Aranysárkány fejléc kép
 
AZ IFJU KORT HASZNÁLNI KELL  
  Aki egész életebeni
n
Jegyzet élete
boldogságának alapját megakarja
n
Jegyzet meg akarja
vetni, csendesm nyúgodt öregséget kíván élni, a ki másfelől Istentől nyert tulajdonait fejleszteni, kimivelni akarja: az a legnagyobb szorgalommal igyekezzék ifjui korát célszerüleg felhasználni
 
 
 
AZ ARANYKOR  
 
  Volt egy idő hajdan, melynek neve boldog aranykor,
 
 
[szerkesztői feloldás]
6.
Nem szállottak még az időben az emberek a sík
  És széles tengerre, hogy a távolbani földről.
  Hozzanak
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
nak, ő
hosszúk
kincseket, és fényűzést illető
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
nak, ő
hosszúk
cikket
 
 
[szerkesztői feloldás]
19.
Még megelégülének az emberek
n
Jegyzet hosszú
minden erő, és
  Kényszerítés nélkül készitett tápanyagokkal.
  Víz helyt a folyamok telylyel,
n
Jegyzet tejjel
s mézzel habozának.
  Ez volt hát a csendes, békés, boldog aranykor.
 
 
 
 
A ROSZRA VALÓ HAJLAMOT' CSIRAJÁBAN KELL ELFOJTANUNK.  
 
 
 
  Csirájában igen is, mert a vérengző, ragadozó állat is könnyebben megszelídül még fiatal korában, mint akkor, midőn már erői kifejlődtek, vérengzősége elfajult.
n
Jegyzet vérengző ösztöne elhatalmasodott.
 
 
 
 
  Mindezeket átlátva és komolyan megvizsgálva, minden ember, ki magát az állatok közül kiemelni akarja,
n
Jegyzet ki akarja emelni, nem szebb az így
a roszra való hajlamot taszitsa el magától
 
 
 
AZ ÖZÖNVÍZ  
 
  A miután Jupiter nem szenvedhette a sok bűnt
  Mellyet az emberi nem tett a jó égiek ellen,
  És a midőn látná, hogy már az
n
Jegyzet U
elharapódzott
  Vétkeknek lángját nem birja eloltani, akkor
 
 
[szerkesztői feloldás]
7.
Erre a nagy dörgő Jupiter bé zárja Aquilót
n
Jegyzet UU-
 
 
[szerkesztői feloldás]
12.
Béboritá az egész eget a felegekkel
n
Jegyzet fellegekkel
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
csonka
is"
 
 
[szerkesztői feloldás]
16
Így hullt az eső mindaddig erősen
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
csonka
 
 
[szerkesztői feloldás]
29
Ám de az emberi mű nem gátolhatja meg a viz
  Pusztító elemét, és a kicsapongó
n
Jegyzet UU-- hibás
folyó ár
  Városokat, falukat
n
Jegyzet U
és házakat a lakosokkal
  Elseper
 
 
[szerkesztői feloldás]
38
még mindig fennálló házakban a phocák
n
Jegyzet magyarúl magyaros az írás: fóka
  Uszó farkukkal csapkodják a falakat. Künn
  Karcsu madárka helyett rút testű delphin
n
Jegyzet ezt is: delfin
az ágon
  A bárányok közt szép rendben a farkas úszik
n
Jegyzet úszik
 
 
[szerkesztői feloldás]
46
A tébolyo
n
Jegyzet ó mindig hosszú
madár fáradt szárnyakkal esik le
 
 
 
 
KARÁCSONI LEVÉL EGY TANÚLÓHOZ  
 
 
fija
n
Jegyzet fia
 
 
 
AZ ÚJ-ÉVHEZ  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
2. vsz
Ha reád gondolok
  Földobog kebelem
  S átfutja valómat
  Egy titkos érzelem.
 
 
  Titkos - mondom
n
Jegyzet prózába való
- titkos
  Kifejezhetetlen
  Melyet csak érezni
  Tud csupán kebelem
 
 
   
 
[szerkesztői feloldás]
A 9 verszakos költemény alatt nincs osztályzat, sem bővebb megjegyzés
 
 
 
A MÚLANDÓSÁG  
 
 
 
  Nem tarthatta meg az ékes
n
Jegyzet ékesszólása
szóllása
Ciceró
Marcus, Tullius, Cicero
t sem
 
Így változik minden a széles világon. Amott
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
egy nép - melyet nevéről is alig ösmernek - fölkerekedik, s a másikat legyőzi, és míg ez örökre eltűnik, addig amaz világ hirűvé
n
Jegyzet világhírűvé
lesz.
 
Itt
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
egy város áll, hol századokkal ez előtt egy mocsáros hely volt
 
 
 
PHAETON TÖRTÉNETE  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
5.
 
  A nap palotája tündöklő fényes volt
  Minden bútorzatán pazar szépség honolt
  Hová midőn felért történetünk fija
n
Jegyzet Történetünk hőse azt mondják, de így nem szokás.
  Lépteit azonnal Phoebushoz fordítja
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
47.
Az út előrésze nagyon is meredek
  S igen vigyáznom kell, hogy vissza ne essek.
n
Jegyzet essem, mert ikes
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
159.
Hosszú vonalt irt le a füst-sötét légben,
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
3-4 jelű aláhúzására vonatkozólag lásd fenti bírálatot!
  Leesett testét majd nimfák temették el.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
3-4 jelű aláhúzására vonatkozólag lásd fenti bírálatot!
 
 
 
 
BERZSENYI „FOHÁSZKODÁS"-A KŐRÜLIRVA, S ÁTDOLGOZVA  
  Nagy Isten! kit a bölcs egeket verdeső tudományával nem ér fel, csak titkon érző keble vágyódással sejt: létezésed bár remek teremtményidhen ezer, meg ezer példányokban tükrödzik vissza, s bár fénylő napként tündöklik; de szemünk létezésednek ezen tiszta tüz-rengetegébe bele nem nézhet. De ha nem láthatunk közvetlenül, látunk remekelt műveidben
 
 
  Addig hát könnyeimet
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva ! Nyilván sokallja vagy merésznek tartja a kettős nny írást !
letörölve, csilapítom búsúlássá nőtt vágyamat, éltem kiszabott útjára térek, melyen erőmet megfeszitve, az előttem élt nagyok, jelesek példája szerint akarok, s igyekezek haladni.  
  Nem félek a vég percektől, s bizton tekintek leendő siromra
 
 
 
TAVASZ  
 
  A szép, s kies tavasz
  Mindenkit elbájol
  Vonzó szépségének
  Ifjú, és agg hódol.
 
 
[szerkesztői feloldás]
6. vsz
Kicsalogatja ez
  A szorgalmas méhet,
  S ő hozzá kezd ismét
  Megszokott művéhez.
  Jókor kezd ő hozzá
  Használja a tavaszt.
  Becsüljük meg mi is
  Éltünkben e szakaszt !
 
 
 
 
A SZELLEMI ÉS ANYAGI ERÖ  
  Az emberi történelem. nagy könyvét ha felnyitjuk, ha jelenlegi életkörünkre vetjük szerµeinket: a szellemi, és anyagi, e két ellenkező, de még is egy célra, tudniillik a kivitelre törekvő erővel igen sokszor
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
fogunk találkozni, s hol ezt, hol amazt látjuk diadalmaskodni
 
Halmozzon mert bár akárki roppant kőtömegeket egymásra, de ha ez rend nélkül történt, hiányozván, távollévén építésében az ész működése, le fog az minél előbb omolni. Mutatják ezt a jelenkor fejlődésének egyik jelei,
n
Jegyzet ha egyik akkor nem lehet jelei (többes)
a hasznos és megbecsülhetetlen gépek, melyek fenn állása óta az ez előtt nagy erőt, fáradságot igénylő munkák, könnyen, gyorsan vitethetnek végbe
 
 
 
 
AZ ÉLET EGY TENGERI UTAZÁS  
  Allegoria  
  Az élet egy tengeri útazás. Most vész, majd kedvező szél, jó idő, most fagylaló félelem, majd kissé könnyebbülés váltogatják fel egymást.  
  Midőn az élet kikötőjébe érkezünk hajónkkal, még akkor csak csekélyebb a vész, a vihar, mint a mely majd a nyilt tenger zajos árján fenyegetendi nyomorú sajkánkat; még itt nincs kitéve a rohamoknak, miket később a gonoszság, bűn örvényei gyakorolnak; itt még tehát roncsolatlan marad életünk sajkája, s így, - miután a szükséges, a nagy és vészes úton szükséges kellékeket rá rakta a hajós, elindul a sík tenger mérhetetlen tükrére, az élet zajos tengerére.
 
 
 
SZONDI HŐS HALÁLA  
 
 
  Buzditgatja vitézeit
  Szondi, s hősen védi várát
n
Jegyzet --
  Diadallal veri vissza
  A törökök vadrohamát
n
Jegyzet U- a rímben egyforma hang kell
  A vár rongálva van ugyan
  De fen áll mégis szabadon,
  Látja Achmed
n
Jegyzet Ali volna ez, Achmed nem volt
: a magyarban
  Erő, s honszeretet vagyon.
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
7. vsz.
[szerkesztői feloldás]
Márton, az oroszi pap szavai:
  „Kíméld magad, kíméld serged,
  Gondold meg, hogy szegény hazánk
n
Jegyzet U-
  Szükölködik vitézekben.
  Hidd el, hogy nagyon fájlalnánk ! -
n
Jegyzet – – különböző hang
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
12. vsz.
Achmed Szondiban nagy hősre,
  Egy
n
Jegyzet Igen
nagy vitézre ösmert,
  És a vár melleti dombra
  Temette el e nagy embert.
 
 
 
 
TŰZVÉSZ  
 
 
 
  Férfiakat láthatni, vasvillákkal, baltákkal, s más oltószerekkel az útszán
n
Jegyzet utca
föl, s alá futkosni. - E nagy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
zaj?
közé vegyül a szerencsétlenek javeszékelése
 
 
 
 
ROMULUS TÖRTÉNETE  
  Kivonat
Livius
Livius, Titus
ból  
 
 
Innen ezek
[szerkesztői feloldás]
ti. az ikrek
történetesen
n
Jegyzet - a monda szerint csoda által -
megmenekedtek, s egy Faustulus nevű királyi nyáj-őrhöz kerültek, ki őket a mezőn erősekké, viaskodókká nevelte föl
 
 
  A Sabinokkal folytatott háború sokkal nehezebb volt. Ezeknek királya, a várnagy leánya, T. Tatius Tarpeja
n
Jegyzet Tatia lesz ez. Különben Spurius Tarpejus volt atyja, a leány tehát Spuria
árúlása következtében a ot bevette. Ekkor az elrablott nők magok eszközlötték ki a békét. A Sabinok,
n
Jegyzet sabinok
és a Rómaiak
n
Jegyzet rómaiak
egy állammá egyesültek
 
 
 
PRÓBAFORDÍTÁS HOMÉR ILIÁSÁBÓL  
 
 
  Mert az Achájok gyors gályáihoz elmene a pap,
  Megszabaditandó lányát, és vitt el elég pénzt.
  Két kézzel tartván Apollónak koszoruját,
  Szép aranyos pálcán, és fölkért minden Achájokat
n
Jegyzet egy szótaggal több. „minden achájit" - U U /- U.
  S a két Atrevsit legjobban, a nép vezetőit:
  „Atreidák, és más jol fölsaruzott nagy
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
Achájok,
  Engedjék nektek meg a boldog olympi lakók, most
  Fölforgatni lakát
n
Jegyzet „Felforgatni Priam várát, s békén hazatérni
Priamusnak, s jól
n
Jegyzet „Felforgatni Priam várát, s békén hazatérni
haza térni.
 
 
[szerkesztői feloldás]
26.
Menj, ne találjalak itt gályáimnál öreg ember !
  Vagy most késedezőt, vagy máskor visszajövendőt,
n
Jegyzet igen csinos
  Lenne nehogy semmit használó főpapi pálcád.
n
Jegyzet ez már nagyon merész inversio
  Én a leányt nem adom, mielőtt nem vénhedik itt
n
Jegyzet nem itt, hanem otthon, most
Trójá
Trója
nál vannak.
meg
  Argosi házunkban, mely fekszik messze honától.
  Menj te! ne bosszants hát meg, hogy békébe mehess el"
 
 
[szerkesztői feloldás]
45.
Megmozdúlván ő, a ki ment, mint éji sötét rém,
n
Jegyzet „mint az éjszaka" ezt kellett volna belészőni. - „a ki jár vala, mint a sötét éj"
  Messzire űle le a gályáktól, s ellöve egy nyílt,
  És csengése ezüst ivének rettenetes volt.
  Ekkor először is
n
Jegyzet nem megy ki. Ekkor előbb is: -UU--
nagy gyorsan húllt el kutya, s öszvér
  Majd azután keserű ívét ó rájok eresztvén
  Sebzett, s a holtak máglyái sűrűn lobogának. -
  Majd a kilenced.nap sergükre is isteni nyíl ment,
n
Jegyzet A hangnyomat nem az
H.
Homer
nál. „Már kilenc nap hulltak a seregre az istennek nyilai: a tizediken gyülést hiv össze Achilles.''
  S a tizedik nap már gyülést hitt össze Achillevs,
  Néki eszébe hozá mert ezt fehérkaru Héra.
n
Jegyzet A hangnyomat nem az
H.
Homer
nál. „Már kilenc nap hulltak a seregre az istennek nyilai: a tizediken gyülést hiv össze Achilles.''
 
[szerkesztői feloldás]
57.
Atreid ! úgy vélem tévelygve fogunk hazatérni
  Majd
n
Jegyzet inkább most, nem sokára, a dögvész miatt.
mi, sikertelenül, ha talán a halált kikerülnénk
n
Jegyzet kikerűlnők
  Dögvész, s harc is, együtt gyengitve az achaji
n
Jegyzet acháji - UU nem jól van véve, mert acháji U- U / aχaioi |U-U
népet
 
[szerkesztői feloldás]
99.
 
 
  Junius 22.  
 
ELÉGIA A HOLDHOZ  
(Ányós után)  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
9.
Látod a könnyűknek húlló tömegét,
n
Jegyzet árját: nem jó a metaphora
melyet a bú
  Csalt ki szemünkből a kínteli éjeken át.
 
 
[szerkesztői feloldás]
21.
Óh, csak jőne felém, nem, nem félnék, iszonyú bár,
  Mert boldogságot hozna
n
Jegyzet hiatus: hozna jövése
a jötte reám
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
31.
S néha tavaszkor majd a csendes bájteli esten
n
Jegyzet estvén
  Síri magányomban fölkeresend valaki,
  Hullatván részvét forró könnyűit e hantra.
  Igy szebb lész álmom, szebb
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
lesz
a síri magány
 
 
 
 
AZ ŐSZ  
 
[szerkesztői feloldás]
A 6 versszak végén:
 
 
HOL A BOLDOGSÁG MOSTANÁBAN? BARÁTSÁGOS MELEG SZOBÁBAN.  
Petőfi  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
3.vsz
Majd a pohár csengés! közt,
  S a Pipa bodor füstjénél
n
Jegyzet Lehet füstinél: -U- s jobb a mérték
  Felejtjük a sok bajt, a bút
  Mely oly sokszor benünket
n
Jegyzet bennünket
ér
  Barátságos meleg szobánkban
  Öröm s kedv lengjen mostanában.
 
 
[szerkesztői feloldás]
5. vsz
. Emlékezzünk a hazára,
n
Jegyzet - - - - - U-U eddig jambus menet volt, most ellenkezőre fordúl.
  Mely szült és fölnevelt minket.
  A haza szent szeretete
  Töltse be hű kebleinket.
  Igy .. . igy lészen boldogság majdan
  E honban, e magyar hazában.
 
 
 
GYERMEKKOROM....  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
2. vsz
Mert gond nélkül éltünk meg itt
  És szép egyszerüségben
n
Jegyzet túlmerész
  De már a fiatal korban
  Van gond, s szinlelés fészkel.
n
Jegyzet túlmerész
 
 
 
  S most arra int a nagy világ
  Amit érzesz, ritkán mond
n
Jegyzet mondd még egy d
 
 
 
A PIPERKŐC  
 
  Nézd a piperkőcöt, mint lépdel az úton alá s fel,
  Gépiesen hajlong, égre emelve fejét.
  Nagy hosszú kalpag
n
Jegyzet Kár azt kalpagnak mondani, mert ez magyar föveg volt
fityeg ott fent néki tetőjén
  Hogy mind fej volna
n
Jegyzet U
abban aligha hiszem.
 
 
[szerkesztői feloldás]
9.
Külföldön gyártott anyagú nadrág van a lábán,
  Nem szép a honi, nem ! Szebb a
n
Jegyzet neki
párisi, jobb.
 
 
[szerkesztői feloldás]
13.
„Nem kell - ugymond - mit honi városkában a mester
  Kontár kézzel varr, s régi divatba
n
Jegyzet divatra
csinál"
 
 
[szerkesztői feloldás]
15.
Illatot áraszt ő szét környezetébe hajával,
  Melyet is a fodrász csfnositott ki minap.
 
 
  Óh másként volt ám ez az elmult régi időkben.
  Párducbőr kacagány ékesité a magyart.
  Kolcsagtoll lobogott gyönyörű kucsmája
n
Jegyzet kalpagja
tetőjén
  Sarkantyus csizmát hordoza lábain ő. -
  Édes nemzetem ! már ébredj fel valahára,
  Hosszú álmodból, hass, igyekezz, gyarapíts.
n
Jegyzet ezt frakkban is lehetne tenni, azért nem éppen illik ide
  Óh! mikor érez már a magyar forrón az iránt mi
  Nemzeti, melly olly szép !? Öh mikor ébredez ő!?
n
Jegyzet utolsó szónak igen pici ez.
 
 
 
 
A KITARTÓ MUNKA MINDENT LEGYŐZ  
 
 
Itt látunk egy ifjút, kit a természet jó észtehetséggel bőkezűleg megajándékozott, amott egy másikat, ki iránt erre nézve, e tekintetben kissé megvonta az ég áldásait, s
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
kit
gyengébb elmével, fölfogással ruházott fel. De majd időjártával, míg
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
ma
abban, ki idejét elpazarólta. - egy, a tudományokban kevéssé jártas, darabos, egy oldalú ismerető férfira ösmerünk, addig emezt eléggé mivelt, képzett, tudományos embernek látjuk. Mi tette ezt? Bizonyára a kitartó,
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
s mindennel, még a természettel is makacsúl dacoló kitartó
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
munka, szorgalom. -
 
 
 
 
TESTVÉRHÁBORÚ IMRE ÉS ENDRE KÖZT  
  Történeti kép  
 
 
 
  A Dráva bús moralylyal
n
Jegyzet morajjal
zúgott fel.
 
 
 
VAJDA HUNYAD  
Elégia  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
5.
Hunyadi, a nagy hős e falak közt élt vala hajdan,
  Aki derült,
n
Jegyzet Versben bajos ez
s széppé tette honunknak egét.
 
 
[szerkesztői feloldás]
13.
Itt e falak közt sok szép órát tölte Capisztrán
n
Jegyzet vagy K vagy s. C és sz nem illik össze
 
 
[szerkesztői feloldás]
27.
A pásztor nyáját ha legelteti itt e vidéken,
  A rom előtt állván, kérdi magában ö
n
Jegyzet ősohasem rövid
most,
  „Hol van a pompa tehát, s szépség, hisz róla regélik,
  Hogy hajdan, régen Hunyadi lakta e várt.-
 
[szerkesztői feloldás]
36
 
 
 
LEVÉL EGY BARÁTHOZ  
 
  Tegnap, midőn a nap lenyúgodott,
  S a holdvilág derenge a helyett;
  A szép idő kicsalt a hűs légre.
n
Jegyzet - -
[szerkesztői feloldás]
Ugyanígy még 13 sorvégződésben !
  Ketten menénk mi, én s egy jó barát,
 
[szerkesztői feloldás]
5.
Ki szinte bírja jó baráti szived.
  Ott a Maros sebes folyásinál
  Beszélgeténk mi sok dologról el.
n
Jegyzet - -
[szerkesztői feloldás]
Ugyanígy még 13 sorvégződésben !
 
[szerkesztői feloldás]
63
 
 
 
 
 
HUSZ JÁNOS ÉS KÖVETŐI  
 
 
 
  Nem engedték a bibliát nemzeti nyelven olvasni, nehogy igy a pontosabb vizsgálódások nyomán
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet mások is, v. a nép - vagy valami főnév kell
fölismerjék a tévútakat, melyen
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
ők
járnak ... Találkoztak ugyanis némelyek, kik a latin
n
Jegyzet latin nyelvvel nem olvashatni bibliát eredeti nyelven. Igen görögül (uj) és zsidóúl (ótestam).
s görög nyelvben jártasságot szerezvén, a szentirást olvashatták eredeti
n
Jegyzet latin nyelvvel nem olvashatni bibliát eredeti nyelven. Igen görögül (uj) és zsidóúl (ótestam).
nyelvén
 
 
 
A TAVASZ ELSŐ FECSKÉJÉHEZ  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
4.
Fészked sértetlenül leled.
  Örülsz ezen, s mi is veled,
  Gyönyörben úgy örvendünk. -
n
Jegyzet nem is lehet gyönyör nélkül örvendeni. Tehát felesleges a gyönyör szó.
 
 
[szerkesztői feloldás]
25.
A fák üdvözlenek ged
n
Jegyzet Kezd a mérték, mely elébb jó jambus volt, romolni az ilyen spond. végszók által.
  Hozván szép zöld levélket.
n
Jegyzet Kezd a mérték, mely elébb jó jambus volt, romolni az ilyen spond. végszók által.
 
 
 
n
Jegyzet Komáromy Lajos makói tanító fia, 1858-59. és 1859-60-ból származik egy-egy
A.
Arany János
javította magyar dolgozata. Tiszta eminens tanuló, s mikor
A.
Arany János
eltávozik, s az enyhültebb politikai légkörben megalakulhat az önképzőkör, ebben is vezető szerepet visz. Ő értesíti
A.
Arany János
-t tiszteletbeli taggá választásáról. Maga is pedagógus pályára lépett: fővárosi polgári iskolai tanár, tankönyvíró lett, s pedagógus-szemmel tudott visszaneznl
A.
Arany János
pályájára. A Magyar Tanügy 1883. évf. XI. sz.-ban értékes visszaemlékezést közölt Arany János mint tanár címmel. Latin dolgozatáról külön csoportban beszélünk. (229. 1.)
 
 

Megjegyzések:

MTA Kézirattárában: R. VI. 4° 209. sz