Aranysárkány fejléc kép
 
  TISZTELENDŐ ÚR!  
  NAGYRA BECSÜLT HONFITÁRSAM !  
  Értésemre esett, hogy tegnap, távollétemben egy, a kecskeméti n. t. Egyháztanács által megbizott küldöttség szerencsélteté látogatásával itteni lakásomat, oly céllal, hogy megbízatásához képest, engemet a kecskeméti főgymnasium egyik tanári - és pedig igazgató tanári állomására meghíjon.  
  A mennyire megtisztelve érzem magamat a kecskeméti egyháznak bennem helyzett ezen bizodalma által, melynek megnyilatkozását már másszor is volt szerencsém tapasztalni: annyira fáj kimondanom, hogy annak ezúttal sem tehetek eleget. Egy új, - vagy újból szervezendő intézet kormányzása sokkal erősb, erélyesb jellemet igényel, mint a milyennek magamat ismerem, s valóban akkor élnék vissza a tiszt. egyház bizodalmával, ha e se physice se moraliter nem nekemvaló állást elfogadnám.  
  A mi pedig azon még szóba nem hozott, de fölkerülhető esetet illeti, hogy mint közrendű tanár cserélném föl állásomat az ottanival: részemről e cserét mi sem indokolná egyéb, mint azon tisztelet, melylyel a kecskeméti egyház iránt viseltetem. De ide, már közel öt évi megszokás után, számosb kötelékek fűznek, s jobban irtózom a változástól, új viszonyok közt mintegy új élet kezdésétöl, hogysem ez állásomat másutt hasonlóval fölcserélni óhajtsam. Vannak férfiak, kik a kecskeméti gymnasiumnak több szolgálatot tehetnek, mint én, törött kedélyű, változó egészségű ember.  
  Legyen szives Kegyed a n. t. Egyháztanácsnak legmélyebb köszönetemet tolmácsolni s tagadó válaszomért engem kimenteni; ki szives üdvözlettel maradtam  
  Tisztelendő Urnak  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
 
  nkőrösi tanár  
  Nagykőrös, jun. 16. 1856  
 
n
Jegyzet Az elutasító levelet Fördős Lajoshoz, az országos hírű kecskeméti főpaphoz intézte.
 
 

Megjegyzések:

Kecskeméti ref. egyház levéltára 39/1856. sz