Aranysárkány fejléc kép
 
I. ÉSZREVÉTELIM A JANUÁR 16-án BEADOTT VERSEKRE  
  Lottihoz. (Szécsény Sándor)  
  Helyesirás elleni hibákat kijavítottam.  
  „Le nem csatolna hű anyád sem a nagy ég." A csatolna szó helyett mást szeretnék: Hiába tiltana vagy valami illyet. A nagy ég is egyike a versirói locus communisoknak, miket rim kedveért elő szoktak rántani.  
   
 
 
  Te rablád szivemet" - az a sok te!
  „Kirablád szivemet
  S elhagytad hűtelen."
 
 
   
 
  „Könnyel feresztve áll": rosszúl jő ki a rím, ott a hol nem kell  
  Különben nem dagályos, alakja épen dalhoz illő, nincs kelleténél hosszabbra nyujtva, sem szószaporitással halmozva. Csupán eredeti eszme nincs benne, de azt, kezdő költőnél ritkán is találunk. - Egy szép metaphora, hasonlat, vagy költői figura nagyon kedvessé teszi a költői eléadást.  
  Bordal. (Varga József)  
  Némi reminiscentiák vannak benne
Petőfi
Petőfi Sándor
re; az elején a „ Hortobágyi kocsmárosné angyalom "-kezdetű versére, később  
  „Forrja belénk édes nedvét a kehely"  
  erre emlékeztet:  
  „Sírja belém piros könyét a pohár" -  
  az efféle reminiscentiákat kerülni kell.  
  „Igy szokott a magyar ember ha kedve  
  Van:  
  Ki tudná ezt énekelni?  
  Sor végén, kivált népdalban, legalább egy commáravaló értelem kell, hogy legyen.  
  „Magyarnak kedvtöltése a szerelem"  
  jobban vágna így:  
   
 
 
  Kedvtöltése a magyarnak, szerelem.
  Mért ne innék ott, a hol olly sok terem
  megint reminiscentia:
  Hol terem több jó bor és több szép leány
  Mint itt belül Magyarország határán
 
 
   
  A népdalbeli versalak ·jól meg van tartva, többnyire elég könnyen is foly: de kerülni kell a visszaemlékezéseket.  
  Juhászdal (Szentpéteri Károly)  
  Nem rosz népdal, de kissé régi: emlékszem diák koromban már széltire daloltuk. Itt nem csak reminiscentiák vannak, hanem az egész népdal szórul szóra le van irva. Ismerem jól, s könyvnélk.ül tudom.  
  Ez az élet. . . . (Magyar Antal)  
  Mit ér nekem e világ? nem azt teszi, amit ki akar fejezni, hogy mi gondom a világra.  
  Ugyanazon mondat vagy eszme gyakran ismételtetik más szavakkal: igy  
 
 
  Ez az élet búval teljes
  Bús sok ember élete
 
  a bú
 
 
  Sok embernek gyötrelme: körülbelül egyet tesznek.élete-gyötrelme - magamat-torkomat, vegyek-cserelek: gyönge rimek.  
  Az iszom: ik-es ige: tehát nem iszok és igyon, hanem iszom és igyék  
  A lantos sírjánál (
Hoffer
Hoffer Endre
)  
  Verselése valamennyi közt legjobb volna, mind rimek mind mérték tekintetében: de a külsőnek fel van áldozva a belső; rim s mérték kedvéért oda nem illő szavak, erőltetett, dagályos, mesterkélt kifejezések használtatnak, mint:  
  ifejezések használtatnak, mint: „kedvesem a sir virági közt lesem" A lesni alacsony szó; egerésző macskát juttat eszünkbe.  
  „fájdalom s halál kirágnak" hogyan? a kirágnak csuf szó.  
  Lángölén a sirvirágnak" mi az a sirvirág lángöle? egy óriás bombast.  
 
 
  Lenge szellő vagy ki hoz
  Zöld reményt a sir virágihoz" - épen olly zöld beszéd.
 
 
  Hű szivemben él veled  
  Hű emlékezet, mi nem feled" - az a sok et-let igen roszul hangzik. Ne legyen rím a hol nem kell, mert annál rutabb nincs.  
  „Homlokomra gyűl re  
  Ő halott ő fel nem ébredő. Épen olly rosz hangzású a sok ő  
 
 
  „Alszik ő a sir alatt
  könyűin kedvesének". Már hogyan alszik a könyűin?
 
 
  ,,Lant ! kinom lezengened Nem lehet; sir ! fedj be engemet" Ez is rosz hangzású; a mellett olly hamar két tárgyhoz is kiáltani fel, nem szép  
  Szokni kell, hogy világosan fejezzük ki eszméinket: érthetlen dagályban szépséget ne keressünk.  
  Ujabb időben a vers-sorokat nem kezdik kiebb és belebb, hanem egy vonalban irják, akár hosszu akár rövid legyen a sor.  
  Panasz (
Dúzs S.
Dúzs Sándor
)  
  De elnyomott egy nagy csapás" nem a legerőteljesebb kifejezés, illyet, kivált refrainűl, használni nem kell. Gyengesége abban áll, hogy a csapás szó valami általános veszélyt jelent, valami határozatlant, s az egy szó nem illik elébe. A csapás inkább anyagi, mint szellemi baj; inkább jégesőre, mint szerelmi megcsalatásra vonatkozhatik.  
  Lelkem tündérvilágára a kedves hűtlen bélyeget irt. Iör hűtlen bélyeg nem teszi ki a hűtlenség bélyegét. 2or hogyan írt a kedves hűtlen bélyeget a lélek tündér világára? Az illy képtelen beszéd bombast.  
  Ezek leszámitása után a Panasz t első helyre itélem, hozzá közelebb az egyszerű „ Lottihoz " áll. A két bordal közűl a
Vargá
Varga József
é magyarosabb, a
Magyar
Magyar Antal
é néhol szószaporitó: de mindenik elég egyszerü, dagálytól ment: e kettőt egy fokra jelelem. A Lantos sirja, külső tekintetében valamennyit felülmulja, de bensője dagályos, duzzadt, tele közönséges ugy nevezett rosz virágokkal, mint sír, lángöl remény, fájdalom, szellő sohaj, zengő- hattyudal stb. mellyek mind igen szép s szükséges szók is, de azok egymásra halmozása még nem költemény. Azért ezt, minden csinos forma dacára is, a többi négy után kell tennem. - A Juhász dal, mint plágium szóba sem jöhet. -  
  Általánosan mindegyikből hiányzik a valódi költői szinezet; százszor elmondott dolgok vannak ujra elmondva, semmi eredeti eszme, uj kép, tetsző gondolatjáték nem mutatkozik bennök. Olvasni kell jobb költőinket, minden sort taglalni, meglátják, mennyi igazi költői szépség találtatik bennök; s azt kell venni mintául.  
 
Arany
Arany János
 
 
 
JANUÁR 29. 1852.  
  A hozzám beadott versek közül  
  Sirnál (
Hoffer
Hoffer Endre
)  
  Sokat levetkezett az előbbi dagályból.  
  E helyett:  
  „Anyának könnye rózsaágakon"  
  inkább ezt tenném:  
  Anyai köny emlékvirágokon" mert a sirra nem rózsát, hanem más, a gyászt inkább jelképező virágot szoktak ültetni.  
  A harmadik vers szak eszméje szép.  
  "Bú kín kisérte" rosz hangzat. -  
  Részvét (
Duzs
Dúzs Sándor
)  
  A verselés correct: egyébiránt jobban szeretném ha efféle philosophicus odák helyett ujabb szabásu versekben gyakorolná magát. Az idegen méretű ódák kora lejárt a magyar költészetben, többé affélét senki sem ír. A mi természetes volt
Horatius
Quintus Horatius, Flaccus
nak, nem természetes nekünk. Különben tárgyát igen jól kivitte, a dolgozat, a maga nemében dicséretre méltó.  
  Nyári esőben (
Magyar S.
Magyar Sándor
)  
  Csinos versecske. Remény-szín kissé roszul van megszakasztva, átvive másik sorba. Szeretem egyéb iránt hogy eszméket igyekszik tenni versébe s nem éri be az üres rim pengetéssel.  
  Hazámhoz (
Magyar A.
Magyar Antal
)  
  Ugyancsak hazámhoz is van irva, mert ismételtetik benne vagy tizszer a hazám ! felkiáltás. Nem kell sok a felkiáltásból: mert az ember ál-pathosba esik, mint itt is. - Aztán az értelem világosságának is árt az a sok kiáltozás, mint például:  
 
 
  Elhagytam egykoron hazám
  Meglátni tégedet
  Külföld felnyuló bérceid
  S viruló népedet
 
 
  Az ember nem tudná első tekintettel: igy kell-e olvasni:  
  Elhagytam egykoron, hazám!  
  Meglátni tégedet - - -  
  vagy: elhagytam hazámat, hogy a külföldet lássam. Általában két tárgyhoz egyszerre, vagy hamar egymásután, kiáltani nem kell. Itt az első vers szakban a külföldhöz, másikban a hazához kiált.  
  Hiba a sok én is; magyarúl erre semmi szükség, mert az igében bennefoglaltatik.  
 
 
  S ha én illykor hazám
  Nyomott népére gondolék
  Én, akkoron, hazám ! nagyon
  Boldogtalan valék stb.
 
 
 
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Károly
igy bírálta meg egy ifjukori saját művét, „A Tatárok Magyarországban'':  
 
 
  „Sok haza-puffogatás, ok semmi, de szörnyű magyarság:
  „Bundás indulatok: jaj de tatári mű ez!"
 
 
  Azért óvakodni kell a hamis pathostól.  
  Hunyadi Jánoshoz (?)  
  Ugy látszik 12 tagu, vagy alexandrinus sorok volnának, de egy az, hogy caesura hiányzik, más az, hogy a sorok sem mindenütt járják ki 12 szótagra: tehát nem tudom miféle versnemben van irva  
  Valamennyi közt leggyöngébb: egy eszme volna benne, hogy t. i. mi
Hunyadi
Hunyadi János
erényire félve nézünk, mert szemeink annak fényét ki nem állhatják: de ez sem eredeti. -  
  Igy osztályozom e verseket:  
  1. Sirnál ; melly mind forma, mind kidolgozás tekintetében legszabatosabb.  
  2. Nyári esőben és Részvét egy vonalon; - mindegyik jó a maga nemében, de mivel egészen különböző modorban vannak írva, egyiket a másikkal összehasonlitni nem is lehet.  
  3. A Hazámhoz , melly minden álpáthos mellett még is ügyes verselést mutat.  
  4., Hunyadihoz , mellyben sem a gondolat nem több a mindennapinál, sem a verselés nem bír elegendő ügyességgel.  
 
Arany
Arany János
 
 
n
Jegyzet Itt
A.
Arany János
-nak az önálló diákmunkákra irt tanulságos bírálatait közöljük. Ezekhez való viszonyát jól jellemzi a következő- cikk ( Pesti Napló 1913. jún. 22. ). Dúzs Sándor, jelenleg Eperjesen élő nyugalmazott főgimnáziumi tanár, hálás kegyelettel őrzi néhai tanára:
Arany János
Arany János
versbírálatait, melyekkel tanítványainak szárnypróbálgatásait ő - a leghozzáértőbb mester - kritikai bonckés alá vette. Dúzs Sándor Nagykőrösön volt a legnagyobb epikus tanítványa az ötvenes évek elején. Ezekben az időkben az abszolutizmus még az ifjúsági önképzőköröket sem engedélyezte, nehogy alkalmat nyújtson így a fiatalságnak politikai, esetleg ,forradalmi' összejövetelekre, a serdültebb tanulók tehát poétai hajlamaiknak csak titkon áldozhattak, s
Dúzs
Dúzs Sándor
és társai ezeket a verseket, poémakísérleteket csak úgy suba alatt nyújtották át a jóságos tanáruknak,
Arany
Arany János
nak, hogy véleményt mondjon róluk.
Arany János
Arany János
azzal a lelkiösmeretességgel, mely művészi alkotásaiban és magánéletében oly gyönyörűen jellemezte és a borzas és rendetlen ,zseni'- nek még parányi árnyékát sem engedte klasszikus egyéniségére, az ő
Petőfi
Petőfi Sándor
éhez annyira hasonlatos gyöngybetűivel rendesen levélpapírra írta sűrű sorokban bírálatait, melyek nehányát - mint említettük - Dúzs Sándor legkedvesebb ereklyékként őrzi.
Arany
Arany János
egy ilyen bírálatát, több tanítványa verseinek kritikáját (az illető versíró-tanítvány nevét a vers címe után zárjel közé írta) - itt közöljük szószerint szövegben." S közli a második sorozatot, melyeket mi itt 123. sz. alatt adunk. A január 16-án beadott első sorozatra írt bírálatok most jelennek meg először a nyilvánosság előtt. (122. sz.) A Pesti Napló bevezetése is mutatja, hogy nem volt szó holmi „titkos irodalmi társulatról", hanem a jóakaratú professzor önfeláldozó segítségéről. (Vesd össze Gergely G. 20. l.) Az első csoport legjobbnak tartott, 7 versszakos darabjából, Dúzs Sándor Panaszából közöljük az
A.
Arany János
által emlegetett szakaszokat:
 
 
  Leélvezém a szép időt,
  1. vsz. A boldog napokat,
  S mig a kedves karjai közt
  Tölthetém azokat:
  Boldog voltam, mint senki más
  De elnyomott egy nagy csapás.
 
 
 
  Elnyomott, és szép reményim
  Mélly sirba vesztek el,
  S most lelkem tündér-világát
  Pusztaság váltja fel;
  Mert a kedves, kit szívem birt,
  Reá hütlen bélyeget irt.
 
 
 
A formai tekintetben első helyre tett Hoffer Endre: A Lantos sirjánál című 8 versszakos költeményéből is idézzµk a két első versszakot, hogy összehasonlíthassuk: mennyit fejlődött aztán két hét alatt az ifjú
A.
Arany János
bírálatának hatása alatt:
 
 
  Sírhalomban nyugszik ő,
  Árva lantja függ felette;
  Lelkesítő hó danáit
  Már örökre elfeledte;
  Ott
 
  az égben kedvesem
 
  Én a sír virági közt lesem.
 
 
  Majd ha szenvedések, és
  Fájdalom, halál kirágnak :
  Könnyeim nem futnak el,
  Láng őlén a sírvirágnak ;
  Lenge szellő? vagy ki hoz
  Zöld reményt, a sír virágihoz
 
 
  (A dőlt betűvel szedetteket A. aláhúzta)
 
 
A második alkalommal már minden tekintetben első helyre érdemesítette Hoffer Endre: Sírnál c. költeményét:
 
 
  Ki nyugszik itt a néma sír alatt?
  Mi halk nyögés a puszta sír fölött?
  Törött sohaly a sír göröngyinél;
  A mellyeket könyű nem öntözött?
 
 
  Talán egy árva, az, kit itt ölel
  A néma hant, e puszta sírhalom;
  Fölötte, nem rezeg a sír fölött
  Anyának könnye rózsa ágakon.
 
 
  Hazám, az árva hon - sirhalma ez;
  Fölötte nem virul a gyöngyvirág;
  Fölötte nem sohalyt törött kebel;
  Kacag e puszta sirnál a világ.
 
 
Még négy versszakon át így halad e bátor hangú költemény. Érdekessége, hogy
A.
Arany János
nem tiltakozott ellene: bízott benne, hogy ezek a magánmunkák nem kerülnek spicli kezébe. . (Vesd össze
Szilády Áron
Szilády Áron
, Földváry László Szüle Ferenc iskolai dolgozataira tett óvó megjegyzéseit, 11., 17., 54. sz.közl.) A 122-123. sz. versek szerzői Dúzs Sándor és nehány barátja, akik egy osztállyal lentebb jártak, de úgy látszik, összetartottak vele. Hoffer Endre egy kis baranyai falu, Gordisa papjának a fia, Magyar Antal és
Sándor
Magyar Sándor
a nagykőrösi orvos fiai, mindnyájan kiváló tanulók.
Hoffer
Hoffer Endre
-
Dúzs
Dúzs Sándor
hoz hasonlóan - még utolérte
A.
Arany János
-t a tanári székben. A verses kéziratok közt van két olyan is, amelyekről
A.
Arany János
nem beszél összefoglaló bírálatában - továbbá három prózai alkotás, melyeken szintén nincsen semmi megjegyzés, legfeljebb nehány piros betűs aláhúzás látható rajtuk. Úgy látszik,
Dúzs
Dúzs Sándor
kegyelete később gyűjtötte őket össze, s úgy kerültek az
A.
Arany János
-tól megbiráltak közé. Minthogy nincs rajtuk valami tanulságosabb megjegyzés, nem közöljük őket, legfeljebb csak arra mutatunk rá, hogy Hoffer Endre . .e két hazának. " című novellája megint erősen hazafias jellegű: a magyar-lengyel szabadságmozgahnak biztató kezdetére és szomorú, kétségbeejtő végére utal. A fentiekkel egyetemben élénk felvilágosítást ad az ifjúság hangulatára vonatkozólag, mely még a szabadságharc letörése után is sokáig kísértett: nem hiába félt tőle az Entwurf.
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 46/1-2. sz.