Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SZERZŐDÉS
 
 
Szalonta
Nagyszalonta
városának alulirt Főbirája, tanácsa és egész közönsége elismerjük s adjuk tudtokra mindeneknek, kiket érdekel, miszerint mi azon szerencsétlenségtől mellyet az ez előtt egy hónappal városunkat romba döntött irtózatos tűzvész okozott, - kényszeríttetvén, Nagyméltóságú Báró
Vay Miklós
Vay Miklós
ő Kegyelmessége, mint az ínséggel küszködő nép segélyezésére legkegyelmesebben kinevezett Királyi Biztos által tett igen kegyes ajánlat folytán, a királyi kincstárból Ő Kegyelmessége rendelkezése alá bízott pénzöszvegből felvettünk kölcsön 5000 mondd: Ötezer pengő ezüst forintot (három ezüst huszast számlálva egy forintba, s husz forintot egy finom kölni márkba) hat egymás után következő évre, évenkint minden száz forint után fizetendő négy forint kamatra, egyikünk a másikunkért s egy mindnyájáért jótállást s kezességet vállalva, olly módon, hogy a kamatokat minden egyes év lefolytával a n. váradi kir. sóházhoz lefizetni, magát a tőkét is, a mondott idő alatt, ugyanannyi részletekben, az utolsó részletet tehát 1853-dik év majus hó 12-dik napján, hiány nélkül letenni szoros kötelességünk lészen; melly határidőközti akármellyik fizetés elmúlasztása esetére alávetjük magunkat, mindennemü ingó s ingatlan javainkat, sőt személyeinket is, az 1832/6: XX és 1840: XI törvénycikkek értelmében ellenünk intézendő szóbeli pernek s rövidleges végrehajtásnak, lemondván mindennemű törvényes perorvoslatokról, még a felebbvitelről és perújitásról is.  
  Miről adjuk ezen, neveink aláirásával, s városunk hiteles pecséte elégése miatt csak magánpecsétünkkel erösitett kötelezvényünket.  
  Kelt
Szalontá
Nagyszalonta
n, május 12-én 1847.  
 
Fónyad László sk Kenyeres János sk
szolgabíró mint város Fő bírója
Borbély Pál
város hites Jegyzője
Arany János
Arany János
Kis János mk Törvénybíró
Ns hadnagyi szék jegyzője és az egész tanács
[szerkesztői feloldás]
a ref. egyház pecsétje
Balogh Mihály mk
[szerkesztői feloldás]
a Szalontai Nemesi Társaság pecsétje
szalontai nemesség főhadnagya, a nemesség nevében
Előttünk öreg Bajó János mk
Klobusiczkij János
Klobusiczky János
Nagy Sándor mk
mint a T. Ns vármegye által kiküldött küldötség Elnöke Papp
[szerkesztői feloldás]
olvashatatlan
Lakatos
[szerkesztői feloldás]
olvashatatlan
Madass György mk
főszbíró és az egész városi közönség
Borubszkij István
Fő ügyvéd előtt
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
az irat hátlapján ez áll:
 
 
230 Birt.
847
ad
XI 648
29 859 politz
34.
 
 
Szalonta
Nagyszalonta
városnak szegényei fölsegéllésére nyert 5000 pftnyi előlegezés iránti kötelezvénye  
 
n
Jegyzet Ezen a napon a segélyezést szervező szalontai fiókbizottság ülést tartott. Megjelent a megyei főbizottság elnöke,
Klobusitzky János
Klobusiczky János
, valamint br.
Vay Miklós
Vay Miklós
, az ínséggel küzdő Felső-Magyarországra kinevezett királyi biztos is. Utóbbi itt ajánlja fel a fenti szerződésben említett 5 000 Ft-ot. A városi tanács ezt az összeget az építkezni szándékozóknak folyósította 4%-os kamatra; de csak azok tarthattak rá igényt, akik vagyoni biztosítékot nyújtottak. A lakosság nagy tömegeinek kérelmére, esedezésére a kormánybiztos ugyanezen a napon meg 5 000 Ft-ot utalt ki kölcsön formájában, ezt azonban a debreceni sóházból. Ezt a segélyt kisebb összegekre bontva (50- 100 Ft) osztják szét a rászorulók között (
Rozvány
Rozvány György
i. m. III. köt. 74 - 75. 1.; lásd még regeszta: 1847. máj. 12. dátumnál ).
[szerkesztői feloldás]
br.
Vay Miklós
Vay Miklós
(1802-1894) államférfi, 1831-ben a kolera miatt lázongó vármegyék királyi biztosa, 1844-ben koronaőr; 1848 nyarán Erdély kormánybiztosa. A forradalom második felében visszavonult, de a bécsi udvar által felajánlott kormányzóságot nem fogadta el, ezért halálra, majd várfogságra ítélték; harcol a protestáns pátens ellen. 1860-ban udvari kancellár, 1867-ben koronaőrré választják, 1888-ban a főrendiház elnöke.br.
Klobusiczky János
Klobusiczky János
a nemzetőrség egyik szervezője Bihar megyében. A
Szalonta
Nagyszalonta
melletti Homorogon volt birtoka.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 186