Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY TISZTELETŰ S TEKINTETES EGYHÁZI TANÁCS,  
  Nem kis meglepetéssel és örömmel vettem a tisztelt Egyházi Tanácsnak folyó hó 8-kán tartott űléséből kelt s hozzám intézett becses meghivó levelét: meglepetéssel, mert egyszerű magányomban illyesmire én nem is gondoltam; örömmel, mert alkalmam nyilt a tisztelt Egyházi Tanács irántami jó indulatáról meggyőződni.  
  Óhajtottam volna, hogy, mielőtt e fontos lépés meg -, vagy meg nem tételére magamat elhatároznám, hosszabb időm jutott legyen a meggondolásra; hogy ekképen, erőm s körülményeim lelkiismeretes számbavételével, se az elfogadás könnyelműség, - se az el nem fogadás hálátlanság bélyegét ne viselje magán. De miután ez, a tudvalevő akadály miatt, meg nem történhetett: a tisztelt Egyház becses bizalmáérti szíves köszönetem mellett, kénytelen vagyok fájdalmasan kijelenteni, mikép, anyagi körülményeim miatt, nem vagyok olly állapotban hogy a meghívást elfogadhassam, s az átköltözéssel és behelyezkedéssel járó - rám nézve tetemes - költséget födözhessem.  
  Szíves köszönetemet újból kijelentve, teljes tisztelettel vagyok.  
  A Nagytiszteletü s Tekintetes  
  Egyházi Tanácsnak  
  alázatos szolgája  
  Szalonta, oct. 14. 1851.  
 
n
Jegyzet Az első válaszlevél előzménye; a nagykőrösi meghívás, eredetiben ma is megvan a nagyszalontai AJEM -ben: Tekintetes Úr ! Hírlapi közlemények után bizonyosan fogja Tens urasága tudni, mikép tanintézetünket a kormány rendelete értelméhez képest egy 8 éves teljes és nyilvános gymnasiummá átalakítván, ezt a Superintendentiális iskolák kiegészítő részéül ajánlottuk fel, és hogy ezt a Superintendentia el is fogadta: melly átalakítás szerint a már betöltve volt 4 professzori állomáshoz, még magunk részéről 4, a Superintendentia részéről pedig 2 tanszékek csatoltattak, sőt hogy részünkről csőd hirdettetvén a magyar, görög nyelvek, a mathesis és historia tanszékei a csődülők közzül be is töltettek. Miután azonban időközben esett változás - és a tanszékek rendezése miatt a magyar irodalom tanszéke megürült, e tanszékre mint főszakra szabad választás útján - e mai nap tartott ülésünkben általánosan és egyhangúlag- Tens Urasága választott el. Melly elválasztást, mint a mellynek elfogadására Tens Uraságát mindnyájunk közohajtása a legszebb reménynyel párosulva hívja fel, egész egyháztanácsunknak szíves üdvözlése nyilvánítása mellett, akként adunk Tens Uraságának hivatalosan tudtára: hogy azon tanszék is, mint a többiek, 3 évig 500 - azután pedig évenként 600 pfrt fizetéssel van ellátva, és minthogy a tanítás folyó hó 15-én veszi kezdetét, ez időre tanszékét elfoglalni, addig pedig hivatala elfogadása felől bennünket értesíteni méltóztassék; tisztelettel maradván NKőrösön, 1851-ik év October 8án tartott Egyházülésünkből Tekintetes Urnak őszinte baráti, s jó akarói NKőrös ref. egyháztanácsa A legközvetlenebbül érintett kartárs, Szász Károly három nap múlva magyarázkodó levelet meneszt
A.
Arany János
-hoz, melyben diplomatikusan kifejti: „Elvül vala felállítva a magokat jelentők közül választani, s bár ön neve tisztelettel említteték, és sokan ohajták is, - amaz elv szerint lehetetlen vala elválasztatnia. Ettől most elállottak Civiseink, s remény táplálja őket, hogy nem kapnak kosarat. Ha kegyed a meghívást elfogadja, én örülni fogok érdemesb kezekbe tehetni le az irodalmi tanszék gondját, s helyette számtant vállalni ... " (1851. okt. 11. MTA lvt K. 513-496. sz.) A spiritus rector,
Mentovich
Mentovich Ferenc
sem késik, s kelet nélküli levelében (talán okt. 8.) hasonló szellemben biztatja
A.
Arany János
-t: „takarékos ember itt igen jól megélhet" a kilátásba helyezett fizetésből. Ami pedig „a szellemi életet illeti - igaz, hogy itt Kőrösön kevés élvekre számithat az ember, de ezen segítünk az által, hogy alkotunk mi, tanárok, egymás közt egy bizodalmas kört, melly sok hiányt fog pótolni, - azután igen sokat pótol a hiányon az is, hogy Pesthez a tavasszal elkészülendő vasút által csak két órányi távolságra leszünk, folytonos összeköttetésben lehet ön irodalmi barátaival, élénkebb részt vehet az irodalomban" (MTA lvt K. 543- 384. sz).
Arany
Arany János
- mint láttuk - először visszautasította a. meghívást. Hogy mégis elfogadta később, abban döntő része lehet annak a hivatalos levélnek, melyet a. nagyszalontai AJEM őriz: Tekintetes ur ! Egyháztanácsunk magányúton értesülvén önnek aggodalmai felől, szállás és utiköltségre 120 ezüst forintot utalványozott, melyről ön megérkezésekor rögtön fog rendelkezhetni; ezt azon reményen tudatjuk önnel, hogy szerencsénk lesz önt mentöl hamarább tanáraink sorában látni- N. Körös october 19-én 1851 Jánosi Ferenc tanár és ideiglenes jegyző Szász Károly egy nappal előbb írt
A
Arany János
-nak, újra hangsúlyozva, hogy ő nem kénytelenségből ajánlotta fel a tanszékcserét; ha mód nyílik rá, mindenképpen át fog menni a matematikaira. Legérdekesebb, amit Kecskeméttel kapcsolatban ír: „Kecskemétre is meg van híva kegyed. Sajnálnám, ha csak önzésnek vélné szavaimat, midőn azt írom hogy Kecskemétről bármily igéretekkel se engedje meg csalatni magát. Kőrösön az iskola ügye teljesen biztos lábon áll, Kecskeméten ellenben nagyon is bizonytalan."(MTA lvt K 573 AL 497. sz.)
Mentovich
Mentovich Ferenc
egy nappal később ír és ismétli az egyháztanács aznapi határozatát. „Nem kételkedünk, kedves barátom, hogy te még továbbra is akadályt találj a tanári szék elfogadásában - s kérünk is, igyekezz legyőzni minden támadható nehézségeket- illyenek lehetnek kedves nődnek rokonai közüli elszakadása, de igyekezzél reá beszélni, s biztosítani, hogy itt is baráti keblekre találand, nőm mint már ismerőset, barátnéját várja, számos jó hölgyekkel, kik vetekedni fognak barátságát megnyerni s a Szalontán hagyottakat pótolni " Meglepő, hogy a realista
Mentovich
Mentovich Ferenc
mennyire az elevenjére tapintott a kérdésnek. Valóban később is leginkább
A.
Arany János
felesége nem tudott megszokni Kőrösön. -
Mentovich
Mentovich Ferenc
felajánlja a kollégák segítségét is a lakáskeresésben. „Ha mindazonáltal megérkezésedig nem találnánk szállást kapni, ne aggódj, mert nem maradsz szabad ég alatt, adunk mi szállást, megosszuk egyszerű lakunkat veletek . " „Tudatnom kell veled miszerint az egyháztanácsnak fölebb említett határozata akkora gyöngédséggel ment véghez, olly ragaszkodással irányodban millyet csak érdemelsz - egy tagja az egyháztanácsnak, Zsigrai Márton- egy igen derék hazafi - tudatja veled, hogy nem leend szükséged fáról gondoskodnod, ő fával ki fog segíteni - tehát télen nem fogsz dideregni, hanem fázni" -írja,
A.
Arany János
kevéssel azelőtt megjelent Téli versének szójátékát idézve. Ennyi rábeszélésnek engedve írja meg
A.
Arany János
elfogadó levelét. Ezzel egyidőben válaszolt Szász Károlynak is, beleszőve ismert rímes kötődését: "Ejnye,
Kari
Szász Károly
, hát hogy illik a Poesishez az arithmetika?" -mint azt
Benkó
Benkó Imre
feljegyezte (61. l.).
 
 

Megjegyzések:

Az idézett helyeken.