Aranysárkány fejléc kép
 
A PUSZTA HÁZ  
  Sokszor jött már fel a nap és sokszor tünt le; hány hetek multak el, hány hónapok folytak le, sőtt
n
Jegyzet sőt
már évek is teltek el  
  Minden sokat változott azóta
n
Jegyzet mi óta?
de ez a táj csak ugyanaz .... Más oldalról a számtalan sivár hegyek domborodnak, mellyeken a zöld fűnek (vagy egyébnek
n
Jegyzet vagy egyéb növényzetnek
) soha semmi nyoma nem volt  
  De ezek meg ujjultak,
n
Jegyzet újultak
és átestek az átváltozáson, még is ugyanazok. Mint mikor a Phoenix meg égeti ön magát
n
Jegyzet önmagát
 
  Hasonlólag az erdőnek is ős tölgyei, - ámbár magokat a mulandóság karjába vetették,
n
Jegyzet nagyon pöffedt: karjába estek
de .. most azok diszlenek szép sorba öseik nyomdokinn.
n
Jegyzet nyomdokin
 
  Nem maradt régi helyén a homok hegy.
n
Jegyzet homokhegy
Felkapta egy forgó szél és vitte messze, hol ismét ujj
n
Jegyzet uj
tömegbe vegyült;  
  Mindazáltal van egy tárgy, a melly nem hogy uj képet vett volna magára, sőtt
n
Jegyzet sőt
inkább meg avult.  
  Itt áll egy épület, melly valaha ház volt, mellynek szalma tetejét a szél
n
Jegyzet talán nem a szél nyugtatja?
már rég le roncsolva nyugtatja
n
Jegyzet talán nem a szél nyugtatja?
padlásán;
 
Mész kiáltó
n
Jegyzet Mész kiáltó nehéz epitheton. „Oldala, mely mész után kiáltoz''
oldala ugyan áll még . . . egyik vége ki dőlt, mellyen szemérmesen kandikáll
n
Jegyzet kandikál
ki a jég hideg
n
Jegyzet jéghideg
keblű kemence ... közfala még tartózkodik; de a falba
n
Jegyzet hol? falban
lakó soknemü zsellérektől nyitott közlekedések miatt meglehetős gyenge fokra van helyhezve
n
Jegyzet gyengén v. gyenge lábon
. . a ház megett. . egy szomoru füz áll
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
bánatos ágait a romokra hajtva és árnyékával enyhülést adva.
n
Jegyzet kinek? egyhülést ad az eltévedt utasnak
Távol egy kissé a háztól, látszik egy düledezett kámvájú kút, mellette áll az ágas elrehülve;
n
Jegyzet elkorhadva
és csak néha látogatja meg egy elfáradt madár s ha ki pihente rajta magát, tova száll
n
Jegyzet tovaszáll
ismét.  
  Mindez mutatja a ház szerencsétlen végét
n
Jegyzet fölösleges elmélkedés
 
  Lakosa e háznak egy kertész volt, ki több évekig nyütte
n
Jegyzet Lakosa e háznak egy kertész volt, ki, egykor negyedmagával - sokáig lakta ez elavult viskót; több évig élt itt stb.
a rosz viskot negyedmagával elsöbben
n
Jegyzet Lakosa e háznak egy kertész volt, ki, egykor negyedmagával - sokáig lakta ez elavult viskót; több évig élt itt stb.
 
 
  De jött egyszer a hir, hogy a hazának katonára van szüksége; eljutott ezen hir az ezelött csendes házban
n
Jegyzet hová? házba
is, és fel zavarta
n
Jegyzet felzavarta
annak békességét.  
  A két ifjúban felgyúlladt
n
Jegyzet felgyúladt
a tüz a hazát szolgálni védeni és oltalmazni.  
  Távozott a két fiú, a két öreg maga
n
Jegyzet kettő nem maga
maradt, de a néma magányt meg unva
n
Jegyzet megunva
városba költöztek. Elsőbb az öreg
n
Jegyzet melyik? a nő is öreg. egyéb iránt nincs elmondva hogy volt nője s két fia
lett a halál martaléka, később pedig - az egyik fia halála miatt kesergő édes anya is búcsút vett a világtól. Csupán egy maradt még életbe
n
Jegyzet hol? életben
a szerencsétlen családból: ez is bizonytalan életmódba
n
Jegyzet életmódban maradni: szokatlan kifejezés.
a csaták villámai közt.  
  Végre elkövetkezett a véres Drámának
n
Jegyzet drámának
utolsó jelenete. A honvéd megfosztatott életpárjától kedves fegyverétől, ki élet és halálban hű kisérője volt.  
  Egymást érte a sok
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
nyugalomra hazatérő honvéd. elbucsuzván
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
ki? Sok
a csatatértől, ujra előbbi életmódját szándékozott követni.  
 
n
Jegyzet Effélék nem tárgyai az irodalmi gyakorlatnak.
Jaj de kevés idő mulva, midőn még senki sem élvezhette a béke örömeit - ujra szárnyalt a hir hogy erővel elliurcolják a szegény volt honvédet, de nem a hazát védeni.  
  Ujra lehetett látni a sok volt harcost minden felé, most szöknek a fegyvertől mit addig olly kedvesen hordoztak és használtak a haza hasznára
n
Jegyzet Effélék nem tárgyai az irodalmi gyakorlatnak.
 
 
  Ekkor akadt egy vendége a puszta háznak
 
senki egyéb, mint a megmaradt fiú, ki reménylette itten feltalálhatni szülőit is testvérét,
n
Jegyzet ki itten szülőit s testvéreit feltalálhatni remélte
de megcsalatva reményétöl tovább vitte bús gondjait  
  26/XI 1851  
 
Szilády Áron
Szilády Áron
 
 
 
SZIGETVÁR BEVÉTELE  
  1566-ban indult
Solimán
Süleyman
magyarország
Magyarország
ra
n
Jegyzet Magyarország: tulajdonnév, nagy betű
oly szándékkal, hogy serege egy részével elsőb
n
Jegyzet elsőbb
Egre
Eger
t
,
n
Jegyzet
Egre
Eger
t
- inkább írjuk Egert
azután Győrt és Komáromot ostromolja. Egy más kisseb
n
Jegyzet kisebb
csapat
Sziget
Szigetvár
ostromára volt szánva; de midőn meghallotta
Solimán
Süleyman
, hogy ezen kisseb
n
Jegyzet kisebb
sereg előcsapatját
Zrinyi
Zrínyi Miklós
emberei Siklos mellett egészen semmivé tették; annyira megharagudott, hogy egész seregével
Sziget
Szigetvár
ostromára sietett. Jul. 14
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet 14-én
átkelt Eszéknél a Dráván, aug. 4 ünnepélyes bemenetét tartotta. Pécs városába, s következő nap
Sziget
Szigetvár
várhoz ment, hogy személyesen vezesse az ostrom kezdetét.  
  E naptol kezdve 100,000 török ostromlá a várat, holott
Zrinyi
Zrínyi Miklós
nek alig volt 2,500 embere. Az ágyúk erős dörgései miatt egyik erősség a másikra dölt, melyek romjain kétségbeesve vivtak, az elkeseredett törökök. Midön a várbeliek már több rnegrohanásokat vertek vissza, és már minden árkolatok, a külvárral együtt le voltak rombolva,
Zrinyi
Zrínyi Miklós
hiába várva kivülröl segedelmet 600ra leolvadt vitéz seregével, a legbensöb
n
Jegyzet legbensőbb
várba vette magát. De már soká itt sem maradhatott. Tűz, füst és viz nemléte által gyötretve, látta remény nélküli állapotját, s azon kénytelenséget, hogy vagy hősi halált kell halnia, vagy magát egy annyira magára haragitott dühös ellenség kezébe adni, Sept. 8, 34 napján a vár ostromoltatásának,
n
Jegyzet Sept. 8.kán, a 34-dik napján a vár ostromoltatásának etc.
könnyű ruhába öltözködött, derekát apja kardjával övezé, - melly már annyi csatában fordult meg, - hívei közt, - kikkel megesküdött a dicsően védett vár romjai közt halni hösi halált, - égő lakábol kilépett. Rövid beszéd után, mellyel
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
lelkesült csapatát a halálra bátoritá, kinyittatá a várkaput, s a berohanó törökökre egy utolsót lövetett, mely agyu lövésre
n
Jegyzet ágyúlövésre
10 600 török hullott el. Ez alatt
Zrinyi
Zrínyi Miklós
kirohant, és társaival vagdalkozott,
n
Jegyzet vagdalkozott: nagyon közönséges kifejezése
Zrinyi
Zrínyi Miklós
vitézségének
de csakhamar egy nyíl repült mellének, mely alatt
n
Jegyzet anyil alatt hogy rogyott le? mellytől halálra sértetvén
összerogyva esett le lovárol. Társai is kevesen élték őt tul. Végorájába
n
Jegyzet végórájában
Zrinyi
Zrínyi Miklós
a várkulcsait
n
Jegyzet a vár kulcsait
és 100 aranyat tett
n
Jegyzet tett volt
zsebébe, hogy - mint maga mondá - zsebét üresen ne találják. A várba betoduló törökök közül sokan elvesztek, midön a lőportár fellobbant.
n
Jegyzet „Épen mikor a törökök a várba betodulnának, a lőportár fellobbanván, amiatt közülök igen sok elveszett" Helyesírásban: a középfokot, ha a b előtt magánhangzó van, két b-vel írjuk: elsőbb, kisebb. Ha mássalhangzó, egy b-vel - nemesb.
 
 
Szilády Áron
Szilády Áron
 
 
 
ÉLTÜNK RÖGÖS HATÁRAIN KÉT GÉNIUS VEZET
[szerkesztői feloldás]
n
Jegyzet
 
REMÉNY ÉS EMLÉKEZET
 
  Míg a járni tanuló gyermeknek nincsenek biztos lépései nem tudván magát egyensulyba
n
Jegyzet Egyensúlyban - igyekeznék (ikes)
tartani gyenge lábain, dajkájába fogodzik, hogy magát megmentse a bizonyos elesésétől, vagy ha az nincs jelen s ingadozva próbálgatván magától tovább menni, s gyakorlatlan lábai elsikamolván elesik, dajkájától vár segitséget a felegyenesedhetésre és csupán csak ebben bízik: igy van a felnőtt ember az életen keresztül vezető két dajkával, a remény - s emlékezettel
 
 
 
Szilády Áron
Szilády Áron
 
 
n
Jegyzet Szilády Áron egy évvel volt fiatalabb Dúzs Sándornál, s így 1851 - 52-ben a VII. osztályba járt. A halasi református pap fia volt, a katalógusok szerint kiváló tanuló, csak a reáliákból volt gyenge. Maga is papi pályára lépett, egy időben nagykőrösi segédlelkész. Már akkor híre-neve volt, megmaradt egy fénykép a nagykőrösi AJEM-ben, mely őt
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
és
Szabó Károly
Szabó Károly
akadémikusok társaságában ábrázolja. Akkoriban kelt szárnyra a hír, hogy „Nagykőrösön még a segédlelkész is akadémikus" Hamarosan apja helyén halasi pap lett, de inkább az .irodalomtörténetben, nyelvészetben vívott ki magának maradando nevet. Bejárva az orszag nevezetesebb konyvtárait, gyűjteményeit, összeszedte régi irodalmunk emlékeit, s ezeket kiadta a Régi Magyar Költők Tára nagyértékű köteteiben, sokáig szerkesztette az ItK-t is. Dolgozatai öccse,
János
Szilády János
műveivel együtt maradtak fenn.
 
 

Megjegyzések:

Kecskeméti Áll. Levéltár 3. II. 3., 5. Vsz.