Aranysárkány fejléc kép
 
JEGYZŐKÖNYV  
  Az 1847-dik évi majus 10-én tartatott tanácsülésben jelenlévén Ns Kis János törvénybíró, Fekete Mihály és Bonczos Mihály esküttek, s alulirt jegyző.  
 
  (17.)  
  Lajos Ferencné azon egy köböl búzát kéri Borbély Jánoson megvétetni, mellyet ez előtt 6 évvel adott annak kölcsön, de eddig még, szüksége rá nem lévén, jószivűségből nála lenni engedett.  
  Borbély János azt mondja: ollyformán adta felperes az egy köböl szemetes buzát leányának, s neki mint vejének, hogy majd valamikor, ha boldog állapotra jutnak megadják.  
  Itélet.  
  Alperes mentségét azon körülmény is igazolván, hogy felperes 6 év óta csupán most, a drágaság idején követeli rajta a buzát, az elmult években pedig, midőn a buza olcsóbb volt nem háborgatta érte: az egy köböl buzának nem mostani, hanem hat év előtti árában 5 váltó forintban marasztatik el, mit ha 8-ad nap alatt önként meg nem fizetne eskütt Fekete Mihály uram ellene az ítéletet törvényesen végrehajtandja.  
 
n
Jegyzet Az e napon tárgyalt 14 ügy közül kiemeljük az utolsó előttit, mint a tanács körültekintő ítéletének példáját. Ebben az évben aratás előtt hihetetlen magasra hágott Szalontán a gabona ára. A búzáé 35 Ft, a tengerié 32 Ft volt köblönként. Az ínséget elsősorban az 1846-os év kedvezőtlen időjárása és az azt követő silány termés idézte elő. A nincstelenséget csak tovább fokozta a tűzvész, amely a gazdák féltve őrzött szűkös készletét is megemésztette (
Rozvány
Rozvány György
i. m. III. köt. 36-37. 1.). A szóban forgó ítéletet
A.
Arany János
és Kis János törvénybíró írta alá.
 
 

Megjegyzések:

Tü. jkv.