Aranysárkány fejléc kép
 
   
 
TAVASZI HAJNAL  
 
  Ily gyönyörű tavaszi hajnalon a
n
Jegyzet -UU/-UU/U-/U
  Beszitt szagos légbe vegyülve vagyon
n
Jegyzet U-/U-/-UU/-UU/U
  A tulipán, ibolya, nárcis és más
  Virágok édes szagu illata: mily
 
[szerkesztői feloldás]
5.
Élvezet e szagokat összeszivni !
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
10.
A rengeteg lombjain is remeg a
  Harmat, ezer piciny arany alakban,
  S a kis madár szopja meg a levelet,
  S hangja, ha énekel, ezen italtol
  Oly andalitó, hogy az emberi szív
 
[szerkesztői feloldás]
15.
S lélek az égbe ragadódik
n
Jegyzet itt ez passiva, nem ódik
attol:
 
[szerkesztői feloldás]
21.
S e madarak dalai
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
mind az Istent
  Magasztaló hymnusok
 
 
   
   
 
A KÖZÉPSZERŰSÉG  
 
  „Követsd
n
Jegyzet kövesd
mindenben a középutat,
  Mert e közép uton legbiztosabban
  Vezérel a nyugalmas öntudat.
 
 
  Soh'se kívánd a szélsőséget: abban
  Teljes nyugodtság és öröm soh'sincs,
  Csupán üres gyönyör s csalóka fény van"
 
 
  Egy régi bölcs, - a ki előtt a kincs
  Haszontalan dolog volt, - szóla ekkép;
  Mert - úgy mond - kincscsel együtt béke nincs.
 
 
  S e bölcsnek élte mégis épen oly szép,
  S talán szebb volt, mint oly hatalmasé,
  Kinek hatalmát szerte-széllyel a nép
 
 
  Borzadva és rettegve ismeré. -
  Ne is keressük a magas hatalmat;
  Mert annak, aki
n
Jegyzet a ki
már azt meglelé,
 
 
  Ma még szerencse-babért osztogathat,
  S arany ruhába burkolhatja őt,
  Holnap pedig helyette rongyot adhat;
 
 
  S 1esulytja
n
Jegyzet suly (főnév ly képzővel) su-ít = sujt ige a su hang utánzó gyökről
a szerencse-kergetőt,
  Lesulytja a porig, ki a magasbol
  Leesve, összedől a sors előtt.
 
 
  Ki kincseket szomjúhozik, csak abbol
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  Vegyen példát, hogy a fösvény, kinek
  Halommal áll aranyja, reszket abbol
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
9.vsz
Kiadni egy garast is;
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
10-13. vsz.
 
 
 
   
   
 
A HADAKÚTA  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1. vsz.
A vezér futott egy kis csapattal
  A sós tengerig, de népe többjét
  A hegyek közé vezette a sors
  Hogy pihenje ki magáts erőjét
  Visszakapva,
n
Jegyzet Rím bezártával új mondatot kezdeni nem kell.
- majd ha újra ellen
  Háborítja, küzdhessen az ellen.
 
 
  Nem soká tudának itt nyugodni;
  Mert az ellen újra kezdte harcát,
  S elhatározá, hogy a világbol
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  Eltörülje a hunoknak arcát:
  Csakhogy e parányi népet égi
  Végezet dicső hatalma védi.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
8. vsz
Nem zavarta meg Csabát ez a hír,
  Jött azonnal hű népét segítni:
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  Széjjel is veré erős karokkal
  Ellenét, hogy nem tudott az vivni,
n
Jegyzet ez magában véve jó rím, de előtte is már ni volt a rím, az ilyet kerülni kell
  S kénytelen volt meggyalázva menni
n
Jegyzet ez magában véve jó rím, de előtte is már ni volt a rím, az ilyet kerülni kell
  Vissza hajlokába, s ott pihenni.
n
Jegyzet ez magában véve jó rím, de előtte is már ni volt a rím, az ilyet kerülni kell
 
 
  Megparancsolá a kis pataknak,
  Hogy ha nagy folyamra nő, s kevélyen
  Hurcol árbocos hajókat hátán,
  És a tengerig halad, ne légyen
  Oly kevély: alázza meg magát ott,
  S mondja el Csabának a mit hallott.
n
Jegyzet jobb rím volna: látott
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
12.vsz
Itt pedig, miként az árva honfi,
  Kit honátol elvetett a végzet, -
  Búsan és komoly léptekkel ballag,
  Sziviben csupán egy édes érzet:
  Honfitársait hogy boldogítja;
  Tengerig jut így, léptit gyorsítva.
 
 
  Újra jött a hun vezér, s az ellen
  Újra érezé, nyögé hatalmát
n
Jegyzet nem lehetne mondani, hogy nem jó kép, de mégis úgy tűnik fel, hogy a szalmát csak a hatalmát juttatta eszébe
;
  Még kegyetlenebbül szétveré most,
  S szétzilálta, mint szél a szalmát
n
Jegyzet nem lehetne mondani, hogy nem jó kép, de mégis úgy tűnik fel, hogy a szalmát csak a hatalmát juttatta eszébe
  És a húnok újra nyughatának
n
Jegyzet túl bő - rím, ezt inkább kerülni mint keresni kell.
  Megnyerése által e csatának.
n
Jegyzet túl bő - rím, ezt inkább kerülni mint keresni kell.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
16. vsz.
Szórta tűz-nyilát, fogyasztva
n
Jegyzet elisio?
[szerkesztői feloldás]
A diák megjegyzi: igen!
az ellent,
  És dörögve ment tovább az égen.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
23. vsz.
És az út, a hol keresztül mentek
  Még ma is meglátszik a nagy égen,
  S ezt az útat a székely nép most is -
  Emlékéül hogy mi törtent régen
  Tiszteletben tartja, s elnevezte
n
Jegyzet gyönge rimmel zárja be.
  Hadak-utának, s ma is az neve.
n
Jegyzet gyönge rimmel zárja be.
 
 
   
   
 
BÉVEDD ESTÉJE  
1856  
 
  Hamar fiúk, siessünk!
  A gyors idő nagyon fut:
  Pár óra, és ez év már
  Mohos gödörbe nyugszik.
  Csapkodjuk azt a -
n
Jegyzet kártyát? de nem szabad.
  Az asztalhoz keményen,
  Ugyis kevés idő van
  Már hátra e nagy évböl
  Eh! mit nekünk, örüljünk,
  Szomorkodánk elégszer,
  Mi óta már e kényúr
  Uralkodik felettünk.
  Vigan tehát! örüljünk,
  Hogy élte megszakad;
  majd Talán utóda jobb lesz:
  S bővebben osztogatja
  Áldásait fejünkre! -
  Folyjon tehát a munka,
  Mig vége lesz ez évnek !!
 
 
   
   
 
ÚJ ÉV NAPJÁN. 1857  
 
  Imé beköszönte az új év !
  Lelöké tronjárol elődét,
  3 - 18. sor
 
 
   
 
SZÜRETI EST.  
- 856. oct. 15. -  
 
  Lement a nap, s a csillagok
  Feljöttenek; derült az ég.
  Mily ünnepélyesen terül el
  A rezgő fenyben úszó messzeség!
 
 
  A sok csillag mint tündököl!
  Az égben tán az angyalok
  Estélyt
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
rendeztek, s a tömérdek
  Szövétnek fénye a mi úgy ragyog?!
 
 
  Az apró szőke fellegek
  Ezer szörnynyé változnak át,
  S veszekszenek, mig végre egyik
  Levágja a másiknak a nyakát.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
5.vsz
Az esti szellő fujdogál
  S a távolból víg hangokat:
  Füttyöt, zenét, hangos mosolygást,
  S öröm rivogással danát ragad.
 
 
  Emerről ostorpattogás
  Nyomúl elő kürt hangival,
  S bordó kongással: ebbe már csak
  Gyönyört találhat minden a ki hall.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
 
[szerkesztői feloldás]
7-12.vsz
 
 
   
   
 
LOGODI SIMON  
 
  Magyarhonban van a török,
  Pusztítja már a vidéket.
  „Achmed bég ! én - mond Szolimán
  Szabács ellen küldlek téged"
 
 
  Achmed bég már Szabács várát
  Megszállotta török haddal.
  Megszállotta, ostromolja,
  Dörg az ágyú, döbög a fal.
 
 
  „Hű vitézim! - mond Logodi
  Körülvették erősségünk,
  A pogány sok, mi meg kevés,
  Szabácsban kell veszni nékünk.
 
 
  „Hanem azért a míg lehet,
  Védelmezzük hősiesen,
  S ha nem lehet, ha leromlik,
  Minket romjába temessen".
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Szondiéhoz hasonló történet bontakozik ki
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
10. vsz.
Aki gyáva, - mond Logodi
  Meneküljön; de a vitéz
  Hazájának jóllétéért
  Dicső halállal halni kész!"
 
 
  S ők mind hősök és vitézek,
  Gyáva módon nemis futnak:
  Küzdenek, de hasztalan, hej !
  Végre mind halálra jutnak.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
 
 
   
   
 
SÍNON (VIRGIL UTÁN)  
 
  Íme azonban amott egy hátra kötött kezü ifjat
  Hoznak elő a király elejébe a trójai őrök
n
Jegyzet clamore
  A ki magát mintegy önként engedte vezetni,
n
Jegyzet ultro obtulerat
  Hogy tervét kivigye, s hogy Tróját a görögöknek
  Megnyithassa. Bizott bátorságába' vagy a cselt
  Véghez vinni, vagy a bőszöknek jutni vasára.
  Most ujságvággyal csődülnek a
n
Jegyzet „volt" kihúzva láb!
trójai ifjak
  S a foglyot bekeritvén, csúfolják vetekedve.
  Halld most e görögöt, s bíráld meg mindet ez egyből
n
Jegyzet röviden de nem az van kifejezve
 
 
[szerkesztői feloldás]
57.
Eurypylest küldénk
n
Jegyzet küldők
hát Phoebus oraculumához
  Megtudakolni jövőnk, s az ilyen szomorú szavakat szólt:
 
 
[szerkesztői feloldás]
69
Hallgat tíz napig a jós, s folyvást mentegetőzék
  Félve akárkinek is holtát elhozni
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
szavával,
  A míg végre Uliss ösztönzésére hajolván,
  Megtöri a csendet, s engem jelöl áldozatul ki.
 
 
[szerkesztői feloldás]
138
Ily aljas cselek és Sinon vészes szava által
  Mindent elhittünk, és szétbontván
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
falainkat,
  A falovat bevonánk, s a hon estét ezzel okoztuk.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
 
 
   
 
 
FÁJDALOM ÉDESÍTI MEG A BOLDOGSÁGOT  
  Alig képzelhetni embert, ki ha hatalmában állna a boldogság és nyomor közül nem az elsőt választaná. Alig képzelhetni embert, ki a boldogság után ne sohajtoznék, azért ne fáradna, küzdene, munkálódnék, hogy azt megszerezze, s ha'megszerezte, 'azon ne törekednék, hogy azt minél tovább, sőt egész életében folyvást birtokában tarthassa.  
  Minden ember szeretné ha soha nyomort és inséget nem kellene látnia, hanem tetőtől talpig boldogság' és örömben uszkálva haladhatná át a bölcső és koporsó közti rövid útat: pedig valamint minden a mi sok, egészségtelen, úgy a boldog napok is ha hosszasan tartanak, egyhangúakká, unalmasokká és kellemetlenekké válnának ... Igen helyesen mondja erre nézve a példabeszéd: „a ki'a 'keserűt nem ízlelte, nem tudja mi az édes"  
 
 
 
  Továbbá, ha az ember egész életében boldogságban élne; talán el is bizakodnék, elkevélyednék, nem ismerne magánál hatalmasabb lényt: a magánál szerencsétlenebbeket pedig nemhogy megszánná, sőt büszkén megvetőleg tekintene le azokra, nem tudván, mily keserves állapot az, ha valakit a szerencséje elhagy, s azonfelül az emberek is nemhogy
n
Jegyzet ahelyett, hogy
segítenék, bíztatnák a fájdalmak közt, kárörömmel tekintenek rá, edzik rajta büszkesegök fegyverét, s ezzel még keserübbé teszik boldogtalan napjait.  
  Valamint nemcsak nem hasznos sőt igen káros volna az egész természetre nézve, ha az ég mindig: tiszta a lég mindig csendes volna, ha
n
Jegyzet s
[szerkesztői feloldás]
„ha" kihúzva
a nap mindig égető hévvel sütne le földünkre; ha a csendes légtengert soha fel nem zavarnák a zúgó szelek, s a mosolygó láthatárra zord fellegek nem tódulnának, s el nem takarnák az égető napot, s a tüzétől lelenkadt növény országot hűs cseppjeikkel fel nem üditenék: épen így nem lenne jó, ha a szív és lélek örökké derült, vidám és boldogság teljes volna; ha soha nem űzné el a vigságot a bú és gond sötét fellege, s az elbizakodás és rút kevélység égető napját nem homályositaná, s nem szégyenítené meg.
 
 
 
n
Jegyzet Kovács Ambrus utóneve is gyanittatja, hogy gyökeres kőrösi. Valóban megtaláljuk az iskola 1853 -54. évi katalógusában. Eszerint is nagykőrösi, apja
István
Kovács István
, kisiparos. Szilágyi Sándor osztályfőnök beirása szerint a IV. osztályban·végig „praeclarus", azaz kitűnő, s mindkét félévben osztályelső, az évvégi vizsgán pedig „jutalomra méltónak ítéltetett"A következő évben az V. osztályban maga
A.
Arany János
az osztályfőnöke. Itt egy fokkal kissé gyengébb az eredménye; minden tárgyból „eminens", azaz jeles, úgy félévkor, mint évvégén; az osztályban már csak harmadik. Abból az évből, melyben itt közölt dolgozatait irta, nincs meg a katalógus, ellenben megvan az érettségije esztendejéből: 1857- 58-ból. Itt már nagyot esik: a három eminens osztályzat mellett 3 elégséges és 2 „alig elégséges" szalad be a bizonyítványába. Helyezési száma az osztályban első félévkor 11-ik, a másodikban 14-ik. Megindult a serdüléssel a lefelé csúszás . . . Magyarból azonban mindenütt megtartotta kiváló értékelését. Érdemes elolvasm róla
A.
Arany János
jellemzését: „ Prózai szerkesztése kevésbé könnyed, de a versírásban jó tehetségű, olvasása és szavalása élénk és értelmes." (V. oszt.) Az érettségi előtt már esztétikát is tanulnak, mi talán jobban próbára tette az üjakat.
A.
Arany János
ekkor is így ítél: „Stílusa folyékony és értelmes, az esztétikai elemzést jól felfogta." (Az eredeti bejegyzések latin nyelven szólnak.) A füzet címlapja így szól: Magyar dolgozatok. Kovács Ambrus tulajdona, 856. Oct. 18. - Közben is számos keltezés mutatja, hogy az egész dolgozat az 1855-57. tanévből származik.: A címlap jobb alsó sarkán ott fa van a diák megjegyzése: VIIik oszt. A diák neve alá idegen kézzel oda van írva: „
Arany János
Arany János
megjegyzéseivel". Ez kétségtelen, nemcsak az évfolyamból, hanem
A.
Arany János
jellegzetes írásából is látszik. Hogyan került a dolgozat Debrecenbe nem tudjuk. A címlapon még az áll: Szűk Jenő VI. r. kath. gimn. tanuló úr ajándéka. Szap. 1908: 374. Mellette a pecsét lenyomata: „
Debreczen
Debrecen
szab. kir. város múzeuma" körirattal. Íme, tehát elég korán bekerült, még a Déri Múzeum elődjébe, mégse beszélt róla senki. Most is csak
Barta János
Barta János
professzor hívta fel rá a figyelmünket bírálatában. A dolgozatban egyetlen próza van, szemmel látható
A.
Arany János
igazsága: versírásra könnyen állott a tolla. Ügyes és egyéni hangú költeményeket találunk füzetében, alig jelez bennük hibát a költő-tanár is. Terjedelmes Vergilius-műfordítása egyenesen meglepő. A 33. sz. Tavaszi hajnal végén
A.
Arany János
megjegyzése: „optime" = igen jól van. A 34. sz. A középszerűség dantei terzinákba önti az ismeretes horatiusi tanítást. Ritka az ilyen
A.
Arany János
dicséret: „Nagyot nőjön!" A 35. sz. A hadakúta tanulságosan összevethető a Bán János második füzetében szereplő feldolgozással (26. sz.) Ott is a természeti elemek háborgása, folyammá dagadó patak mormolása, szél sivítása adja tudtul Csabának vérei veszedelmét. Úgy látszik, magát az eseményt közösen megtárgyalták az iskolában, de már a versmértek is egészen más
Kovács
Kovács Ambrus
nál: szinte kifogástalan trochaeusokban halad, amelyeket előbb két fél-rím, végül pedig a záró két sorra terjedő páros rím is összetart.
A.
Arany János
még bonyolultabbakra is adott példát. Azt sem szabad elfelejteni, hogy
A.
Arany János
éppen ez időben foglalkozik legbehatóbban a Csaba-históriával (lásd JKK IV. köt. 165. s köv. l.). Az ő tervében a X. pont lett volna: „Csaba íre és a székelyek." A tanár hatása félreismerhetetlen, anélkül, hogy megkötné a diákok kezét. Erről az 1856- 57. tanévről nem maradtak fenn a dolgozatcímek, de még az 1858- 59. évben is intézményesen kitűzi
A.
Arany János
a VII. osztályban (lásd e kötet 217. lapján, a VII. oszt. 2. sz. tételét 1). Látszik, hogy kíváncsi volt maga is diákjai felfogására. 36. sz.: Bévedd estéjének vagy éppen Szent-bévedd estéjének nevezte a nép az esztendő utolsó napját, amelyen illett az évi maradékokat elfogyasztani. - Figyeljük meg, milyen kitűnően halad az anakreoni forma: szinte
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
ra emlékeztet. A 38.: sz. Szüreti est 2. verszakában szereplő szép képet vö.
Kosztolányi
Kosztolányi Dezső
Hajnali részegségével „Az égben bál van, minden este bál van". A 39. sz.: Logodi Simon a balladairás divatjára mutat.
Szondi
Szondi György
ról számosan írnak ilyesmit. Utóbbi cim szerepel az 1855-56. év VI. oszt. 3. tételében (213. 1.).
Arany
Arany János
is, ekkoriban irja híres balladáját (1856. jún. l. JKK. I. köt. 261. l.). A 40. sz.: Sinon kedvelt témája
A.
Arany János
-nak (lásd 1854- 55. évf. VII. oszt. 18. tételét e kötet 112 lapján). Az utolsó, prózai dolgozatéhoz több hasonló cím szerepel
A.
Arany János
gyűjteményében, ha nem is éppen ilyen fogalmazásban, pl. 1854-ben, V. oszt. 14. tétele (112. 1.). Meglepően színes a
Kovács
Kovács Ambrus
megoldása.
 
 

Megjegyzések:

Debreceni Déri Múzeum. Népr. Adattár 191. sz