Aranysárkány fejléc kép
 
MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ ÉS PÜSPÖK ! KEGYES JÓLTEVŐ URUNK!  
  Nem feledkeztünk meg azon kötelességünkről miszerint a méltóságos uradalomtól haszonbérben birt barmódi legelöért járó évi haszonbér illető részét már be kellett volna szállítnunk az uradalmi pénztárba: de fájdalommal kénytelenek vagyunk megvallani, hogy azon leverő csapás miatt, mellyet az Ur haragja legközelebb reánk mért, a fizetést jelenleg teljesitni annál kevésbbé vagyunk képesek, minthogy a haszonbéri mennyiséget főleg, sőt egészen azon lakos társainktól kelletnék bevennünk, kik a tűzvész által szerencsétlenné lettek.  
  Minélfogva bátorkodunk legalázatosabb esedezéssel járulni Méltóságod kegyes szine elébe, hogy azon haszonbéri öszvegnek tőlünk bevételét boldogabb időkig elhalasztani, sőt a mit Méltoságodnak ismeretes nagylelkűségébe bízva, reményleni teljes joggal merünk, - siralmas esetünket kegyes népatyai szivére vevén, végkép elengedni legkegyesebben méltóztassék.  
  Kik alázatos tisztelettel, s bizakodó hálás indulattal maradtunk.  
  Szalontán, május 16. 1847.  
  másodjegyző  
  Méltóságodnak legalázatosb szolgái:  
  Szalonta városa szegény  
  lakossága.  
 
[szerkesztői feloldás]
az irat hátlapján:
 
  Méltóságos és Főtisztelendő  
  ő nagyságához,  
  a nagyváradi deák szertartású  
  Egyházi Megye érdemdús  
  Fő pásztorához stb. stb.  
  nyujtandó esedezvénye Szalonta városnak.  
 
n
Jegyzet A Szalontától délnyugatra fekvő, kocsiúton kb. 10 km-re lévBarmód-pusztát az itteni hajdúk kezdettől fogva birtokolták. 1712-ben azonban a váradi r. kat. püspökség a hajdú-ivadékok több más pusztájával együtt ezt is elfoglalta „de iure postliminii", a száműzetésből visszatérők jogán. A szalontaiak ez ellen
Károly király
III.Károly király
nál kerestek jogorvoslást - eredmény nélkül. A vármegyénél nem is próbálkoztak, hiszen ebben az időben a főispánok a váradi r. kat. püspökök voltak. Így jutott Barmód-puszta a püspökség tulajdonába, amely aztán a hajdani birtokosoknak adta haszonbérbe, kedvező feltételekkel (
Rozvány
Rozvány György
i. m. I. köt. 98-99. 1.). Nincs adatunk arról, hogy Bémer László püspök miképpen válaszolt Szalonta kérésére.
n
Jegyzet Bémer László br. (1784- 1862) 1843 tavaszán váradi r. kat. püspök lett. A forradalom idején tanúsított hazafias és bátor magatartása miatt püspöki székétől megfosztották. 1850-ben 10 évre az erzendorfi kolostorba száműzték. Ungváron halt meg, de Váradon temették el.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 191