Aranysárkány fejléc kép
 
NAGYÉRDEMŰ LELKI PÁSZTORA EZEN SZ. ECCLESIÁNAK TISZTELETES TUDÓS BALOGH PÉTER ÚR  
  Bátorkodom benyújtani alázatos esedezésemet a' mostann vacantiába levő Praeceptorság eránt, a mely kérésem teljesedését ohajtva várom. - Mert szüleim a kik nyoltz Esztendők elfolyása alatt gondosann taníttatni igyekeztek, elöregedvén és elszegényedvénn különösen Édes Atyám megvilágtalanodvánn, a további taníttatást nem telyesíthetik. - Reménylem is hogy ezen esedezésemet nem fogja sikertelen hagyni egy sok szűkölködőket felsegített Nagy Lélek. - Ha pedig ezen kérésem foganatos fog lenni, ígérem hogy hívatalomnak igazánn és hívenn megfogok felelni. - A ki örökös tisztelettel vagyok  
  az alázatos esedező  
  Szalontán 29 aprilis, 1831,  
 
[szerkesztői feloldás]
a kérvény versóján
 
  Tiszteletes Tudós  
  nyujtandó  
  alázatos esedezése  
  a  
  Bent írtnak.  
 
n
Jegyzet Tudomásunk szerint ez az első irat, a.mely
A.
Arany János
hivatali tevékenységével kapcsolatos. Szalontai iskolázása nyolcadik évében segéd-tanitói állásért folyamodikBalogh Péter espereshez, hogy anyagi gondjain segítsen.
[szerkesztői feloldás]
Balogh Péter (1792- 1870) született Nábrádon, Szatmár megyében. 1822-ben megválasztják lelkésznek Szalontára, ahol 39 évig szolgál, ebből 30 évet esperesi minőségben; innen Debrecenbe kerül, ahol püspök-helyettes lesz, majd 1860-ban püspökké választják.
 
 

Megjegyzések:

A kézirat időközben a Református Egyház levéltárából elveszett. Jelenlegi közlés
Ercsey
Ercsey Sándor
alapján.