Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
HEGEDŰS ENDRE LATIN DOLGOZATAIBÓL
 
  1sö Gyakorlat  
  Postquam Troja per graecos vastata
n
Jegyzet devastata
est: Antenor et Aeneas profugerunt. Aeneas horum notior est
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
nam ex hoc romani originem suam deduxernnt. Ille filius fuit
n
Jegyzet erat
Anchisae
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
unius
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
Trojani principis, et post depopulationem patriae,
n
Jegyzet dirutam patriam
per terram
n
Jegyzet terras
et marem
n
Jegyzet maria
diu erravit
n
Jegyzet errabat
. Quum tandem in Italiam venit :
n
Jegyzet venissat
per Latinum, qui in ea regione imperaverat,
n
Jegyzet imperabat
hospitaliter accipiebatur.
n
Jegyzet acceptus est
Filiam huius uxorem coepit
n
Jegyzet duxit
et oppidum condebat,
n
Jegyzet condidit
quod Lavinium appellavit. Hac re erat,
n
Jegyzet factum est
ut Trojani et Latini in unum populum coaluerant.
n
Jegyzet coaluerint
Post mortem Aeneae Indus filius Ascanius tradidit
n
Jegyzet accepit
imperium. Hic sedem imperii ad
n
Jegyzet in
alium locum transtulit et super
n
Jegyzet sub vagy in
Albano monte Alba
n
Jegyzet Albam
Longam condebat.
n
Jegyzet condidit
Ibi multi reges regnavernnt; usque ad Silvium Procam: qui duos filios reliquit Numitorem et Amulium. Amulius qui junior erat, correpit
n
Jegyzet eripuit
ex
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
Numitore
n
Jegyzet Numitori
regnum, occidebat
n
Jegyzet occidit
huius filium, filiam vero Vestalem virginem facit.
n
Jegyzet fecit
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
vagy
creavit.  
 
  2ik Gyakorlat  
  Postquam Romulus et Remus adoleverunt, pascebant greges Faustuli, et venantes peragraverunt
n
Jegyzet peragrabant
silvas circa jacentes. Non multo
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
post
quasi duces
n
Jegyzet duces quasi
ceterorum pastorum facti sunt, et saepe praedam a
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
Arany János
Arany János
kihúzta
latronibus erripuerunt.
n
Jegyzet eripiebant
Semel latrones ira impleti illis insidiati sunt. Romulus audax: etfirmus vir
n
Jegyzet acer juvenis
fortiter se defendit, sed Remus captus est. Hunc latrones, memorantes
n
Jegyzet memores
injuriarum captarum
n
Jegyzet acceptarum
ad Amulium regem tulerunt,
n
Jegyzet traxere
et latrocinio
n
Jegyzet latrocinii
fuit
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
kihúzta
accusatus,
n
Jegyzet acusavere
dicentes
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
eum
terram
n
Jegyzet agros
Numitoris devastavisse.  
 
  3ik Gyakorlat  
  Bellorum Romuli maximum erat id, quod e parte Sabinorum oriebatur
n
Jegyzet ortum est
. Causa huius belli raptus
n
Jegyzet raptae
virginum
n
Jegyzet virgines
Sabinarum
n
Jegyzet Sabinae
fuit
n
Jegyzet erant
, quas Romani in ludis Neptuni se
n
Jegyzet sacum
cum rapuerant. Tatius rex Sabinorum insidiis obsidens
n
Jegyzet capta
Romanam
n
Jegyzet Romana
arcem
n
Jegyzet arce
in Capitolio jacentem
n
Jegyzet sitam
, jam
n
Jegyzet jam et Palatium capturus erat
prope erat id, ut Palatium etiam occupet, quum Romulus stare
n
Jegyzet resistere
jussit exercitum fugentem
n
Jegyzet fugientem
, et ipse inter primores dimicans versit
n
Jegyzet convertit
Sabinos; quorum dux Curtius in unam
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
paludem cecidit, unde aegre
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
tantum
poutit evadere. Sed sic novato proelio exitus
n
Jegyzet finem
fecerunt Sabinae mulieres, quae inter tela volantia corruerunt,
n
Jegyzet irruendo
et diremebant
n
Jegyzet diremerunt
maritos pugnantes et patres. Sic pax vincta
n
Jegyzet juncta
est, et status Sabinorum ad
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
Romam
n
Jegyzet Romano
annectus
n
Jegyzet annexus
est.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
KOMÁROMY LAJOS LATIN DOLGOZATAlBÓL
 
  Latin stylusok  
  tisztázva  
  1ső Stylus.  
  Azon időben, melyben a kigyó lábú gigások az égi uralomra vágytak, aggodalomban vala Jupiter a világ kormányáért. De miután azok legyőzettek, a véröktől nedves föld embereket szült, kik a gigásoknál rosszabbak valának. Jupiter a földet bejárván, sok bűnt talált mindenütt, neki magának is lest vetett Lycaon, az Arcadok királya. Tehát méltó haragra gerjedt, s kimondta, hogy el kell veszteni az emberi nemet.  
  Illo tempore, quo angvipedes gigantes regnum coeleste affectaverunt, anxius erat Jupiter pro mundi regno. Sed iis devictis, eorum sanguine madens terra homines peperit, qui gigantibus pejores erant. Jupiter terram lustrando multum noxae ubique reperit; etiam sibi ipsi insidias struxit Lycaon, rex Arcadum. Ergo dignas concepit iras, et edixit perdendum esse mortale genus.  
  XIVik Stylus  
  Romulus halála után Numa nyerte el a királyságot, mint a kinek igazságszeretete, és vallásossága annyira híres volt, hogy a pártoktól, melyek ez időben
Rómá
Róma
ban vetélkedtek, egy szívvel szálylyal királylyá választatott. Ez békét kötött a szomszédokkal, szent dolgokat állított fel az isteneknek, törvényeket hozott; gondja vala nem más államokat vassal meghódítani, hanem a maga államát jó erkölcsökkel mintegy másodízben alapítani, annál fogva nem kisebb dicséretre méltó, mint Romulus.  
 
  Post mortem Romuli, Numa regno potitus est, cujus justitia, et religio adeo inclyta erat, ut a factionibus, quae hoc tempore Romae certabant, uno ore rex crearetur. Hic pacem cum finitimis junxit, sacra Diis instituit, leges tutit; curae illi erat non alias civitates armis subigere, sed suam ipsius civitatem moribus bonis, secunda quasi vice, conde.re, ergo non minori quam Romulus laude dignus est.  
 
n
Jegyzet Hegedűs Endre magyar füzeteivel együtt kerültek elő latin dolgozatai is. Tele vannak hibával.
Komáromy Lajos
Komáromi Lajos
latin füzete bevezetőjéül a következőket írta:„Az itt következő latin stylusgyakorlatokat
Arany János
Arany János
adta fel tanítványainak, a nkőrösi ev. ref. főgymn. V osztályba járó növendékeinek, az 1858/9. isk. év folytán. Eljárásmódja ez volt: rendesen 1 - 2 hétben volt egy ilyen stylistikai óra.
Arany János
Arany János
az óra elején lediktálta az egy órán a gyengébbektől is könnyen lefordítható 10- 12 sornyi magyar szöveget, melynek tartalma a legközelebbi órák latin nyelvű olvasmányaiból volt véve. A nehezebb helyekhez a diktálás közben rövid magyarázatot mondott, s aztán megkezdődött a fordítás. A fiúk, a mint készen voltak a fordítással, bemutatták azonnal tanárjoknak, ki a hibákat szóbelileg kijavította, magyarázattal kísérve; a javítást, írásban, a tanuló végezte. Először, természetesen, az osztály legjobb tanulói mutatták be a dolgozatot, kiket aztán a tanár megbízott, hogy az óra vége felé tömegesen bemutatott dolgozatok egy részét, az ő utasításai szerint javítsák ki. Így az óra végeztével az osztály minden növendékének a dolgozata, amennyiben elkészült, ki volt javítva. A kijavított dolgozatokat le kellett tisztázni, s a tisztázatokat
Arany
Arany János
időnként bekérte. Ez itt ilyen tisztázati füzet. A IV gyakorlat után a Vid. Arany kézirata.
[szerkesztői feloldás]
=Láttam.
Budapesten, 1899. ápr. 15.
Komáromy Lajos
Komáromi Lajos
"
 
 

Megjegyzések:

Hegedűs Endre füzete: NAJEM 1/16. sz. - Komáromi Lajos füzete: MTA kézirattár R VI. 4° 209. sz.