Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. II. 406. - 1864. okt. 23.
 
  Abonyi Lajos eredeti regénye: „A mi nótáink", mely, mikép tudva van, a Kisfaludy-társaság által pártolóinak lesz szétküldendő, nyomtatásban teljesen elkészült, és a legközelebbi napokban a szállítás is megtörténik. A munka négy kötetre terjed és megközelíti az 50 ívet, úgy hogy az idei könyvilletményből már nem sok marad fel. A hiányzó mennyiség Camoens classicus milvének, a Lusiadának , Greguss Gyula által eszközlött fordításából fog kipótoltatni, mely szintén már sajtó alatt van és szedése gyorsan halad. Kéri annálfogva a társaság igazgatója azon t. e. pártoló urakat és hölgyeket, kik az új hároméves folyamra is készek belépni, de az 1864-dik évi illetőséget még be nem küldötték, valamint azon tisztelt gyüjtőket is, kiknél netalán aláírt ívek volnának beküldetlen: méltóztassanak ezeket igazgató
Arany János
Arany János
hoz, (lakása: üllői ut 7 sz.) minélelőbb útnak indítani, hogya könyvek expeditiója részükre is idejében megtörténhessék. Annálinkább szükségeli pedig a társaság az évdíj beküldését, mivel az eddig befolyt mennyiség a nyomdai költséget, írói díjakat, s expeditio terhét sem födözi, holott az elmult hároméves folyamból is ezer forintot haladó összeg maradt kinn oly pártolóknál, kik magukat aláirással kötelezték, a társaság könyveit elfogadták, s a díjat be nem fizették. - (E tudósítást sziveskedjenek a hazai lapok átvenni hasábjaikra.)  
 
n
Jegyzet A Greguss Gyula által fordított Lusiada 1865-ben jelent meg, 8° alakban, XXX + 449 1. - Ebben a közleményben szerepel először
A.
Arany János
új lakáscíme: Üllői út 7.