Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú III. évf. I. 143· - 1865. febr. 5.
 
  A Kisfaludy-társaságnak febr. l-jén tartott rendkívüli gyűlésében
Arany János
Arany János
igazgató, megköszönvén a társaságnak iránta tanusított eddigi bizalmát, leköszönt. Uj igazgató még nem választatott, s e hivatal ideiglenes vezetését
Greguss Ágost
Greguss Ágost
titkárra bízta a társaság. Ez ülés egyszersmind tagválasztó is lévén: általános szavazattöbbséggel a társaság tagjaivá választattak:
Pákh Albert
Pákh Albert
,
Szemere Miklós
Szemere Miklós
, Szigeti József. - Végül a volt igazgató Udvardy Cserna Vince, ismert fiatal írónk, 100 frtos alapítványát jelenté be.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú III. évf. l. 163. - 1865. febr. 12.
 
  Február 6-dikán, mint
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Károly
születésének évnapján, tartá a Kisfaludy-társaság tizenötödik közgyülését. - A fővárosi közönség már öt év óta megszokta e közgyűléseket, melyekben egy-egy délelőtt igen kedvesen és emlékezetesen telik el, s ez idei közgyülésre is szép számmal jelent meg. Hölgyek, férfiak, legkivált az egyetemi ifjuság, egészen megtölték a termet.  
  B.
Eötvös József
Eötvös József
elnök hatályos szavakkal nyitá meg a gyülést; megemlékezett a társaság halottairól, szomorúan említé, hogy ritkul a régi harcosok sora, s mind ezért vigasztalást csak a fiatalabb erőkben keres, kik a haza iránti kötelesség érzetétől áthatva, szent akarattal igyekeznek a kidőltek nyomába lépni.  
  Ezután
Greguss Ágost
Greguss Ágost
tartá titoknoki jelentését a társaság múlt évi működéséről. Elsorolá, hogy a társaság pártolói az új folyamra már Abonyi Lajos négy kötetes regényét, a „Mi nótáink"-at s Camoens Luziádáját kapták, s még m. e. 10 ívet fognak kapni; hogy a társaság meginditá
Shakespeare
Shakespeare, William
minden munkáinak magyar forditását s már három kötetet ki is adott; hogy a népköltészeti gyűjtemény folyvást örvendetesen szaporodik, kiadó is találkozott s a kiadás megkezdéséhez csak az irodalmi viszonyok kedvezőbbre fordultát várják; hogy a társaság alaptőkéje mily szépen gyarapodott ez elmult nehéz évben is. Azután szólott egyenkint a társaság múlt évi halottairól, kiknek nevét nem kell fölemlítenünk, hiszen e halottak a nemzetéi is, s minden hazafi fájdalommal gondol reájuk. Végül
Arany János
Arany János
volt igazgatótól búcsuzott el, ki, más elfoglaltság várván reá, hivatalát letette.  
  A titoknoki jelentés után
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
tartott emlékbeszédet
Fáy András
Fáy András
, irodalmunk Nestora fölött, ki már csak egyedül volt fenn, az utóbbi években,
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
korának bajnokai közül. Nem gyászbeszédet tart - mondá - mert hiszen mire volna akkor a gyász, midőn egy nyolcvan éves agg, dicsőn megfutott pálya után, boldogan és nyugodtan elszenderül. Mert
Fáy
Fáy András
pályája dicső volt; nem zajjal élt, nem zajjal halt meg, soha sem kapta őt hirtelen magasra az olcsó népszerűség, nem szemkápráztató tűzijáték volt élte, mely lobbot vet s haszon és nyom nélkül elpattan, hanem a szeliden sütő jótékony nap, mely csirát kelt, virágot fejleszt, gyümölcsöt érlel. Dicsőségét több hazai intézet hirdeti.  
  Utána Dobsa Lajos olvasott egy felvonást „Aba Sámuel" című tragédiájából.  
  S erre egy szomorú emlékbeszéd következett.
Lévay
Lévay József
tartotta ezt, a hatalmas munkálkodásai közől, férfi ereje delén kimult
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
fölött, kinek halálával az irodalomban egy gondos, lelkiismeretes, önérdekére távolról sem néző műfordító, kutató, gyűjtő, - szónoki széken elragadó szavú szónok, a baráti körökben egy szívből szeretni tudó jó barát s kedves társalgónak élete, munkálkodása szakadt meg oly váratlanul, oly megdöbbentőleg.  
  Végül
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
segédtitkár olvasta fel az alább közölt két jelentést a társaság által a mult évben hirdetett pályázatokról, s a jövő évre tűzött két pálya-feladványt - s az elnök néhány szóval bezárta a gyülést.  
 
n
Jegyzet Az Akadémia 1865. jan. 26-án választotta
A.
Arany János
-t titoknokává, ezért mondott most le a Kisfaludy Társaság igazgatói tisztéről,
Eötvös
Eötvös József
és többi barátja ismételt marasztalása ellenére.