Aranysárkány fejléc kép
 
AN DIE LÖBL. GYMNASIAL DIREKTION  
  in  
 
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
 
  Zufolge Verordnung Einer h. k. k. Statthalterei-Abtheilung zu Ofen, vom 19tenSept. 1. J. No. 20851. ist der Gefertigte beauftragt worden, das beifolgende Manuscript: Olvasókönyv prot. alsóbb gymnasiumok számára és magánhasználatra; több források után szerkeszté Argay János tanár , einer gewissenhaften Rezension zu unterziehen, und sein Gutachten über die Brauchbarkeit dessen, als Lesebuch für Untergymnasien womöglichst einzusenden.  
  Die Forderungen, welche (Entwurf d. Org. §. 31.) in Hinsicht der Muttersprache, an einen Schüler der Untergymnasien gestellt werden, sind folgende: „richtiges Lesen und Sprechen; Sicherheit im schriftlichen Gebrauch der Sprache ohne Fehlen gegen die Grammatik und Orthographie, - nebst Kenntnis der Formen der gewöhnlichen Geschäftsaufsätze. Anfänge zur Bildung des Geschmackes durch Auswendiglernen von poetischen und prosaischen Stücken bleibenden Werthes, welche den Schülern erklärt sind". Wo soll nun der Schüler alle diese Fertigkeit hemehmen? Wo soll er Beispiele einer richtigen Orthographie, eines korrekten Stiles finden? Wie soll er zur Kenntnis jener Formen der Geschäftsaufsätze gelangen? Woher jene poetische u. prosaische Stücke bleibenden Werthes auswählen? Ohne Zweifel muss ihm sein Lesebuch in Allem diesen genüge leisten, - „denn (Anhang zum Entwurfe d. 0. S. 127.) es darf ein solches Lesebuch, bei aller Mannigfaltigkeit der Form, in welche es den Schüler einführt, durchaus nur Lesestücke aufnehmen, deren1 Form in ihrer Art eine klassische ist"  
  Vorliegendes Manuscript enthalt lauter2 prosaische Stücke; so ist es3 auf den Zweck, den Geschmack der Lehrlinge durch poetische Stücke zu bilden, keine4 Rücksicht genommen worden. Auch der prosaische Theil scheint minder komplet zu sein; insofem jene Formen der Geschätsaufsätze, deren oben Erwähnung geschieht, ausgeschlossen sind. Was die vorhandenen prosaischen5 Stücke betrifft, so würden sie kaum als Muster für die ungarische Prosa gelten; denn obgleich der Verfasser von verschiedenen Quellen redet, es scheinen diese Quellen keine ungarischen Prosaiker gewesen zu sein. Allem Anscheine nach, hat er Aufsätze, vielleicht deutsche, selbst umgearbeitet, wo nicht übersetzt: die Spuren eines solchen Verfahrens sind nicht zu verkennen. So konnte, natürlich, das Ziel, welches indem Org. Entwurfe aufgestellt ist, auch in den prosaischen Stücken nicht erreicht werden; desto weniger, da die so gelieferte Prosa keine musterhafte ist. Die historischen6 Erzählungen, welche den grössten Theil der Sammlung ausmachen, sind, bei aller Weite u. Breite, unangenehm,7 wegen der Zerrissenheit in Darstellung, wegen der Unkorrektheit des Stiles, dem öfters Präzision und Deutlichkeit fehlen. So z. B. Seite 26: „inkább akarlak halva látni, mint megfutni" (statt: halva, mint futva látni); S. 29: „egy oly kormányt mindenki ócsárolni fogná" (st: fogna); 3. 36: „soha válassz" (st: sohase); S. 37: „feketére lehelt" (statt: feketévé, oder: lehelletével megfeketit); S. 38: „assyriai birodalom, kinek királyai" (statt: mellynek); S. 39: „Numitor egy férfival tartott ... kitől két gyereke lett" (Numitor gebar 2 Kinder); S. 45: Die Oasen „mint zöld szigetek ... úgy tűnnek fel Afrika megmérhetetlen sivatagjain, a tartomány legdúsabb fákkal árnyékolt terein" (sic!); „
Kambyses
Kambyses
kémeinek királyok (auch zweideutig) nyilat adott kezeikbe .. hogy ha közülök (von den Spionen?) valaki fel birja feszíteni" - „Tizenkét előkelő perzsát földbe ásatá (st: ásata); S. 49: „nem is ereszté azután is" (st: azután sem ereszté); S. 51: „németország,
Frank{?)ország
Franciaország
, Spanyol testőrség" (in Caesars Zeiten); - kit egész birodalmával ajándékozta meg" (st: ajándékozott); S. 54: „fiát tanulmányoztatni fogja" (er wird seinen Sohn zum Studium machen lassen"; stb. taníttatni); S. 55: „
Luther
Luther, Martin
t . . fölvévén házába s mint saját fiáról gondoskodott" (Bindewort nach einem Particip; öfters); S. 58: „leckéin számos hallgató vett részt" (st: leckéiben); S. 65: „Fontos esemény Jeruzsálem pusztulása, minthogy ezt az üdvezitő megjósolta, minthogy tőle (von wem?) függött a kereszténység gyorsabb terjedése" S. 67: „A félsziget (= die griechische Halbinsel) nyugoti részén, melynek alakja egy tölgyfalevélhez hasonlit, most Morea, azelőtt Peloponnesus fekütt. E tarlományocska neve Elis." (wer wird das verstehen?); „a nemzeti egységet . .. kapcsolatba hozhassák" (also: die Einheit in Verbindung bringen); S. 69: „bántalmakkal ihlették" (st: illették); u. s. w.  
  Es wäre nicht der Mühe werth ein genaues8 Verzeichnis sämmtlicher, gegen den Geist der Sprache, die Construction, ja sogar gegen die Orthographie häufig vorkommenden Fehler zu geben; auch die letzte ist ebenso fehlerhaft, als inconsequent. „
Egyptus
Egyiptom
u.
Aegyiptom
Egyiptom
; azomban, külömben, töb, vályt, kevés, célnél (gramm. Fehler); görögország, töstént, enyhhelyel, Philadelfia, számittsátok, ovakodj(ál), phöeniciai, naponta (ein gramm. Fehler st: naponként; denn naponta = beim Tage); europa, melyel, atyát (st: atyját); kardhüvelyk (Daumen st. hüvely); kerej (vielleicht st: gerely); Croesus, Krősus, Crősus, Cirus" etc. etc.  
  Da nun vorliegende Sammlung wegen der Ausschliessung poetischer Stücke einseitig, - wegen der Zerrissenheit, und Unkorrektheit in Darstellung und Stil, fehlerhaft ist: so darf sie, als Lesebuch für Untergymnasien keineswegs empfohlen werden.  
 
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
, den 6ten Octobr. 1854.  
 
Johann Arany
Arany János
 
  Lehrer  
 
n
Jegyzet Az Entwurf a magyar prot. középiskolákat meglehetősen készületlenül találta. Hiányoztak többek közt a nyomtatott tankönyvek. A régi kollégiumok alsóbb osztályai is leginkább kéziratos jegyzeteket használtak, amelyek úgy szálltak át firól fira, sokszor sok íráshibával. Ennek az elmaradottságnak akart véget vetni az Entwurf, midőn előírta, hogy nyomtatott tankönyveket kell az ifjúság kezébe adni, melyeknek kéziratát előbb be kell nyújtani a kormányhatósághoz engedélyezés végett. Szinte valamennyi nagykőrösi tanár érezte a tankönyvhiány átkát, s igyekezett a maga szakjában rajta segíteni. A nagykőrösi AJEM-ban egész sorozat tankönyv látható az ötvenes évekből. Maga
A.
Arany János
is szívügyének tekinsette, hogy jó tankönyvet adjon az ifjúság kezébe. 1854 táján hatalmas terjedelmű magyar olvasókönyvet próbált szerkeszteni „protestáns felgimnásiumok számára",
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
ral karöltve. Mi lett a sorsa, nem tudjuk biztosan, de vállalkozásából nyilvánvaló, hogy tapasztalatokat szerzett a tankönyvírás terén. Voltak komoly elvei, amelyeket szeretett volna megvalósítani a magyar irodalmi nevelésben, - mint azt
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
jóvoltából fennmaradt előszava bizonyítja (lásd JKK X. köt. 443. 1.). Érthető, hogy mikor a kormány leküldött a nagykőrösi gimnázium igazgatóságához egy magyar olvasókönyv-kéziratot, melyet Argay János pesti tanár terjesztett fel engedélyezésre, vállalkozik a bírálatra, s két és negyedoldalas, gyöngybetűs német kéziratban lesújtó véleményt mond a tervezetről.
Scheiber Sándor
Scheiber Sándor
találta meg a kéziratot, s közölte teljes fakszimile kíséretében. Ugyanő mond róla jó jellemzést: „Érdemes elolvasni
Arany
Arany János
nak ezt a klasszikus németséggel megírt, eddig ismeretlen bírálatát. Értékéből mit sem von le a bennmaradt néhány grammatikai hiba. Szigorú írás, de precíz. Hiányolja a költői szemelvényeket. A prózaiak nem tekinthetők a magyar próza képviselőinek. Megállapítja, hogy a szerző nem magyar prózaírókat használt, hanem németeket, ezeket ő dolgozta át vagy fordította le. Stiláris és tárgyi tévedéseket sorol fel, majd helyesírási hibákat és következetlenségeket. Ügyesen támaszkodva az ,Entwurf der Organisation der Gymnasien'-re, használhatatlannak tartja a német szellemben fogant tankönyvet." A „klasszikus német nyelv"-re vonatkozólag magunk részéről még megjegyezzük, hogy abban bizonyára része van a gimnázium született német tanárának,
Weisz János
Weisz János
nak is, aki jó barátja volt
A.
Arany János
-nak.
A.
Arany János
aligha tudott ennyire németül fogalmazni, hiszen németből magyarra fordított művei, pl. a Gogol-féle Köpönyeg is számos hibát, sőt félreértést tartalmaznak. (Lásd JKK. X. 579. 1.)
A.
Arany János
felfogását azonban kristálytisztán tükrözteti vissza ez a bírálat. Magyarul így hangzik
A.
Arany János
német nyelvű tankönyvbírálata: Tisztelendő Gimnáziumi Igazgatóságnak
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
ön.
A magas budai császári és királyi Helytartótanács osztályának f. évi szept. 19-én kelt 20 851. sz. rendelete folytán alólirott megbízást kapott arra, hogy a következő kéziratot: Olvasókönyv prot. alsóbb gymnasiumok számára és magánhasználatra; több források után szerkeszté Argay János tanár, lelkiismeretes vizsgálat alá vonja, és javaslatát ennek, mint algimnáziumok számára szánt olvasókönyvnek a hasznavehetóségére vonatkozólag mihamarabb beküldje. Az anyanyelv tekintetében az alginmáziumok tanulója elé állitott követelmények (Entwurf, 31. §) a következők: „helyes olvasás és beszéd; biztonság a nyelv írásbeli használatában, a nyelvtanban és helyesirásban való hibázás nélkül, emellett a szokottabb polgári ügyiratok ismerete. Maradandó értékű költői és prózai művek könyv nélkül tanulása révén az ízlés fejlesztésének elemei, melyek a tanulók előtt fejtegettetnek''. Mostmár honnan veheti a tanuló ezt a készséget? Hol találhatja a helyes ortográfia, a kifogástalan stil példáit? Hogyan juthat a polgári ügyiratok említett formáinak ismeretéhez? Honnan választhatja ki azokat a maradandó értékű költői és prózai darabokat? Kétségkívül olvasókönyvének kell mindebben eleget tennie - „mert (Függelék az Entwurfhoz 127. 1.) egy ilyen olvasókönyvnek - a forma minden változatossága mellett, melybe a tanulót bevezeti - csak olyan olvasmányokat szabad felvennie, amelyeknek formája a maguk fajában klasszikus. Az előttünk fekvő kézirat merőben prózai műveket tartalmaz; így nem fordít semmit figyelmet arra a célra, hogy a tanulók ízlését költői művek által is képezzük. A prózai rész sem látszik elég teljesnek, amennyiben a polgári ügyiratoknak fentebb említett formái nincsenek benne. Ami a bennelevő prózai darabokat illeti, azok aligha lehetnek a magyar próza mintaképei; mert bár a szerző különböző forrásokról beszél, ezek a források nem magyar prózaírók lehettek, úgy látszik. Minden valószínűség szerint talán német értekezéseket dolgozott át maga, ha ugyan nem fordított: nem lehet félreismerni ilyen eljárás nyomait. Így természetesen nem érte el azt a célt, amelyet az idézett Entwurf kitűzött, aprózai művek körében sem, annál kevésbé, mert a közölt próza nem mintaszeru. A történeti elbeszélések, melyek a gyűjtemény nagyobb részét teszik, minden bóségük ellenére is, kellemetlenek ( = nem megfelelőek) az előadás ziláltsága, a stil pontatlansága miatt, amelyből hiányzik gyakran a szabatosság és világosság. Így pl. a 26. lapon: „inkább akarlak halva látni, mint megfutni" (ehelyett: halva, mint futva látni); 29.1: „egy olly kormányt mindenki ócsárolni fogná" (ehelyett: fogna); 36. 1: „soha válaszsz" (ehelyett: sohase); 37. 1: „feketére lehell" (ehelyett feketévé, vagy lehelletével megfeketit); 38. 1. „assyriai birodalom, kinek királyai" (ehelyett: mellynek): 39. 1: „Numitor egy férfival tartott .... kitől két gyermeke lett" (Numitor szült két gyermeket); 45. 1: Az oazisok „mint zöld szigetek. . . úgy tűnnek fel Afrika megmérhetetlen sivatagjain, a tartomány legdúsabb fákkal árnyékolt terein" (
 [!]
[sic!]
); Kambyses kémeinek királyok (szintén kétértelmű) nyilat adott kezeikbe. . . hogy ha közülök (a kémek közül?) valaki fel bírja feszíteni" - „Tizenkét előkelő perzsát ... földbe ásatá (ehelyett: ásata); 49. 1. „nem is ereszté azután is" (ehelyett: azután sem ereszté) 51.1: „németország, Frank (?)ország, Spanyol testőrség" (Caesar idejében); „kit egész birodalmával ajándékozta meg" (ehelyett: ajándékozott); 54. 1: „fiát tanulmányoztatni fogja" (ó tanulmány tárgyává fogja tenni a fiát; ehelyett: tanittatni); 55. 1.
Luther
Luther, Martin
t .... fölvévén házában s mint saját fiáról gondoskodott" (kötőszó, melléknévi igenév után; gyakran előfordul); „leckéin számos hallgató vett részt" (ehelyett: leckéiben); 65. 1: ,,Fontos esemény
Jerusálem
Jeruzsálem
pusztulása, minthogy ezt az üdvezitő megjósolta, minthogy tőle (kitől?) függött a kereszténység gyorsabb terjedése". 67. 1: ,,A félsziget (= a görög félsziget) nyugati részén, melynek alakja egy tölgyfalevélhez hasonlít most Morea, ezelőtt Peloponnesus fekütt. E tartományocska neve Elis." (ki fogja ezt megérteni?); „a nemzeti egységet.. .kapcsolatba hozhassák" (tehát: az egységet kapcsolatba hozni); 69.1. „bántalmakkal ihlették" (ehelyett: illették); stb Nem volna érdemes a fáradságra, hogy a nyelv szelleme, a szerkezet, sót sokszor a helyesirás ellen is gyakran ejtett összes hibáknak pontos jegyzékét adjuk. Az utóbbi is éppen olyan hibás, mint következetlen. „
Egyptus
Egyiptom
és
Aegyiptom
Egyiptom
; azomban, külömben, töb, vályt kevés, célnál (nyelvtani hiba); görögország, töstént, enyhhelyel, Philadelfia számittsátok, ovakodj(ál), phöeniciai, naponta (nyelvtani hiba, ehelyett: naponként: mert naponta=beim Tage); europa, melyel, atyát (ehelyett: atyját); kardhüvelyk (hüvelyk, hüvely helyett); kerely (talán ehelyett: gerely); Croesus, Krósus, Crősus, Cirus" stb. stb. Minthogy az előttünk levő gyűjtemény a költői művek kihagyása miatt egyoldalú-, az előadás és stílus ziláltsága és pontatlansága miatt hibás: ezért az algimnáziumok számára olvasókönyvül semmiként sem ajánlható.
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
, 1854. October 6.
Arany János
Arany János
tanár
 
 

Megjegyzések:

K. K. Ofner Statthalterei-Abtheilung No 22 810. 1854/4399. VI. A. jelzet alatt volt 1956-ig. Azóta eltűnt.