Aranysárkány fejléc kép
 
A TISZTA ÖNTUDAT ÁTTÖRHETETLEN PAIZS A RÁGALMAK ELLEN  
  Némileg tán
n
Jegyzet Kezdetnek az a némileg tán, némileg gyarló, semmiesetre pedig nem szép. Sokkal helyesebb volna így kezdeni: Alig képzelhetni
nem képzelhetni nagyobb bűnt, istentelenséget, mint a hamis rágalmazást, némileg tán nem is találhatni gonoszabb embert a rágalmazónál, mert ez a legtisztább erényt is elsülyeszti, mert a rágalmazó a sziv legdrágább kincsének a becsületnek rablója.  
 
 
 
  Fő indoka pedig a rágalmaknak az irígység, melly ha hatalmában állana: minden szépet és jót megsemmisítene, melly csak akkor örül, midőn mást kár ér, máskor pedig komor, emésztetve a méregtől, mellyet másokra szeretne kiönteni. Igen is az irigység az, melly helyet küzt az alacsony lelkü rágalmazók szivében. - És az alávaló ember,
n
Jegyzet És az alávaló ember
 
n
Jegyzet egész addig: részesülhessen: ez egy periodusnak felette hosszu, annál hosszabb, mert föl lehetett volna osztani igen jól. Például "
irigyelve felebarátjának hirét s3 szerencséjét s igyekezetét mások előtt azt rágalmazza, becsületét rontja: csak azért, mert őnála hir s érdem magasabb fokán áll; - a hizelgó szolga ura előtt szolga társát irigységből hűtlenséggel és restséggel vádolja: csak azért, hogy ura kegyéből azt kivethesse és helyébe magát hizeleghesse be; - a rosz testvér testvérjét, ki a jónak áldozza életét, rágalmakkal illeti: csak azért, hogy szülőinek szeretetét tőle elidegenitse; a lelketlen rokon rokonának érdemeit nem akarja elismerni, s más embernek jelességeit - bár azok csekélyek - inkább kész meg vallani és dicsérni, de rokona érdemeit elhomályositani szeretné; másban kész a gyávaságot: jámborságnak, a restséget: megfontolásnak, az illó mulatságoktól emésztő magánybai4 vonulá~t: szerénységnek . keresztelni  
 

Megjegyzések:

1963-ig unokája, Ravasz János fővárosi tanár birtokában volt, most a nagykőrösi AJEM-ban, 46/1 - 4. sz. alatt.