Aranysárkány fejléc kép
 
SZERZŐDÉS  
  Melly egy részről Szalonta városa, mint bérbeadó, más részről Ns Kis János mint haszonbérlő között, a város cserép égető szinje iránt a következő pontok és feltételek alatt köttetett.  
  1. Átadja a város saját cserépégető szinjét Ns Kis János uramnak haszonbérbe, a jelen darab évet, a haszonbér fizetésre nézve egésznek számítva, mostantól fogva 1850-dik év utolsó napjáig s igy 1848 első napjától számitva a három évet, a jelen darab évére pedig különösen kivánván az egy évi haszonbért.  
  2. Tartozik a haszonbérlő évenkint kilencven = 90 forintot és 1 krt ezüst pénzben, a város pénztárába lefizetni.  
  3. Köteles a bérlő a meglevő szin mellé még egy szint, abba polcozatot és 8 ezer cserépformát készíttetni, a leégett lakoházat teljesen helyreállitani, mindezen javitásokat a város a szerződési idő elteltével elfogadni, s igazi árukat megtéritni tartozván.  
  4. Tartozik a bérlő az ottani minden épületeket tűz ellen biztosítni.  
  5. A helybeli ekklésia és város részére megkivántató cserepeket szabott áron, minden mások mellőzésével köteles kiszolgáltatni.  
  6. Helybeli lakosoknak a cserepet 15, a téglát 12 vfton felül adni ezer számra, a görbe cserepet pedig darabját 6 vkron felül adni nem szabad.  
  7. A helybelinek az idegenek felett elannyira köteles elsőbbséget adni, hogy mindaddig, míg helybeliek jelentkeznek más város vagy helységbelinek cserepet vagy téglát adni egyátalában nem szabad, s minden esetben a mikor e pontot áthágni merészlené, szóper utján rajta beveendő husz ezüst forint birságot köteles letenni. Ha azonban a lakosok közül senki sem jelentkeznék, vagy ha igen is, előpénzzel le nem foglalná a cserepet vagy téglát, akkor szabadsága lesz idegennek is, úgy a hogy tudja, eladni. Melly szerződés állandová tételére kiadtuk két egyenlő példányban mind két fél által aláirt jelen kölcsönös szerződési levelünket.  
  Kelt Szalontán Aprillis 30-an 1847.  
  másodjegyző  
  Fő bíró  
  és a tanuk  
 
[szerkesztői feloldás]
Szalonta város pecsétje
 
 
[szerkesztői feloldás]
az irat hátlapján ez áll:
 
  XI - 17 - a  
  Szerződés  
  a város cserépszinéről  
  Haszonbérlő Kis János  
  1847-k év april hótól 1850-k év végéig  
 
n
Jegyzet Szalontán az első cserépégető-színt 1839-ben állíttatta fel a város; azonhau a helybeli lakosság nemigen használta készítményeit. A nagy tűz során jelentéktelen kár érte. Szalonta elöljárósága az 1847-es tüzet követő városrendezés keretében jelentős szerepet szánt a vállalatnak. Ezt bizonyítják a szerződésen kívül azok a különböző intézkedések, amelyekkel a téglafalú, cseréppel fedett házak építését szorgalmazta. Így például csak azok kaptak az 5 000 ezüst forintos állami kölcsönből, akik „kötelezték magukat házukat cserépfedélre építeni" (
Rozvány
Rozvány György
i. m. III. köt. 67. 1.). A szerződő Kis János feltételezhetően azonos a törvénybíróval.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 188
Az egész
A.
Arany János
írása, csupán a dátum származik
Kenyeres
Kenyeres János
től.