Aranysárkány fejléc kép
 
160/1847ÖRÖKLEVÉL  
  Alábbirt özv. Ajtai Jánosné adom tudtul mindazoknak, kiket e dolog valamelly tekintetben érdekel, hogy én a mostani szűk időtül kényszeríttetve az ugy nevezett kántorrétnél lévő hat vékásnyi szántóföldemet, mellynek szomszédja mindenik felöl özv. Ajtai Mártonné eladtam örök áron s megmásolhatlanúl Ns Jámbor János ő kegyelmének negyvenöt számmal 45 ftért váltócédulában, melly megvételében sem a szomszédok sem az atyafiak nem ellenkezvén, bírja a vevő és maradéki, firól fira megháboritatlanúl azon tulajdonosi joggal mellyel azt én bírtam és használtam.  
  Miről adom ezen öröklevelemet,  
  Szalontán mártz. 11-én 1847  
  Előttünk  
  másodjegyző  
  Váradi Ilona keze x vonása  
 
n
Jegyzet Típus-szöveg voltán kívül nyelvi sajátosságai teszik indokolttá teljes közléset. Özv.
Ajtayné
Ajtay Jánosné
nak „a mostani szűk időre" való hivatkozását 1846 nyarának rendkívüli rossz termésével magyarázhatjuk. Az esőtlen ősz és a tavaszi alkalmatlan időjárás miatt alig vetettek a szalontaiak. A kevés vetést a nyári nagy szárazság égette ki. A lakosságnak igával rendelkező része a kolozsvári piacon igyekezett gabonát szerezni, ahová Bukovinából, Besszarábiából érkeztek szállítmányok. Azonban így is 1847 nyár elején a búza köble 35 vft-ra, a tengerié 32 vft-ra emelkedett (lásd
Rozvány
Rozvány György
i. m. III. köt. 36-37.1.). Érdekes megfigyelnünk, hogy
A.
Arany János
idejében előbb betűkkel írták ki az összeget s csak ez után számmal.
 
 

Megjegyzések:

id Hadházy Kálmán gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 6
Félivnyi zöldes papírnak csak a rectoján van irás. Kifakult, összepiszkolódott, alig olvasható.