Aranysárkány fejléc kép
 
A CSILLAGOS ÉG ISTEN NAGYSÁGÁT HIRDETI  
 
 
 
  Ki volna oly elvetemült, ki oly istentelen, a ki az égi testeket vizsgálva, meg nem hunyászkodnék, s arcát el nem rejtené a kudarcot vallott hivalkodás
n
Jegyzet furcsa kifejezés!
elől
 
 
  Kétségbe esettek! ne nagyjatok erőt venni magatokon, ne engedjétek magatokat oda bánataitoknak,
n
Jegyzet nem kell az ilyen szót többesbe tenni
ne csüggedjetek el, még a legvegső csapás alatt sem
n
Jegyzet se
 
 
  Tudjuk azt mindnyájan, hogy a csillagos égnek visgálása már magába
n
Jegyzet magában
is mily ihlett-séggel
n
Jegyzet ihlettséggel
tölti be keblünket, de mellé mégha
n
Jegyzet mégha
azt is gondolóra veszük,
n
Jegyzet vesszük
hogy ezek mindannyi világok, melyek bölcs végzetek
n
Jegyzet végzetök
szerént, egymás körül kerengvén folytonosan megtartják kiszabott rendjöket, s össze nem zavarodnak; előttünk fog állni ez isten egész nagyságában. Valyon
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
a diák előbb j-vel írta, de kihúzta
lehet j is
azok a régi pogányok
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
a kiknek nem jutott az a szerencse, mint nekünk, hogy az isten nagyságáról, felvilágosodott személyektől kaphattak volna tanitást, nem hitték isten nagyságát?! nem tisztelték az istent, - csak ugy mint mi - csakhogy elvont fogalmakban?!
n
Jegyzet sőt megszemélyesitve emberi alakban.
 
 
 
 
VAN JÓ LELKI ISMÉRETEM, ELÉG! EZZEL BEÉRHETEM.  
  Az emberi társaságban számtalanon vannak olyanok, kik tehetetlenségük ellenére is vágynak a többi emberek közzül kitűnni, s hiressé tenni magokat a világ előtt. S ha netalán tán
n
Jegyzet netalán
őket ebbéli szándékjukban a szegénység gátolni akarná, azon rögtön tudnak segiteni, még pedig ha jó úttal moddal
n
Jegyzet móddal
nem lehet, nem átalják ők erre a legalacsonyabbsa
n
Jegyzet legalacsonyabb s a
legfertelmesebb kőrülményeket
n
Jegyzet módokat, eszközöket
is felhasználni
 
 
  De lépjünk ezen jelenet után egy szegényes
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
egy valodi nyomorúságot jelképező hajlékocskába, tekincsük
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
meg ennek két elöregedett lakóját, a kik oly gondnélküli derült arcal
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
ülnek nagyon régi tulipánnal cifrázott ládáikon
 
; a másika pedig iskolából éppen
n
Jegyzet épen
most érkezett kis gyermekét hintázva térdein ily nemű kérdésekkel halmozza el, hát mit tanultál ma? tudsz-e már olvasni s. t. b. kis fijam
n
Jegyzet fiam
 
 
  Az ilyen emberek mindég nyugodtak, semmi rosz cselekedet nem nyomja lelküket, s ha valami cselekedetük volna is olyan a mely lelküket nyugtalanitaná, azért mingyárt penitenciát
n
Jegyzet bűnbánatot
tartanak, hogy a minden percben megjelenhetó halál őket készületlen ne találja.  
  Jelenjünk meg most már egy ily éltében erényekkel diszeskedő haldokló ágya mellett is, s hasonlítsuk öszve a fentebb említett haldoklóval, megfogjuk
n
Jegyzet meg fogjuk
látni hogy ez mily nyugodtt mily megadólag mosojogva
n
Jegyzet mosolyogva
veti magát a halál karjai közzé, míg ama átkokkal és Isten káromlásokkal hagyja el a világot.  
 
 
LELKESEDÉS MINDEN NAGY DOLOG SZŰLŐ ANYJA  
  Ha forgatjuk a történelem lapjait, s megnézzük vagyis megolvassuk az azokra feljegyzett külömbbféle
n
Jegyzet különbféle
eseményeket, mindenikből az fog kiviláglani, hogy a megkivántatott
n
Jegyzet kellék épen azt teszi, ami megkivántatik. Ez utóbbi hát felesleges. „minden kellékkel" - jó.
kellékekkel ellátott tervek is, - ha nem lelkesedésen alapulnak, füstbe mennek, s csak nagyobb szerencsétlenségbe sodorják a tervezőt.  
  Midőn Xerxes - elbizván magát hatalma s ereje érzetében - a görögöknek hadat izent, nem hiányzottak tervénél a hadviseléshez megkivántatott emberek, nem a hadi kőltséghez szükséges pénz, s a katonák eltartására való eleség, mert a birodalban való
n
Jegyzet birodalmabeli
emberek testével szabadon rendelkezhetett, a hadi kőltségekre szükséges pénzt alattvalóitól ki
n
Jegyzet kizsarolhatta
zsarolhatta, s a katonák eltartására való
n
Jegyzet szükséges
eleséget Görögországba nyomulása alkalmával a kőzbe
n
Jegyzet közbeeső
eső tartományoktol erőszakkal is megszerezhette, de nem a lelkesedést
 
. (Azt mondja a példabeszéd is, „hogy a mely kutyát bottal kell hajtani a nyul után soha sem eszünk annak fogásábol")
n
Jegyzet jó is, hogy berekesztette. igen parasztos.
 
  Vagy teszem, midőn egy leigázott nép - leakarván
n
Jegyzet mert le-rázni
rázni nyakárol zsarnokának jármát - felkelést rendez
 
 
  Kevesen voltak a görögök, midőn a Thermopiléi
n
Jegyzet thermopyléi
főldszorosnál, a szabadságukat elrablással fenyegető tulnyomó persa sereggel összeütkőztek - mert egy emberre husz ellen is jutott - de még sem ijedtek meg
 
 
  Lelkesedés inditcson
n
Jegyzet indítson
tehát benünket
n
Jegyzet bennünket
minden nagyobb vállalat elkezdésénél, mert csak úgy reménylhetünk jó sikert annak tovább folytatásá s bevégzésére.  
 
 
A TERMÉSZET TUDOMÁNYOK ROPPANT HALADÁSÁRÓL AZ ÚJABB IDŐKBEN  
  Minden tüneménynek, mi a természetben történik, - bár mily rendkivülinek tűnjék is az fel
n
Jegyzet fel,
; meg van saját egyszerű oka, mely szerint bebizonyithatjuk, s megczáfolhatjuk a minden egyes tüneményben babonát sejtő nép hiedelmét.  
 
 
 
  Midőn már a nép annyira ment volna,
n
Jegyzet ment,
hogy a nagyon természetes úton csodát tevő papokat, már nem csak félte s tisztelte, hanem mint a természetet kényök kedvök szerint igazgató lényeket, istenként imádta, a papok még borzasztóbb felvilágositásokat adtak minden tünemény felől, csakhogy a népet mely őket árnitásukért királyi módon tartotta, folyvást elaltathassák, nehogy álmából felébredve, megismerje e csalásukat, s őket a boldogság polcáról, a boldogtalanság tengerébe taszitsa.
 
 
  Ha valamelyik ősünk sirjából feltámadna
 
A telegráfról ! hű arra még szavakat sem tudna találni, arra egyenesen azt mondaná, hogy ilyent még az ördögök közül sem mindenik tudna kigondolni
 
. s
Franklin
Franklin, Benjamin
t?! ki az első kisértette meg a villany légbőli lehozatalát;
n
Jegyzet lehozatalát,
mint a világ elveszésének hirdetőjét, rettegve kérdezné meg: „ha valyon miféle csapásokkal ostorozza még az Ura bűnös emberi nemzetet, mig a már nem sokára bekövetkező itéllet
n
Jegyzet ítélet
nap eljönne? 1 Pedig lám, sem a telegráf nem ördögi mű! se
Franklin
Franklin, Benjamin
nem volt Próféta
n
Jegyzet próféta
hogy az említett előítéletet
n
Jegyzet előitélet mást jelent.
megérdemlette volna
 
 
  De ki győzne minden egyes természeti előhaladást egyenként előszámlálni, arról egész könyveket irhatnánk s még maradna el belőlök, elég az hozzá, hogy a természeti dolgok roppant haladása az ujabb időkben odajutott, miszerint önkénytelenűl azon gondolat ötlik eszünkbe, hogy talán már elérte az emberi kutatás ne tovább-ját.  
  Kaszap Zsigmond1860 apr:26.  
 
n
Jegyzet Kaszap Zsigmond
A.
Arany János
anyakönyvi feljegyzései szerint 1857--58. évben járt az V. osztályba, tehát osztálytársa volt
Arany Laci
Arany László
nak. Kőrösi özvegyasszony fia, így nehezen juthatott a tanuláshoz, osztályzatai sem valami híresek. Magyarból is csak „sufficiens'', azaz elégséges, a németből meg „alig elégséges" Az egyetemen azonban megemberelhette magát, mert Nagykőrös „chirurgusa", azaz sebészorvosa lett. Korán meghalt. Özvegyét, fiát még a mai nemzedék is ismerte. Egyetlen gyermeke:
Gyula
Kaszap Gyula
, középiskolai tanár lett Máramarosszigeten, majd
Pest
Budapest
en. Ő az apja dolgozati füzetét kolozsvári professzorának,
Csengery János
Csengery János
nak ajándékozta, aki
A.
Arany János
halála 50. évfordulóján visszajuttatta iskolájához.Dolgozata azért is nevezetes, mert nyilván mutatja, hogy
A.
Arany János
párhuzamos tételeket is tűzött ki, s akinek ilyen reális hajlamai voltak, választhatta a tennészettudományos tételt.
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 1/3 sz.