Aranysárkány fejléc kép
 
   
 
A SZEGÉNY LEGÉNY  
 
  Nincsen édes apám, nincsen édes anyám,
  De van búbánatom, s ez nekem mostohám
  Hej! szegény legénynek keserves a sorsa,
  Nincsen senki, kivel bánatát megossza".
 
 
  Így kesereg János az asztalra dülve,
  Tenger bánatában egész elmerülve.
  Egyet gondolt . . . s botját a kezébe vette
  S cifra tarisznyáját nyakába vetette
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
A János vitéz-szerű, 5 részes elbeszélő költemény végén
A.
Arany János
bírálata:A
 
 
 
A KÖZNÉP DICSÉRETE  
  Ti
n
Jegyzet egyesben szebb volna
hozzátok fordulok hát köznépek,
n
Jegyzet egyesben szebb volna
a te tüzhelyetekhez sietek. mert tovább ragyog itt éltem csillaga, és szebben tünik fel itt hajnalom. Kedvesek vagytok ti én előttem, mert ti tápláljátok s ruházzátok a világot, ti ássátok a tündöklő kincset az emberek bálványát, s ti aratjátok a hó kenyeret a fényes palotákba, s e fényes paloták is a te sok munkátok után büszkélkednek: de csak had
n
Jegyzet hadd
büszkélkedjenek uraikkal együtt
 
nyugodjatok meg a sors mértékével,
n
Jegyzet valamin megnyugodni - valamivel megelégedni
így aztán családotok s barátotokkal csendes életet élhettek ! !  
   
 
ULYSSES A CYCLOPS BARLANGJÁBAN  
 
  Ég a város tüze messze lángol
  Négy szegeletjén, ide is világol!
n
Jegyzet A mottóval nem kell így összekapcsolni a vers értelmét.
 
 
  Hajós társaihoz Ulysses így beszél
n
Jegyzet A mottóval nem kell így összekapcsolni a vers értelmét.
  S a vászon vitorlát: feszíti a felszél,
  Zajongnak a habok; ma meg sem álnak
n
Jegyzet állnak
tán
  De a hajó szalad mindeniknek hátán.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
4. vsz.
Mert a nagy Cyclopsok lakták ezen helyet,
  Akik kalapáltak Zeüsnek mennykövet.
  Lábok hosszával a tengereket mérték
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  S akármik
n
Jegyzet melyik volna. Hiányjellel irhatni így: akármé'k
csillagot nyújtózva felérték!
 
 
  Amint a bajokkal ezen helyhez értek,
n
Jegyzet az óriások? a volt a subjectum !
  Kikötni ők mindjárt a partokhoz tértek.
  S levonogatván a vászon vitorlákat
  Tettek a tengerre üde gondolákat.
 
 
  Ezen mentek oszt'
n
Jegyzet csúf
ki a tenger partjára,
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
10. vsz.
Ulysses s társi az utat
n
Jegyzet az útat? nem, lépteiket!
erre vették
  S hogy hamarább érjék, néha kettőztették.
 
  folytatás és vége következik
 
 
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
7.vsz.
Most már terelgeti a barlang szájához
  A barlang szájához
n
Jegyzet Sűrűn lesz már ez a figura.
régi ős lakához,
 
 
  Kinyitá barlangját s bebocsátá juhát
  Bebocsátá juhát
n
Jegyzet Sűrűn lesz már ez a figura.
s betette kapuját
  S két kijelelt társai jól megölté begyét,
n
Jegyzet U-
  Aztán Ulysseshez igy kezde beszédét
n
Jegyzet – nem jó rím
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
27.vsz
Órjás ina alatt a nyáj már tolódik
  S a vén kamasz köztök tapogatolódik
n
Jegyzet szörnyű szó !
[szerkesztői feloldás]
Erre a diák lap alján megjegyzi: szükség törvényt bont. Erre a diák lap alján megjegyzi:
,
  Tapogatolódott sorra tapogatta
  Fogjai
n
Jegyzet foglyai
közül nem búvik-e alatta?
 
 
  Amelyek midőn a nagy tengerre estek
  A kékellő habok lármára. felkeltek
  S Ulysses hajóit majd majd felforgatták
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  Mig végre az órjást messzire elhagyták.
n
Jegyzet de nem a habok?
 
 
   
 
ÍLIASBOLI FORDÍTÁS  
 
  Zengd óh istennő Péleisz fia Achileüsznek
n
Jegyzet UU-
  Vészt okozó dölyfét, a' mely a hős görögöknek
  Számlálhatlan kint okozott, és sok deli hősök
  Bátor s erős lelkét küldé le a Hádes urához
  5-28.sor
 
 
 
 
A SOVÁNY SZÜRET  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
3. vsz.
Adja kend ide kulacsát!
  (Az Isten ne vegye bűnül
n
Jegyzet nem rím
  Hogy torkomat a borára
  Olyan régen köszörűlöm.
n
Jegyzet nem rím
)
 
[szerkesztői feloldás]
4-11. vsz.
 
 
   
 
A HAD ÚTA  
 
  Hasztalan be sokat folyt a magyar vére,
  Most is sok vér folyott Kelennek földére.
  Piroslik a vértöl Duna szőke vize,
  S kétszer hét és egy fél mértföldre sós ize
n
Jegyzet nagyon pontos számítás: nem versbe való
  S hol van az a kőszív, ki nem sír egy cseppet,
  Ki hüllt
n
Jegyzet hült
tetemökre nem hullat könnycseppet? !
  S hol van az az öröm ki nem siránkozik
n
Jegyzet túlbő rím, saját zsírjába fúl
  S a kaján elem ki ide kívánkozik?
n
Jegyzet túlbő rím, saját zsírjába fúl
  Elhulltak nyugosznak békén és csendesen,
  Nem háborgatják már egymást ők sohasem,
  Elhulltak, nyugosznak hosszan és sokáig
  Krisztus
n
Jegyzet Angyal lesz tán az.
trombitája megharsanásáig.
 
  De nem viszi mind el véle a katonát,
  Őrségül hagy annyit, ki megvédné honát,
  Hogy el ne vegyék hát mostani hazáját,
n
Jegyzet fölösleges
  Azert nem viszi el minden katonáját.
n
Jegyzet fölösleges
 
  Sebes a fecskének két evező szárnya,
n
Jegyzet jó!
  Jaj ! de elfáradna ha odáig szállna.
n
Jegyzet jó!
 
  Ezt hallván hős Csaba sergéből egy szakaszt,
n
Jegyzet ne hajhássza nagyon az ilyen rímeket.
  A honhagyottaknak paizsul elszakaszt,
n
Jegyzet ne hajhássza nagyon az ilyen rímeket.
  Ekkor tehát megint legyózék az ellent
n
Jegyzet ne hajhássza nagyon az ilyen rímeket.
  Kik fegyveröknek nem állhatának ellent.
n
Jegyzet ne hajhássza nagyon az ilyen rímeket.
 
 
  Folytatása következik  
 
 
  Ott halad már Csaba csaknem,
n
Jegyzet ?
ahová mén,
  Üget alatta a bogár tajtékos mén
  Pényes acél yatkot hordoz a négy lába,
  Nem ér a bus szellő ennek a nyomába.
  Csaknem
n
Jegyzet ?
, térdét veri nagy habos serénye,
  Nincsen Ázsiának ennél nemesb ménje!
 
  Felülvén lovakra, fellnennek az égre,
  Onnan tekintenek le a mindeüségre.
  Fénylik vala az ég, merre röpülését
n
Jegyzet
Zrínyi
Zrínyi Miklós
  Tartja az szép sereg, s az ő sietését
n
Jegyzet
Zrínyi
Zrínyi Miklós
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
A 8 oldalas elbeszélő költeményre ennyi az
A.
Arany János
végső megjegyzése:·A 8 oldalas elbeszélő költeményre ennyi az
 
 
A KINCSVÁGYÓ ASSZONY  
Ballada  
 
  Zuhog az őszi szél
  Az éjfélt ringatja
n
Jegyzet dagályos
  S hogy jobban alugyék
  Néki dalolgatja:
  „Csucsulj el madaram,
  Csucsulj el én tubám;
  Hajtsd reám fejedet
  S barna két képedet.
n
Jegyzet egy kép, két orca
  Hozzája így beszél.
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
3. vsz
. Nézd, nézd és tekintsed
n
Jegyzet fölösleges
  Ez aranyt keblemnél !
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
6. vsz.
Megyek kincset ásni.
  Ott a hegy allyában
n
Jegyzet aljában
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
8. vsz.
A hold is feljött már,
  Fényét földre veti,
  A kincs-ásó
n
Jegyzet ásó
asszonyt
  Haza kisérgeti.
  Megálj
n
Jegyzet állj
átkozott sors
  Nem szántál meg engem !
  Sok kincsel
n
Jegyzet kinccsel
biztattál
  És egyet sem adtál"
  Ezt mondván, othon
n
Jegyzet otthon
jár.
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
19. vsz.
[szerkesztői feloldás]
A kincsvágyó asszony fel nem ismert fiát megöli, majd másnap, tettére eszmélve, megőrül
 
 
   
 
BÚCSÚ A NYÁRTÓL  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
4. vsz
Száll a für
n
Jegyzet könyvben még ezt fürj-nek irják.
is, repül veled,
  Nem várja be a bús telet;
  Pitypalatyol és mond vávát,
  Mondja: "Szép nyár Isten hozzád"!
 
[szerkesztői feloldás]
5-6. vsz
 
 
 
   
 
 
MIÉRT KELL A RÉGI KLASSZIKAI NYELVEKET TANULNI?!  
 
 
Hány latin iró van, kik különféle szakban dolgozva, különféle remekeket irtak, mely művek utánozhatatlanok, s a világ előtt még most is büszkén kiállnak a követés mezőjére?
n
Jegyzet nem elég tiszta kifejezés.
 
 
 
 
UBI BENE IBI PATRIA  
 
 
 
  Az ember saját jóléte után törekszik,
 
nem fél az előtte álló örvénybe
 
bátran bevetni magát, csak jólétére, vágyának
n
Jegyzet ily összetétel nincs
tehessen eleget. Gyakran a sors, de legtöbbnyire a jólét és
n
Jegyzet jóllétre vágyás
vágy űzi el az embert hazájából, gondolván hogy a honn fel nem talált gyönyöröket, lelkének s testének megfelelő vágyakat a keresett hazában fellelheti, s itt csendes parthoz kötvén élte sajkáját, örömök tarka virágával lesz szivének asztala behintve, melyet vizsgáló lelkével egyenként sorra járva, elandalodik rajtok örömitasan
n
Jegyzet örömittasan
 
De nagyon csalatkozik
 
mert
 
édes a hazárai
n
Jegyzet inkább való, mint ez a csúf rai
visszaemlékezés
 
Számtalan példa fordul elő a történet lapjain, kik bár őket a haza megsértette is,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
inkább
saját életöket elvesztették, mint hazájok ellen támadtak volna fel.  
  Most már azt mondom, hogy a fent irt beszédem vagy igaz, vagy hamisan költött, ha igaz, akkor beszédem alapjául felvett mondat nem álhat,
n
Jegyzet állhat
ha hamisan költött, akkor beszédemben is benfoglaltatván azon deák mondat, hamis, és igy nem állhat ezen mondat:
n
Jegyzet aligha nem sántít a dilemma
 
 
 
  Ubi bene
  Ibi patria!
 
 
 
 
  Ubi bene
  Ibi patria!
 
 
 
 
MI HATÁSSAL VOLT A BETŰÍRÁS FELTALÁLÁSA AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSÉRE? !  
 
 
 
  Okosságot adott hát az embernek, melyel
n
Jegyzet melylyel
saját akaratja szerint gondolkozhatik,
n
Jegyzet a gondolkodás nem csupán akarattól függ, hanem tehetségtől is.
s adott neki cselekvésre tudó erőt, hogy amit gondolt, azt végre is hajthatja.
 
 
 
LEVÉL BARÁTOMHOZ  
 
  Míg te a városi léggel táplálkozol,
  S város szebb helyein vigan mulatozol:
  Addig én a puszta tiszta legét nyelem
  S családommal vígan fogyasztom kenyerem.
  Csinos kandallómban lángoló tűz pattog,
  Kivül ablakomnál a szárnyas szél csattog,
  Öszveolvadása ezen két zenének,
  Törődött szívemnek andalító ének.
 
 
 
 
 
Iső ISTVÁN  
 
 
 
  De ez belhonilag
n
Jegyzet nem jó szó
is emelé erejét
 
II. Silvester
II. Szilveszter
pápátol kettős keresztet, koronát s apostoli király címet nyert s e címet folyvást viselnék (óh fájdalom)
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
magyarország
Magyarország
n
Jegyzet Magyarország
királyai
 
 
 
 
KINEK REMÉNYE NINCS, SEMMIJE SINCS  
  Számtalan az élet nyomora, melyen az ember földi pályáját futva, bár nagy erővel is áthatol. Mikor megszületünk, ifjuságunkig mindég csak a játsziképzelet
n
Jegyzet játszi képzelet
tündér álom csal bennünket a mindenik nappal rövidülő élet felé
n
Jegyzet iránti
gond bánat és bú nélkül
 
 
  Gyakran lesulytva
n
Jegyzet lesujtva
állunk az élet színpadán bánatban s a fájdalom bilincsei közt, ekkor is tehozzád folyamodunk elfogyhatatlan szikra remény, s felvillanyozod a kétségbeesés szárnyain
n
Jegyzet a kétségbe esés leverő, szárny nem illik hozzá.
üllő életet, felderíted, jobb és szebb napokat igérsz minekünk, s igy végre elvezeted hajónkat az élet révpartjához
 
 
 
n
Jegyzet Szüle Ferenc 1856-57-ben járt az V. osztályba, ahol osztályfőnöke is
A.
Arany János
volt, így e diák jellemzése megmaradt a nagy tanár kezevonásaival a katalógusokban. Érdekes, hogy félévkor még ő is csaknem minden tárgyból elégséges, még a magyarból is - év végén azonban magyarból már eminens. Úgy látszik,
A.
Arany János
-nál hamarosan kifejlett az érdeklődése és tehetsége. „Kritikával olvas, helyesen, folyékonyan és ékesen ír, élénken szaval" - jegyzi meg róla
A.
Arany János
Szüle
Szüle Ferenc
ceglédi parasztgyerek volt, így a kőrösi ginmázium elvégzése után Cegléd városánál lett tisztvíselő, 1879-ben levéltárnokká, egyben árvaszéki jegyzővé választották. Neve ott szerepel a kőrösi Arany János alapitvány létrehozói között is. - 1894. febr. 5-én halt meg. „A megboldogultat támasz nélkül maradt özvegyén kívül 7 árva siratja" - írja róla a Czegléd című hírlap. Érdekes, hogy gyermekei csupa ősmagyar neveket viselnek: Zoltán, Géza, Attila, Árpád stb. Talán ez is
A.
Arany János
hatása. Egymaga 5 dolgozati füzetet őrzött meg, s e tekintetben az élen jár. Igaz, hogy volt mivel dicsekednie: csodálatosan szép az írása is. - A füzetek külső oldalán feljegyzett nevek elárulják a füzetek sorsát: Cegléden nyilván Kalocsa Róza tanitónőhöz, a kor jeles pedagógiai és ifjúsági írójához kerültek, aki magával vítte Debrecenbe, mikor ott felsőbb leányiskolai igazgatóvá választották. Tőle kerültek Nagy Zsigmond ref. gimnáziumi tanárhoz, a jeles stilisztika-íróhoz, aki viszont Karácsony Sándor debreceni pedagógusprofesszornak. kedveskedett velük. Tőle adjunktusához, Komlósi Sándorhoz kerültek, aki jelenleg a pécsi Tanárképző Főiskola tanára, ő pedig Nagykőrösre juttatta a becses sorozatot. A II. füzet Ulysses a Cyclops barlagjában című dolgozatában (44. sz.) az 5. sz. alatti megjegyzés külön figyelmet érdemel.
A.
Arany János
megró egy szót. A diák meg meri jegyezni a lap alján: "Szükség törvényt bont." Ugy látszik,
A.
Arany János
megértéssel volt diákjai gondolkodása iránt. Ugyancsak erre mutat, hogy a III. füzetben, midőn a Had úta című, 8 oldalas elbeszélése derekán (152. 1.) azt jelzi
Szüle
Szüle Ferenc
, hogy „Folytatása következik":
A.
Arany János
biztatja rá, hogy ezt adja be a jövő kötelező munka helyett. Van ilyenre másutt is példa! Az V. füzetben, az I. Istvánról szóló dolgozatban fájlalja a diák, hogy még ma is viselik Magyarország királyai „az apostoli király" címet.
A.
Arany János
kihúzza. Úgy látszik, még 1859-ben sem lehetett szabadon beszélni, aminthogy a reményről szóló utolsó dolgozatban is titkolni kellett
Petőfi
Petőfi Sándor
nevét a „kibérlett lelkiismeret" szép hasonlata mellett. (Vesd össze még a
Szilády Áron
Szilády Áron
dolgozata 36- 37. sz. megjegyzését ! 126. l.) De az is lehet, hogy
Szülé
Szüle Ferenc
nél a protestáns féltékenység szólal meg első megjegyzésében.
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 43/3 és 59/1 sz.