, melyet a társaság nem mulaszt el az év folytán ígéretének beváltásával köszönni meg. Az első pár füzet nem sokára szét fog küldetni.  
 
 
 
SzF 1. évf. 464. - 1861. máj. 23.  
  Budán s egyébütt. Azon tisztelt pártolóit a Kisfaludy-Társaságnak, kik Bécsből mostanában a honba tették át lakásokat, kéri a társaság igazgatója, szíveskedjenek új lakások hollétét és számát vele tudatni, nehogy a könyvilletmények nem sokára megkezdendő szétküldözésében hiba történjék. Ugyanezt más tisztelt pártolókra is kiterjeszti, kik azóta, hogy adreszszöket beküldötték, lakhelyet változtattak.
n
Jegyzet Kéretnek a hazai lapok e nehány sor fölvételére napi híreik közé. Szerk.
 
 
n
Jegyzet A febr. 20. és ápr. 1. között megjelent számokban semmi egyéb KT-i vonatkozásu közlés sincs, mint a pártolók névsora. Minden rendű-rangú ember szinte egymással versenyezve lépett a Társaság kiadványainak előfizetői közé. A névsorban szereplő akadémikusok, tanárok, színészek, birtokosok, iparosok stb. között szembe ötlik
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
egyik leányának, továbbá Horváthné Szendrey Júliának, Batthyány Lajos özvegyének, Semmelweis Ignácnak és Nagyszalonta, valamint Nagykőrös polgárai közül többeknek a neve.