Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY TISZTELETŰ CONSISTORIUM! E SZENT EKKLÉSIA ÉRDEMES BELSŐ ÉS KÜLSŐ ELŐLJÁRÓI!  
  Alúlírt, bátorkodom alázatosan nyilvánítani, miképpen a Nagy Tiszteletű Consistoriumnak, azon atyailag, s érdemen kivül rólam kegyesen gondoskodó ajánlatát, miszerint engem fizetésemet megpótolva, hivatalomban továbbra is megmarasztani méltóztatott, el nem fogadhatom. - Nem hálátlanság, nem makacsság, vagy büszke magamban bizakodás e tettemnek rúgója, mert mindig hálálva fogom én azt érzeni, mit tett velem, érdemtelennel ezen szent Ekklésia, s ha ezentúl is, más sorsban, más hivatalban valaha némi megelégedést érezek, nem felejtem el soha azon első léptemet. mely engem arra vezetett, tisztelettel és köszönettel fogok emlékezni ezen szent Ekklésiáról. - De ha egy embernek sem lehet eltiltani, hogy érzése és meggyőződése szerint ne cselekedjék, azon esetben, ha tudniillik ezen meggyőződés sem Isteni, sem emberi törvényekkel nem ellenkezik alázatosan esedezem, ne vegye megsértésűl a Nagy Tiszteletű Consistorium, ha én is ezen meggyőződésemet követtem. Okaim, melyek ezen szíves ajánlatot elfogadni tiltanak, röviden ide mennek ki:  
  1-ször. A tanítói hivatal oly terhes foglalatosság, mely egy lelkiismeretes tanítótól az egész napot, s mindennapokat egymás után annyira el fog, hogy épen semmi gazdálkodást nem vihet. - Lelkiismeretes tanítónak annyi gondot ad az oskola. hogy lehetetlen, hogy a gazdálkodás gondjai azokkal összeférhessenek.  
  2-szor. Gazdálkodás nélkül, mint házas ember, ki nem jöhetek, nőtlenül maradva pedig még mindig csak ott lészek, a hol most vagyok, célomtol szintúgy távol. - De a mi legfőbb, s épen főok:  
  3-szor. Nem érzek magamban erőt arra, hogy egy ilyen terhes pályán halálomig megmaradhassak, hogy ezt mindenkor egyforma kedvvel és szorgalommal folytathassam. - És így, ezen utolsó pontot tekintve a mi véleményem szerint fő is tartozik lenni mindenki előtt - nem lemondásomat, hanem megmaradásomat lehetne háládatlanságra és tiszteletlenségre magyarázni, minthogy maradásom esetében megcsalnám a Nagy Tiszteletű Consistorium bizodalmát, olyasmit vállalván magamra, minek lelkiismeretesen megfelelni soha képes nem lennék. - Még egy-két esztendeig ugyan, mint nőtlen, kedvvel és erővel tudnám folytatni hivatalomat, de akkor csak célomat távolítanám; mert ha örökösen maradni magamat erősnek nem érezném, elébb-utóbb azon lépést kell tennem, melyet most tenni akarok.  
  Mely alázatos lemondásomat, azon, véleményem szerint nem igazságtalan bizalmammal rekesztem be, hogy ne magyarázza tiszteletlenségnek ezen tettemet a Nagy Tiszteletű Consistorium, s ne változtassa, azon engem oly édes érzettel jutalmazott bizodalmát, irántami hidegséggé, idegenséggé, vagy épen megvetéssé. - Saját keble érzi az embernek, mit tehet mit nem? S ha valaki, ezen meggyőződés szerint cselekszik, nem teszen igazságtalanúl. - Én egyébiránt magamat ezentúl is a Nagy Tiszteletű Consistoriumnak kegyes indulatjába és jó emlékezetébe ajánlva, vagyok  
  A Nagy Tiszteletű Consistoriumnak s e szent Ekklésia belső, külső érdemes Elöljáróinak, alázatos tisztelő szolgája  
  Corrector.  
  Szalontán, január 1839.  
 
n
Jegyzet 1836 őszén nehezen elnyert correctorságról harmadfél évi tanitóskodás után lemond. A presbitérium elfogadja lemondását.
 
 

Megjegyzések:

A kérvényt a szalontai Ref. Egyh. lvtában őrizték, ahonnan eltűnt.