Aranysárkány fejléc kép
 
JEGYZŐKÖNYV  
  Kivonata az 1846-dik év november 26-án Szalontán tartatott Ns Hadnagyi szék Jegyzőkönyvének.  
  2 3 2  
  Nemes Tolnai Sára özv. Ns Pósa Istvánné beadott folyamodásában, egy előmutatott eredeti kötelezvény mellett, melly folyó évi január 9-én kelt és április 16-án lejárt, megbizott ügyvéde Birizdó Jósef ur által, Ns Bagdi Istvánon s nőjén, a határ idő óta járó kamatjával és perköltséggel együtt 50 vftot megvétetni kér.  
  Alperes Ns Bagdi István személyesen megjelenvén a tartozást elismeri ugyan, s azt mondja, hogy ha felperes karácsonig kérelmére elvárakozott volna, nem pedig egy kis hizó sertését kivánta volna most szájábol erőszakosan kikérni s nem hítta volna törvénybe, ugy azt, jóllehet felette sokat kamatozott rá, kész lenne egészen megfizetni; de most feladja hogy ő azon adósságra 20 vftnál többet kamatozott mit most tőkébe tudatni kér.  
  Itélet.  
  Felperes el nem ismervén, alperes pedig bizonyítni nem tudván az állitott felesleges kamatot, sőt a felperes, a határidő ótai kamatot is követelvén, az elismert adósságban alperes Ns Bagdi István elmarasztatik; mihez még 7. havi kamat l ft 45 x ügyvédi megjelenés dija 5 ft pertaksa 2 f. 30 x ítélet beírás díja 38 kr adatván, öszvesen 59 ft 53 kr marasztalási öszvegnek egy 8-ad nap alatti bevételére Ns Molnár István és Fónyad János esküttek kiküldetnek.  
  kiadta Arany János sk  
  másodjegyző  
 
[szerkesztői feloldás]
az irat hátlapján;
 
  Ns Hadnagyi Szék ítélete  
  ./. alatti felperesi folyamodványnyal  
  és .//. alatti eredeti kötelezvénynyel.  
  B.  
 
n
Jegyzet A nemesi származású özv. Pósa Istvánné, szül. Tolnai Sára ügyvédje által a hadnagyi szék elé idézteti az ugyancsak nemes Bagdi Istvánt, aki 50 Ft-jával tartozik. Alperes a tartozást elismeri, csupán pénztelenségével védekezik. Egyetlen kis hizóját kellene eladnia, hogy a tőkét és kamatjait kifizethesse. Kérte felperest, várakozzék karácsonyig. Akkor tartozását kiegyenlítette volna. A hadnagyi szék özv.
Pósáné
Pósa Istvánné
keresletét jogosnak tartva elrendeli a tőke, a kamat és a perköltség behajtását. Az ügy ezzel az ítélettel még nem zárul le. A következő három akta is idetartozik.
[szerkesztői feloldás]
Birizdó József ismert nevű ügyvéd volt Szalontán. Az 1835-ben alakult tímárcéh első biztosa. Egyike azoknak a keveseknek, akik az 1848-as júniusi képviselőválasztáson
A.
Arany János
-ra adták szavazatukat. Elhunyt 1852 tavaszán.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 172
Az első lapot foglalja el a jkv, a verson csupán a szokásos összefoglaló.