Aranysárkány fejléc kép
 
  NAGY TISZTELETŰ EGYHÁZ-TANÁCS!  
  Köztudomásra van már, hogy a legfelsőbb engedély által újra működő állapotba helyezett Kisfaludy Társaság az Igazgatói hivatalra engem választott meg.  
  Bármennyire fájlalom, hogy e miatt jelen tanári állásomról, melyben 9 év óta vala szerencsém a Nagy Tiszteletű Egyháztanács és az egész városi közönség kegyességét élvezni, le kell mondanom: mindazáltal erkölcsi kötelességemnek hivém, ama bizalmat, mely ez esetben mintegy országszerte felém fordúl, és csekély tehetségemet a szépirodalom szolgálatára nagyobb hatáskörrel igényli, - vissza nem útasítani, mihelyt arra, hogy családi létemet
Pest
Budapest
en anyagilag fentarthassam, elegendő biztositást nyerek.  
  De épen azon kétely és bizonytalanság, mely ez utóbbi tárgy körül mutatkozott, egész mostanig halasztatá velem tanári lemondásomat; ugy hogy már most a Nagy Tiszteletű Egyház-Tanács kegyes elnézéseért kell esedeznem, ha, nem ugyan egészen időn kivül, mert az iskolai év ujra kezdve még nincs, de a szabályszerű lemondási idő meg nem tartásával vagyok kénytelen benyujtani jelen alázatos lemondó iratomat.  
  Fogadja a Nagy Tiszteletű Egyház-Tanács és általa az egész városi és egyházi közönség, összesen és egyenkint, legforróbb köszönetem kifejezését ama nagy jóságért, melylyel engem 9 év előtt magányomban fölkeresni és nagybecsű bizalmával megajándékozni méltóztatott, melyben azóta folytonosan részeltetni meg nem szünt, s melyre mindenkor hálásan emlékezni - édes büszkeségemnek tartandom. Egyszersmind bocsánatot kérek s remélek, ha az általános emberi gyarlósághoz, kivált újabb időkben testi szenvedések is járúlván, kötelességim teljesitésében nem mindig versenyezhetett az erő az akarattal.  
  Legmélyebb tiszteletem mellett maradok a Nagy Tiszteletű Egyház-Tanácsnak  
 
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
, szept. 20. 1860  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
 
 
n
Jegyzet Az Akadémia Arany-Levelezésében található fogalmazvány és a
Benkó
Benkó Imre
által közölt szöveg lényegében teljesen megegyezik. A nyers fogalmazvány érthetően rövidítéseket tartalmaz, például a körülményes megszólításban. Ezért nem indokolt a variánsokat közölni.
 
 

Megjegyzések:

MTA kézirattári Arany- Levelezés 1327. sz