Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁDY JÁNOS KÖLTEMÉNYEIRŐLETELKÖZ  
  Jelen epos egy helyesen választott episod a honkeresés hősi korából. A magyarok, mielőtt e hazát elfoglalták volna, Etelközben települnek le, ott laknak.
Árpád
Árpád
, a vezér fejedelem, harcban áll Simonnal, a bolgár fejedelemmel, s e harcot előbb csak fia, Levente által folytatja, de majd Ármány, gonosz szellem inditására, ki a magyarok vesztét akarja és azt, hogy Pannonia földjére soha se jöhessenek, személyesen megy Simon vára a bolgár
Disztra
Szilisztra
(ma
Silistria
Szilisztra
) ellen, s mig ott fecsérli erejét s idejét, az alatt a besenyők Simon által felizgatva az etelközi lakhelyre törnek, a honmaradt kevés vitézeket, nőket, aggokat, gyermekeket - ezek közt
Árpád
Árpád
atyját is, az ősz Álmost és fiát a kis Jutóczot - leölik, a véres éji harc után csak kevesen menekülhetnek
Árpád
Árpád
hoz, hírül adni az etelközi mészárlást. A magyarok véres boszút esküsznek a besenyők ellen, s ez őket hosszú, meddő és káros küzdelmekbe bonyolitná; e szerint Ármány célja - a magyarok végveszte - beteljesednék: de Hadur többszörösen - (elesett atyja és fiai szelleme által) meginti
Árpád
Árpád
ot, hogy kimélje honnosi vérét az uj hon elfoglalására, s mi után
Árpád
Árpád
e látványoknak hinni nem akar, Hadur egy álomlátást küld reá, melyben a dicső Etele őt a Kárpátokra vezeti, s megmutatja neki a tejjel-mézzel folyó gazdag hont, melyet Isten végzése szerint, mint Atilároli örökséget, vissza kell foglalnia; most tehát megszünteti
Árpád
Árpád
Disztravár
Szilisztra
sükertelen ostromát s késziti magát nagy hivatása betöltésére.  
  Ennyi a rövid tartalom; s ebből is látszik hogy a felfogás jó, egészen eposzi. A cselekvény alkotása tervszerű, van benne egység, van benne alapeszme. Mi a kivitelt illeti: az ütközetek leirása sok helyen plasticai hűségű; ha a lélektani motivumok néhol gyengébbek, ezen az iró korát tekintve, csodálkozni nem lehet. Az episodok elég jól füzetnek a főcselekvényhez. A nyelv jó, a verselés szinte sok új rimet mutat fel, bár néhol gyöngébb assonánzzal is megelégszik. A költői képek közt sok új és meglepő van, melyek az iró erejét mutatják; néhol túlzott vagy erőszakolt képek, hasonlatok is fordúlnak elő, mint ifju költőknél rendesen. Atalában az egészet áradatban levő folyóhoz hasonlithatni, mely nem tiszta ugyan egészen, de erővel tör útat magának - fluit paullum lutulentus - de ha lehiggad, ha partjai közzé megszáll, szép reménynyel kecsegteti a táj lakóit. Annyit mondhatok, hogy nyomtatásban is olvastunk ennél gyöngébb epicai műveket mostanság. Azért a „Tomori jutalom" felére itélem.  
 
Arany János
Arany János
 
 
 
A KUTIGUR KIRÁLYFI STB  
  Ez elbeszélő költeménynek legnagyobb baja, hogy nincs benne egység. Az események nincsenek benső összefüggésben. Ha az utigur ráüt a kutigur földére, ott prédál, de Zabergán megsértve boszút áll: ennyi, és a közbeszőhető episodok - kerek egészet tennének. De hogy Zabergán fiának uj kalandja kezdődik, mely az előbbivel össze nem függ, aztán az avarok jőnek s a királyfi az avarokon áll boszút - kissé bizarr boszút a tündérleány segélyével - ez már az előzményekből nem következik. A nyelv nem eposzi, hanem balladai: az átmenetek is balladai rövidséggel, sok helyen homályosan vannak tartva. Legsikerültebb költeménye e füzetben Gyula, ott a vén pogány ragaszkodása az ősvalláshoz szépen van feltüntetve. Kálmán nem annyira sikerült, bár egyes szép helyek vannak benne. A nagy ősök többnyire jól megy; de különös az, hogy egy helyen mintegy belenyugszik a nemzethalálba, mintha az egyéni halál volna: aztán végül azzal vígasztalja magát: mi nem teremhet még keleten a magyar n. porából ! Késő vígasztalás. Igazi nemzeti érzés nem éri be ezzel. A Gellért és Duna üres csapongása a nem tisztult költői képzeletnek; tele ellenmondásokkal. - A versformákat átalában ügyesen kezeli, csak néhol enged magának pogány rímeket. Képei közt nehány szép van, de sok erőltetett is. Ennyit figyelmeztetésül.  
 
A. J.
Arany János
 
 
 
A TATÁRFUTÁS  
  Mint epos nem üti ugyan meg a mértéket, mert nincs benne egység, nincs összefüggő cselekvénye, a történetek nem egymásból, hanem csak egymás után következnek, s az episodok kevéssé függnek egybe az egészszel: de mint verselés, minden esetre jeles, a nyelv benne költői, a képek, hasonlatok, sok helyt meglepők, bár néhol tulzottak, a rím többnyire jó s néhol egészen új. Vannak benne eredeti ötletek, s költői fordúlatok, mellyek az önmunkáló elmének kétségtelen jeleit viselik magukon. Korához képest illy compositio szép reményre jogosít fel!  
 
 
VASKAPU  
  Olvastam. Az eposzi nyelvet, verselést mind tökélyesebben alkalmazza, sőt a cselekvény alkotásban is dicsérendő kísérletet tőn, noha ebben s a jellemzésben majd az érettebb kor fogja megadni a kellő gyakorlottságot.  
 
 
RADIVOJ ÉS JURANICH  
  (:ballada:)  
  Jól van! A balladai menet és poétai dictio, nyelv, mind emelkedőben !  
 
 
MÁTYÁS MEGVÁLASZTÁSA  
  Jó leírás, de csak történeti  
 
 
HŐS ÉS HŐSNŐ C. BALLADA BIRÁLATA  
  Keresi a formát, a ballada formát. Csínos így is, de mégsem tanácsos ily hosszabb cselekvényt csupán a szereplő egyének utólagos elbeszélésére bízni, mert hatása veszt az által. A hollók ebédlése (mit felolvastunk) egészen más, az növeli a tragicai hatást, hogy a hollók osztoznak a hős felett. Bezárása, zárköve igen szép, igazi gyémánt  
 
n
Jegyzet Szilády János
Szilády Áron
Szilády Áron
öccse volt; három évvel fiatalabb bátyjánál. Ságváron született, a Dunántúl, de Kőrösre már a halasi paplakból jött. Színjeles tanuló, de legkülönb mégis a magyar irodalomból volt.
Tolnai Lajos
Tolnai Lajos
, tanulótársa, ezt írja róla: „ ...a leghíresebb poéta, egy kis zömök, fekete arcú, egyik szemére félig vak fiú. Ő mindenkit homályba borított. Mert
Arany
Arany János
hoz jártam: közelebbi barátságba lépett velem. Nagy ok volt ezBámultam, és mivel
Arany
Arany János
nagy jövőt jósolt neki: hát meghajoltam nagysága előtt. írt eposzokat, hexameterben és alexandrinusokban. Emlékszem egy ilyen címűre: Etelköz.
Arany
Arany János
rendkívül felmagasztalta." ( A sötét világ.
Bp
Budapest
. 1942. 60. 1.) A gimnázium elvégzése után, bátyjához hasonlóan, papi pályára lépett. Járt Párizsban, volt váci fegyházi lelkész, végül is feketehegyi papként halt meg, 50 éves korában. Alig jelent meg tőle valami nyomtatásban. Testvére gondosan eltette üjúkori kéziratait, így kerültek azok
Áron
Szilády Áron
hagyatékával együtt Kecskemétre. Ezek: A) I. Mátyás megválasztása , nagyobb negyedrét, szürkés papiron 22 x 25 cm méretben, 3 oldalnyi vers-, közben és végül
A.
Arany János
finom, vörös tentás vonásaival. II. Hős és hősnő nek csak a végén van kritika. B.) Külön, 8 oldalas füzetben Munkák közös címmel: Radivoj és Juranich (ballada). Itt fekete tentás oldal- és végkritikát olvashatunk. Viszontorlás (ballada). végén
A.
Arany János
rövid megjegyzésével: „Igen jó!" C) Krisztus és Mária . Külön, 8 oldalas füzetben, melynek csak 5 oldala van beírva. Más kéztől származó tisztázat. Nincs rajta semmi,
A.
Arany János
-tól származó megjegyzés. D) Különálló, vaskos, 60 lapos, 20 x 25 cm-es füzetben: 1. lapon: Gellért és a Duna . A címlapon: Szilády János 1852. Egy helyt ceruzás aláhúzás, mellette
A.
Arany János
félreismerhetetlen megjegyzése. 3. lapon: Kálmán ; egy helyesírási hiba javításával, majd 3 sor aláhúzásával: „Ez szép" Itt egyszerű fekete ceruzával javít
A
Arany János
6. lapon: A nagy ősök ; három helyen
A.
Arany János
ceruzás széljegyzete 9. lapon: Gyula ; 4 helyen oldalt, a végén pedig
A.
Arany János
dicsérő megjegyzésével. 17. lapon: A kutigur királyfi , terjedelmes elbeszélő költemény,
A.
Arany János
bírálatával. E) Külön, fekete, dombornyomású díszkötetben valószínűleg a legfontosabbnak tartott művek: I. A tatárfutás 3 énekben, 40 lapon, kisebb megjegyzések után
A.
Arany János
bámuló kritikájával. II. Kísérletek a balladában : 1. Az amazon 2. Nagy Lajos 3. A párbaj 4. Zsigmond 5. A szabácsi rém 6. Zrínyi Péter Minden művön
A.
Arany János
apróbb, ceruzás jegyzete. III. Vaskapu ; nagyobb lélegzetű hexameteres hősköltemény,
A.
Arany János
jegyzeteivel és zárókritikájával. IV. Etelköz ;
Tolnai Lajos
Tolnai Lajos
tól is emlegetett híres hősköltemény, 5 énekben.
A.
Arany János
nagy figyelemmel olvasta, s a vegén egy teljes oldalra terjedő, igen elismerő kritikát irt róla
 
 

Megjegyzések:

Kecskeméti Áll. Levéltár 3/III. 1 -8. sz