Aranysárkány fejléc kép
 
A MOHÁCSI VÉRMEZŐ GYÁSZOS EMLÉKŰ HELY A MAGYARNAK  
 
[szerkesztői feloldás]
Losonczy László gyöngybetűs fogalmazványában, alig akad pár lényegtelen hiba.
A.
Arany János
ezt írja alá:
 
 
 
A TUDOMÁNY LEGBIZTOSABB VAGYON  
  Egy egyszerű kisvárosban élt egy ifjú istenfélő házaspár, kit az Isten két fiúval megálda. Midőn már az idősb 7. az ifjabb pedig 5 tavaszt átgázola,
n
Jegyzet nem csinos szó ide
feladá őket atyjok a tudományok szent csarnokába . . Már akkor kitetszett, hogy a kisebb testvérnek nagyobb hajlama volt a tanulásra, - mint a nagyobbnak
n
Jegyzet ne forduljon elő ugyanazon szó hamar egymásután
 
szántoföldjén termett gabonáit, midőn szép reményel
n
Jegyzet reménynyel
kecsegtették, egy véletlen zivatar alkalmával a jég mind letiporta
 
 
 
 
EGY ÉGŐ VÁROS LEIRÁSA  
 
 
Ezen iszonyú időben minden okos s értelmes lakos őrizkedett még csak konyhaján is bár
n
Jegyzet bármi
mi esetre a legcsekélyebb tüzet éleszteni
 
. Az öreg cipó
n
Jegyzet cipósütő
sütő asszonyt is leégett háza küszöbén korommá égve lelték meg
 
. Az életben maradt embereket, az isten házában összegyülvén,
n
Jegyzet az életben maradt és isten házában összegyűlt ...
a lelkipásztor vigasztalá
 
 
 
 
A TENGERI SZÉLVÉSZ  
  Az
n
Jegyzet Mikor az Az nem Europa szóra vonatkozik, hanem tengerpartokon.
Európa nyugati oldalán levő tengerpartokon számos kissebb
n
Jegyzet kisebb
s nagyobb hajó füszerrel, s élelmiszerekkel megterhelten indult útra
 
. Nem selytették
n
Jegyzet sejtették
azon iszonyú veszedelmet, mely reájok még azon nap következett. Bizton indultak útra, mert még reggel mosolygó
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
arccal
kelt fel elöttök a nap . . . Hiába vonák öszsze
n
Jegyzet össze. Itt nem kell -
a vitorlákat . . . A méges tajtékzó habok a halyókat,
n
Jegyzet hajókat
melyknek árbocfáit a szél összezuzta, vitorláit
n
Jegyzet vitorláikat
szanaszét szaggatva,
n
Jegyzet szaggatta
most az egekig emelék, majd ismét a tátongó örvénybe sulyták,
n
Jegyzet sujták
melyek azt
n
Jegyzet hajókat
elnyeléssel fenyegették. Szünetlenül rettegének a szerencsétlen hajósok, hogy hajóikat a dühös szél valami sziklához csapándja, mely
n
Jegyzet s; mely a sziklára vitetnék
azonnal darabokra zúzatik szét
 
. De másnap reggelre a megfékezé a mennyei atya a szelek pusztitó mérgét, s a hánykódó tenger zúggását
n
Jegyzet zúgását
megszüntette
 
 
 
BÚCSÚ A SZÜLŐFÖLDTŐL  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
6. vsz.
És ti pályatársaim, a kikkel közdöttem;
  Kik tántoritlanul áltatok
n
Jegyzet álltatok
mellettem,
  Hozzátok intézem e búcsú intésem:
  „Ne feledjétek el hő s résztvevő szivem.
 
 
 
 
A KÖZELITŐ TAVASZHOZ  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
2. vsz.
Repeszd meg
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
a jeget, mely folyónkat boritja
  Hozd a jó időt: ez szivünk kivánatja
  Szabaditsd földünket, sulyos rabláncitól,
  Hozz zengő dallokat,
n
Jegyzet csak dal
s koszorut virágból.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Losonczy László 8 versszakos költeménye végére, az előzőre is vonatkoztatva azt írja
A.
Arany János
:
 
 
n
Jegyzet Nagykőrössel kapcsolatban két Losonczy Lászlót is emlegetnek. Az idősebb tanár volt,
A.
Arany János
-nyal egyidőben, a másik pedig - a tehetségesebb - diák
A.
Arany János
keze alatt. E füzet ettől a diáktól származik. Együtt végzett
Hegedűs Endré
Hegedűs Endre
vel, csakhogy ő kitűnő tanuló volt.
Edinburg
Edinburgh
ban jol megtanult angolul, megismerkedett Herbert Spencer filozófiájával, s nevelési művét egy barátjával ő fordította le először magyarra. ( Értelmi, erkölcst és testi nevelés. Herbert Spencer után fordították Dr. Öreg János és L. L. Nagykőrös, 1875. - Ezenkívül tolmácsolta
Spencer
Herbert Spencer
Szertartásos kormányzatát a BpSz 1878-79. évf.-ban .)Mint a nagykőrösi tanítóképző intézet kiváló tanára) halt meg 1913-ban. Irása meglepően szép, fejlett: a
Dömötör
Dömötör János
ével és
Szülé
Szüle Ferenc
ével állítható párhuzamba, akik kortársai voltak. Úgy látszik,
A.
Arany János
szolgálati ideje végére felnőtt egy nemzedék, mely a mester írását, gondosságát egészen elsajátította.
 
 

Megjegyzések:

Losonczy L.
Losonczy László
unokája, Szépe György nyelvész birtokában.