Aranysárkány fejléc kép
 
BOLDOG KI ÉLTÉBEN ANYI JÓT TEHETE HOGY BENNE KI NEM HAL SZÉP EMLÉKEZETE  
 
 
 
  Az ollyan ember igazán örömmel halhat meg, ki vagy hazájának vagy polgártársának valami jót tett, nagy bajaiban segéd kezet nyujtott neki,
n
Jegyzet Jót tenni valakinek? vagy valakivel?
s kész volt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
érte
életét nemes szivűleg feláldozni,azt bajaiból kisegités végett,
n
Jegyzet Azt bajaiból kisegités végett" Azt legközelebb az életét-re is vihető. Az egész sententia rosz.
s az
n
Jegyzet Az
illyen ember számolhat mindenektöli szeretetre; az illyen ember iránt késő századokon át jó emlékezetben vannak, s mint egy igaz szivű férfiut, a ki nem a maga hasznára,
n
Jegyzet hasznára-hasznára kétszer egymás után. Változtatni.
sem polgártársa kárára, hanem annak hasznára
n
Jegyzet hasznára-hasznára kétszer egymás után. Változtatni.
munkálkodik, áldják az utódok, - s boldog az ki éltében anyi jót tehete, hogy benne ki nem hal szép emlékezete.  
 
 
KUN SZ. MIKLÓS
n
Jegyzet Városok neveit ugy irjuk helyesen, ha egészen kiirjuk,s ha összetett szókból állnak, kötjellel egyberagasztjuk:
Kun-Szentmiklós
Kunszentmiklós
,
Nagy-Kőrös.
Nagykőrös
 
  A
n
Jegyzet kőhíd
hid vezet egyenesen a város háza felé, a mellynek nagy udvara kerítve van erősen magas kőfallal.
n
Jegyzet magas kőfallal van erősen körbekerítve
A templomnak irányában egy egyenes ut vezet a kath. templomhoz, a melynek tornya néz
n
Jegyzet mellynek tornya a város túlsó részét keritő tóra néz, s melly méltán retteghet stöbbi
a város tulsó részét kerítő széles tóra, s a melly retteghet, hogy a harapodzó viz nem sokára oldalait mossa
n
Jegyzet fogja mosni
.  
  A város felső részén van a már pusztuló félben levő serház, a melly
n
Jegyzet és
eleitt van ismét egy hosszu fa hid,
n
Jegyzet fahid
a melly egyenesen vezet a város régi temetőjébe, a melly
n
Jegyzet a melly (négyszer!)
teli van ültetve akác fákkal, s máig is
n
Jegyzet s benne máig is
mutatkozik néhány sír kei. A temető közepén van egy nagy domb, a mely
n
Jegyzet a melly (négyszer!)
hajdan sirbolt volt.  
 
 
ÉLTÜNK RÖGÖS HATÁRAIN KÉT GENIUS VEZET. VIGASZTALAST EGYIK SEM ÁD REMÉNY, S „EMLÉKEZET"  
  A szárnyas idő
n
Jegyzet Ha az idő szárnyas, hogyan folyhat, és ha foly, hogyan száguld. A metaphora ne legyen képtelen
gyors folyamként tova száguld,
n
Jegyzet Ha az idő szárnyas, hogyan folyhat, és ha foly, hogyan száguld. A metaphora ne legyen képtelen
el sietnek a századok egymás után, elragadják magokkal a nagy embereket. De az olly jeles embereknek, kik tudományok, vitézségök vagy a nemzet hasznára tett érdemeik által magokat mások előtt kitüntették, emlékezetöket
n
Jegyzet Kik adják át emlékezetöket? Nincs subjectum.
a késő maradékoknak is által adják
n
Jegyzet Kik adják át emlékezetöket? Nincs subjectum.
 
 
  Az emlékezet visza
n
Jegyzet vissza
hozza előnkbe azon régi jó s szerencsétlen eseteket, a mellyeket már egész életünkbe
n
Jegyzet életünkben
tapasztaltunk
 
 
 
 
A FINÁNC  
  Midőn a rablók anyira
n
Jegyzet annyira
elhatalmasodtak s rettegteték az utazókat istentelen rablásaikkal: történt, hogy egy korcsmárost naponként nagy számmal látogatának, s őtet kiélék mindenéből a nélkül hogy valaha fizettek volna neki. A korcsmáros nem türhetvén ezen szemtelenséget, a közelebbi városba
n
Jegyzet ba és ban közt mi a különbség?
levő csendőrökhöz folyamodott, hogy látogatnák meg a korcsmáját. Nehány nap mulva ki mén három csendőr este, s a mint mentek, elől
n
Jegyzet előtaláltak, nem elől
találának egy fináncot jőni gyalog. Meg szólitja őket s kérdezé, hogy hová mennek; azok mondják, hogy a leg
n
Jegyzet legközelebb, belép: összeirandók.
közelebbi csárdába, betyárt fogni. A finánc hozzájuk csatlakozott, a mint mondá: ugy sem látott még betyárt. Mentek egy erdő mellett, s megláttak jőni szembe egy öreg pásztort lóháton. Amint elértek hozzá, lovárol leszállitották, megkötözték, s maguk előt
n
Jegyzet előtt
hajtották mint rablót. A finánc bátor lett hogy illyen
n
Jegyzet illy
könyen lehet bánni a betyárokkal, meg kérdezett mindent, hogy nem betyá?
n
Jegyzet betyár-é?
Elértek a csárdába, ott voltak egy darabig. Egy kevés idő mulva el ment portyázni a három csend
n
Jegyzet csendőr
őr s htvják a fináncot. A finánc ott maradt, „elég bátor itt is bevárni őket ha ugyan jőnek" szólott a vesztét érző.  
  Le ment a nap, s elsötétült, egyszer kopogtat valaki az ajtón, a korcsmáros ki megy, kiált: ki az? ne keresse azt, csak nyissa ki az ajtót, szólt a rabló. Az ajtót kinyitja a korcsmáros, be
n
Jegyzet belép
lép egy rabló s parancsol magának vacsorát. A korcsmáros adott neki, s evett a betyár
n
Jegyzet a betyár evett
a nélkül hogy a sarokba
n
Jegyzet sarokban
ülő fináncra ügyelt volna. Egyszer a finánc elkezdett járkálni fel s alá a korcsmába
n
Jegyzet korcsmában
s közelebb közelebb ment a betyárhoz, egyszer a tarisznyát lekapja, a melly az asztalon volt, s kiránt egy pisztolyt belőle. Meghalsz! szólt a rablóhoz. A betyár nem félt se1wnit, mert tudta hogy mindjárt jőnek társai, s azt mondja a fináncnak, hogy addig kedvezzen mig az ételt megeszi. A finánc meg engedett, s fölötte állt a felhúzott pisztolyal
n
Jegyzet pisztolyval = pisztoly-lyal
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Csakugyan jöttek a betyár társai, akik közben elfogták a csendőröket is. Most csúfot űznek ellenfeleikből.
 
 
 
A BOLDOGSÁGÉRT SZÜLETÜNK S ÉRTE HALUNK MEG MÉRT VAN EZ, ARNYÉKÁT ŰZVE, ELŐLE FUTUNK  
  Szentmiklóssy  
  Az igaz és minden dologban helyesen cselekvö embert megkeresi a boldogság akar a puszták rideg magányaiban él, akar a világ fényes paloláiban,
n
Jegyzet akár a világstb. e mondatot is elébe kell az él igének venni, ugy kerekebb lesz.
s ha az igasság
n
Jegyzet igasság = igaz-ság, igazság.
utába
n
Jegyzet útában, mert a kérdés: hol?.
jár, nem zavarja őt a boldogság élvezetében semmi baj, s csak a halál választja őtet el annak minden örömeitől.  
  Azomba
n
Jegyzet azonban-órában.
a boldogság sem tartós mindig, egyik órába
n
Jegyzet azonban-órában.
vigadsz annak boldog falai közt a midőn egy váratlan eset azt elragadja tőled a másik órában
n
Jegyzet másik órában, az ige elé kell vetni
 
  Elégedjünk meg
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet Elégedjünk meg . hiányzik a kötőszó, melly az előbbi periodushoz kapcsolja. Elégedjünk meg tehát
azon boldogsággal a mellybe vagyunk, ne vágygyunk nagyobb után, ne hogy azt is el veszitsük, s hogy
n
Jegyzet nehogy után nem szükséges a hogy . . ne, annak ereje kihat a következő mondatra is
a bajok gyakran kihatolhatatlan örvényébe ne
n
Jegyzet nehogy után nem szükséges a hogy . . ne, annak ereje kihat a következő mondatra is
süjedjünk. -
 
 
  Mi van kivánatosb s mi oszlatja el inkább a mosta
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
bút, mint a boldogság, s hogy el érhessük
n
Jegyzet hogy elérhessük helyett, kapcsolatosabb így: mellyet hogy elérhessünk, vagy: mit elérendők
járjunk az tiszta öntudat által ki mutatott úton s ne tévedjünk el az igaz útról. - Haladjunk a közép úton, a mellyen azt elérhetjük legjobban,
n
Jegyzet legjobban: az ige elébe kell tenni
s a melly legbátorságosabb.  
 
 
MOHÁCSl VÉSZ  
  II. Lajos kiskorú lévén, az ország kormányzását Bakács Tamás, Bornemisza János és a király rokona Győrgy vevék kezeik közzé ..  
  Az ifjú eleinte szép haladással ment előre Szép haladással ment előre: rövidebb is, jobb is: szépen haladt minden jóban
 
 
  Már nem is volt remény, hogy az eláradt zavarokat
n
Jegyzet zavarokat megorvosolja: hibás a metaphora. Zavarokat lecsendesitni, sérelmeket megorvosolni etc
az ifjú király megorvosolja
n
Jegyzet zavarokat megorvosolja: hibás a metaphora. Zavarokat lecsendesitni, sérelmeket megorvosolni etc
... A török veszélyel
n
Jegyzet veszélyel: jól van ez?
fenyegette az országot. -
II. Szulimán
Süleyman
követett
n
Jegyzet követett és követet: mindegy?
küldött
Budá
Budapest
ra ..  
 
Lajos
II. Lajos
nak sem hada, sem pénze, sem hadszere nem lévén, más, külső fejedelmekhez esdett segélyért; a nemességet felszólitotta, véres fegyvert hordoztatván az országba
n
Jegyzet országba és országban: mi a különbség?
. . de a nemesség nem igen fogott fegyvert. Mint vigasztaló angyal jelent meg a pápának követe
n
Jegyzet „Mint vigasztaló angyal jelent meg a pápának követe.
Burgio
da Burgio, Antonio Giovanni
, 30,000 aranyal, min
Lajos
II. Lajos
katonákat szedetett." Zavaros a szórend. - Ugy lehetne érteni, hogy a követ a pápának (pápa előtt) jelent meg, s
Lajos
II. Lajos
Burgió
da Burgio, Antonio Giovanni
n
szedetett katonákat. Jobban: „Mint vigasztaló angyal jelent meg a pápa követe,
Burgio
da Burgio, Antonio Giovanni
, 30,000 aranynyal, min
Lajos
II. Lajos
katonákat szedetett."
50,000 aranyal,
n
Jegyzet „Mint vigasztaló angyal jelent meg a pápának követe.
Burgio
da Burgio, Antonio Giovanni
, 30,000 aranyal, min
Lajos
II. Lajos
katonákat szedetett." Zavaros a szórend. - Ugy lehetne érteni, hogy a követ a pápának (pápa előtt) jelent meg, s
Lajos
II. Lajos
Burgió
da Burgio, Antonio Giovanni
n
szedetett katonákat. Jobban: „Mint vigasztaló angyal jelent meg a pápa követe,
Burgio
da Burgio, Antonio Giovanni
, 30,000 aranynyal, min
Lajos
II. Lajos
katonákat szedetett."
Burgio
da Burgio, Antonio Giovanni
,
n
Jegyzet „Mint vigasztaló angyal jelent meg a pápának követe.
Burgio
da Burgio, Antonio Giovanni
, 30,000 aranyal, min
Lajos
II. Lajos
katonákat szedetett." Zavaros a szórend. - Ugy lehetne érteni, hogy a követ a pápának (pápa előtt) jelent meg, s
Lajos
II. Lajos
Burgió
da Burgio, Antonio Giovanni
n
szedetett katonákat. Jobban: „Mint vigasztaló angyal jelent meg a pápa követe,
Burgio
da Burgio, Antonio Giovanni
, 30,000 aranynyal, min
Lajos
II. Lajos
katonákat szedetett."
min
Lajos
II. Lajos
katonákat szedetett
 
.
Tomori
Tomori Pál
nem rest űzni a törököt, a kiket elértek, mind leöldösték, a többit meg futamitják, s a törököt
n
Jegyzet A törököt annyira mészárolják, hogy a győzelem a török részéről kétségen kivüli volt - Ez képtelen beszéd.
anyira mészárolják, hogy a győzelem a török részéről
n
Jegyzet A törököt annyira mészárolják, hogy a győzelem a török részéről kétségen kivüli volt - Ez képtelen beszéd.
kétségen kivül volt. Azonba a tőrők harcosok több rést
n
Jegyzet rést csináltak a magyarokba - nem, hanem a magyarok soraiban.
csinálának a magyarokba
n
Jegyzet rést csináltak a magyarokba - nem, hanem a magyarok soraiban.
 
 
EGER OSTROMA  
 
  Az ozmán nép mint a zápor
  Omlik, hoz e honnak
n
Jegyzet honra
bút,
  Sok a száma szerte száguld
  Hol elmén vadul az út
 
 
  Nyomul elő a sok török
  Az óriás számú
n
Jegyzet Óriás számu: az oriást inkább valami massiv tömegre lehet alkalmazni.
nép
  Oh ! hova megy? tán magyar
n
Jegyzet Magyar
hont
  Emésztnéd é fel végképp?
n
Jegyzet végkép
 
 
  Nem magyar
n
Jegyzet Magyar
hont hanem Egert
  De ott vannak Magyarok
n
Jegyzet magyarok
  Nyilatkoznak
n
Jegyzet Nyilatkoznak, inkább nyílatkoznak, nyiladoznak mert nyilatkozni szóval s írásban szoktak.
a várt védni
  Sok száz férfi s nő karok
 
 
[szerkesztői feloldás]
10.vsz
Török rohan
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
mindég magyar
  Győz a várnak nagy falán
  Folyik
n
Jegyzet Folyik = foly nem ikes ige.
a vér mint a
n
Jegyzet sebes
patak
  S a török néz rés után.
 
 
[szerkesztői feloldás]
12.vsz
Várat felkéri a török
  Rohamhoz nem bizik ő
  De hős Dobó feladási
  Hévre
n
Jegyzet feladási hév = a feladásra nem hév inkább elcsüggedés után lép valaki.
nem gerjeszthető
 
[szerkesztői feloldás]
13-17. vsz
 
 
 
 
TATÁR JÁRÁS.  
  Duló árvizként nyomult elő a vad tatár csorda. Nincs
Árpád
Árpád
, nincsenek ősi vitéz magyarok, kik ... sikerrel szembe szálnának,
n
Jegyzet szálnának = szállnának
mert nincs erő a melly a végveszélyhez közel levő országot roskadásában fentarcsa.
n
Jegyzet fentarcsa = fentarc a törzsök?
 
 
Béla
IV. Béla
midőn értesült a tatár jöttéról, tüstént fegyverre szollitá
n
Jegyzet szóllitá = szólítá
a nemességet, a melly hazájáért kész volt minden időben fegyverre kelni, de most, fájdalom, tán nem lett volna ember nélküli pusztaság az egész magyarország,
n
Jegyzet magyar ország = Magyarország
a bosszus nemesség csak azt mondogatta: menyen
n
Jegyzet menyen = menjen
a király az anyira
n
Jegyzet anyira = annyira
kedvelt kunjaival a tatárokra, a kiket a Kunságba letelepitett.
n
Jegyzet a tatárokra, kiket a Kunságon letelepített - a tatárokat telepítette le?
A magyar nemesség a kun királyt több előkelőkkel megölé. Most
n
Jegyzet Most helyen jobb kapocs: ezért, e miatt, ezen megboszszankodva.
a kunok magyar ország védelmére felfogott fegyveröket egyenesen a magyarok ellen forditák  
  Meg nyílt a halálmező
n
Jegyzet Meg-nyilt = hányszor kell még mondanom, hogy az effélét összeírjuk: megnyilt
Elkezdődék a harc, a leg nagyobb
n
Jegyzet leg nagyobb: mit tesz leg magában, külön írva? összeírni: legnagyobb
tűzzel és bátorsággal.  
  A tatárok többször visszanyomatnak, de ismét
n
Jegyzet ismét-ismét = ugyanazon szó olly gyakori ismétlése pongyolaság.
uj erővel s néppel szaporítva ismét
n
Jegyzet ismét-ismét = ugyanazon szó olly gyakori ismétlése pongyolaság.
előbbi helyökre állanak. - A tatár vezér elkeseredve s tudva hogy Béla seregeit
n
Jegyzet Sereg szó is háromszor fordul elő három sorban. Változtatni kell, arra való: népét, hadát, vitézeit etcet ..
már meg nem ujithatja, seregét
n
Jegyzet Sereg szó is háromszor fordul elő három sorban. Változtatni kell, arra való: népét, hadát, vitézeit etcet ..
biztatja. - Hijába buzdítja már most
Béla
IV. Béla
elgyengült seregeit,
n
Jegyzet Sereg szó is háromszor fordul elő három sorban. Változtatni kell, arra való: népét, hadát, vitézeit etcet ..
halálnak rohan a robogó magyar ifjúság
n
Jegyzet rohan az ifjuság .. állanak. Singularishoz pluralis.
, s a tatároktól körülkerittetve állanak
n
Jegyzet rohan az ifjuság .. állanak. Singularishoz pluralis.
 
 
  Az emberek egy része részint
n
Jegyzet egy része részint: egy része megöletett, más része elbujdosott: minek a része után a részint.
megöletett, részint barlangba vonulva tengődött gyökereken.  
  Ekkép fordult el a szerencse, a melly Magyarországnak szomorú helyzetét készité el.
n
Jegyzet Szomorú helyzetét készité el: ízetlen erőltetés. s Magyarhont szomorú helyzetbe döntötte.
-  
 
n
Jegyzet E füzet írója, Földváry László, a kunszentmíkósi pap fia volt, s az ottani algimnáziumban végezte a hat alsó osztályt, négy év alatt- csak a VII. és VIII. osztályt járta Nagykőrösön, amint a füzetcimlapja is mutatja: 1815-1853. Így osztálytársa lett
Szilády Áron
Szilády Áron
nak. Szintén papi pályára lépett, s ott is jelesül forgatta a tollat. Szegedi Kis István túl a tiszai reformátoroskodása című pályamunkáját a Protestáns Irodalmi Társaság 100 arannyal jutalmazta.
A.
Arany János
-nál még botladozott a fogalmazása, sőt helyesírása is.A 15. sz. dolgozata azt mutatja, hogy
A.
Arany János
megengedte az egyéni tárgyválasztást: Kunszentmiklósról más aligha írhatott volna. Neki szülővárosa volt. Itt és a 16-17. sz. dolgozat végén is feltűnik
A.
Arany János
ritkán használt kézjegye, ami a görög bétá-hoz hasonlit. Mintha a „János" szó záró mássalhangzójának játékos elcsapásából keletkezett volna! A Finánc -ról szóló 17. sz. dolgozat bírálatában „tilos"-nak jelzi
A.
Arany János
illy tárgy kidolgozását. Nyilván az osztrák hatóság nem tűrte a hatóság emberei kifigurázását vagy az ellenfél feldicsőitését. (Vesd össze
Szilády Áron
Szilády Áron
: A puszta ház című dolgozatához fűzött 36-37. sz. megjegyzést.
A.
Arany János
azonban hűségesen kijavította mindegyiket.) A 20. sz., „Eger ostroma" éppen olyan gyenge vers, mint például jóval később a Hegedűs Endre zöngeményei.
A.
Arany János
azonban „eminentia vége" osztályzattal jutalmazza, ami olyan „gyönge jelest" jelentett abban az időben. Tatárjárás ról szóló 21. sz. dolgozathoz fűzött megjegyzések elején méltán sóhajt fel
A.
Arany János
: valóban olyan zsúfolt és apróbetűs itt
Földváry
Földváry László
írása, hogy még nagyító üveggel is nehéz olvasni! Azonban
A.
Arany János
gyönge szemével türelmesen átnézi ezt is, de a végén csak „Ia eleje" = „prima eleje" osztályzatra tartja érdemesnek. Ez a régi iskolai nyelvben „erős elégséges"-t jelentett. (A hírhedt „secunda" volt az „elégtelen", amivel nem lehetett felsőbb osztályba lépni. Igazában tehát csak két osztályzat volt: a príma és secunda classis, később a kiválót megkülönböztették még az „eminens", a nagyon kiválót „praeclarus" jelzéssel.)
 
 

Megjegyzések:

A kunszentmiklósi ref. gimnázium őrizte, majd az államosítás után az ottani ref. egyház letéteként a Ráday-könyvtárba került. Tulajdona felett még vita folyik, ezért nincs katalogizálva.