Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
HAGYMÁSI (TOLNAI) LAJOS OSZTÁLYZATA 1853-54-BEN
 
  Nomen et aetas Alumni:
Hagymási
Hagymási (Tolnai) Lajos
Lud. Ann. 16.
 
  Patria, locus natalis, habitatio: Locus natalis: Györköny in Cottu Tolnens. Habitatio:
Duna -Szent-György
Dunaszentgyörgy
in eod
 
  Nomen, Conditio, locus habitationis Patris, aut Tutoris: Tutrix Juliana Kolosváry. hab.
Duna-Szent-György
Dunaszentgyörgy
.
 
  Religio: Helv. Conf  
   
 
I. Semestri II. Semestri
Mores Probi probi ac modesti
Attentio Vivida fixa
Solertia Assidua continua
Doctrina praeclarus praeclarus. Percept. alacris; appropr. perfecta ; modus proponendi parum rapidior
Religionis
Lingua Latina praeclarus praeclarus. Gramm. form. peritus; versio correcta.
Lingua Graeca eminens praeclarus. Gramm. form. peritus, versio perfecta
Lingua Hung. praeclarus praeclarus. In lit. hung. promius; compositio sat ornata et judicio pollens; deci. rei accommod
Lingua Germ. praeclarus praeclarus. Gram. form. peritus; versio promta, elocutio clara.
Geographia et Historia. praeclarus eminens. Percept. alacris; appropr recta; modus propon. clarus.
Mathesis sufficiens sufficiens. Percept. sat. alacris; appropr. sat. recta; appl. satis dextera.
Physica praeclarus eminens. Perceptio alacris; intuitio vivida; appropriatio recta et plena.
Pronuntiatio expedita fluida; ore paullum rapidiori
Perceptio Alacris alacris.
Forma scriptorum externa elegans elegans
Praelectionibus non interfuit ––– nunquam
Classis 1 Testimonii et locationis numerus. Classis primae 1ae cum praecell. Nrus locat. 2.
Num. loc. 5
Animadversiones ln examine publico praemio dignus judicatus est
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
HEGEDÜS ENDRE OSZTÁLYZATA AZ 1859-60. TANÉVBEN
 
  13.  
  A tanuló neve és kora: Hegedűs Endre. 14 éves.  
  Hazája, születéshelye, laka: Nagykőrös, Pest-Solthban.  
  Atyjának vagy gyámjának neve, állapota és lakhelye:
Ferenc
Hegedűs Ferenc
ügyvéd ugyanott.
 
  Vallása: Helv. hitvall.  
 
I. Félévben II. Félévben
Erkölcsi viselet
Figyelem elég eleven élénk
Szorgalom folytonos folytonos
Vallástan kielégítőMind felfogása, mind ismerete elég jó; felmondása hiányos. Tisztán felfogja, tudja s elég értelmesen adja elő a tárgyakat.
Latin nyelv Jó.A nyelvtanban jártas, többnyire jól fordít A nyelvtaniakban jártas. jól fordít.
Görög nyelv KielégítőFelfogása helyes, a nyelvtanban jártas ; fordit elég folyékonyan és helyesen. KielégítőFelfogása helyes, a nyelvtanban jártas ; fordit elég folyékonyan és helyesen.
Magyar ny. Jó.Jól és könnyen ir, verseket is; az alakokat elég jól ismeri. Kitűnő.Jól fogalmaz, néha csinosan versel; a formákban elég jártas.
Német ny. Jó.A nyelvtanban jártas; a könyvnélkülieket elég szorgalommal tanulta. Kitűnő.A nyelvtani és szókötési szabályokat jól érti. Helyesen fordít.
Földrajz és történet KielégítőElőadása eléggé tiszta, ismerete eléggé összefüggő; a földrajzban kevésbbé jártas. KielégítőIsmerete nem mindig biztos. A földrajzban meglehetősen jártas.
Mennyiségtan KielégítőFelfogása kissé lassu; ismerete elég alapos; bizonyit elég szabályszerűleg. Kielégítő.Felfogása lassu; ismerete azonban elég helyes; a bizonyításnál segitségre szorul.
Természettanok Kielégítő.Rendszerismerete középszerű, előadása elég tiszta. Kielégítő.Rendsz. ismerete elég tiszta; előadása elég helyes.
Irásbeli dolgogzatok külalakja tiszta, olvasható. tiszta
Elmulasztott tanórák száma. –0–0 –0-0
A bizonyítvány általános osztálya és helyzeti szám 1ső osztály. Helyszám 22. 1ső osztály. 16ik
 
 
n
Jegyzet A Catalogusok eredeti, hivatalos űrlap-hálózatát nehéz lenne nyomtatásban visszatükröztetni, ezért egymás alá sorakoztattuk a rovatok szövegét.
A.
Arany János
írását dőlt betűkkel éreztetjük.Az eredeti mérete 44 x 27 cm. Az űrlap fejében három nyelvű szöveg található: német, magyar, latin. Elsősorban németül kellett volna felelni, csak engedményként tűrték el a latint, - magyarul egyáltalán nem lehetett válaszolni a kérdésekre. Aranyék inkább választották a holt latint, csakhogy a gyűlölt németet ne kelljen használni. Ennek megfelelően mi csak a latin szöveget tüntetjük fel Hagymási Lajos catalogusi lapjában. Utóbbit azért választottuk, mert
Hagymási
Tolnai Lajos
talán legtöbbet emlegetett tanitványa lett
Arany
Arany János
nak,
Tolnai Lajos
Tolnai Lajos
néven. Ezt az írói nevet maga választotta, s később minden téren használta. Életrajzát nem régen írta meg Gergely Gergely, több mint 450 oldalas műben ( Tolnai Lajos pályája.
Bp
Budapest
. 1964.), sok fontos adatot szolgáltatott
Barta János
Barta János
, bírálatában és megelőzően is. -
A.
Arany János
jellemzése jól kiegészíti mindezeket, mert a katalógusban nemcsak az előmeneteli osztályzatokat kellett beírni, hanem minden tárgyból jellemezte az osztályfőnök a diák hajlamát, eredményeit.
Tolnai
Tolnai Lajos
csak a matematikával küszködik (akárcsak
Szilády Áron
Szilády Áron
is a reáliákkal), egyébként kiváló tanuló. Írásbeli dolgozatainak a külalakját is olyan szóval dicséri meg
A.
Arany János
, amilyet még egyszer sem használt: elegans. Nem hiába választotta
A.
Arany János
őt kéziratai tisztázására, amint A sötét világ című önéletrajzi regényében boldogan elmondja maga
Tolnai
Tolnai Lajos
.
A.
Arany János
utolsó tanári évében már annyira enyhült a politikai helyzet, hogy magyarul is lehetett írni a·Catalogust. Így Hegedűs Endre bizonyítványa már magáért beszél.
Hagymási-Tolnai
Tolnai Lajos
bizonyítványát azonban lefordítjuk magyarra: A növendék neve és kora: Hagymási Lajos, 16 éves Hazája, szülőhelye, lakása: Szülőhelye Györköny, Tolna megyében Lakása: Dunaszentgyörgy, u. ott. Az atya vagy gondviselő neve, állása, lakóhelye: Kolosváry Juliana, lakik Dunaszentgyörgyön. Vallása: helvét hitvallású
I. félévben II. félévben
Erkölcsi viselet jó és szerény
Figyelem eleven szilárd
Szorgalom folytonos kitartó
Vallástan kitűnő kitűnő. Felfogása élénk ; elsajátítása tökéletes ; előadása kissé gyors. (=hadar?)
Latin nyelv kitűnő kitűnő. A nyelvtani formákban jártas, fordítása hibátlan.
Görög nyelv jeles kitűnő. A nyelvtani formákban jártas, fordítása tökéletes.
Magyar nyelv kitűnő A magyar irodalomban búzgó; szerkesztése ékes és értelmes ; szavalása a tárgyhoz illő.
Német nyelv kitűnő kitűnő. A nyelvtani formákban jártas, forditása könnyed, kiejtése tiszta.
Földrajz és történelem kitűnő jeles. Felfogása élénk ; elsajátitása helyes, előadása értelmes.
Mathesis elégséges elégséges. Felfogása elég élénk, elsajátitása elég helyes ; alkalmazása elég szerencsés.
Physika kitűnő jeles. Felfogása élénk, belátása eleven ; elsajátitása helyes és teljes.
Beszéde: könnyed folyékony ; egy kissé gyorsabb beszédű.
Felfogása: élénk élénk
Irásbeli dolgozatok külalakja elegáns elegáns
Elmulasztott tanórák száma - soha nem mulasztott
A bizonyítvány általános osztálya és helyrajzi szám Első osztály helyzeti szám: 5 Első oszt., kitüntetéssel. Helyzeti szám: 2
Észrevételek A közvizsgálaton jutalomra érdemesnek itéltetett.
A.
Arany János
nagykőrösi tanárkodása alatt mintegy 300 catalogus-lapot állított ki, félévkor is, meg év végén is. A két első évben, míg nem volt meg az iskolának a nyilvánossági joga, az egész iskolára vonatkozólag évenként egyetlen, kézzel vonalozott íves füzetbe írták az osztályzatokat, patriarchális módon. 1853- 54-től azonban minden egyes osztályról külön kötetet találunk, hivatalosan előnyomtatott kérdószöveggel és rovatozással. Az előzőkben mindössze két növendék teljes lapját közöltük, most még - névszerint - csak a legnevezetesebb A.-tanitványokra hívjuk fel a figyelmet. A felső két évbeliek már nem szerepelhettek
A.
Arany János
első osztályfőnöki kimutatásában, mert 1853-54-ben a VI. osztályban, ettől kezdve pedig az V. osztályban volt főnök. Lényegében tehát mindenki átment
A.
Arany János
osztályán, s így szerepel is a catalogusában, csak a később idegenből jöttekre nem terjedhet ki
A.
Arany János
feljegyzés-sorozata, például Grosch Józsefre sem (lásd 137. sz. közlemény). Tehát nevezetesebb tanulók: 1851-1852 A VIII. osztályban szerepel Dúzs Sándor, akinek dolgozatait és önálló irodalmi próbálkozásait, a jegyzetekben pedig életrajzi adatait közöltük. (Lásd 8-10. és 122-123. sz.) 1852-1853 A VIII. osztály 19 tanulója közül nevezetesebbek: Hoffer Endre (baranyai lelkész fia, 17 éves, jó tollforgató, jeles osztályzattal); Ágai Adolf (abonyi izr. orvos fia, a későbbi híres újságíró, a Borsszem Jankó szerkesztője, aki Por és Hamu című kötetében megható emlékezést közöl
A.
Arany János
-ról); Magyar Antal (nagykőrösi orvos fia, jó tollforgató. Jeles); Magyar Sándor (az előbbi testvére, szintén szerepel a versíró diákok közt. Jeles.);
Szilády Áron
Szilády Áron
(a későbbi nagy tudós). Ugyanekkor a VII. osztályban tanulnak: Ádám László (a vezsenyi pap fia, „a hét Ádám-testvér" egyike, később nagykőrösi főmérnök, majd polgármester, a.kinek nagy szerepe lesz a nagykőrösi Arany-szobor létrehozásában. Jeles); Bán János (dunaszentgyörgyi lelkész fia, a.ki 3 dolgozatát holtig őrizgette. Jeles); Varga Elek (az igazgató fia, kiváló tanuló). 1853-1854 Bolyó József (a ballada-pályázat nyertese, dunavecsei kereskedő fia, Magyarék rokona); Erős Dániel (Rá vonatkozott
A.
Arany János
híres javítása: „Dániel erős, de a vers gyönge !"); Galgóczy János (Kőrös történetírójának legfiatalabb öccse); Magyar László (a két versíró öccse); Radák Ádám (báró-csemete Abonyból, számos Tolnai-regényben szerepel Ladár Ádám néven, az Oszlopbáró főalakja. Vesd össze: Gergely G.: 20. l.); Szilády János (
Áron
Szilády Áron
öccse,
A.
Arany János
legkiválóbb verselő tanítványa); Szuper Lajos (halasi fiatal, a Szűnórák című ifjúsági lap egyik szerkesztője). 1854-1855 Bessenyei Ferenc (az A.-kultusz egyik leglelkesebb oszlopa); Durkó Gábor (békési fiú, rangsorban mindjárt
Hajnal
Hajnal Albert
után; Hajnal Albert (a békési pap fia. Náluk szállott meg az A. család, hazulról jövet-menet. Aranyék azzal igyekeztek meghálálni, hogy Kőrösön magukhoz fogadták „kosztos tanulónak". Különben jeles diák); Laukó Károly (később kecskeméti evangélikus pap, a nagykőrösi A.-kultusz egyik megindítója); Sigrai Pál (a nagy alapltványtevő családjából). 1855-1856 Ádám Kálmán (vezsenyi); Bessenyei Ferenc (mint ismétlő; lásd előző évet I);Varga László (az igazgató fia, osztályelső). 1856-1857 Magyar András (a versírók öccse); Szilády Móric (
Áron
Szilády Áron
és János öccse); Steiner Zsigmond (érettségi bizonyítványa a nagykőrösi AJEM-ban); Szüle Ferenc (5 dolgozata mindörökké fenntartja nevét), Veres István (a megrögzött fűzfapoéta. Véget nem érő dolgozatára írja A.: „Pont már, Pisti!"). 1857-1858 Talán a legbuzgóbb A.-osztály. Tagja közt sok nevezetes akad: Ádám András (ugyancsak a vezsenyi pap fia, A. László egyik legkedvesebb barátja. Nemrég került elő
Arany László
Arany László
verses levele, melyet 1861-ben,
Pest
Budapest
ről, András napjára irt hozzá);
Arany László
Arany László
(tiszta eminens): Baráth Ferenc (a későbbi jeles irodalomtörténész, Aranyék családi életéről is szép cikket irt); Fitos Vilmos (A. tanítványai közül talán a legtovább élt, Nagykőrösön rendőrkapitány lett); Kaszap Zsigmond (lásd dolgozatait!); Zombory László (Kecskeméti városi ügyész lett. ő írta alá Laukó Gusztávval azt az ívet, mellyel az A.-tanitványokat a költő halálakor első találkozójukra hívták). 1858-1859 Dömötör János (a leendő jeles költő, a Kisfaludy Társaság tagja); Károlyi István (szalontai születésű, a kőrösi városi orvos, A. gyógykezelőjének a fia); Komáromy Lajos (a kiváló dolgozatíró. A.-ról szóló pedagógiai emlékezései igen fontosak, mert maga is tanár lett. Lásd dolgozatait !) ; Radácsy Ágoston (a kőrösi szolgabíró fia. Talán ezért nem lépett fel apja túl szigorúan a tüntető diákok ellen). 1859-1860 Dobos János (a híres ceglédi pap fia); Göde Károly(madocsai tanító fia); Grosch Pál (tolnai, a Tomory-dij nyertesének öccse, maga is kiváló tanuló. Bátyja ugyanekkor nyolcadikos volt); Hegedűs Endre (lásd dolgozatatait !) ; Huszár László (korábban
Tolnai Lajos
Tolnai Lajos
magántanítványa); Losonczy László (lásd dolgozatait!); Ungvári János (Ceglédről, talán a híres szóló- és gyümölcsfatelepítő). Ez utóbbi évfolyam Catalogusa már magyarul van írva. Ezenkívül a leghálásabb A.-tanítványok névsora olvasható Ádám-Joóművében (45. 1.). Összesen 116 volt diák és 2 tanártárs írta alá azt az ívet, mellyel 1000 forintos alapítványt tesznek. „Kamatait egy, esetleg két VII. vagy VIII. osztályú tanulónak, akik önálló magyar dolgozataik által az év folyamán a legjobban kitűnnek, a tanárkar itéli oda" Érdekes ez azért is, mert minden név után (zárójelben) ott áll a foglalkozás is, így látható, hogy javakorukban általában tekintélyes helyet foglaltak el az A.-tanítványok a társadalomban: Ádám András kir. táblai bíró
Bpest
Budapest
, Ádám Kálmán ref. lelkész Vezseny, Ádám László polgármester Nagykőrös, Dr. Ágai Adolf író
Bpest
Budapest
, Baky István ref. lelkész Csanád, Baky Józsefjárásbíró Kunszentmiklós, Bakos János kir. alügyész
Bpest
Budapest
, Balogh József ref. tanító Velence, Bánffy Gyula városi ügyész Makó, Baráth Ferenc tanár
Bpest
Budapest
, Bátky Károly tanitó Kecskemét, Dr. Berger Lipót orvos Cegléd, Bessenyey Ferenc ügyvéd Temesvár, Beretvás Ábrahám közbirtokos Nagykőrös, Beretvás Zsigmond közbirtokos Nagykőrös, Boldizsár Lajos ref. lelkész Rétfalu, Borósnyay Oszkár min. titkár
Bpest
Budapest
, Dr. Budespitz Simon orvos Makó, Dr. Buzinkay Gyula megyei főorvos Győr, Dr. Csanády Gusztáv gazd. int. tanár Keszthely, Csikay Imre dunavecsei lelkész és
A.
Arany János
tanártársa, Csizmadia Ferenc városi mérnök Cegléd, Dr. Csurgay László városi orvos Cegléd, Czucz Lajos lelkész Szava, Dely Károly városi tanácsnok Cegléd, Dr. Dobó Menyhért gimn. tanár Halas, Dobos János rendőrfőkapitány Cegléd, Dömők Péter ref. lelkész Őcsény, Dömösdi Hajós Zsigmond operaénekes
Bpest
Budapest
, Dúzs Sándor főgimn. tanár
Bpest
Budapest
,Eördögh Elek megyei árvaszéki ülnök Szolnok, Dr. Farkas Imre orvos Halas, Egy tisztelő, név nélkül, Fitos Vilmos elnöki tanácsnok Nagykőrös, Galamb Péter árvapénztárnok Makó, Freudhoffer János városi írnok Nagykőrös, Galgóczy János, a Magyar-Francia Bizt. Társ. vezértitkára
Bpest
Budapest
, Gáll Ferenc törv. széki elnök Kecskemét, Gáll Pongrácz hivatalnok Felegyháza, Gazdag Ambrus írnok Nagykőrös, Gyikó Ferenc lelkész Törökszentmiklós, Győrfi István birtokos Nagykőrös, Győrfi László tanító Nagykőrös, Hagymássy Károly kir. közjegyző Paks, Dr. Hajnal Albert orvos Kígyós, Hegedűs Endre énekvezér Nagykőrös, Hegedüs József községi jegyző Makó, Hegedűs Sándor adónyilvántartó Makó, Hetessy Viktor ref. lelkész Drávafok, Dr. Hochhalt Károly orvos
Bpest
Budapest
, Hoffer Endre áll. főreálisk. igazgató Szeged, Homonnay István tanító Nagykőrös, Juhász Antal ügyvéd Makó, Káldy József birtokos Nagykőrös, Nagy Kaszap Farkas birtokos Nagykőrös, Keszey József gazdatiszt Nagykőrös, Balázsfalvi Kiss Béla birtokos Kecskemét, Komáromy Lajos tanár
Bpest
Budapest
, Kóti Józsefmagánzó Gyöngyösszűcsi, Kovács János ref. lelkész Izsák, Kökény Sándor bírósági végrehajtó Nagykőrös, Kudar Zsigmond jegyző Dömsöd, Kun Barna járásbíró Szirák, Kun Kálmán tszéki bíró Miskolc, K. Kovács Zsigmond földbirtokos Nagykőrös, Laukó Károly evang. lelkész Kecskemét, Losonczy László tanár Nagykőrös, Magyar László ügyvéd Kecskemét, Dr. Magyar Sándor járási főorvos Kiskőrös, Medgyesi Zsigmond tiszti főügyész Karcag, Mészöly Gerzson közjegyző Dunaföldvár, Mészöly Pál ref. lelkész Tabajd, Mészöly Péter földbirtokos Sárbogárd, Nagy Gusztáv teol. tanár Sárospatak, K. Nagy Sándor aljárásbíró Csongrád, Nemcsik Gyula ügyvéd Fehértemplom, Nemcsik Kálmán albíró Heves, Nemcsik László számvevő Makó, Pálffy Károly ügyvéd Székesfehérvár, Parragh Gedeon gimn. tanár Kecskemét, Patay Samu ügyvéd Kecskemét, Pesty László járásbir. hivatalnok Nagykőrös, Péter Dénes egyházi főgondnok Halas, Póka Kálmán városi főügyész Nagykőrös, Puky Gyula ítélő táblai bíró
Bpest
Budapest
, Rácz Miklós városi jegyző Kunhegyes, Raffai Lajos Makó, Rothbaum Izrael kereskedő Nagykőrös, Sághi Ferenc birtokos Nagykőrös, Somogyi Pál praep. tanár Debrecen, Steiner Zsigmond birtokos Nagykőrös, Dr. Scheiber Ignác orvos Kecskemét, Dr. Schreiber Lőrinc orvos
Bpest
Budapest
, Dr. Szabó Mihály városi orvos Nagykőrös, Szarka Sámuel tanító-káplán Dunapataj, Szojka Emil ármentesítő társulati titkár Pancsova,
Szilády Áron
Szilády Áron
ref. lelkész, akad. tag Halas, Szilády János ref. lelkész Feketehegy, Szentpétery Károly mérnök Nagykőrös, Teszáry László szolgabíró Tápiószele, Szüle Ferenc városi levéltámok Cegléd,
Tomory Anasztáz
Tomori Anasztáz
,
A.
Arany János
tanártársa
Bpest
Budapest
, Tóth István főjegyző Fülöpszállás, Tóth Lajos állomásfőnök Sajószentpéter, Tömösközi Sándor ref. lelkész Ókécske, Tömösközy József tanító Abony, Turgonyi Lajos ref. lelkész, orsz. képviselő, Mezőtúr, Tyukodi Gedeon Makó, Vaikó Antal földbirtokos Nagykőrös, Vajda Ferenc megyei számvevő Makó, Váradi Gyula közs. jegyző Tök, Varga Elek járásbíró Nagykőrös, Sz. Warga János ny. tábori lelkész Nagykőrös, Végh Sándor A.- Szentivány, Veres Károly tszéki bíró Karcag, Viszkidenszky Gusztáv ügyvéd Zsombolya, Warga Bence ügyvéd Nagykőrös, Zsigray Pál ügyvéd
Bpest
Budapest
, Zombory László tiszti ügyész, kamarai elnök Kecskemét.
 
 

Megjegyzések:

Az 1851 - 53-ig szóló Catalogusok a kecskeméti áll. Levéltárban, szám nélkül, - az
A.
Arany János
saját kezű írásával kiállítottak a nagykőrösi AJEMben.